รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดารา 1. เด็กชายธนาพงษ์  สุ่มทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์   ลับสุริย์
 
1. นางวรรณี  ทับทองดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 1. เด็กชายกฤษณ  ฉิมวัย
2. เด็กชายพีรสิฐ  อินทวงษ์
 
1. นางสำราญ  เรืองวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 1. เด็กชายณัฐพล  แช่มพลอย
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   วิเชียรสรรค์
 
1. นางสำราญ  เรืองวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายกวิน  แก้วศรี
2. เด็กชายวรากร  พันธุ์แตง
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนพิทักษ์พงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายกฤษณะ  พันธุ์แตง
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนพิทักษ์พงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายญาดา  ภมรพล
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  นาคยศ
3. เด็กหญิงวรภัทธ  พลายละหาร
4. เด็กหญิงวรรณษา  ถิ่นวงษ์แดง
5. เด็กหญิงศรัญญฦธรณ์  กายทิพยเดช
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เพ็งสุข
2. นางสินีนาถ  ไทยทวี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 1. เด็กชายชลธร  ดีพูน
2. เด็กหญิงนิตยา  สายอาทิตย์
3. เด็กชายพงศกร  อิ่มสวัสดิ์
4. เด็กชายสุทิวัส  มณีแสง
5. เด็กชายอนุชา  เกตุชิต
 
1. นางสาวรวีวรรณ   ลำวิไล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายณัชพงศ์  ฉ่ำมณี
2. เด็กหญิงอินทุอร  บัวขำ
 
1. นางจิราภรณ์  นาคเรือง
2. นางกาญจนา  จานสิบสี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เมืองดี
2. เด็กชายธนทัต  พรมทัน
 
1. นางสาวชลธิชา  โตลาภ
2. นางวิมลวรรณ  พูลกำลัง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงพนิดา  พึ่งโพธิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  น้ำพลอยเทศ
 
1. นางชมลักษณ์  อุ่นศิริ
2. นางนิตยารัศม์  สุวภิญโญภาส
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  สุระตโก
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพรภิมล  ธิกุลวงษ์
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงปิยะพร  โมกแก้ว
 
1. นางสาวกนกรัศม์  เพ็ชร์พันธุ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายยศธร  ชาวห้วยหมาก
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำบัว 1. เด็กหญิงรินรชา  สุนทร
 
1. นายชูศักดิ์  ปั้นเหน่งเพชร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงศิรินภา  เมืองวงษ์
 
1. นางสาวสมปอง  ทรงธิบาย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญสิริ  งามบรรจง
 
1. นางราตรี  มาลาทิพย์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุบล
 
1. นายบุญช่วย  ดำรงรัตน์นุวงศ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 1. เด็กหญิงจิรภัทร   หอมสุก
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เทพประสิทธิ์
 
1. นางสาวนุสรา  งามขำ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญเชื้อ
2. เด็กหญิงวรัทยา  ชุติธรรมานันท์
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
2. นางหทัยรัตน์  หาดแก้ว
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  การเปรมปรีดิ์
2. เด็กหญิงไพรพนา  อาจคงหาญ
 
1. นางสาวกนกรัศม์  เพ็ชร์พันธุ์
2. นางวันเพ็ญ  ปฏิทัศน์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้ว 1. เด็กชายภีรภัทร์  สหุนันท์
 
1. นางราตรี  มาลาทิพย์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 1. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่เจียม
2. เด็กหญิงภัสสร  ธูปเอี่ยม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ชื่นไทย
 
1. นางสาวจรรยา  เล็กชัยรัตน์
2. นางสาวหทัยวรัทย์  ศิรินันทวิทยา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  บุญเรือง
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  เอี่ยมกล้า
3. เด็กชายโชคชัยวัฒน์  พันธุ์บัว
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
2. นายนงนุช  สุขศิริศักดิ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายธันยธรณ์  นาคินชาติ
2. เด็กชายนพนันต์  โพธิกุล
3. เด็กชายสันติสุข  เกิดคล้ำ
 
