หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
2 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
3 นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
4 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
5 นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
6 นางพวงมณี ชัยเสรี ข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
7 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
8 นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
9 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ประธานคณะกรรมการ สถานศึกษากลุ่ม ๒ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
10 นายชัยพร พันธุ์น้อย ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครื่อข่ายที่ ๖ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
11 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
12 นายศุภชัย คันทรง ข้าราชการบำนาญ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
13 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
14 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
15 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
16 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
17 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
18 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
19 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
20 นายไพฑูรย์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
21 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
22 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
23 นายนริศร นุชถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
24 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
25 นางสาววัลภา ประสานสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
26 นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
27 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
28 นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
29 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
30 นายรุ่งโรจน์ นิ่มนวลเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
31 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
32 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
33 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
34 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
35 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
36 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
37 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
38 นางสาววัฒนาภรณ์ วงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
39 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
40 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
41 นายเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
42 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
43 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
44 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
45 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
46 นายสิทธิชัย พุฒกลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
47 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
48 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
49 นางสาวศิริพร เพชรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
50 นายชนกภัทราณัฐ ข้าวหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
51 นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
52 นางพเยาว์ บังผล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
53 นายรักศักดิ์ ชัยรัญจวนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
54 นางกรกนก ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
55 นายคูณ นามบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
56 นางมะลิวัลย์ ภูริปรีชา รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
57 นายวรรณกิตติ์ เปรมปรี รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
58 นายสุรัตน์ ชยธวัช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
59 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
60 นายทวีศักดิ์ พันธนาม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
61 นางนาริยา มั่นธรรม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
62 นางลดารัตน์ บุญสา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
63 นายพิชัย อินต๊ะงาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
64 นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขัน
65 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
66 นายสุุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
67 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
68 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
69 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
70 นางสาวปริญญา พันธุ์น้อย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
71 นางกฤษฎา พานย้อย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
72 นายอานนท์ จ่าแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
73 นายเจษฎา มั่งมูล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
74 นางมาลิณี วรปรีชาชนม์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
75 นางณัฐิยา พูลทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
76 นางนภาวัลย์ ซิ่วนัส ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
77 นางปวีนา จ่าแก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
78 นายกรมิษฐ์ รัตนา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
79 นางนิตยา โคตรมงคล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
80 นางภาราดา พัสลัง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
81 นางสายพิณ พุทธวงศ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
82 นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
83 นางสาววรภัทร ทองศรีรุ้ง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
84 นางนงลักษณ์ ยงสม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
85 ว่าที่ ร.ท.ณัฏฐ์ชัยกร ทองปานพานิชกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
86 นางพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
87 นางสาวธัญดา สุหฤทรุจนนุกูล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
88 นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
89 นางสาวชริกา ไชยเดช ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
90 นางสาวนุชจรินทร์ คุ้มวงษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
91 นายสิทธิโชค เอี่ยมสำอางค์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
92 นายประเสริฐศักดิ์ แสงอยู่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
93 นางสาววาสนา เพ็งพล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
94 นางสาวจิฬาภรณ์ ถีติปริวัตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
95 นายบุญฤทธิ์ ธิปตะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
96 นางสาวกรรณิการ์ เปอะปันสุข ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
97 นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
