รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญชู
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงนุศรา  เสนอใจ
4. เด็กหญิงพีรดา  เคนะ
5. เด็กหญิงวาสนา  ชัยกลาง
6. เด็กหญิงศุภรักษ์  แนบสำโรง
7. เด็กหญิงอนันตพร  ทองลาด
 
1. นางสาวพจนีย์  หัวข้อ
2. นางไพศรี  อินทร์ทิพย์
3. นางดาลิน  รอดพันธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์วิมล  เม่นน้อย
2. เด็กหญิงชนิษฐา  รัตน์พันธ์
3. เด็กหญิงพัชรี  ทับสีรัก
4. เด็กหญิงวลีรัตน์  มหานิยม
5. เด็กชายศิวดล  สุขเอม
6. เด็กหญิงอริสา  วงศ์ช่าง
7. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ผาสุขโอษฐ์
 
1. นางสาวเกตุมณี  เทศลงทอง
2. นางสาวบุษบา  หอมจันทร์
3. นางสาวภิธรา  พรหมบุญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายกวินภพ  ดีซ้อน
2. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  พัฒนทรัพย์
3. เด็กชายพัชรพล  เลี้ยงเลข
4. เด็กหญิงมินตรา  ศรีจ่าง
5. เด็กหญิงสุริวิภา  เล็กสวาท
6. เด็กหญิงเก็จแก้ว  สรงวรรณ
7. เด็กหญิงแวววรรณ  สรงวรรณ
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
3. นางสาวโสมวิภา  พึ่งธรรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีธำรงวัชร์
2. นายธนกร  ศรีจำพันธ์
3. นายภาคภูมิ  แย้มใบนา
4. นางสาววัชรากรณ์  แซ่ฮิว
5. นางสาวศุภรัตน์  อินทร์หอม
6. เด็กหญิงอทิตยา  เปรมปรี
7. นางสาวเขมิสรา  มีเพ็ญ
 
1. นางสาวใหม่วิมล  ชนะชัย
2. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
3. นางสาวโสมวิภา  พึ่งธรรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกษมาวรรณ  ปั้นสอาด
2. นางสาวกิตติกาญจน์  เกตุสูงเนิน
3. นางสาวดวงใจ  ขาวเหลือง
4. นางสาวนภสร  เจริญสลุง
5. นางสาวปัณฑิตา  นวลละออง
6. นางสาวภัทราภร  ประทุมเกษร
7. นางสาวหัทยา  ภู่เชิด
 
1. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
3. นางสาววราพร  พันทองอ่อน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกันตพร  กลิ่นสวัสดิ์
2. นายณัฐนันท์  จันทพันธ์
3. นางสาวบุญพิทักษ์  เดิมทำรัมย์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิ่นรัตน์
5. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
6. นายเจตนันท์  ชื่นชมน้อย
7. นางสาวเนตรชนก  จันทา
 
1. นางสาวพจนีย์   หัวข้อ
2. นางสาวกิตติมา  สาสุจิตร
3. นางบังอร  จำปาทอง
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจักรพันธ์  อ้วนพลี
2. เด็กหญิงพรวิภา  บัญญัติ
 
1. นางหทัยกาญจน์  เหล่าประเสริฐ
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  ห้วยใหญ่
2. เด็กหญิงวรินดา  สุขยานันท์
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
2. นางจินดา  รัตนชัยสิทธิกุล
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายยุทธนา   ลอดพึ่ง
2. เด็กหญิงอาฑิติยา  พรหมสวัสดิ์
 
1. นางกมลมาศ   แม้นเดช
2. นางสาวจุฬา  ศิลลา
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายขวัญชัย  จิตวารีกุล
2. นางสาวพัชรีวัลย์  ภูวรณ์
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
2. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สารเพ็ญ
2. นายวิทวัส  แว่นแก้ว
 
1. นายชัยวัฒน์  ถุงเสน
2. นางเสาวนีย์  โภคา
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวปิยธิดา   สาครรัตน์
2. เด็กชายป๊อบ   ตั้งไพศาล
 
1. นางสาวอรอนงค์   นุเสน
2. นางบุณยวีร์   อ่ำเงิน
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 99.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวณชา  ธัญกานต์สกุล
2. นายยสินทร  ก้องกาวัง
 
1. นางสาวสัตตยา  กระแสร์ชล
2. นางจินดา  รัตนชัยสิทธิกุล
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีธำรงวัชร์
2. นายศิริศักดิ์  บุญประสาน
 
1. นางอัญชลี  พูลเผ่า
2. นางสุนทรี  ปู่เถา
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวนันทพร  ลิ้วลัญชน์
2. นายเจษฎา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวสุชาดา  กิจหว่าง
2. นางแสงเดือน  ตรีนันทวัน
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพรชนก  โสมโสดา
2. เด็กชายศุภกร  แก้วเจริญ
 
1. นางสาวสุวรรณภารัตน์  ยอดออน
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ทับสี
2. เด็กชายหรัญย์  เหลืองอร่าม
 
1. นางสาวนวพรรษ  อำพันธุ์
2. นายเชิดชัย  เกิดผล
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพรรณวิภา  ผาสุข
2. เด็กชายรัชพล  เกตุแจ้
 
1. นางหทัยกาญจน์  เหล่าประเสริฐ
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวภาวดี  จันทร์อ่อน
2. นายวัฒนพงษ์  ยีวันฉาย
 
1. นางธิวาพร  เพชรศรีลักษณ์
2. นายเอกพันธ์  เพชรศรีลักษณ์
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจีรพร  การปลูก
2. เด็กชายอนุชิต  หิรัญ
 
1. นางสาวปิยะนุช  พัฒลักษณ์
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกานดา  เนืองแก้ว
2. นายพรศักดิ์  ศีพนมวรรณ์
 
1. นางสาวบังอร  พรายประทีป
2. นางสาวนวพรรษ  อำพันธุ์
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายชัชนันท์  ภักดีศุภผล
2. นางสาวดรุณี  กาญจนบรรจง
 
1. นายเอกพันธ์  เพชรศรีลักษณ์
2. นางธิวาพร  เพชรศรีลักษณ์
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกรกนก  สุจารี
2. นายกิตติพร  กลิ่นบุญรัตน์
 
1. นางสาวสมพร  คำมูล
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวกมลวัลย์  ใจอดทน
2. นายชนินทร์เดช  อรภักดี
 
1. นางกมลมาศ  แม้นเดช
2. นางสาวพรปรีณัน  พสุนธราธรรม
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กชายชัชวาลย์  ร้อยผึ้ง
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  ตรีทศ
 
1. นางสุกันยา  สังฆรัตน์
2. นางสาวจุฑามาศ  เป้าบ้านเซ่า
 
0 ศิลปะ การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. นายชลธี  สุขชุ่ม
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีนุช
 