1. นางนัยนา  ปิ่นทอง
2. นางสำอางค์  มลินิล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายณัฐพล  คำอุ่ม
 
1. นายณรานนท์  เผ่ากัณ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 1. เด็กชายวรัญญู  ทองดี
 
1. นายกฤตพล  เทศลำลึก
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 1. เด็กหญิงภาขวัญ  บำรุงประดิษฐ์
 
1. นายรัก  แก้วรัก
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1. เด็กชายพงษ์ธร   พึ่งรอด
 
1. นางสาวรัชนีกร   ตราทอง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงธนิดาภา  โพธิ์ระมาตร
 
1. นางสาวกนกพร  ปุณกะบุตร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  พิริยธำรงกุล
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อรุณสวัสดิ์
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธนพร  จั่นบรรจง
 
1. นางสาวพัชรี  สิงห์โต
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงรุจยาภา  กลิ่นหอมหวล
 
1. นายอำนาจ  โตงาม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายธนกร  วงค์คำภู
 
1. นายไพโรจน์  แหวนทองคำ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงชไมพร  นักระนาด
 
1. นางสาวสุรีย์  ดาวอุดม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงศิริพร  แคล้วคล่อง
 
1. นางประถมาภรณ์  ก้องแดนไพร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเพียน 1. เด็กหญิงณัฐติยา    บัวเขียว
2. เด็กหญิงนลินี    ทองสูง
3. เด็กชายปัญธเนตร   เกตุวงษ์
4. เด็กหญิงปาริฉัตต์    จ่าพันธ์
5. เด็กชายปิยวัฒน์   บรรจง
6. เด็กหญิงพิมพ์นารา   สีน้ำเงิน
7. เด็กหญิงมนฤดี    โสภา
8. เด็กหญิงรัญชิดา    ทุมซะ
9. เด็กชายวิษณุ   คนเจน
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ศรีวิเชียร
11. เด็กหญิงสุธาทิพย์   วงศ์แวว
12. เด็กหญิงสุภรัศมิ์    มากเทพพงษ์
13. เด็กหญิงสุวรรณา   สุวรรณ์
14. เด็กชายอภิชัย   เสาวรส
15. เด็กหญิงอรธิชา   นาควงษ์
 
1. นางอำภา   อุ่นศรี
2. นางสาวปราณี   โตยะบุตร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 1. เด็กชายจักรพงษ์  สีใส
2. นายจักรพันธ์  ล้อมวงษ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปกป้อง
4. เด็กหญิงจุฬารักษ์  หวานชะเอม
5. เด็กหญิงฐิติวรรณ  อู่ทอง
6. เด็กหญิงทิพเนตร  ตะเคียนเกลี้ยง
7. เด็กชายนัฐพงษื  เกิดพงษ์
8. เด็กชายภานุวัช  เอี่ยมนิ่ม
9. เด็กหญิงศิริขวัญ  มณีวรรณ
10. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสังข์งาม
11. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฤชามณี
 
1. นายนายเพทาย  ล้อมวงษ์
2. นางน้ำผึ้ง  ล้อมวงษ์
3. นายนางลาวัลย์  ศรีเพชรภูมิ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระจับ 1. เด็กหญิงกรกนก  เช้าสุวรรณ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  นกสกุล
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันทมูล
4. เด็กหญิงจิรภรณ์  บุญมา
5. เด็กหญิงจุมนทิพย์  สอนท่าโก
6. เด็กชายชิดชัย  ทองแก้ว
7. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  เดชพลกรัง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธรรม
9. เด็กหญิงทุเรียน  เกตุฟัก
10. เด็กหญิงน้ำเพชร  จันนุบิน
11. เด็กหญิงปภัสสร  เช้าสุวรรณ
12. เด็กหญิงรุจิรา  เช้าสุวรรณ
13. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พันธ์ด้วง
14. เด็กหญิงวิราวรรณ  เอี่ยมสุวรรณ
15. เด็กชายสราวุฒิ  เพ็ชรรัตน์
16. เด็กหญิงสิตา  มงคลเกตุขจร
17. เด็กหญิงสิริวัฒนา  ฉิมสุข
18. เด็กชายอนุกูล  นามโชติ
19. เด็กหญิงอรทัย  พันธ์ผูก
20. เด็กหญิงแก้วตา  บุญแหยม
 