98 นางสาวจรัญญา คำบุรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
99 นางสาวจรัญญา คำบุรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
100 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
101 นางลดารัตน์ บุญสา ครุศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
102 นายธนากร แสงวิภาสนภาพร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
103 นายทวีศักดิ์ พันธนาม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
104 นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
105 นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
106 นางสาวชริกา ไชยเดช ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
107 นางสาวกรรณิการ์ เปอะปันสุข ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
108 นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
109 นางสาวเฉลียว วงชมภู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
110 นางสาวนิธินันท์ นิรันดร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
111 นางสาวพรทิพย์ พันธรักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
112 นางสาวพจมาลย์ แสงเรือง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
113 นางสาวพจมาลย์ แสงเรือง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
114 นางสาวจุฑามาศ นิรันดร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
115 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
116 นางสาวปวีณา พิเชษฐสินธุ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
117 นางสาวทวีทรัพย์ จันทร์ทิพย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
118 นางสาวอัญชลี ตั้งจิตต์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
119 นางสาวกมลวรรณ นครศรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
120 นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
121 นายนาวิน สยะรักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
122 นายฉัตรชัย ดีพิมาย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
123 นายเจษฎา ศรีสุภาพ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
124 นายภัยเรศ ใจมา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
125 นางสาวรภัทภร ทองศรีรุ้ง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
126 นายกัณตภณ เรืองลั่น ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
127 นางณัฐญาณ์ จอกแก้ว ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
128 นายทองสา ทวีโชติ ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
129 นายพิชัย อินต๊ะงาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
130 นางสาวกมลวรรณ จิตท้วม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
131 นายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
132 นางสาวอัมพวัน กองพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
133 นางสาวปรารถนา ศาลางาม ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
134 นายวรานันท์ คันธะอุริศ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
135 นางสาวนงลักษณ์ สงวนประเสริฐ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
136 นางสุธารัตน์ หมื่นสิทธิแพร่ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
137 นางสาวผาสุข สินจุ้ย ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
138 นางพรรษรัตน์ บุญประกอบ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
139 นางณัฐกุล กาบตุ้ม ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
140 นางสาวณัฐนิช ขวัญเทศ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
141 นายเจตนันท์ สุขสำราญ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
142 นายอดุลย์ ทองทวี ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
143 ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา สาวะจันทร์ ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
144 นายชูศักดิ์ พ่วงทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
145 นายศราวุธ กันมาลัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
146 นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
147 นางสาวพรทิพย์ พันธรักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
148 นายพิชัย อินต๊ะงาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน
149 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
150 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
151 นางพัชราภรณ์ เสนบุญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
152 ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ ปานพิมพ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
153 นางสาวรุติราภรณ์ โชติสุวรรณภัทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
154 นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วเหล่ายูง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
155 นางสาวปารีนารถ จันทร์ไมตรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
156 นางวิจิตรา คงเกตุ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
157 นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
158 นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
159 นางสาวบุศยา รวมตอน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
160 นางสาวกัญญาณัฐ นุ่มตูม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
161 นางสาวกรรณิการ์ จ้อยชาวนา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
162 นางรุ่งทิพย์ สงเคราะห์ธรรม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
163 นางสาวชมพูนุท คิดรัมย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
164 นางณัฏฐา สุวรรณดวง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
165 นายคมธเนศ สงเคราะห์ธรรม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
166 นายดนัย บุญไวย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
167 นางสาวอัจฉรินทร์ เป็งเมืองลอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
168 นางชนัดดา อนุกุลภิรมย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
169 นางนิ่มนวล มูลมณีย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
170 นางชลธิชา ปานพิมพ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
171 นางสาวจุฑามาศ นิรันดร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
172 นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
173 นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
174 นางสาวสุมล ชื่นชม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
175 นางสาวกมลวรรณ ออมสิน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
176 นางสาวสมใจ ทองเสริม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
177 นางสาวนิธินันท์ นิรันดร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
178 นางสาวพรสุดา กิจวิชา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
179 นางอมรรัตน์ จันทร์ประไพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
180 นางสาวทิพวรรณ ธารวุฒิ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
181 นางสาวกานดา หวังค่ำกลาง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
182 นางสาวฉัตราภรณ์ รินจำอัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