1. นางสุกันยา  สังฆรัตน์
2. นางสาวจุฑามาศ  เป้าบ้านเซ่า
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยี่รัมย์
2. นายจิระวิน  ทองทา
3. เด็กชายชยากร  สาครเสถียร
4. เด็กชายชัยพฤกษ์   ขวัญแก้ว
5. นายธนกร  ศรีจำพันธ์
6. นายธนวัฒน์  ชำนาญเสือ
7. เด็กหญิงยุพิน  ทองดอนเหมือน
8. นายศรราม  อ่อนเจริญ
9. นายศุภมิตร  สิงห์นวน
10. เด็กชายศุภวัฒน์  ชัยมงคลมณี
11. นายสายน้ำเพชร  เนียมประเสริฐ
12. นายอภิวัฒน์  สามสาลี
13. นายอัครพล  พวงทับทิม
14. เด็กชายเอกราช  บัวเทศ
15. เด็กชายโกเมศ  น่านคงศักดิ์
 
1. นายธิติณัฏฐ์  บัณฑิตกฤตวิทย์
2. นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
3. นางสกุลแก้ว  สารวิทยกุลชัย
4. นางธัญยธรณ์  ธำรงกุลไพบูลย์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายจุลจักร  ตาลน้อย
2. นางสาวชันษา  อันตะลาสีห์
3. นายชโยดม  ปลูกงาม
4. นายชโยธร  จอมพงษ์
5. นางสาวณัฏฐณิชา  เอี่ยมนิ่ม
6. นายทิวัตถ์  อักษร
7. นายปฏิภาณ  สุขลักษณ์
8. นายปณชัย  น้อยเขย
9. เด็กหญิงวิภาดา  เกศโอภาส
10. นางสาวศิริวรรณ  หนิมสุข
11. นายสมศักดิ์  ยอดปิ่น
12. เด็กชายสหรัฐ  โสภี
13. นายอัครพล  โตเชื้อ
14. เด็กชายเกียรติ์ศักดิ์  อู่ผลเจริญ
15. นายเอกภพ  หวนอาวรณ์
 
1. นางพรศิริ  ตันพัฒนา
2. นางสายรุ้ง  มณีอินทร์
3. นางสาวพาสุข  เกียรติ์อนันต์ชัย
4. นายพิทยา  แห้วสุโน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวกฤติบุญ  ทองทา
2. เด็กชายก้องภพ  จิตพูลผล
3. นางสาวจันทนาวรรณ  มั่นออม
4. นายชลทิศ  นาเมืองรักษ์
5. เด็กชายชาญณรงค์  หนองใหญ่
6. นายดุลยวัต  สืบวัฒนกุล
7. นายธนพล  สุขมั่น
8. นายประพจน์  แหไธสง
9. เด็กหญิงพรทิพย์  พันโม่
10. นายภูชิต  จำนงผล
11. นายยสินทร  ก้องกาวัง
12. เด็กชายวรวิทย์  ทับทิมศรี
13. เด็กหญิงวรินดา  สุขยานันท์
14. นายสหพล  รถณรังษี
 
1. นางศศิภาส์  บุญยเพ็ญ
2. นายมานพ  จารีตนิเวศน์
3. นายกิตติพงษ์  วิศาลชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. นางสาวกิตติมา  เอี้ยงสูงเนิน
3. นายฐิติพงษ์  ยิ่งรัมย์
4. นายณัฐดนัย  เอี่ยมศรี
5. นายณัฐวุฒิ  เชยสิทธิ์
6. นางสาวดรุณี  ปัญญาเรือน
7. นายธนพล  ศรีพนม
8. นายพงศกร  สร้อยทอง
9. นายพีรชา  ทองปลิว
10. นายวันชาติ  โพธิ์นวล
11. นางสาวศรีนิคม  พลอาจพัน
12. นางสาวศิริลักษณ์  ทิพยศักดิ์
13. เด็กชายอัครเดช  บุญเลิศ
14. นายเทพประทาน  โพธฺ์ศรี
15. นายเบียร์  มุงคุณ
 
1. นายพิทักษ์  สุระชาติ
2. นางสาวพาฝัน  นาคขุนทด
3. นางสาวธัญวรัชย์  ศิลปวิสุทธิ์
4. นายพงศักดิ์  พวงไม้
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายจักรพงศ์  สุวรรณศิริ
2. เด็กชายชนะภัย  บันฑิต
3. เด็กชายชีวานนท์  สุขพราว
4. นายณัฐวุฒิ  อิ่นคำ
5. เด็กชายธนะวัตน์  รักมั่น
6. นายนิพิฐพนธ์  พันธ์โยธี
7. เด็กชายพงศธร  วงศ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงพรชนก  โสมโสดา
9. นางสาววิลัย  อินสร
10. นางสาวสุกัญญา  จรัสวัฒน์
11. นางสาวสุภาวดี  เกตุปัญหา
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  ล่ำสัน
13. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมโสภา
14. เด็กชายเนตร  ไทยเจริญ
15. นายเอกชัย  เฮงมัก
 
1. นางสาวอุมาพร  แก้วเมฆ
2. นายธเนศ  สุขประเสริฐ
3. นางสาวเชนิยา  สิงห์สาร
4. นางสาววรรณวิภา  บัวไสว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกชพรรณ  อุปพงษ์
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  มีสูงเนิน
3. นายกรกช  พรหมมี
4. เด็กชายชาคริต  จักรพล
5. เด็กชายณภัทร  เทียนหล่อ
6. เด็กหญิงธารทิพย์  ช่องจะโปะ
7. เด็กชายนวพล  ยาพรม
8. เด็กชายนันทิพัฒน์  ผมพุ้ย
9. เด็กชายพงษ์เกียรติ์  จันชุน
10. เด็กชายพรรษา  แพรเมือง
11. เด็กชายพิเชษฐชัย  ชูรัตร์
12. เด็กชายพิเชษฐ์  จีนอ่อน
13. นายวัชรโรจน์  แช่มเสถียร
14. นางสาวเกวลิน  สุขแสวง
15. เด็กชายเดชา  พรมเพ็ง
 
1. นางสาวปรารถนา  ศาลางาม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา  สาวะจันทร์
3. นางสาวนงลักษณ์  สงวนประเสริฐ
4. นายเจตนันท์  สุขสำราญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายนิติพล  สิทธิกูล
2. เด็กชายปัญญาวุฒิ  พุฒิตรีภูมิ
3. นางสาวรัตนลักษณ์   เปี๊ยะภิรมย์
4. เด็กหญิงลัลนา  ขวัญประเสริฐวารี
5. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  เจนเจริญ
6. นายอรรถพงศ์   ก่านพรมมา
7. นางสาวุพุธนาตย์  อยู่สถิตย์
8. เด็กชายเมธี  คำหอมกุล
 
1. นางอาภัสรา   กัญญาคำ
2. นางสาวสินีนาถ  สัมฤทธิ์
3. นายเอนก  จอมพงษ์รื่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงการณ์ฉัตร  โพธิ์ประสิทธิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงชื่น
3. เด็กหญิงณัฐนารี  อินจะศร
4. เด็กชายธีรภัทร  จิตรีเหิม
5. เด็กชายบรรเจิด  เสือฟัก
6. เด็กชายพีระพล  ขันสะอาด
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โชติรัตน์
8. เด็กชายสกลภัทร  พิมพ์ชัยศรี
 