1. นายถวิล  ทองสัมฤทธิ์
2. นางรพีพร  ชวนสำราญ
3. นายศุภกร  เวชวิฐาน
4. นายธนชาต  ธนวีรเทศ
5. นายอาจหาญ  ชาวปลายนา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1. เด็กชายณัฐพร  แจ่มแจ้ง
 
1. นายธนณศร  พรมศร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ลอมเศรษฐี
 
1. นายสุรชัย  รัตนทองคง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรจันทร์ 1. เด็กชายนิธิเสถียร  พงษ์เทพ
 
1. นางสาวพรรณพร  จุลโพธิ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดองครักษ์ 1. เด็กหญิงอวัศยา  ฉัตรเงิน
 
1. นายชลอ  จันทร์มณี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายพีรพงษ์   คำมั่น
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายวีรภัทร  มีมั่งคั่ง
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 1. นางสาวสุทธิรักษ์  โพธิ์ทองคำ
 
1. นางสาวดวงนภา  มิ่งขวัญ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรจันทร์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทองแถม
 
1. นางสาวทัศนีย์   วิบูลย์ผล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชมพูนุช
 
1. นายวิทยา  จันทร์ทอง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงกวินนา  มะลินิน
 
1. นายเกษมศักดิ์  โพธิกุล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 1. เด็กชายสุธิวงศ์  หีบประดู่
 
1. นางสาวดวงนภา  มิ่งขวัญ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายอคิราภ์  เพ็งชะตา
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ทัศนสุวรรณ
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 1. เด็กหญิงพรทิวา  เล็บประดู่
 
1. นางสาวดวงนภา  มิ่งขวัญ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรจันทร์ 1. เด็กชายนิธิเสถียร  พงษ์เทพ
 
1. นางสาวพรรณพร  จุลโพธิ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 1. เด็กหญิงเขมกร  สุขประเสริฐ
 
1. นางบุญยงค์  สิทธิพงษ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์เถื่อน
2. เด็กหญิงกัลยา  พิมศรี
3. เด็กหญิงกัลยา  ค้ากำไร
4. เด็กหญิงจันทิมา  สายสังข์
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงษ์บัณฑิต
6. เด็กชายชยุต  บุญศรีวงศ์
7. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสุข
8. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ประประโคน
9. เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนอาจ
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์ลมัย
11. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำเพ็ง
12. เด็กชายนัฐนันท์  ขัตต์เนตร์
13. เด็กหญิงปนัสดา  กัลยาณ์
14. เด็กหญิงปรารถนา  ปาลพันธุ์
15. เด็กหญิงปวีณสมร  พูนพัฒนสุข
16. เด็กหญิงปาริชาติ  ปาลพันธุ์
17. เด็กชายปาล์มเจษฎา  ดวงใจ
18. เด็กหญิงพัชดาพร  แก้วมะณี
19. เด็กหญิงพัชราภา  จิวศิริตระกูล
20. เด็กหญิงพัชราภา  ซิ้ววงษ์
21. เด็กหญิงพิจิตรา  แก้วพิพัฒน์
22. เด็กหญิงภัคจิกา  สุนทรวิภาต
23. เด็กหญิงรุจิตรา  วงศ์ทอง
24. เด็กชายวานุพงษ์  จะเส็ง
25. เด็กหญิงศันศนีย์  สว่างอารมณ์
26. เด็กชายศิวะบุตร  สระบัว
27. เด็กหญิงสิริกัลญา  อินทร์ทองน้อย
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลเสน
29. เด็กหญิงสุภาวดี  ตันติพรนพคุณ
30. เด็กหญิงอัจฉรา  มาลาวัลย์
31. เด็กหญิงุชุติกาญจน์  บรรเรืองทอง
32. เด็กชายเจริญชัย  เกิดสกุล
33. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่คู
 
