หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ

การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสาวชลชนก หนูรอดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิดา ภาคทรวงครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นายสาทร คชวงษ์ประธานชมรมคนหูหนวกจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ พวงมาลัยครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล กรรมการ
5. นายนพพล ไกยราชล่ามภาษามือเลขานุการ
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวชลชนก หนูรอดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสำโรง ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิดา ภาคทรวงครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นายสาทร คชวงษ์ประธานชมรมคนหูหนวกจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ พวงมาลัยครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล กรรมการ
5. นายศุภวุฒิ พุฒขวัญครูล่ามภาษามือวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลเลขานุการ
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวชลชนก หนูรอดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสำโรง ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิดา ภาคทรวงครูโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นายสาทร คชวงษ์ประธานชมรมคนหูหนวกจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ พวงมาลัยครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล กรรมการ
5. นายศุภวุฒิ พุฒขวัญครูล่ามภาษามือวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวชลชนก หนูรอดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหมาย ลิ้มทุติเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด) กรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ จิตท้วมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวเนตรนรินทร์ เขางามครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวชลชนก หนูรอดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหมาย ลิ้มทุติเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด)กรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ จิตท้วมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวเนตรนรินทร์ เขางามครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวชลชนก หนูรอดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหมาย ลิ้มทุติเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด) กรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ จิตท้วมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวเนตรนรินทร์ เขางามครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิศเรณู รัตนวิจารณ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางพุมเรียง สุฉันทบุตรครูโรงเรียนวัดลำเหย กรรมการ
3. นางภัทรมณ อริยะจงกิจข้าราชการบำนาญ กรรมการ
4. นายนวเฉลิม แก้วไพฑูรย์ครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม กรรมการ
5. นายวสันต์ มหามิตรมงคลครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพิศเรณู รัตนวิจารณ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางพุมเรียง สุฉันทบุตรครูโรงเรียนวัดลำเหย กรรมการ
3. นางภัทรมณ อริยะจงกิจข้าราชการบำนาญ กรรมการ
4. นายนวเฉลิม แก้วไพฑูรย์ครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม กรรมการ
5. นายวสันต์ มหามิตรมงคลครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางพิศเรณู รัตนวิจารณ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางพุมเรียง สุฉันทบุตรครูโรงเรียนวัดลำเหย กรรมการ
3. นางภัทรมณ อริยจงกิจข้าราชการบำนาญ กรรมการ
4. นายนวเฉลิม แก้วไพฑูรย์ครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม กรรมการ
5. นายวสันต์ มหามิตรมงคลครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพรนภา ภานิตรครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเชาวลี สมบูรณ์ดำรงกุลข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นางกัณตภณ เรืองลั่นครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบแคกรรมการ
5. นางปราณี ยินดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพรนภา ภานิตรครูโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเชาวลี สมบูรณ์ดำรงกุลข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายกัณตภณ เรืองลั่นครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบแคกรรมการ
5. นางปราณี ยินดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ประทุมศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบแค กรรมการ
3. นางเชาวลี สมบูรณ์ดำรงกุลข้าราชการบำนาญ กรรมการ
4. นายกัณตภณ เรืองลั่นครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม กรรมการ
5. นางปราณี ยินดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประหยัด แสงเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิง ประธานกรรมการ
2. นางสาวพุมเรียง สุฉันทบุตรครูโรงเรียนวัดลำเหย กรรมการ
3. นางปราณี ยินดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ พวงมาลัยครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล กรรมการ
5. นายชูชาติ เรืองเดชครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประหยัด แสงเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิง ประธานกรรมการ
2. นางสาวพุมเรียง สุฉันทบุตรครูโรงเรียนวัดลำเหย กรรมการ
3. นางปราณี ยินดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีกรรมการ
4. นางสาววรรณรัตน์ พวงมาลัยครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
5. นายชูชาติ เรืองเดชครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประหยัด แสงเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิง ประธานกรรมการ
2. นายถาวร โสมโมราครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิกร คำมูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายโชติภพ คัมภีร์พงษ์ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส กรรมการ
5. นายสัญญา อิ่มลาครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกเลขานุการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประหยัด แสงเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิง ประธานกรรมการ
2. นายถาวร โสมโมราครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิกร คำมูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายโชติภพ คัมภีร์พงษ์ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส กรรมการ
5. นายสัญญา อิ่มลาครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกเลขานุการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี กิจพินิจครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราดประธานกรรมการ
2. นางสาวชลทิชา ภาคทรวงครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางสาวโกสุม สุฉันทบุตรครูโรงเรียนวัดท่าเรือ เลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ พันธนามรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายดำรงไชย ภู่สุวรรณ์นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นายสิทธิโชค เอี่ยมสำอางค์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกมลวรรณ นครศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวโกสุม สุฉันทบุตรครูโรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการ
3. นางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวงครูโรงเรียนวัดหุบกระทิง เลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอมร เผ่าเมืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวโกสุม สุฉันทบุตรครูโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวงครูโรงเรียนวัดหุบกระทิง เลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ พันธนามรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิดา ภาคทรวงครูโรงเรียนราชินีบูรณะ กรรมการ
3. นางสาวโกสุม สุฉันทบุตรครูโรงเรียนวัดท่าเรือ เลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววาริสา ดวงใจศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา อิ่มลาครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก กรรมการ
3. นายมนตรี คูศรีสุวรรณครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครเลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาววาริสา ดวงใจศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต๓ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา อิ่มลาครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก กรรมการ
3. นายมนตรี คูศรีสุวรรณครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครเลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวรทัศน์ รุ่งเรืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญภัค ดีสวนครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส กรรมการ
3. นายสุจินดา สาลีแสงครูล่ามภาษามือ เลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายวรทัศน์ รุ่งเรืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญภัค ดีสวนครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส กรรมการ
3. นายสุจินดา สาลีแสงครูล่ามภาษามือ เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ เมฆขาวรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรเกล้า แพรพรมผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและศิลปะกรรมการ
3. นายคมธเนศ สงเคราะห์ธรรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา อรุณรัตน์ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส กรรมการ
3. นางสาวนวลสิริ สันติสวัสดิ์ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นายชัยพร พันธุ์น้อยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิดา ภาคทรวงครูโรงเรียนราชินีบูรณะกรรมการ
3. นางชนกเนตร เกาสังข์ครูโรงเรียนวัดหนองมะค่า เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายวรรณกิตติ์ ปรีเปรมรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นายคมธเนศ สงเคราะห์ธรรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางชนัดดา อนุกุลภิรมย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางสาวนวลศิริ สันติสวัสดิ์ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นายกรมิษฐ์ รัตนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัยพร พันธุ์น้อยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางชนกเนตร เกาสังข์ครูโรงเรียนวัดหนองมะค่า กรรมการ
3. นางสนิท สุขเกษมครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกฤษณา พานย้อยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐญา เครือเช้าผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย กรรมการ
3. นายรชต สุขเกษมครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา พานย้อยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐศักดิ์ แสงอยู่ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นายรชต สุขเกษมครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นายธีรวรรณ สมสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวสัทธา สืบดาศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๓กรรมการ
3. นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายเจริญ แจ่มใสผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวปารีนารถ จันทร์ไมตรีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายรชต สุขเกษมครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรรณกิตติ์ ปรีเปรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุรพัฒน์ มากกลิ่นครูโรงเรียนวัดหุบรัก กรรมการ
3. นางสาวธารารัตน์ แพรพรมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและศิลปะเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมใจ เพ็ชร์สุกใสรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ศิลปประยูรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบกรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมใจ เพ็ชร์สุกใสรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ศิลปประยูรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบกรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายวรรณกิตติ์ เปรมปรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุรพัฒน์ มากกลิ่นครูโรงเรียนวัดหุบรัก กรรมการ
3. นางสาวธารารัตน์ แพรพรมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและศิลปะเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยองประธานกรรมการ
2. นายธีรวรรณ สมสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง กรรมการ
3. นางสาวสัทธา สืบดาศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายเจริญ แจ่มใสผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายพงษ์กช กลิ่นสุคนธ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายรชต สุขเกษมครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง เลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางมาลิณี วรปรีชาชนม์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา สภาพอัตถ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
3. นางสาวรุ่งพิมล คงเจริญครูโรงเรียนวัดสามควายเผือกเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสุภัทรา สภาพอัตถ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งกรรมการ
2. นางมาลิณี วรปรีชาชนม์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวงครูโรงเรียนวัดหุบกระทิง เลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุนทร เกิดสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งพิมล คงเจริญครูโรงเรียนวัดสามควายเผือกกรรมการ
3. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายสุนทร เกิดสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งพิมล คงเจริญครูโรงเรียนวัดสามควายเผือกกรรมการ
3. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุนทร เกิดสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์ครูโรงเรียนเมืองสมุทร กรรมการ
3. นางสาวรุ่งพิมล คงเจริญครูโรงเรียนวัดสามควายเผือก เลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา อรุณรัตน์ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส กรรมการ
3. นางสาวนวลศิริ สันติสวัสดิ์ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกรียงไกร วงษ์อุดมประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ วัฒนาเมธีครูโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ แก้วเปี้ยครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางปิยะธิดา สุวรรณโรจน์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงครามเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวโกสุม สุฉันทบุตรครูโรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการ
3. นางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวงครูโรงเรียนวัดหุบกระทิง เลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายอมร เผ่าเมืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีกรรมการ
2. นางสาวโกสุม สุฉันทบุตรครูโรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการ
3. นางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวงครูโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอมร เผ่าเมืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวโกสุม สุฉันทบุตรครูโรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการ
3. นางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวงครูโรงเรียนวัดหุบกระทิง เลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายอมร เผ่าเมืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวโกสุม สุฉันทบุตรครูโรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการ
3. นางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวงครูโรงเรียนวัดหุบกระทิง เลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประหยัด แสงเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิง ประธานกรรมการ
2. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์ครูโรงเรียนบ้านท่าเสลากรรมการ
3. นายธงไชย หงษ์สงวนศรีข้าราชการบำนาญ เลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประหยัด แสงเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิง ประธานกรรมการ
2. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์ครูโรงเรียนบ้านท่าเสลา กรรมการ
3. นายธงไชย หงษ์สงวนศรีข้าราชการบำนาญ เลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายประหยัด แสงเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิง ประธานกรรมการ
2. นางศมาภรณ์ นาคะพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าเสลา กรรมการ
3. นายธงไชย หงษ์สงวนศรีข้าราชการบำนาญ เลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีศักดิ์ พันธนามรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวโกสุม สุฉันทบุตรครูโรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการ
3. นางรุ่งภัคภรณ์ ภาคทรวงครูโรงเรียนวัดหุบกระทิง เลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพิศเรณู รัตนวิจารณ์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางจิรายุ สินสมบัติข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นางสาวรุ่งพิมล คงเจริญครูโรงเรียนวัดสามควายเผือกเลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางพิศเรณู รัตนวิจารณ์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางจิรายุ สินสมบัติข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นางสาวรุ่งพิมล คงเจริญครูโรงเรียนวัดสามควายเผือกเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรพรรณ เม้าอุดมครูโรงเรียนวัดท่าเกวียนประธานกรรมการ
2. นางสาวสัทธา สืบดาศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ กรรมการ
3. นางดวงสมร อ่องแสงคุณครูโรงเรียนวัดโสภณารามปลั่งร่วมราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายนพพล ไกยราชกรรมการ
5. นางสาวนิศมา เพชรโรจน์ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส เลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายนาวิน สญะรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา ศิลปะประยูรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและคอมพิวเตอร์กรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ พงษ์นิรันดรการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เขต ๑เลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายอนิวรรตน์ ปุจฉาการครูโรงเรียนวัดโสภณรามปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง กรรมการ
2. นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลำอีซูกรรมการ
3. นายสรายุทธ ภูคัสมาสผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุรพัฒน์ มากกลิ่นครูโรงเรียนวัดหุบรัก กรรมการ
3. นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายอิทธิพล กาญจนโรมนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลำอีซู ประธานกรรมการ
2. นายอนิวรรตน์ ปุจฉาการครูโรงเรียนวัดโสภณารามปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นายสรายุทธ ภูคัสมาสผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามเลขานุการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุรพัฒน์ มากกลิ่นครูโรงเรียนวัดหุบรัก กรรมการ
3. นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลำอีซู ประธานกรรมการ
2. นายอนิวรรตน์ ปุจฉาการครูโรงเรียนวัดโสภณารามปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นายสรายุทธ ภูคัสมาสผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุรพัฒน์ มากกลิ่นครูโรงเรียนวัดหุบรัก กรรมการ
3. นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ครูโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายอิทธิพล กาญจนโรมนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลำอีซู ประธานกรรมการ
2. นายอนิวรรตน์ ปุจฉาการครูโรงเรียนวัดโสภณารามปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นายสรายุทธ ภูคัสมาสผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนาวิน สญะรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ศิลปประยูรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ พงษ์นิรันดรครูโรงเรียนบ้านตะวันจาก เลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายนาวิน สญะรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ศิลปประยูรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบกรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ พงษ์นิรันดรครูโรงเรียนบ้านตะวันจาก เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรุ่งโรจน์ นิ่มนวลเกตุผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายถนอม วงศ์จันทร์ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางทรงสมศักดิ์ บุญมิ่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำวังหวัดสมุทรสงครามเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายวรทัศน์ รุ่งเรืองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงสมร อ่องแสงคุณครูโรงเรียนวัดโสภณารามปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางยุพิน รุ่งโรจน์ทวีรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลโพธาราม เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ ภาลีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐมประธานกรรมการ
2. นายถนอม วงศ์จันทร์ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงสมศักดิ์ บุญมิ่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงครามเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดามัย ชินนอกครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม กรรมการ
3. นายสิรภพ หวั่นท๊อกครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงครามเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายศุภกิจ ด้วงทองรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายธงไชย หงษ์สงวนศรีข้าราชการบำนาญ เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดามัย ชินนอกครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม กรรมการ
3. นายสิรภพ หวั่นท๊อกครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงครามเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ สว่างศรีผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นายศุภกิตต์ ด้วงทองรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายธงไชย หงส์สงวนศรีข้าราชการบำนาญ เลขานุการ
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายอานนท์ จ่าแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาพร สารกุลครูวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีกรรมการ
3. นายสิรภพ หวั่นท๊อกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามเลขานุการ
การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสมใจ เพ็ชร์สุกใสรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาววาริสา ดวงใจศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต3เลขานุการ
การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายธวัช ขุริมนตร์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชญา พันทวีกรรมการ
3. นางสาวอุบล แสงอ่อนครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส เลขานุการ
การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นางสาววาริสา ดวงใจศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓เลขานุการ
การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายธวัช ขุริมนตร์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชญา พันทวีครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวอุบล แสงอ่อนครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส เลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางเงาแข เดือดขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางศมาภรณ์ นาคะพงษ์ครูโรงเรียนบ้านท่าเสลา กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ทับสายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำนบ เลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิธผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิริธร ประจำจังหวัดนครนายกประธานกรรมการ
2. นายธนพล สีสุขครูโรงเรียนวัดจำปาหล่อ กรรมการ
3. นางปราณี ยินดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. ดร.สมพร หวานเสร็จผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ตั้งเทศกิจผู้เชี่ยวชาญด้านคหกรรมกรรมการ
3. นางสาวสาคร ชัยมงคลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรีเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทรผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบแคกรรมการ
3. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสาวเพียงใจ หงษ์ทองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีกรรมการ
2. นายกวิน รอดแก้วครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการ
3. นางสาวบุศยา รวมดอนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทราประธานกรรมการ
2. นางมาลิณี วรปรีชาชนม์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทณัฏฐ์ชัยกร ทองปานพานิชกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางเกศินี สันจะโป๊ะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายปิยะ สุดสดีอาจารย์มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์กรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ เสนบุญครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางภาราดา พัสลังครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนพพร ปรีชาครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทณัฏฐ์ชัยกร ทองปานพานิชกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายปิยะ สุดสดีอาจารย์มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์กรรมการ
3. นางสาวนุชนาฎ พูลมีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพียงใจ หงษ์ทองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีประธานกรรมการ
2. นายกวิน รอดแก้วครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการ
3. นางสาวอิษรา หีบโอสถครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทรผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางพุมเรียง สุฉันทบุตรครูโรงเรียนวัดลำเหย กรรมการ
3. นางณัฐญา เครือเช้าผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย เลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพนิดา ธนานันท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกุลประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ทรัพย์บุญข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นางทรงสมศักดิ์ บุญมิ่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงครามกรรมการ
4. นายกวิน รอดแก้วครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กรรมการ
5. นางสาวปิยณัฐ อินทร์คำครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
6. นางสาวศิรินทร์ อู่อุ่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
7. นางถนอม วงศ์จันทร์ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุดารัตน์ ทับสายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำนบ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหมาย ลิ้มทุติเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด) กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ พันธนามรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
4. นายปิยะ สุดสดีผู้เชี่ยวชาญด้านคหกรรมกรรมการ
5. นางสาวอุบล แสงอ่อนครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการ
6. นางปวีนา จ่าแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
7. นายมนต์เทพ นัยพรครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

ปฐมวัย

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายศุภกิจ ด้วงทองรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุช คิดรัมย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวจิฬาภรณ์ ถีติปริวัตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายศุภกิจ ด้วงทองรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุท คิดรัมย์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวจิฬาภรณ์ ถีติปริวัตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย
1. นายสุรพล เสนบุญผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางจิรายุ สินสมบัติข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นางปราณี ศีลานันท์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
1. นายสุรพล เสนบุญผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางจิรายุ สินสมบัติข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นางปราณี ศีลานันท์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรีเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายทวีศักดิ์ ยงสมครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายศิลปชัย อาจมังกรกรรมการ
3. นางสร้อยมาศ สมตัวครูโรงเรียนพัฒนาปากน้ำ เลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางกัญยา เคหารมย์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรินทร์ คุ้มวงษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพร อินต๊ะสอนครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรีเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
1. นายสุนทร เพชรวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อมพร วงศ์จันทร์ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม กรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ ธิปตะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองเลขานุการ
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายเจษฎา ศรีสุภาพรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางชนกเนตร เกาสังข์ครูโรงเรียนวัดหนองมะค่า กรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ พงษ์นิรันดรครูโรงเรียนวัดตะวันจาก เลขานุการ
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายเจษฎา ศรีสุภาพรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางชนกเนตร เกาสังข์ครูโรงเรียนวัดหนองมะค่า กรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ พงษ์นิรันดรครูโรงเรียนบ้านตะวันจาก เลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]