1. นางสาวธัชนนท์  ละม่อม
2. นางสาวเสาวภร  คงรุ่ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธนกานต์  แป้นทองคำ
2. เด็กหญิงธัญญาวัลย์  วะโหรัมย์
3. เด็กชายปรเมศวร์  เขียวหนู
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ประสงค์เกื้อ
5. เด็กหญิงภีรดา  อ้นอินทร์
6. เด็กหญิงสุพรรณี  โอนรัมย์
7. เด็กหญิงอทิติยา  พุทธา
8. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีพนมวรรณ
 
1. นายศุภวิชญ์  ล่องแพ
2. นางสาวจิรัฐิพร  จีนสายใจ
3. นางสาวบุษรินทร์  รอดสาย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. นางสาวกิตติยา  พูลศิริ
2. นางสาวธัญวรรณ  ปานสุวรรณ
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  กลิ่นจุ้ย
4. นายปฏิพล  ปราสัย
5. นางสาวศิริตา  เที่ยงธรรม
6. นางสาวสภุาวดี  คงหวาน
7. เด็กชายสิทธิพล  แสงสวัสดิ์
8. เด็กชายสุเทพ  สุขสันต์
 
1. นางสาวศิวาภรณ์  รนขาว
2. นายนพพร  ดาวกระจ่าง
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวยธารี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ไชยลา
2. นายญาณวิทย์  เกียรติขุนทด
3. นายธนพล  ศรีพนม
4. นางสาวธนาภรณ์  หล่อหลง
5. นายพงศธร  เกตุแก้ว
6. นายพีรชา  ทองปลิว
7. นายวันชาติ  โพธิ์นวล
8. นายเบียร์  มุงคุณ
 
1. นางสาวพาฝัน  นาคขุนทด
2. นางสาวณิชาภา  สุขเสอี่ยม
3. นางสาวรัชนี  จันทร์ทับทอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวฌาวลีย์  เขมารัตนชัย
2. เด็กชายณทวิทย์  แสงทอง
3. เด็กหญิงธิติสุดา  มะลิลา
4. เด็กชายนนทวิทย์  แสงทอง
5. เด็กชายพงศธร  วงษ์สุวรรณ
6. นางสาวศิริวรรณ  หาเรือนจักร์
7. เด็กชายโชคชัย  พลทา
8. เด็กหญิงไปรยา  กำมณี
 
1. นางสาวมาลัย  เที่ยงพุ่ม
2. นางสาวมนพร  ต๊ะอุ่น
3. นางสาวธมลวรรณ  ใจไหว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกมล  สายจันทร์
2. เด็กชายกรกต  ไหมวิจิตร
3. เด็กชายดำรงศักดิ์  อินกอง
4. เด็กชายทศวร  ทวีทรัพย์
5. เด็กชายธีระเทพ  นุ่นขาว
6. เด็กชายภูชิต  อิงชัยภูมิ
7. เด็กชายสมประสงค์  ศรีวรรณคำ
8. เด็กชายเอกพงษ์  แจ่มกมล
 
1. นางสาวทิพย์ภาพร  เนตรแก้ว
2. นายอิทธิพล  พิมพ์ชัย
3. นางสาวกลอยใจ  เทพประกอบ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายกิตติพงศ์  อยู่คะเชนทร์
2. เด็กชายจตุพล  คำรังษี
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แม่นปืน
4. เด็กชายธนพล  ผุดผ่อง
5. เด็กชายนิพนธ์  บุญธรรมวัตร
6. นางสาวราตรี  ทะวงษา
7. เด็กชายเก่ง  ฤทธิ์เรือง
8. นางสาวไพลิน  นุพงษ์ไทย
 
1. นายนพพร  ดาวกระจ่าง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ไวยธารี
3. นายจำลอง  บุดสา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวกษมาวรรณ  ปั้นสอาด
2. นางสาวกิตติกาญจน์  เกตุสูงเนิน
3. นางสาวดวงใจ  ขาวเหลือง
4. นางสาวนภสร  เจริญสลุง
5. นางสาวปัณฑิตา  นวลละออง
6. นางสาวพลอยไพลิน  ธงงาม
7. นางสาวภัทราภร  ประทุมเกษร
8. นางสาวหัทยา  ภู่เชิด
 
1. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
3. นางสาววราพร  พันทองอ่อน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทรัพย์อร่าม
2. เด็กหญิงจรรยารัตน์  สิทธิธรรม
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทับมี
4. เด็กหญิงรุจิรา  โพธิ์เจริญ
5. เด็กหญิงลลิตา  พาทีชอบ
6. เด็กหญิงวรินดา  สุขยานันท์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สังขวร
8. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวทอง
 
1. นางสาวจิตรลดา  ทองพิทักษ์
2. นางวรรยา  บุญขวาง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงชวิศากานต์  ละออ
2. เด็กหญิงณัฐฑิตา  พิมพ์ดี
3. เด็กหญิงธนัชชา  จันทร์สำเภา
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ปิ่นทอง
5. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  พัฒนทรัพย์
6. เด็กหญิงพลอยนิชา  ขอดทอง
7. เด็กหญิงสุริวิภา  เล็กสวาท
8. เด็กหญิงอุษมา  พวงสกุล
 
1. นางสาวกันตณัช  วงศ์คูณ
2. นางสาวนิลุบล  เวบ้านแพ้ว
3. นางสาวชิชญาญ์  เซิบกลาง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ  กันธิมา
2. นางสาวชัญญานุช  มีสมวัฒน์
3. นางสาวน้ำทิพย์  เสริฐศรี
4. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
5. เด็กหญิงรัชนี  อรุณศรี
6. เด็กหญิงศุภภารัตน์  พานจันทร์
7. นางสาวสุฑาทิพย์  แสงศักดิ์
8. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวจันทิมาพร  ฟักสุข
2. นางวรินกาญจน์  พัชรอธิวัฒน์
3. นางปราณี  ประคำนอก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นายธนากร  ทองเที่ยง
3. นางสาวพรทิพย์  เจียมเจริญ
4. นางสาววิลัย  อินสร
5. นางสาวศิริพร  ไทยยันโต
6. นางสาวสุกานดา  เพิ่มพูล
7. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
8. นางสาวเจนจิรา  หงษ์บิน
 
1. นางสาวพิมพ์ชญา  ธนาพรพงศ์สถิต
2. นางสาว์นารีรัตน์  วงษ์สุวรรณ
3. นางสาวพรพรรณ  แสนแปงวัง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  น้อยโพธิ์
2. นายก้องกิดากร  เทพพิชัย
3. นางสาวจุฑาทิพย์  เกตุพูนทอง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ชาดง
5. นางสาววณิชชา  บุญวิเศษ
6. เด็กหญิงวัณดิกา  โจธาพันธ์
7. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ศรีสมบัติ
8. นางสาวเพ็ญวิภา  มั่นคง
 