1. นางสาวสุรีย์  ดาวอุดม
2. นายทรงวุฒิ  รอดภัย
3. นางเพ็ญนภา  ดาบสมุทร
4. นางศรีอัมพร  ประทุมนันท์
5. นายประพล  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
6. นางสาวอาภา  นาคสงวน
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกัญจนา  ไกรสร
2. เด็กหญิงกาญจนา  สิงโตแก้ว
3. เด็กชายณัฐพงศ์  เตี้ยมฉายพันธ์
4. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สุปันตี
5. เด็กชายธนพล  ศรีราชา
6. เด็กชายธวัชชัย  มียวง
7. เด็กชายภัทรกนิษฐ์  ปัญญาสิงห์
8. เด็กหญิงวิรินดา  ไทยทวี
9. เด็กหญิงสรวงสุดา  สุปันตี
10. เด็กชายสุคล  ถนอมกล่อม
 
1. นางสาวอภัสสรา   เจริญผล
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายกิตตินันท์  เผือกดี
2. เด็กหญิงจอมขวัญกวี  อำภาวงษ์
3. เด็กชายถิรวัฒน์  เกษปลั่ง
4. เด็กหญิงธิติรัตน์  นิลดี
5. เด็กหญิงนัฐกานต์  วงษ์พราหมณ์
6. เด็กชายประดิษฐ์  ม่วงอุ่น
7. เด็กชายยศสรัล  จาดทองคำ
8. เด็กชายอนุสรณ์  สนธิพงษ์
9. เด็กหญิงอริญา  ช่ออังชัง
10. เด็กหญิงอริสา  โตแป้น
 
1. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โฉมงาม
2. เด็กหญิงนริศรา  นุชอยู่
3. เด็กหญิงพีรนุช  จันทร์แดง
4. เด็กหญิงวิยะดา  ศิลปชัย
5. เด็กหญิงศยามล  จัดแจงงาน
6. เด็กหญิงศิญารัตน์  สละสิทธิ์
7. เด็กหญิงอภัสรา  จันทบุตร
8. เด็กหญิงอัญชลิตา  เจริญสุข
 
