หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวศกุนตลา วิริยะกุล โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
2 นางสาวชูศรี จูเฉย โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
3 นางสาววิรัตน์ อุบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
4 นายนิทัศน์ เกตุเจริญ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
5 นางสาวศกุนตลา วิริยะกุล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
6 นางสมพิศ นักรบ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
7 นายสมศักดิ์ บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
8 นางกรรนิกา จิตประเสริฐ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
9 นางสาวชูศรี จูเฉย ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
10 นางสาวศศิวิมล จันทรนิเวศน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
11 นางสาววิรัตน์ อุบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
12 นายนิทัศน์ เกตุเจริญ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
13 นางสาวศกุนตลา วิริยะกุล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
14 นางสมพิศ นักรบ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
15 นายสมศักดิ์ บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
16 นางกรรนิกา จิตประเสริฐ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
17 นางสาวนฤมล มะณุโชติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
18 นางสาวสุมิตตรา จันทเพ็ชร ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
19 นางจริยา ปิ่นต้นวงค์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
20 นางสาววัชราภรณ์ จันทร์คง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
21 นางสาวศิริรักษ์ เพ็งอุดม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
22 นางสาวมัณฑนา รอดดารา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
23 นางสาวจิตรา กรังพานิช ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
24 นางสาวชูศรี จูเฉย ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
25 นางสาวศศิวิมล จันทรนิเวศน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
26 นางสาวศกุนตลา วิริยะกุล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
27 นายนิทัศน์ เกตุเจริญ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
28 นางสาวพิมพ์ชนก ฮวบประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
29 นางสาวนฤมล มะณุโชติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
30 นางสาวสุมิตตรา จันทเพ็ชร ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
31 นางสาวศิรินันท์ นักรบ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
32 นางสาวนิภาพร เขียววิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
33 นางสาวชูศรี จูเฉย ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
34 นางสาวศศิวิมล จันทรนิเวศน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
35 นายสมศักดิ์ บุญเรือง ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
36 นายสมิตย์ สำเภาทิพย์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
37 นายนิทัศน์ เกตุเจริญ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
38 นายวัชระ เกรียงยงค์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
39 นายมนตรี แก้วทอง นักการภารโรง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
40 นายชูเกียรติ ตี่ด้วง พนักงานราชการ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
41 นางวชีรา ทองสมุทร ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธาน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
42 นางกรุณา ทองสุข ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
43 นางปรีดา รอดดารา ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
44 นางสาวจิตรา กรังพานิช ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
45 นางสาวศิริรักษ์ เพ็งอุดม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
46 นางสาวศิรินันท์ นักรบ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
47 นางสาวสุจิตรา อุทธา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
48 นางสาวสุภาพร ศิริวาลย์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
49 นางสาววัชราภรณ์ จันทร์คง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
50 นางสุนิสา วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
51 นางสาวมัณฑนา รอดดารา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
52 นางสาวศกุนตลา วิริยะกุล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธาน คณะกรรมการ ฝ่ายบันทึกภาพ/ประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
53 นางสาวนิภาพร เขียววิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/ประเมินผล กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
54 นางสาวศศิวิมล จันทรนิเวศน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ/ประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
55 นายธนเทพ อมรอภิรติ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ประถมศึกษา)
56 นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทร โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57 นางจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทร โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58 นายเกรียติกูล เหล่ากอดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) รองประธานจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานฯ(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา
59 นางฐิติมา แตงทอง โรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ ประธานศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ขยายโอกาส)
60 นายสุเมธ เหมือนโพธิ์ โรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ขยายโอกาส)
61 นางกมลรัตน์ จันทร์ผล โรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ขยายโอกาส)
62 นางชัชฎา หวานชะเอม โรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ขยายโอกาส)
63 นางสาวนัยน์ปพร พญาชน โรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ขยายโอกาส)
64 นางอร่าม บรรดาศักดิ์ โรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ขยายโอกาส)
65 นางประไพ คงเศรี โรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ขยายโอกาส)
66 นายศุภโชค แตงทอง โรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ขยายโอกาส)
67 นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทร โรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ขยายโอกาส)
68 นายเจตนา เกิดประสิทธิ์ โรงเรียนวัดยกกระบัตรฯ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ขยายโอกาส)
69 นางนลินี ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