1. นางไพศรี  อินทร์ทิพย์
2. นางสาวธิดาวรรณ  องค์วงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หลงสุวรรณ์
2. เด็กชายจิรายุ  อุดขาว
3. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีนุช
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  อัมพวานนท์
5. เด็กหญิงสุรัสวดี  ตรีทศ
6. เด็กชายอติวิธญ์  มาลาพล
7. เด็กหญิงอธิชนัน  กลิ่นเกษร
8. เด็กชายเทพอักษร  อาจวิชัย
 
1. นายพงษ์พัฒน์  วงกุฎ
2. นางสาวชิชา  คชรินทร์
3. นางสุกันยา  สังฆรัตน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรินภรณ์   ทองจำนงค์
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กหญิงศรันย์พร  ประดิษฐ์
 
1. นางศศิภาส์  บุณยเพ็ญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธรรศ  อ่อนผุย
 
1. นายเฉลิมชัย  สารวิทยกุลชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  พฤกชนะ
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนวกัญญารัตน์   โพธิ์ผล
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวเสาวรส  อินทะเกตุ
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โชติรัตน์
 
1. นางสาวนิตยา  โสภารักษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายณตกมล  แพเรือนทอง
 
1. นางศศิภาส์  บุณยเพ็ญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลลิตภัทร   มอนเต๋
 
1. นางสาวพินทุมดี  สิงหเสนี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิตราภา   สมศรี
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายสรศักดิ์  เยาวยัง
 
1. นางสมหมาย  ทองยม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีสว่าง
 
1. นายเฉลิมชัย  สารวิทยกุลชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายภูวนาท  นามน้อย
 
1. นางกชกร  สุนทร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงตรีทิพ  ปีกสันเที๊ยะ
 
1. นางสาววรันธร  ยองจา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นางสาวพรพิมล  ยอดไสว
 
1. นางสุรีย์พร  วัฒนใย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายสุชาติ  วิชิต
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายทศพล  รุ่งเกรียงสิทธิ์
 
1. นายภูเบศวร์  คำปัน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชีวานนท์  สุขพราว
 
1. นายจุมพล  บุญฉ่ำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายณัฐพล  ศรีโภคา
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายอลงกต  เริงหาญ
 
1. นายสถิตย์  เอกโชติ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายทรงพล  คนยัง
 
1. นางสาวสุปราณี  เมฆขจร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นางสาวมาริสา  มณีแสง
 
1. นายพรชัย  สุริยพรรณพงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอดิสรณ์  จิราพงษ์
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายเฉลิมพล  มะลิวัลย์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ชุมภูแก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายพงศกร  คงรอด
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  อินกอง
 
1. นางสาววัลย์ลิกา  วัฒนจิตต์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  เพ็ชรทอง
 
1. นายขวัญเพชร  คิดเห็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวสุฑิตา   กาเหว่าลาย
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายธีระพล  ชีตะลักษณ์
 
1. นางกาญจนา  เพ็ชรรัตน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวรุ่งนภา  แสงสินธ์
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายมกรธวัช  วราห์สิน
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายอัครเดช  อิ่มทองคำ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถาพร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายภูดิศ  จารุแสงโชติ
 
1. นางปราณี  ชินสุข
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายวรวุธ  อยู่สุข
 
1. นายธวัชชัย  ตนภู
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายศักดิ์ดา  อุดมศักดิ์
 
1. นางปราณี  ชินสุข
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายพรศักดิ์  ศีพนมวรรณ์
 
1. นางศรุดา  ทหารเพรียง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายตนุภัทร  มูลทา
 
1. นายธวัชชัย  ตนภู
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายอนุพงษ์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นายไตรกฤษ  วังคะฮาต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวสโรชา  บุญดีมาก
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  จินดาวรรณ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวพรพิมล  รัศมี
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวปานทิพย์   มงคลทรัพย์
 
1. นางสาวศศิชณา  ดิษฐเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายพัฒนาการ  เล็กพอใจ
 
1. นายบรรลือ  สื่อเฉย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายสมประสงค์  ศรีวรรณคำ
 
1. นายจาตุรงค์  ถูสินแก่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นางสาวรัณย์ณภัทร  มากุญชร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีชาติ
2. เด็กหญิงวันวิสา  มาลาน
 
1. นางสาวพักตร์รำไพ  เอกวรรณัง
2. นางศิรินุช  ชูกุศล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายณัฐพล  ภักดี
2. เด็กหญิงพัชรี  ทับสีรัก
 
1. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กหญิงพัชรพร  มั่นเพียรจิตร์
2. เด็กชายอรรถพล  สิมมาลา
 
1. นางสาวกันตณัช  วงศ์คูณ
2. นางสาวชิชญาญ์  เซิบกลาง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายณัฐนันท์  จันทพันธ์
2. นางสาวศรัญญา  เสนอใจ
 
1. นางสาวพจนีย์  หัวข้อ
2. นางสาววรนุช  กันทรวิชัยวัฒน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวภัทราภร  ประทุมเกษร
2. นายองอาจ  จำปาทอง
 
1. นายกชกษิดิศ  ฟักนุช
2. นางสาวปิยานุช  เนียมหวาน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวจันทร์ไพร  กองมา
2. นายณัฐวัฒน์  ดวงแก้ว
 
1. นางนันทนา  กลั่นบุศย์
2. นางสาวกาญจนา  ภุมมา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  กลิ่นจุ้ย
2. นายปฏิพล  ปราสัย
 
1. นางสาวศิวาภรณ์  รนขาว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1. นายจารุวิทย์  แสวงทรัพย์
2. เด็กหญิงฐิติมา  บำรุงศรี
 
1. นางอรนุช  ชัยพัฒน์
2. นางจรรยา  เตชะโกมล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายหรัญย์  เหลืองอร่าม
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เทวารัมย์
 
1. นางสาวรัชนี  จันทร์ทับทอง
2. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวสุกานดา  เพิ่มพูล
2. นายอภิสิทธิ์  ชาวน้ำ
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกานต์ชรินรัฐ  นาคสุวรรณ
2. นายญาณวิทย์  เกียรติขุนทด
 
1. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด
2. นางสุวจี  พงษ์ก่อสร้าง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวณัฐริกา  กาศสกุล
2. นายพงษ์เกียรติ์  จันชุน
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นางวรรณี  โพธิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. เด็กชายณตกมล  แพเรือนทอง
2. นายณัฐพงศ์  สมานมิตร
3. นายธีระพล  ชีตะลักษณ์
 
1. นายยรรยง  ดวงมะยศ
2. นายวัชระ  อินทนนท์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายจิระวิน  ทองทา
2. นายอนุชา  ศิลาภักดิ์
3. นายอาภากรณ์  สังข์ทอง
 
1. นายชุมชน  บุญปลูก
2. นายเดชชัย  เกิดน้อย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายพงศกร  ดาดวน
2. นายสุเมธ  เตชนันท์
3. เด็กชายไชยา  ทิมทับ
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
2. นายอนุสรณ์  โลมปลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจักรพันธ์  อ้วนพลี
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงชื่น
3. เด็กหญิงณัฐนารี  อินจะศร
4. เด็กชายธีรภัทร  จิตรีเหิม
5. เด็กชายบรรเจิด  เสือฟัก
6. เด็กหญิงพรวิภา  บัญญัติ
7. เด็กชายพีระพล  ขันสะอาด
8. เด็กชายสกลภัทร  พิมพ์ชัยศรี
 