183 นายพิชัย อินต๊ะงาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
184 นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
185 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
186 นายทวีศักดิ์ พันธนาม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
187 นายเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
188 นางนาริยา มั่นธรรม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
189 นางสาวขนิษฐา อมรฤทธิ์ไทย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
190 นางสาวพจมาลย์ แสงเรือง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
191 นางสาวนุชจรินทร์ คุ้มวงษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
192 นายชูชาติ เรืองเดช ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
193 นายสิทธิโชค เอี่ยมสำอางค์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
194 นางสาวจิฬาภรณ์ ถีติปริวัตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
195 นายธนกร แสงวิภาสนภาพร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
196 นางสาวปิยว์รา มหายศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
197 นางสาววาสนา เพ็งพล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
198 นายบุญฤทธิ์ ธิปตะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
199 นายพิชัย อินต๊ะงาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
200 นายชูศักดิ์ พ่วงทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
201 นายศราวุธ กันมาลัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
202 นายพนม วงศ์สมิง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
203 นางสาวสุพรรณี ศรีทรง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
204 นางสาวฉันชนก ปิ่นวิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
205 นางสาวเรจินา แพทย์ประสิทธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
206 นางสาวศิริลักษณ์ ผลเดช ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
207 นางสาวศรีสุดา สว่างแจ้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
208 นายมนัส จำรูญพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
209 นายมนัส จำรูญพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
210 นายสุริยา คิ้วงาม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
211 นายปิยะนัต นิรันดร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
212 นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
213 นายประเสริฐศักดิ์ แสงอยู่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
214 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
215 นายทวีศักดิ์ พันธนาม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
216 นางสาวอรวรรณ พงษ์สิริ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
217 นายภัยเรศ ในมา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
218 นางสาวจตุพร สินประเสริฐ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
219 นางสาวนุชนาฎ พูลมี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
220 นางสาวนัฎฐา เครือวิเสน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
221 นางสาวภัคจิรา เตจ๊ะเป็ง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
222 นางสาวอิษรา หีบโอสถ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
223 นายภาณุพงศ์ เหมือนทรัพย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
224 นางสาวณัชชามน แจ้งแสงทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
225 นางสาวศิรินทร์ อู้อ้น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
226 นางสาววิภา ภาคีมิตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
227 นางสาวกัลย์ฐิตา บุญชู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
228 นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
229 นางสาวคัทลิญา เสนารายณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
230 นางสาวนพรพี ทองแท้ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
231 นางสาวมนัสชนก แช่มช้อย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
232 นายพิชัย อินต๊ะงาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
233 นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
234 นางสาวกมลวรรณ จิตท้วม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
235 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
236 นายทวีศักดิ์ พันธนาม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
237 นางสาวเรืองรอง ฟองมูล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
238 นางสาวอมรรัตน์ หึกขุนทด ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
239 นางสาวเนตรนภาวดี เหิรเมฆ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
240 นางสาวสุภาพร สุขภาพ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
241 นางสาวกมลวรรณ คะเรรัมย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
242 นางสาวประภาพร สุขภาพ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
243 นางสาวจารุณี พานคำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
244 นางสาวลดาวัลย์ เพชรนวล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
245 นางสาวอรสา แสงเพชร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
246 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักขนา ยี่สุ่น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
247 นายทวีศักดิ์ ยงสม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
248 นายสังวาลย์ โสภา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
249 นางสาวปรียาภรณ์ เทียมทองหลาง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
250 นางสาวกิตติมา คชรินทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
251 นายอนุเชษฐ์ เผ่าเมือง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
252 นางสาวปัณณภัสร์ เพชรนวล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
253 นางสาวมาลินี ชื่นใจ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
254 นางสาวจงวิสุทธิ์ ยุทธชนะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
255 นายสุริยา ใสกระจ่าง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
256 นางสาวรัชนี ผาไขย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
257 นางพัชรินทร์ บุญค่ำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
258 นางศิราภรณ์ ดีเดย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
259 นางสาวปุณยนุช บุญเย็น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
260 นางสาวเฉลิมรัตน์ นันปา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
261 นางสาวเปี่ยมเมตต์ ยุทธชนะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
262 นางสาวศิรินภา จตุเทน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
263 นางสาววาสนา เพ็งผล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
264 นางสาวจิฬาภรณ์ ถีติปริวัตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
265 นายบุญฤทธิ์ ธิปตะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
266 นางสาวปิย์วรา มหายศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
267 นางสาวสายน้ำผึ้ง มงคลธง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
268 นางสมใจ ทองเสริม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