70 นายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อน โรงเรียนวัดคลองครุ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71 นางสุหัสชา พรหมดวง ครู โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราฎร์บำรุง) กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานฯ(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา
72 นางสาวพัฑรา ตรีพงษ์ศิลป์ โรงเรียนวัดหนองบัว เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระการงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา
73 นางสาวณัฐฐิชา ทองนิ่ม โรงเรียนวัดหนองบัว เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระการงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา
74 นางสาวพัฑรา ตรีพงษ์ศิลป์ ครูโรงเรียนวัดหนองบัว เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระการงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา
75 นางสาวอุทัยวรรณ บุตรเพ็ชร ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันศูนย์การงานฯ(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา
76 นางอุไรวรรณ แย้มละออ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) กรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานฯ(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา
77 นางสุขุมาล ไชยรักษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
78 นายสมพงษ์ รอดธานี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
79 นายบุญเหลือ แย้มสมุทร ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
80 นางสาววิไลรัตน์ ปิ่นทำนัก ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
81 นางสาวฑนาวัน นวลขาว ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
82 นางจีราภรณ์ บุญเกิด ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
83 นางจรัสศรี ปิยะสอน ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
84 นางดวงใจ สุวรรณศรี ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
85 นางสาวณัฐฐิชา ทองนิ่ม ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
86 นางสุรีพร ดอกเตย ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
87 นางสาวรุ้งตะวัน หุ้นเส็ง ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
88 นางสาวดวงฤทัย เก๋งทอง ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
89 นางปรานี เจริญธรรม ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
90 นางสุจิน เพ็ชสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
91 นายศุภชัย จันทร์ตรี นักการภารโรง โรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
92 นางสาวพัฑรา ตรีพงษ์ศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการ ฝ่ายดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
93 นายเสน่ห์ แตงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว ประธานศูนย์การแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ )ระดับประถมศึกษา
94 นางสาวนิชาภา เรืองแตง โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎิ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95 นางสาวนิชาภา เรืองแตง ครูโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96 นายพยุง นาคอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97 นางสาวสายสมร ตั้งกอบลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ รองประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
98 นางสาวสายสมร ตั้งกอบลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99 นางสาวบุศญา เจียมประสูตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100 นางสาวชลธิชา แสงแก้ว ครูโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
101 นางสาวพรรณ๊ ใจเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว ประธานจัดการแข่งขัน ศูนย์การงานฯ(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษา
102 นางสาวเพ็ญนภา เถือกคำ โรงเรียนวัดนางสาว เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา
103 นางสาวอุทัยวรรณ บุตรเพ็ชร โรงเรียนวัดนางสาว เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา
104 นางศิริวรรณ จำเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(มัธยมศึกษา)
105 นายเดชณรงค์ รามนัฎ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎ์รังสรรค์ รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(มัธยมศึกษา)
106 นายศักดา มอญใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิ้ง รองประธานกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(มัธยมศึกษา)
107 นางสาวสมมาทย์ เกาเล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
108 นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
109 นายจเร คุ่ยเสงี่ยม ครูโรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ) กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
110 นางสาวปรีญาวรรณ สีฉิม ครูโรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
111 นางอุษา กอสกุลธรรม ครูโรงเรียนบ้านดอนไผ่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
112 นางสาวกิตติยา ในพิมาย ครูโรงเรียนวัดโรงเข้ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
113 นางสาวนริศรา แกรอด ครูวัดหนองสองห้อง กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
114 นายสืบศักดิ์ รอกประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
115 นายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
116 นางวนิดา ชาวน้ำวน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
117 นายพันธ์ศักดิ์ กรีอัมพร ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
118 นายมนูญ ยุทธนาวี ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
119 นายสราวุธ ไขโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
120 นายสืบศักดิ์ รอกประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
121 นายพิษณุ แน่นอุดล ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
122 นายอนิรุตย์ ดีนพเก้า ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
123 นายวัชระ หมื่นแสน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
124 นายพชิระวัสส์ ศิวะโสภา ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
125 นายไพฑูรย์ แฟงเอม ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
126 นายสุริยะ อนันตะพืช ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
127 นายศักดา มาพิบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
128 นายศุภมิตร วงศ์นิมิตร ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
129 นายสนิทธร ทองมีสี ครูโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
130 นายสนิทธร ทองมีสี ครูโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
131 นางศรันยา ยุทธนาวี ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
132 นายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการดำเนินงานและสรุปผลการแข่งขัน กุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