1. นายอภิวิชญ์  คามสุข
2. นางสาวณรัญภัสร์  นิธิโชคคุณารัตน์
3. นางสาวรติรัตน์  พรประทุม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายธนกานต์  แป้นทองคำ
2. เด็กชายบุรีรักษ์  บุญชุบ
3. เด็กชายปฐมชัย  บัวคำ
4. เด็กหญิงพัชรพร  มั่นเพียรจิตร์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  หาญณรงค์
6. เด็กหญิงภัทราวดี  ประสงค์เกื้อ
7. เด็กหญิงสุพรรณี  โอนรัมย์
8. เด็กหญิงเบญจภรณ์  งามดิษฐ์ใหญ่
 
1. นางสาววัลลี  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวกัญจน์ฐิตา  เจียมทะวงษ์
3. นางจันทิมา  เรือนแก้ว
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไม้ดัดพันธุ์
 
1. นางสาวกัลย์ฐิตา  บุญชู
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายวรเชษฐ  สืบศักดิ์วงศ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  มาลาสินธุ์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงอัษราภัค  ชานัง
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีวงค์เพ็ชร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ชะนะฉันท์
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด
 
1. นายฉัตรชัย  ขวัญเมือง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายมานะ  แจ้งประจักษ์
 
1. นายประดิษฐ์  กมุทรัตน์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงพชร  บุตรเสงี่ยม
 
1. นางสาวพัชรี  นิลแก้ว
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  เฮียงเฮ้ง
 
1. นางสาววริษา  ก่อดู
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายวราพงศ์  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นางสาวพัชรี  นิลแก้ว
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายวชิราวุธ  จันทรเสนา
 
1. นางพิมลพรรณ  สายกลาย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายสุชาติ  นิ่มคำแหง
 
1. นางสาววริษา  ก่อดู
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายสุพีรพัศ  ซองการ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  นาคสิงห์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายปาน  ดีเส็ง
 
1. นายเอกรัฐ  อินทร์ทิพย์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายวสุ  อินหนู
 
1. นางสาวพัชรี  นิลแก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงณัฐฐิณี  ทัพสาวิกา
2. เด็กชายธีริศรา  ทฤษดี
3. เด็กหญิงมัณฑนา  เพ็ชรทอง
4. เด็กหญิงอรอนงค์  พรายแก้ว
5. เด็กหญิงเบญญา  อินทนิล
 
1. นางสาวสำเนาว์  อุทัศน์
2. นางสาวอัญชลี  ใจกุศลดำรง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แม่นปืน
2. เด็กหญิงปณิดา  ยาวะโนภาส
3. เด็กหญิงพิยดา  ทิมดี
4. นางสาวราตรี  ทะวงษา
5. นางสาวไพลิน  นุพงษ์ไทย
 
1. นางสาวศิวาภรณ์  รนขาว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุขพันธ์
2. นางสาวพจนีย์  พลสยม
3. นางสาววดี  นิลทะราช
4. นางสาวสุกัญญา  จรัสวัฒน์
5. นางสาวใบเตย  จิตค้ำคูณ
 
1. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  แก้วพงศา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  ใชยลา
2. นางสาวกานต์ชรินรัฏ  นาคสุวรรณ์
3. นางสาวกิตติมา  เอี้ยงสูงเนิน
4. นางสาวดรุณี  ปัญญาเรือน
5. นางสาวธนาภรณ์  หล่อหลง
 
1. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด
2. นางสาววีรยา  อรุณสิทธิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงธนัชชา  เนตรสว่าง
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ภาคานาม
3. นางสาววราภรณ์  อ่อนพาณิชย์
4. นางสาวศันสนีย์  วรวินัน
5. เด็กหญิงสายป่าน  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางสาวณัฐอนัญญา  ศรีทนันชัย
2. นางสาวสรัญญา  มาลีบุตร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกัณฐิกา  นวลเสน่ห์
2. นางสาวพรทิพย์  เจียมเจริญ
3. นางสาวสุกานดา  เพิ่มพูล
4. นางสาวเจนจิรา  หงษ์บิน
5. นางสาวเมลดา  สุขเอี่ยม
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  วิสามารถ
2. นางวัชรี  ชนินทยุทธวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวจินดารัตน์  กล่อมบาง
2. นางสาวชัญญานุช  มีสมวัฒน์
3. นางสาวผกาวรรณ  ไชยประเสริฐ
4. นางสาวสุฑาทิพย์  แสงศักดิ์
5. นางสาวเพ็ญจันทร์  ชุ่มชื่น
 
1. นายนิวัติ  มวยทองดี
2. นางสาวณัฐอนัญญา  ศรีทนันชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงกรกช  อุดมลาภ
2. นางสาวกัลยกร  ยู่ฮั้ว
3. นางสาวณัฐริกา  กาศสกุล
4. เด็กหญิงวิภาดา  จิตมั่น
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  มั่งมี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  กัวหา
2. นางสาวชัญนิสา  หยวกทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายดุลยวัต  สืบวัฒนกุล
2. นายพงษ์พนิช  อินทรีย์
3. นายยสินทร  ก้องกาวัง
 
1. นางพนมพร  ทองกรณ์
2. นางจินตนา  แสนประเสริฐ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายศุภมิตร  สิงห์นวน
2. นายอภิวัฒน์  สามสาลี
3. นายอรุณรัชช์  ศรีสังข์
 
1. นางสาวนาตยา  อิ่มน้อย
2. นางสาวอุราวรรณ  ศรีสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวจันทร์สมร  สุขโข
2. นายณัฐวัฒน์  ดวงแก้ว
3. นางสาวรัตนลักษณ์  เปี๊ยะภิรมย์
 
1. นางอาภัสรา   กัญญาคำ
2. นางสาวสินีนาถ  สัมฤทธิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงอธิษฐาน  สืบกระพันธ์
 
1. นางสิริพร  อุทัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายสุวัชร   เอื้อไพบูลย์
 
1. นางสาวนฤมล   สุวามิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณห้อย
 
1. นายรัฐเขต  จามรวรรณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายณัฐวัฒน์  ลีลาถาวรกุล
 
1. นางสาวกรรณิกา  แก้วเล็ก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงบุญธิดา  ชินวงษ์
 
1. นางสิริพร  อุทัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ประดิษฐ์วีรวงษ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงทน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวจันทนาวรรณ  มั่นออม
 
1. นางกรรณิการ์  เอี่ยมไพโรจน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายชัยยุทธ  เพ็งพิศ
 
1. นายปิโยรส  ปู่เถา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิติวีระกุล
 
1. นางสาวมลฤดี  โมธารา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายอนุชา  วราหะ
 
1. นางสาวภควันต์  พรมขลิบนิล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายเกษมสิริ  ริมไพรสณฑ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ศรสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา   ศรีมา
 