1. นางสุมาลี  พลเสน
2. นางสาวอัญชลี  เกิดปัญญา
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงธิติญาภรณ์  พรรณนิยม
2. เด็กหญิงพิชามญธุ์  ศรีจันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันธุ
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลีลาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงศรันพร  คำพล
6. เด็กหญิงสิริภัทร  อินทร์พูลวงษ์
7. เด็กหญิงอริสรา  ผิวผาย
8. เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์คำจันทร์
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวนพวรรณ  อิ่มศิลป์
3. นางสาวสรัญญา  คำศรี
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงจงดี  กองทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชวงศ์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจดี
4. เด็กหญิงวนิดา  คุ้มพร
5. เด็กหญิงวรพรรณ  โสดจันทึก
6. เด็กหญิงศลิษา  รุ่งวราภรณ์
7. เด็กหญิงสรัญญา  เนียมเส็ง
8. เด็กหญิงอรอุมา  ลาดอก
9. เด็กหญิงอาภัสรา  สงสุวงษ์
10. เด็กหญิงแพรวา  คำหอม
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวสรัญญา  คำศรี
3. นางสาวนพวรรณ  อิ่มศิลป์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงกฤติพร  ฐานโพธิ์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฐานโพธิ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตรพรม
4. เด็กหญิงณฐนนท์  เกตุคง
5. เด็กหญิงณิชากร  ชื่นความสุข
6. เด็กหญิงธัญรัตน์  ลิ้มสุวรรณศิลป์
7. เด็กหญิงนริศรา  จันทโชติ
8. เด็กหญิงปุณยวีร์  นพคุณ
9. เด็กหญิงภัทรนันท์  สิงห์จุ้ย
10. เด็กหญิงวัชรีพร  เที่ยงตรง
11. เด็กหญิงศิรดา  สุภเวชกิจ
12. เด็กหญิงสุชัญญา  เยยี่
13. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แถมโฮง
14. เด็กหญิงอมราวดี  พัดเจริญ
15. เด็กหญิงเขมิกา  ศรีสุนทร
16. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางประถมาภรณ์  ก้องแดนไพร
2. นางสุวรรณา  สมัครวงษ์
3. นางสาววราพร  ภูหัตถการ
4. นางสาวสุภาพร  แย้มกสิกร
5. นางสาวชนัญชิดา  โคมเวียน
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปู่เจ้า 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สว่างศรี
2. เด็กหญิงกิ่งกาญน์   สว่างศรี
3. เด็กหญิงขนิษฐนันท์   บุญศรี
4. เด็กหญิงขวัญขนิษฐ์    บุญศรี
5. เด็กหญิงณิชากร   ประทุม
6. เด็กชายธนกฤต   ฟุ้งฟู
7. เด็กหญิงธารวิมล   เพชรอารี
8. เด็กหญิงนภัสริน   แสงอินทร์
9. เด็กหญิงปวีณรัตน์    เพ็งสุวรรณ
10. เด็กหญิงพรรณราย   แก้วเขียว
11. เด็กหญิงวริศรา    แสงเพ็ชร
12. เด็กหญิงศิลารักษ์    อมรมโนรม
13. เด็กหญิงสุมิตรา  บุญศรี
14. เด็กหญิงเกวลิน    จันทร์พวง
 
1. นางศิริพร   สอดสี
2. นางสาวรัชนก   เทียนเจริญ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กชายคีตภัทร  รอดพ่วง
2. เด็กชายธีรกานต์  ช้อยสามนาค
3. เด็กชายนนทกร  พูพวงจันทร์
4. เด็กชายรชต  หอมดอกพุด
5. เด็กชายสิทธินนท์  เกษประทุม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำแจ่ม
2. นางมณเฑียร  อิ่มสุดสำราญ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กชายกฤษดา  ส้มจีน
2. เด็กชายกฤษดากร  ผิวพิมพ์ดี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำแจ่ม
2. นางมณเฑียร  อิ่มสุดสำราญ
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กหญิงธรธร  ดีสมจิตร
2. เด็กชายพลวัฒน์  หมู่ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ยิ้มละมัย
4. เด็กหญิงอรจิรา  มีสีสุข
5. เด็กชายอุเทน  เนตรสว่าง
6. เด็กชายเจษฎากร  ทองประเสริฐ
 
1. นายประยงค์  มีชะนะ
2. นางจุรีรัตน์  มีชะนะ
3. นางสาวชัชฎาภรณ์  อนุศรี
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อินรอดวงศ์
2. เด็กชายณัฐฐินันท์  ชาวโพธิ์เอน
3. เด็กชายธงชัย  คล้ายฉ่ำ
4. เด็กชายธนาธิป  เรือนใจมั่น
5. เด็กชายพสุวัชร์  แก้วปาน
6. เด็กชายสุรกฤษณ์  สง่างาม
 
1. นางสาววรางคณา  วัฒนา
2. นางพิณทิพย์  สาธุพันธ์
3. นางสาวนงค์รัก  เรืองมณี
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เจริญผล
2. นายณัชพล  ภูมิดิษฐ์
3. เด็กชายณัฐพัฒน์  วันทา
4. เด็กชายธนพล  ศรีเจริญ
5. เด็กชายธีรภัท่ร์  บุญธรรม
6. เด็กชายพงศ์พล  แสงสวัสดิ์
7. นายภัทรพงศ์  แสนสุข
8. เด็กชายโชคชัย  เสร็จกิจ
 