133 ว่าที่ร.ต.หญิงนิตยา ไชยโภคา ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการดำเนินงานและสรุปผลการแข่งขัน กุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
134 นายวัชระ หมื่นแสน ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานและสรุปผลการแข่งขัน กุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
135 นางสาวธีรนุช สุดประเสริฐ ครูโรงเรียนหลวงสินธ์ุราษฎ์รังสฤษฎ์ ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
136 นายรัชพงษ์ เพียงเทพธงศธร ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการตัดสิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
137 นางสาวธนัฐดา สว่างเกตุ ครูโรงเรียนวัดปัจจันตาราม กรรมการตัดสิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
138 นางสาวพุ่มพวง สังข์วาลวงศ์ ครูโรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการตัดสิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
139 นายชานนท์ อำไพ ครูโรงเรียนบ้านโรงเข้ กรรมการตัดสิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
140 นายมาโนช แสงทอง ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
141 นางกิ่งแก้ว วรรณชนะ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
142 นายจเร คุ่ยเสงี่ยม ครูโรงเรียนวัดกาหลง กรรมการตัดสิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
143 นางสาวชลธี ตาระพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการตัดสิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
144 นางสาวณัฐฐิชา ทองนิ่ม ครูโรงเรียนวัดหนองบัว กรรมการตัดสิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
145 นางวลัย มารุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการฝ่ายอาหารเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
146 นางสาวปราณิศา ดาราเย็น ครูโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการฝ่ายอาหารเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
147 นางสาวจตุพร วิรัตินันท์ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายอาหารแล่ะเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
148 นางสาวชวนพิศ เสี่ยงบุญ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายอาหารแล่ะเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
149 นางสาวกรุณา สถาพรศิริกุล ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายอาหารแล่ะเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
150 นางสมวลี เขียวมณี ครูโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
151 นางพัชรินทร์ จันทร์เต็ม ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
152 นางสาวธารารัตน์ หาริพันธ์ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการฝ่ายทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
153 นายสืบศักดิ์ รอกประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดคลองครุ ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
154 นางสาวขวัญดรุณ ทองสุข ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการดำเนินงานฝ่ายบันทึกภาพ กลุ่มมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
155 นางสาวเพ็ญนภา เถือกคำ โรงเรียนวัดนางสาว เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา
156 นางสาวอุทัยวรรณ บุตรเพ็ชร โรงเรียนวัดนางสาว เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา
157 นายบรรลือ ดอกเตย โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
158 นางสาวรติรัตน์ สุขปาน โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา
159 นายบรรลือ ดอกเตย โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
160 นางสาวมณีรัตน์ นุชชาติ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
161 นายไพรัตน์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
162 นายไพรัตน์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
163 นายไพรัตน์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการ ฝ่ายปฎิคม/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
164 นายปฎิภาณ โอ่เอี่ยม ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายปฎิคม/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดบประถมศึกษา
165 นางนิภา ชาวคอนไชย ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายปฎิคม/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดบประถมศึกษา
166 นางสาวลักคณา รักกุศล ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายปฎิคม/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดบประถมศึกษา
167 นางสาวพรรณี สังข์ทองงาม ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายปฎิคม/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดบประถมศึกษา
168 นางสาวอัมพร รอดเจริญ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายปฎิคม/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดบประถมศึกษา
169 นางฐานิต ฤทธิ์เอนก ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายปฎิคม/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดบประถมศึกษา
170 นางสาวธัญพร บุญส่ง ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายปฎิคม/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดบประถมศึกษา
171 นางสาวปวีณา ศรีอ่อน พนักงานราชการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายปฎิคม/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดบประถมศึกษา
172 นางสาวนิลมนต์ ชมภูนิมิตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายปฎิคม/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดบประถมศึกษา
173 นางสาวธัญพัทธ์ กรังพาณิชย์สกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายปฎิคม/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดบประถมศึกษา
174 นายวิชยุตม์ ดวงศรี ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) กรรมการ ฝ่ายปฎิคม/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดบประถมศึกษา
175 นายชัยวัฒน์ ศรีชัย ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) กรรมการ ฝ่ายปฎิคม/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดบประถมศึกษา
176 นางสาวจันทนี พุ่มพร ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปฎิคม/ต้อนรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
177 นายไพรัตน์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา
178 นายชัยรัตน์ ศรช่วย ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศึลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
179 นายมนต์สิงห์ ใจดีเจริญ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศึลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
180 นายวิบูลย์ จันทร์ทองสุข ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศึลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
181 นางกานดา ชมภูนุช ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศึลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