1. นางปานจรี  เคนศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายเจษฎา  แป้งหอม
 
1. นางสาวกรรณิกา  แก้วเล็ก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายวรเชษฐ  สืบศักดิ์วงศ์
 
1. นางสาววนัชพร  กุลเสน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายปณิธาน  นมขุนทด
 
1. นางวราภรณ์  ปัญญาประโชติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
 
1. นายธนศานต์  คงมาลา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายฐิติพล   เสริมศรี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แดงเสน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวนิชชา  สว่างวงษ์
 
1. นายสุริยันต์  ซื่อสัตย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนวัฒน์  เริกตุ้ง
 
1. นางสาวศรัณยภัค  ธรรมภัคศรัณย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายจักรชัย  ท้ายเมือง
 
1. นางสาวชมพู่  กุ้งทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นางสาวมาริสา  มณีแสง
 
1. นางสุธาทิพย์  เย็นจัตุรัส
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายธัญยธรณ์  ชูสนุก
 
1. นายนรากรณ์  พุทธวงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายนาวิน  ป้อมสีเขียว
2. นายวรเชฐ  รวมพล
3. นายสมาพล  รอดเกตุกุล
 
1. นางสาวเบญจา  รัตนอาภรณ์
2. นางวราพร  สัตย์สม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นายปราณชัย  โภชาคม
2. นายพงษ์ศักดิ์  นทีศรี
3. นายสิทธิชัย  ซอหะซัน
 
1. นายกฤศ  ชุกลิ่นหอม
2. นายอนุชิต  วันสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายสมศักดิ์  ยอดปิ่น
2. นายอนัส  อำพันธ์
3. นายโชคชัย  ธีระกิจ
 
1. นายวิทยา  คล้อยตาม
2. นายอัฐพล  สิงห์งาม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายกัลยา  เขียวไสว
2. เด็กหญิงจิตสุภา  มะลิทอง
3. เด็กชายวรเมธ  เนียมน้อม
 
1. นางสาวธนวรรณ  ปิดฉายะ
2. นางภาวดี  บุญนำมา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายกษมา  ใจดี
2. นายณัฐดนัย  บนคานนอก
3. นางสาวนุชนาฎ  เพ็งผล
 
1. นายพิเชฎฐ์  มหาวงศ์
2. นางสาวจินดา  จันทร์โพธิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชุติภา  แผ่นสุวรรณ์
2. เด็กชายหรัญย์  เหลืองอร่าม
3. เด็กชายอัครเดช  บุญเลิศ
 
1. นางสาวปราณี  กังวานณรงค์กุล
2. นายรุ่งโรจน์  สาลิลา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพัชร  วิลัยพันธ์
2. เด็กชายศุภกร  แก้วเจริญ
3. เด็กชายสุรเดช  มนต์นรินทร์
 
1. นายชัชวาลย์  ตั้งสกุล
2. นายจักรกฤษณ์  หนูมงกุฎ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีวงษ์จันทร์
2. เด็กชายพงศธร  เพชรมณีแสงเงิน
3. เด็กชายสหรัฐ  จิตหาญ
 
1. นางสาวนุจารี  มณีชัย
2. นางสาวนพวรรณ  คงทน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายณภัทร  แซ่ลิ้ม
2. นายพรศักดิ์  ศีพนมวรรณ์
3. นางสาวศรีนิคม  พลอาจพัน
 
1. นายเทวฤทธิ์  สิทธินอก
2. นายอภิเดช  พานเงิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายยุทธพงษ์  ฮังจี้จู้
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  อ่อนพร
3. เด็กชายอนุชิต  หิรัญ
 
1. นายกสิวัฒน์  มณีพงศ์
2. นายชัยอนุชิต  รักษ์กาญจนานนท์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. เด็กชายวราพงษ์  พงษ์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงอนุศรา  อุทัยฉาย
3. นายอำนาจ  ดวงสิทธิ์
 
1. นางสาวนุจารี  มณีชัย
2. นางสาวนพวรรณ  คงทน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายจักรกฤษ  แซ่อึ้ง
2. นายณัฐดนัย  เอี่ยมศรี
3. นางสาวอรุณพร  หนูเผือก
 
1. นางสาววีณา  ศรีเกียรติ
2. นางสาวดวงพร  เผือกเงิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายกฤติพงศ์  ถาวรสาลี
2. นายธันวา  แย้มขยาย
3. นายแทนทอง  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  กำพล
2. นายเชิดศักดิ์  หนูมงกุฎ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นายบาร๊อบห์  วงษ์ศิลป์
2. นายพัชธพล  แก่นวิจิตร
3. นายเจษฎา  ชัยบำรุง
 
1. นายดำรงศักดิ์  บุตรยศ
2. นายทรงศักดิ์  ศรีพึ่ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. นายชลธี  สุขชุ่ม
2. เด็กชายอติวิชญ์  มาลาพล
3. เด็กชายเทพอักษร  อาจวิชัย
 
1. นางสาวเมธาชา   เศรษฐาทิพกร
2. นางสาวกมลวรรณ  เฟื่องจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นางสาวชวัลลักษณ์  ลักษณาโพธิ์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สัตยาธร
3. นางสาวไลดา  มาลา
 
1. นายบรรลือศักดิ์  แสงราม
2. นางสมหมาย  ทองยม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวจันทร์ไพร  กองมา
2. นางสาวเกรียวทอง  ซื้อชูทอง
3. นางสาวเพ็ญลักษณ์  พรหมชนะ
 
1. นางกานต์นิดา  เทียนธนานุรักษ์
2. นางสุดคนึง  ตรีตรานนท์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายปฏิภาณ  สุขลักษณ์
2. นายประพัฒน์  พันธุมิตร
3. นายพงษ์สิทธิ์  นุชรอด
 
1. นางพรศิริ  ตันพัฒนา
2. นายสุเมธ  ประวัติกล้า
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เปรุณาวิน
2. เด็กหญิงธนดาพร  เสมอหัตถ์
3. นางสาวปาริชาติ  คำภิลา
 
1. นางสาววาสนา  เกตุแก้ว
2. นางสาวพรมณี  ฮุยเกี๊ยะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นางสาวจันทร์สมร  สุขโข
2. นางสาวพุธนาตย์  อยู่สถิตย์
3. นางสาวรัตนลักษณ์   เปี๊ยะภิรมณ์
 
1. นางกมลทิพย์  พุ่มดี
2. นางสุดคนึง  ตรีตรานนท์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวกิตติมา  ทวีประยูร
2. นางสาวชลิตา  โตบัว
3. นางสาวศุทธินี  สมศักดิ์
 
1. นายชูศักดิ์  แก้วเจริญ
2. นางวรรยา  บุญขวาง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงทักษพร  พานทอง
2. เด็กหญิงธีริศรา  ทฤษดี
3. เด็กหญิงวลัยพร  เปียวนิช
 
1. นางอำนวย  หงษ์โต
2. นางสาววัฒนา  วงศ์ศรีชา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บรรจงกิจ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เค้นชัยภุมิ
3. นายอดิศีกดิ์  เหมเกิด
 