1. นายวินิตย์  คชเดช
2. นางขนิษฐา  วิเชียรศรี
3. นายสำราญ  ชื่นจิตร
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพริมแพรวา  ชาวบางงาม
2. เด็กหญิงลลิตา  บุญไล้
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เอี่ยมนิ่ม
 
1. นางสาวศรีนวล  คงศิริ
2. นางสาวทิพวรรณ  ขวัญอ่อน
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตรีนัย
2. เด็กหญิงทรงศรี  จิตต์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วสุข
 
1. นางพิศมัย  หงษ์ทอง
2. นางลักขณา  ภูชมศรี
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาวบ้านกร่าง
2. เด็กชายพฤกษา  วัฒนไกร
 
1. นางสาวอรสา  หนูมงกุฎ
 
74 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธันยณัฐต์  ขลังธรรมเนียม
2. เด็กหญิงอภิญญา  เรือนใจมั่น
 
1. นางจรรยา  ทองสินธุ์
2. นางสาวกาญจนาภา  เมืองโพธิ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายนภัสวันต์  มาลัยทอง
2. เด็กชายนิพิษฐา  มาลัยทอง
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  กรอบมุข
2. นางสาวประเสริฐศรี   พงษ์เสือ
 
76 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดวงต้อย
2. เด็กชายภาสกร  ตันทอง
 
1. นายประยงค์  อิ่มสุดสำราญ
2. นางมณเฑียร  อิ่มสุดสำราญ
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายพชรพล  ตั้งธรรมนิยม
2. เด็กชายศุภโชค  วงษ์เพ็ง
 
1. นายสัมพันธ์  ลือขจร
2. นางสาวญดาภรณ์  นาคโหน
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายธนาธิป  ศรีสุข
2. เด็กหญิงวิราภรณ์  กรับทอง
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  กรอบมุข
2. นางสาวนงค์นุช  น้อยบุบผา
 
79 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายกนก  พงษ์เกียรติกุล
2. เด็กชายธนวินท์  ศิริจันทร์นนท์
 
1. นางสาวญดาภรณ์  นาคโหน
2. นางดวงใจ  อวนมิน
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายศศิ  กลิ่นกาหลง
2. เด็กหญิงเพียงจันทร์  แสงเดช
 
1. นางรัตนา  ธาดา
 
81 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 1. เด็กชายชัชวาล  มหรรณพ
2. เด็กชายณัฐวัฒฎ์  นาคถี
 
1. นางอภิรดี  คำแก้ว
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายรัชปัศย์  แบนประเสริฐ
2. เด็กชายรัฐกิตติ์  กาญจนวลัยกุล
 
1. นายสัมพันธ์  ลือขจร
2. นายนพพล  เทียนดำ
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายพิชาณัฏฐ์  เอื้อกาญจนา
2. เด็กหญิงลลิตา  สอนไข่
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ลิศนิ
 
1. นายสุธน  พุทธรัตน์
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กชายดนัย  ชมนัด
2. เด็กชายอัศวิน  บุญรัตตานนท์
3. เด็กชายไพบูลย์  เทศแย้ม
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  ใช้บางยาง
2. นายสุรชัย  รัตนทองคง
 
85 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  นาคเจือทอง
2. เด็กชายภาคิน  สรหงษ์
3. เด็กชายวิชญ์ภาส  โพธิ์ศรี
 
1. นายกฤษฎา  ทรัพย์ขำ
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงณัฐพร  มุ่งกลาง
2. เด็กหญิงพรเพ็ญ  สิงหะวงค์
3. เด็กหญิงวงศ์รวี  กุณวงศ์
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  ใช้บางยาง
2. นายสมมาตร  สิทธิเกรียงไกร
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 1. เด็กชายณัฐนันท์  มหามนต์
2. เด็กชายทินภัทร  พุ่มเข็ม
3. เด็กชายธนาวุฒิ  มาลาวงษ์
 