182 นางสร้อย ชะริทอง ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศึลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
183 นายปัญญา มีชนะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศึลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
184 นางสาวศศิธร วิชาสาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศึลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
185 นายเสกสิทธิ์ เจริญลาภ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศึลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
186 นางสาวกัญจน์ญพร พันธ์ชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศึลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
187 นางสาวกรองแก้ว เลิศวิริยะโสภา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศึลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
188 นายบรรลือ ดอกเตย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่และเครื่องเสียง กลุ่่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
189 นายบรรลือ ดอกเตย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลและบันทึกการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
190 นางสุภาพ จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
191 นางสาวชัชชฎา ภัทรมาลัยสิริ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
192 นายนัฐพล อ่วมกระทุ่ม ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
193 นางสาวรติรัตน์ สุขปาน พนักงานราชการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
194 นางสุภาพร อินเสือ ครูธุรการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
195 นางสาวมณีรัตน์ นุชชาติ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสรุปรายงานผลและบันทึกข้อมูลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา
196 นายประสิทธิ์ กานดา ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
197 นายสุดเขต โชคชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
198 นายเข็มเพชร ศรีชนะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองหลวง รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
199 นางสาวพวงทิพย์ หมุยจินดา ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
200 นายบรรลือ ดอกเตย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
201 นายชัยรัตน์ ศรช่วย ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
202 นายบรรลือ ดอกเตย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
203 นางสาวกัญชนา สุเป็ง ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
204 นายนัฐพล อ่วมกระทุ่ม ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
205 นางโสภา สินอาภา ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
206 นางวันเพ็ญ กานดา ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
207 นายวิโชติภัทร์ ศศิธรชินศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
208 นางสาวรติรัตน์ สุขปาน ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
209 นางสาวอรอุมา นามคุณ ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
210 นางสาวลักขณา กำแพงแก้ว ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
211 นางสาวศิริมณฑา ขุนศิริ ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
212 นางสาวธิติรัตน์ บุตรเทศ ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
213 นายนาวิน แกละสมุทร ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
214 นางสาวรัตนา ชนะชัย ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
215 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์ ชัยพฤกษ์ชัยศรี ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
216 นายไฉน เพลาด ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา
217 นางวิไลวรรณ บัวประดิษฐ์ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระศิลปะ (ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
218 นายศรัณย์ สุดดี โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระศิลปะ (ดนตรี) ระดับประถมศึกษา
219 นายณัฐกร สุขนิล โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระศิลปะ (ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษา
220 นางสาวสายรุ่ง พุทธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระศิลปะ (ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษา
221 นายอำนาจ วิมานจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษา
222 นายเสรี ทรัพย์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ รองประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษา
223 นางสาวสายรุ่ง พุทธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระการเรียรู้ศิลปะ (ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษา
224 นายนพดล แจบ้านเกาะ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษา
225 นายวีระกิจ พรรัชภูมิ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษา
226 นายวีระพงษ์ ศิริผล ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ระดับมัธยมศึกษา
227 นายสิทธิศักดิ์ สุดชฎา โรงเรียนบ้านสวนหลวง เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระศิลปะ (นาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษา
228 นางสาวสุนิศา เกตุคำ โรงเรียนบ้านสวนหลวง เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันสาระศิลปะ (นาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา
229 นายวิชาญ น้อยภารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ประธานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
230 นายเดชณรงค์ รามนัฎ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎรังสรรค์ รองประธานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
231 นายวสันต์ จันทร์มล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก รองประธานจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
232 นายยุรนันท์ นันโท พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
233 นายอรุณศักดิ์ ขันธิมา ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
234 นายจรัญ ชมภูเทพ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
235 นายรัชพงษ์ เพียงเทพพงศธร ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
236 นายอดิพงษ์ ศิลานันท์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
237 นายศักดิ์ดา ศรีมานนท์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
238 นายภัทรพล จิตตรานนท์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
239 นายนิรุตติ วิกล ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
240 นายกิติศักดิ์ กันยา ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
241 นายกำธร บริบูรณ์ นักการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
242 นายอรรถพงษ์ แพทย์กลาง ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