1. นางสาวธนัญญาภาสุ์  ปานแม้น
2. นางสาวเณศรา  วัฒธนะโชติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายกิตติพร  กลิ่นบุญรัตน์
2. นางสาวปิยะนุช  ปานแสงขำ
3. เด็กชายสมพงษ์  หมื่นวิเศษ
 
1. นางสาววิลาสินี  มูลสุวรรณ
2. นางสิริพร  ทองทับ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. เด็กชายจิรายุส  สอนทรัพย์
2. นายธนาธิป  อำนวยการ
3. นายรถ  ปานสุวรรณ
 
1. นางสุรีรัตน์  แสนสุด
2. นางสาวสร้อยสุดา  เขื่อนปัญญา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวบุษบง  เบิกอรุณ
2. นายวัลลภ  เจริญรวย
3. นางสาวสุวนันท์  โพธิ์เงิน
 
1. นางศิราณี  เรืองคง
2. นางสาววัชรี  แสงกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หลงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีนุช
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  อัมพวานนท์
 
1. นางสาวชิชา  คชรินทร์
2. นายพงษ์พัฒน์  วงกุฎ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวรุ่งนภา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวละอองดาว  อุดม
3. นางสาวอารียา  บานยางศรี
 
1. นางดวงใจ  เอี่ยมศรีใส
2. นางสาวเบญจมาพร  ตุ้มทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1. นางสาวกัลยา  ศิรืรัตน์สถาพร
2. นายจักรชัย  ครองธรรม
3. นายพงษ์พนิช  อินทรีย์
 
1. นางวรรยา  บุญขวาง
2. นางเบญจวรรณ  อยู่เลิศ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นายปัณณวัฒน์  วันหวัง
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ศรีหะจักร
3. นางสาวเดือน  นิกรกูล
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางสาวนันทนา  ลำเทียน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายสมประสงค์  ศรีวรรณคำ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  พรายแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญา  อินทนิล
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สังข์วร
2. นางสาววรรณภา  บาลี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายวิโรจน์  สุขเจริญดี
2. นางสาวเพ็ญสุดา  แซ่ตั้ง
3. นางสาวเมลดา  สุขเอี่ยม
 
1. นางนงนุช  เกษมราษฎร์
2. นางสาวสุภัค  สุริจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวณัฐวรรณ  สุขแดง
2. นายทักษิณ  สุธัญญรัตน์
3. นายธนพล  ศรีพนม
 
1. นางสาววิมล  พงษ์อินทราภรณ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  ใคร้โท้ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงภาวดี  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงวนิชชา  สว่างวงษ์
3. นายศราวิน  พันธ์บุตร์
 
1. นายธานินท์  ขวนขวาย
2. นางศิรประภา  ทิพย์โพธิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นางสาวพรสุดา  สอดศรี
2. นางสาวพัชราวดี  สิมมาลา
3. นางสาวรัชนก  เขียวอ่อน
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  พันธ์ฟัก
2. นางสาวกัญจน์ฐิตา  เจียมทะวงษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 1. นางสาวนุชนารถ  สมโฉม
2. นางสาวรุ่งนภา  พันธชัย
3. นายอนุชิต  โอภาสอำนวย
 
1. นางจันทร์ธดี  จันทรเสน
2. นางสาวนันทนา  ลำเทียน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นางสาวณัฐกรานต์  มนูญผล
2. เด็กหญิงอัมพวัน  เสนาฤทธิ์
3. นายโกมล  ผึ้งภา
 
1. นางสาวสุมิตรา  แตงไทย
2. นางสาวเกตุมณี  เทศลงทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชลวานิช
2. เด็กหญิงพันธวดี  สิวะอมรรัตน์
3. เด็กชายวรภพ  สมอดี
 
1. นางแสงเดือน  จอมใจเหล็ก
2. นางสาวสุจิตตา  สีสุวอ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร  สุจารี
2. เด็กหญิงฉัตรนภา  เกื้อกูล
3. เด็กชายสมหวัง  สุขเจริญดี
 
1. นางรุ่งนภา  จันทร์ตรา
2. นางสาวไอยรา  ขุนทิพย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงมินรดา  มีสูงเนิน
2. เด็กหญิงวิภาดา  จิตมั่น
3. เด็กชายอาดุล  บุตรศิริ
 
1. นางพรพัฒน์  ภาดี
2. นางเอื้ออัชลี  กำปั่นทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวราพัฒน์  อาดัม
2. เด็กหญิงศุภดี  คำเที่ยง
3. นางสาวสุธัญญา  พิมพ์เวียง
 
1. นางวยุรี  การกระสัง
2. นางสาวมัทนา  ศรีโรย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาววิชุณี  เกาะแก้ว
2. นางสาวสุนิสา  สัจบรรยงกิจ
3. นายเฉลิมพล  มะลิวัลย์
 
1. นางกรภัค  ดีเพ็ง
2. นางสาวยุวดี  จันทร์อิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายกฤษกร  อ่วมนุสนธิ์
2. นายณัฐดนัย  เอี่ยมศรี
3. นางสาวศิริลักษณ์  ทิพยศักดิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เพชรโสม
2. นางสาววรรณวิษา  กระจ่างฉาย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นางสาวกานดา  ยงประเสริฐ
2. นางสาวจินดารัตน์  กล่อมบาง
3. นายสำเภา  ไม่ลึกดี
 
1. นางสาวมัทนา  ศรีโรย
2. นางวยุรี  การกระสัง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นางสาวกิตติมา  เอี้ยงสูงเนิน
2. นายพงศกร  สร้อยทอง
 
1. นางสาวจารุพรรณ  ชวนชิต
2. นางสาวปนัดดา  โพธิ์ไพรจิตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. นายจตุพล  เจริญศิริ
2. เด็กชายศุภมงคล  ปราบมนตรี
 
1. นางสุภรณ์  บุญมีรอด
2. นางสาวปานระวี  พุทธรักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายณพสิทธิ์   เจริญสุข
2. นายวชิระ  วัตถากูล
 
1. นางสาววรรณนิษา   โพธิบุตร
2. นางสาวน้ำเพชร  พงษ์เขียว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 1. นายธนาธิป  อำนวยการ
2. นายสหรัฐ  จิระเสมานนท์
 
1. นางสาวกาญจนา  ดวงสำราญ
2. นายศรีคำรุ้ง  จุฬะอาด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 1. นางสาวฐิตาภา  ภู่แส
2. นางสาวอาภา  ประกายอดิศัย
 
1. นางสาวสุดาพร  ดวงโภคา
2. นางมาลินี  ศรีพรมมา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายชัชนันท์  ภักดีศุภผล
2. นายศุภชัย  สังขาว
 
1. นายธานินท์  ขวนขวาย
2. นางพัชรีวรรณ  พรมกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. นายณิชพัฒน์  จันทพันธุ์
2. นางสาวสุภัฐตา  มั่นคง
 
1. นางสาวจิตติมา  นามวงษา
2. นางณัฐนันท์  พุ่มมูล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายกิตติพงศ์  อยู่คะเชนทร์
2. เด็กชายต้นพฤษภ์  กถามรรค
 