1. นางณัชณืฌา  โพธิ์ไพจิตร
2. นายอัฐสนัย  จานสิบสี
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงนริศรา  มีจั่นทอง
2. เด็กชายสมบูรณ์  พูนปะโคน
3. เด็กชายอภิวิชญ์  อุดมรักษาทรัพย์
 
1. นางศิริพร  พงษ์เหล่าขำ
2. นางสาวประไพ  ศรีทอง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายพงศธร  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  เรือนใจมั่น
3. เด็กชายวิษณุ  แห้วหาญ
 
1. นางพรรณิพา  คล้ายขำ
2. นางสาวศศิประภา  พันธุ์เผือก
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงชัณชนิกา  สะราคำ
2. เด็กหญิงชุติมา  มะลิวัลย์
3. เด็กหญิงนิภารัตน์  สุขสมชีพ
 
1. นางเพียงใจ  แก้วดำ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขเกษม 1. เด็กหญิงกานดา  ตะวันทุ้ย
2. เด็กหญิงขวัญธิดา  ปรางยะพันธุ์
3. เด็กหญิงดลยา  ศรีรักแก้ว
4. เด็กหญิงนัชชา  กากี
5. เด็กหญิงสิรินทรา  ศรีวิเชียร
6. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เกตุคง
 
1. นางสายสมร  อดทนดี
2. นายภาณุวัฒน์  สำโรงแสง
3. นายพยาน  สีหะวงห์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงประภาพร  ปิตทะเนตร
2. เด็กชายพยงค์  สมานสิทธิ์ดิลก
3. เด็กหญิงยุพิน  ศรีจันทร์อินทร์
4. เด็กหญิงลลิตวดี  ผิวนวล
5. เด็กหญิงวิศรุตา  บุญแช่มชู
6. เด็กหญิงสุนิตา  เชื่ออำ
 
1. นางพรทิพย์  สมใจเพ็ง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเรืองรอด
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เล้าศิลป์ไพศาล
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  เรืองวงษ์
 
1. นางลาวรรณ  สกุลกรุณาอารีย์
2. นายประสิทธิ์  เนาวรัตน์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองจิตร์
2. เด็กชายวีนัสนันท์  บูรวงษ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวพรศิลป์  แถวไธสง
2. นางสาวกนกวรรณ  มาลี
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงกุลวดี  แสงอัคคี
2. เด็กหญิงจิราพร  รมย์วิชัย
3. เด็กชายธารา  เพ็งบุญมา
 
1. นางสาวละเอียด  มาดี
2. นางสาวพัชรินทร์  โหราเรือง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ม่วงรื่น
2. เด็กหญิงพัชรี   อุ่นม่วง
3. เด็กหญิงรังสิมนต์   เผือกพันธ์ด่อน
 
1. นางสาววารีรัตน์   อ่อนสิงห์
2. นางสาวพรลภัส   สุขใส
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญมี
2. เด็กชายณัฐนนท์  มันมณี
3. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญเรือง
 
1. นางสาวอุมาพร  พวงดอกไม้
2. นางสาวละเอียด  มาดี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วสว่าง
2. เด็กชายณัฐชพน  รุ่งรัตนพงษ์พร
3. เด็กชายปฐวี  บัวทอง
 
1. นางมาลินี  เตี้ยทอง
2. นางสาวนิสานาถ  เตี้ยทอง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอู่ยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   พุกน้อย
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สระพงษ์ทอง
3. เด็กหญิงวรนุช  สุวรรณคง
 
1. นางเรวดี  ศรีวิลัย
2. นางพัทธ์ธีรา  สิริพจนรัตน์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  มาตรวิจิตร
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   รอดสถิตย์
3. เด็กหญิงสุพรรษา   ปากโมกข์
 
1. นางสวลี  โสมะภีร์
2. นางวรรณภา  แย้มชื่น
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เสล็ดเล่
2. เด็กหญิงวิกานต์ดา  จันทร์ประเทศ
3. เด็กชายอนุกูล  วรรณชัย
 