243 นางวันดี บุญเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
244 นางสมคิด บุญปลอด ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
245 นายอรุณศักดิ์ ขันธิมา ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
246 นางสุพรรณี ชื่นค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
247 นายอรรถพล วะชุ่ม ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
248 นายไพฑูรย์ แฟงเอม ครูโรงเรียนวัดคลองครุ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
249 นายปฏิภาณ โอ่เอี่ยม ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
250 นายวินัย ศิริเบ็ญนรัต ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
251 นายเอนก หอมทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
252 นางสุจิน เพ็ชสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
253 นางสาวปาณิสรา ดอนไพรที โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
254 นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
255 นางสุจินต์ เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองบัว ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
256 นายวิรัชพล สมมาก ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
257 นายทฤษฎี มเหษี ครูโรงเรียนบ้านบางปิ้ง กรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
258 นายเกียรติโชค วัฒยุ ครูโรงเรียนเทพนรรัตน์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
259 นางสาวนภาพร ฟักมี ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
260 นายจรูญ ศิลปะ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ กรรมการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
261 นายบรรโน ทรงลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
262 นายวินัย ผลจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
263 นางฉัฐธร แป้นเกษม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
264 นางสาวพีชญาน์ พานะกิจ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
265 นางสาวศรีอุบล ทองจำรุญ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
266 นางสาวมัลลิกา เทศจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
267 นางสาววรรษมน รู้เก็บ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
268 นางสาวพรเพ็ญ พิมพ์สุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
269 นางสาวผกางาม แก้วจันสี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
270 นางสาวหนึ่งฤทัย พยุง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
271 นางกัณหา แสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
272 นางสาวสุธิศา เกตุแก้ว ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
273 นางสาวมัทนา ชุนสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
274 นางสุธรรมา พวงดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
275 นางสาวนัญณา คล้ายสังข์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
276 นางสาวมยุรี ค้ากระบือ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
277 นางจุฑามาศ ภาวงค์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
278 นางสาวสุธิศา เกตุแก้ว ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
279 นางสาวอรวรรณ เอกมหาชัย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
280 นางจิตมณีย์ เปี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
281 นางสาวศิริรัตน์ ดีรอด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
282 นายสมเจตน์ พงษ์วิสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
283 นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดม ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
284 นายอาทร บัวจง ครูโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
285 นายกิตติ ประเสริญสม ครูโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
286 นางสาวธีรนุช เสวะตะ ครูโรงเรียนวัดใหม่หนองพระองค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
287 นายวิรัช สื่อสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
288 นายเสรี ทรัพย์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
289 นายไพฑูรย์ แฟงเอม พนักงานราชการโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
290 นายชัยวัฒ นุชกรรณ์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
291 นายเอนก หอมทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
292 นายชัชชัย อุปสรรค์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
293 นายสิงหา เย็นปู ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
294 นายปรีดา ชื่นชมม์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
295 นายชัชชวัฒน์ กุ้ยรักษา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
296 นายอนุวัฒณ์ ธุระธรรม ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
297 นายทานุวัต ตรีวิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
298 นายวินัย ศิริเพ็ญนวัต ครูโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยพัฒน์ฯ กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
299 นายทศพล บัวบาน ครูโรงเรียนวัดใหม่หนองพระองค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
300 นายประหยัด สุนทรชื่น ครูโรงเรียนวัดใหม่หนองพระองค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
301 นายสมเกียรติ ฮะวังจู ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
302 นายศุภมิตร จันทร์เอิบจิตร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
303 นางอารมย์ แย้มอุบล ครูโรงเรียนวัดบางปิ้ง ประธานกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
304 นางกฤษณา ทรัพย์แสงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
305 นายไพฑูรย์ ชูเชิด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
306 นางกัลยา วัลลิภากร ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
307 นางสาวดวงพร กลัดจินดา ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
308 นายเดชณรงค์ รามนัฏ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
309 นายวิชาญ น้อยภารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด รองประธานกรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
310 นายประสาร สารวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม รองประธานกรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
311 นายสมเจตน์ พงษ์วิสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ รองประธานกรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
312 นายชัยวัฒ นุชกรรณ์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
313 นายวิรัชพล สมมาก ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
314 นายสมเกียรติ ฮะวังจู ข้าราชการบำนาญ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