1. นางสมมารถ  จิตยุติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กหญิงนัชพร  แก้วกูล
2. เด็กชายอรรณพ  แย้มเพชร
 
1. นางสาวสุจิตตา  สีสุวอ
2. นางแสงเดือน  จอมใจเหล็ก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายอดิศักดิ์  บุญครอง
2. นางสาวอรพรรณ  กาญจน์ธนกิจ
 
1. นางผุสดี   ลาเกลี้ยง
2. นายสามารถ  รอดซุง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายประดิษฐ์  ทับทิมทอง
2. นายอัครพล  พวงทับทิม
 
1. นายยงยุทธ  เกาซ้วน
2. นางนงนุช  ชิตตันสกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. นายรัตนชัย  ไชยรัตน์
2. นายอนิรุทธิ์  วงษ์นิ่ม
 
1. นายธรรมรัตน์  พันธ์จบสิงห์
2. นางสาวลัดดา  กระแสทรง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. นายณัตติพงศ์  มีนาโพธิ์
2. นายทรงกลด  สายแจ้ง
3. นายสุรศักดิ์  หมื่นรักษ์
 
1. นายจิตรชัย  ชูกุศล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. นายธนภัทร  เนยเอี่ยม
2. นายธนวัฒน์  คำปัน
3. นายศุภรักษ์  ชูรักษา
 
1. นายชุมชน  บุญปลูก
2. นายเดชชัย  เกิดน้อย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 1. นายนาวิน  ป้อมสีเขียว
2. นายปฐมพงศ์  ยุยไธสง
3. นายอภิสิทธิ์  วิจิตรพงษ์
 
1. นายธิปกิตติ์  สุดใจชื้น
2. นายวณิสิทธ์  เกษศรีไพร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. นายณัฐวัตร  คุณมี
2. นายมงคล  วงศ์วัชรัตน์
3. นายโอ๊ด  บูรณะพานิช
 
1. นายหัสดี  ผาสุกตรี
2. นางพรนภา  ภานิตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1. นายกิตติพงษ์  คนใหญ่
2. นายชนินทร์เดช  อรภักดี
3. นายณพสิทธิ์  เจริญสุข
 
1. นายพีระ  เจริญวงษ์ศา
2. นายสุพจน์  นุ่มวัฒนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. นายจักรพงษ์  แสนบัวโพธิ์
2. นายณภัทร  แซ่ลิ้ม
3. นางสาวนภาลัย  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวศตายุ  เมืองประทับ
2. นายอำนาจ  กองทุงมน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กชายชนม์ชนก  นวมพันธ์ุ
2. เด็กชายเกรียงไกร  บุญรักษา
 
1. นางสาวบุศดี  คุ้มบล
2. นางพิทยากร  โดดเจ็ดริ้ว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงนพพัสสร  เลิศโอสถ
2. เด็กชายอชิรวัฒน์  มงคลประเสริฐ
 
1. นางรัญชน์วรัตถ์  ชินาวงศ์นปภา
2. นางสาวสุภิญญา  อ่อนคำ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์   ปานน้อย
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางสาวราตรี  มีชัย
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายปฏิภาน  โนนหิน
2. เด็กชายอนุภัทร  นาฮ้อยทอง
 
1. นางสาวปรัศนี  ฮองอุ้น
2. นางวนิดา  ตรงตระกูลเจริญ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กชายบุรโชติ  คำดี
2. เด็กหญิงไปรยา  -
 
1. นางสาวศิริพร  ชุมแสง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพรปวีย์  ขำสวัสดิ์
2. เด็กชายศิรวุฒิ  สมวัฒน์
 
1. นางสาววรรณพิมพ์  หนูมงกุฏ
2. นางสาววรรณวิภา  บัวไสว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 1. เด็กหญิงขัตติยา  บุตรทอง
2. เด็กชายพงษกร  อัมพวานนท์
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ทองกิตติรัฐ
2. นางสาวอรนัติ  คชรัตน์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กหญิงนริศรา  พะโส
2. เด็กชายนฤวัต  สาระกูล
 
1. นางสาวนันทกา  ครุธฉ่ำ
2. นางสาวนุชจรินทร์  โพธิ์เงิน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ลีลาดี
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  จ่างแสง
 
1. นางเงิน  สุทธาวาศ
2. นางณัฐรุจา  สีดาพันธ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ลินดา
2. เด็กหญิงสัณหพร  ปรีชา
 
1. นางสาวนวรัตน์  เอี่ยมวันทอง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ผลทวี
2. เด็กชายพีรธณัฐ  ขำกล่อม
 
1. นางสาวหวาน  พรมเกตุ
2. นางสาวนภาพร  เลิกนอก
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  โชคชัยมงคล
2. เด็กหญิงปานิศา  บุญถัง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ชาติไทย
2. นางสาวพิทยากร  โดดเจ็ดริ้ว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองสอน
2. เด็กหญิงอริสรา  บุญเหาะ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ชุ่มดวง
2. นางสาวรัชนก  ปุยประเสริฐ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนกฤต  ศรวิชัย
2. เด็กชายอิทธิพล  ผันผิน
 
1. นางสาวพิมพา  ขวัญเมือง
2. นางศิรญา  เหลืองอ่อน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายมัสซังสิวา  ใจโต
2. เด็กหญิงศิวภัทร  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวพรพรรณ  แสนแปงวัง
2. นางสาววิสิฏฐี  มูลสุวรรณ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวรฤทธิ์  แจ่มวิมล
2. เด็กชายวาเลนไทน์  รสหอม
 
1. นางสาวหวาน  พรมเกตุ
2. นางสาวนภาพร  เลิกนอก
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดี 1. เด็กหญิงจิรประภา  แซ่อึ๊ง
2. เด็กหญิงยุวรี  นิลประดับ
 
1. นางประภัสสร  ศรีเกื้อกูล
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 1. เด็กชายกวิน  จ้อยจาด
2. เด็กหญิงแพรวา  สุรัตน์ศิลป์
 
1. นางสาวคัทลิญา  เสนารายณ์
2. นางสาวอภิญญา  ภะวะภูตา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 1. เด็กชายพิรุณ  รักร่วม
2. เด็กหญิงสุรณีย์  วงศ์ทองคำ
 
1. นางสาวกฤตยา  อินปรางค์
2. นางธนาวดี  นักฆ้อง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์   ปานน้อย
 
1. นางสาวราตรี  มีชัย
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงนาตาชา  ตั้งกระจ่างจิตต์
 
1. นางสาวเข็มทอง  หรุ่นเลิศ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 1. เด็กชายทรัพย์ทวี  วรคำ
 
1. นายพจน์  คุ้มกลิ่นวงษ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายอชิระ  ไตรอุโภค
 
1. นางสาวอิชย์ญาดา  แกมขุนทด
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายพอเพียง  ปากหวาน
 
1. นางสาวอนงค์  จำปานิล
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 1. เด็กชายชาญณรงค์  จำรัส
 
1. นางสาวชนากานต์  ตระกรุดทอง