1. นางสมพร  น้ำวิวัฒน์
2. นางตฤณกร  พวงวรินทร์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงปนัดดา  พงษ์ศรี
2. เด็กหญิงวนิดา  แหนมเชย
3. เด็กหญิงอริสรา  มุ่งกุลณา
 
1. นางพิศมัย  หงษ์ทอง
2. นางสาวจำลองลักษณ์  พร้อมพิมพ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขอพบสุข
2. เด็กหญิงปรีชญา  กัมแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  เฉกเพลงพิน
 
1. นางนวลวรีย์  มณีสุวรรณ
2. นางสาวสุรีรัตน์  คงเปีย
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  ภาคำ
2. เด็กหญิงสุชานาถ  อัมพรรัตน์
3. เด็กชายอนิรุต  เรืองทอง
 
1. นางพัชรียา  เสนาใจ
 
105 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศะศิประภา
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศิลาจันทร์
3. เด็กชายศาศวัต  ใจเย็น
 
1. นางวรรณวิมล  สังข์วิเศษ
2. นางรุ่งนภา  คชายุทธ
 
106 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงขณิฐา  ภู่พุดตาล
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  คงเปีย
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สกุลพราหมณ์
 
1. นางณัฐวดี  อินธิสาร
2. นางเจริญพร  วงศ์ศรีเผือก
3. นางสาวรัชนก  ก่อดิษฐ
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กหญิงจิดาภา  สังกลัดทอง
2. เด็กชายณัฐพล  เคลือบขุนทด
3. เด็กหญิงศิริกานต์  กุลฑา
 
1. นางหทัยทิพย์  หนูมงกุฎ
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายตะวัน  รอดบำรุง
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  สังข์รุ่ง
 
1. นางพรทิพย์  สมงาม
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายกิตติธัช  ก้านทอง
 
1. นางหทัยทิพย์  หนูมงกุฎ
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 1. เด็กชายตะวัน  ทองนิล
 
1. นายรัตนพงษ์  สละธงชัย
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คานบุตตะ
 
1. นางสาวสุพิชชา  มัจฉา
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กชายมนไท  ฉิมเพ็ชร
 
1. นางสาวกนกรัศม์   เพ็ชร์พันธุ์
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายศุภชัย   ศิริพานิช
 
1. นางสาววารีรัตน์    อ่อนสิงห์
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองชะอม 1. เด็กหญิงพชรพร  สมตัว
 
1. นางสาวธนิดา  ห่วงแสง
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  หนูเทศ
 
1. นางสุธารัตน์  สิงห์ทอง
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กหญิงณปภา  ธนะวงศ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุปศักดิ์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงแตงโม  พันธุ์ศักดิ์
 
1. นางสาวอลิษา  แก่นมะสังข์
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุขคง
2. เด็กชายธัชพล  จักษุรัตน์
3. เด็กชายภูมิกร  ศรีบัวเผื่อน
 
1. นางวันทนีย์  อาภาเภสัช
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์น้อย
2. เด็กชายกิตติทัศน์  พงษ์เพียร
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  คำแห้ง
 
1. นางพูลศรี  กองหอม
2. นางนงเยาว์  จันทร์แดง
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 1. เด็กชายตะวัน  เพ็งมนัส
2. เด็กชายวิชญะ  สีตองอ่อน
 
1. นางลัดดาวัลย์  ทองมูล
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  สาทลี
2. เด็กชายพัชราภรณ์  นาวาทอง
3. เด็กชายวันชัย  เคนมา
 
1. นางสวลี  โสมะภีร์
2. นางจารุมนต์  รอดทรัพย์
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยขันตรี
2. เด็กชายอาทิตย์  สุ่นส่าห์
3. เด็กชายอาทิตย์  แก้วละมูล
 
1. นางสาวพรศิลป์  แถวไธสง
2. นางขนิษฐา  ทรัพย์สงเคราะห์