269 นางอมรรัตน์ จันทร์ประไพ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
270 นางสาวพนิดา ปานะกิจ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
271 นายธนกร แสงวิภาสนาภาพร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
272 นางสาวชริกา ไชยเดช ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
273 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
274 นายสรายุทธ ภูคัสมาส รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
275 นายทวีศักดิ์ พันธนาม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
276 นายกรวุฒิ สุวรรณรอ ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
277 นายสราวุฒิ ชูหน้า ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๓๘ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
278 นายชูชาติ เรืองเดช ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
279 นายประเสริฐศักดิ์ แสงอยู่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
280 นายบุญฤทธิ์ ธิปตะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
281 นายชุมแพ ทองเนื้อแปด ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
282 นายนพธนะ ขาวนิลรัตน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
283 นางสาวศิริวรรณ พงศ์นิยธรรม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
284 นายปรุงวิทย์ ขยาติวนัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
285 นางสาวพรทิพย์ พันธรักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
286 นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
287 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
288 นายทวีศักดิ์ พันธนาม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
289 นางสาวกมลวรรณ จิตท้วม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
290 นางสาวขนิษฐา อมรฤทธิ์ไทย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
291 นางสาวเฉลียว วงชมภู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
292 นางนาริยา มั่นธรรม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
293 นายพิชัย อินต๊ะงาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
294 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
295 นางสาวขนิษฐา อมรฤทธิ์ไทย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
296 เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
297 เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำปาหล่อ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
298 เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแห คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
299 นางสาวสุมล ชื่นชม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
300 นางสาวพรสุดา กิจวิชา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
301 นางสาวทิพวรรณ ธารวุฒิ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
302 นางสาวสุภาพร ไทยเดช ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
303 นางสาวกมลวรรณ จิตท้วม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
304 นางสาวปิย์วรา มหายศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
305 นายทวีศักดิ์ พันธนาม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
306 นายพิชัย อินต๊ะงาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
307 นายสิทธิโชค เอี่ยมสำอางค์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
308 นายชูชาติ เรืองเดช ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
309 นายประเสริฐศักดิ์ แสงอยู่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
310 นายชูศักดิ์ พ่วงทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
311 นายปิยะนัต นิรันดร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
312 นายสุริยา คิ้วงาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
313 นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
314 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
315 นายทวีศักดิ์ พันธนาม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
316 นางสาวขนิษฐา อมรฤทธิ์ไทย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
317 นางสาวนุชจรินทร์ คุ้มวงษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
318 นางสาวเฉลียว วงชมภู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
319 นางวัชรี คุ้มยิ้ม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
320 นางสาวสุมล ชื่นชม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
321 นางสาวสิเรียม แสงคุณ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
322 นางสาวกมลวรรณ ออมสิน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
323 นางสาวกานดา หวังค่ำกลาง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
324 นางสาวพรสุดา กิจวิชา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
325 นางนาริยา มั่นธรรม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
326 นางสาวพจมาลย์ แสงเรือง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
327 นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
328 นายธนวรรณ บำเทิง กำนันตำบลจำปาหล่อ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
329 อาสาสมัครป้องกัยภัย ฝ่ายพลเรือนตำบลจำปาหล่อ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
330 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
331 นายชูชาติ เรืองเดช ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
332 นายชูศักดิ์ พ่วงทอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
333 นายประเสริฐศักดิ์ แสงอยู่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
334 นายพนม วงศ์สมิง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
335 นายศราวุธ กัลป์มาลัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
336 นายมนัส จำรูญพันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
337 นายสุริยา คิ้วงาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
338 นายปิยะนัต นิรันดร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
339 นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
340 นายสิทธิโชค เอี่ยมสำอางค์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
341 นายวรรณกิตต์ เปรมปรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
342 นางสาวลัดดา กระแสทรวง ครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
343 นางสาววรรณรัตน์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ
344 นายสุจินดา สาลีแสง ล่ามภาษามือ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
345 นายศุภวุฒิ พุฒขวัญ ครูวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล คณะกรรมการล่ามภาษามือ
346 นางสาวจุฑาพร สารกุล ครูวิทยาลัยการอาชีพสารพัดช่างชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
347 นางสาวสุภารัตน์ ผลมะม่วง ครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
348 นายกษิดิส ฟักนุช ครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
349 นายชูชาติ เรืองเดช ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการล่ามภาษามือ
350 นายประเสริฐศักดิ์ แสงอยู่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการล่ามภาษามือ
351 นางสาวเจนจิรา แน่นเนือง ครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]