315 นางสุกัญญา คิดประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์) กรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
316 นางอารมย์ แย้มอุบล ครูโรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
317 นางกัลยา วัลลิภากร ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
318 นายจรูญ ศิลปะ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
319 นายบรรโน ทรงลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
320 นางกัณหา แสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
321 นางกัณหา แสงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
322 นางสาวปาณิสรา ดอนไพรที ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
323 นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
324 นายสมชาย ไชยดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
325 นางศศิธร บุตรเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
326 นายสุรชัย ทวีชาติ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
327 นายสุรชัย ทวีชาติ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
328 นายเอนก หอมทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
329 นายศุภมิตร จันทร์เอิบจิตร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
330 นายไพฑูรย์ ชูเชิด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
331 นายศุภวัฒน์ ธวัชเมธี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
332 ว่าที่ร้อยตรี อเนก พูลศิลป์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
333 นายพรชัย พูนขุนทด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
334 นายรุ่งวิทย์ พูลศรีสังข์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
335 นายธีระวัฒน์ พวงเงิน นักการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
336 นายวิรัตน์ กันพันธ์ นักการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
337 นายสมชาย ไชยดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
338 นางจินดา ศรีโมลา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
339 นางสาวสมหมาย พรรณเสมา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
340 นางรุ่งทิพย์ หมั่นบุญ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
341 นางสาวพัชรพร ศรัสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
342 นางสาววาสนา ธัญญานนท์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
343 นางสาววิชานี เสมานารถ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
344 นางศศิธร บุตรเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
345 นางลำยอง เอมอยู่ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
346 นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
347 นางสาวฐิติมา สินทะเกิด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
348 นางสาวอัญชลี ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
349 นางสาวปาณิสรา ดอนไพรที ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
350 นางสาวอระญาณี ขานดา พนักงานธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
351 นางสาวปาณิสรา ดอนไพรที ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
352 นางสาวพีรยา เมฆสงค์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
353 นางสาววรางคณา ศรีนิเวศน์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
354 นางวันดี บุญเกิด โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
355 นายยุรนันท์ ปันโท โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
356 นายวิชาญ น้อยภารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
357 นางวันดี บุญเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
358 นางสาวณัฐธนิสชา จุ้ยไทย ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
359 นางนลินี ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
360 นางสาวรุ่งนภา ร้อยแพง โรงเรียนวัดโสภณาราม เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันกิจกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
361 นางสุวรรณา ศิริเบ็ญนรัต ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและฝ่ายต้อนรับ ศูนย์การแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
362 นางสาวดวงสมร อ่องแสงคุณ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและฝ่ายต้อนรับศูนย์แข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
363 นางสาวรุ่งรัชนี เลิกบางพลัด ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและฝ่ายต้อนรับการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
364 นางพรทิพย์ พิบูลเวลพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและฝ่ายต้อนรับการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
365 นางสาวนันทิดา ทรงพระ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและฝ่ายต้อนรับการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
366 นางสาวสุรีพร ขาวฉลาด ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) กรรมการและเลขาฯฝ่ายทะเบียนและฝ่ายต้อนรับการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
367 นายมนตรี สวัสดิ์ศรี ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) รองประธานคณะกรรมการฝายอาคารสถานที่การแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
368 นายอนิวรรตน์ ปุจฉาการ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) รองประธานคณะกรรมการฝายอาคารสถานที่การแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
369 นายสุรพล ไม้ชุน ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
370 นายวิชยุตม์ ดวงศรี ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
371 นายชัยวัฒน์ ศรีชัย ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
372 นายสุรชัย ลาชม ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) กรรมการและเลขาฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
373 นางสาวแจ่มจันทร์ จันทร์เอิบจิตร ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
374 นางสุวรรณา กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
375 นางทิพวรรณ พราหมณ์นันท์ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
376 นางสาวสาลีนี แสนโสม ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
377 นางสาวเสาวนีย์ กรอบมุข ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) กรรมการและเลขาฯฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
378 นายอนิวรรตน์ ปุจฉาการ ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) ประธานกรรมการฝานบันทึกภาพและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
379 นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีรักษา ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) รองประธานฝ่ายบันทึกภาพและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
380 นางสารุ่งนภา ร้อยแพง ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) รองประธานฝ่ายบันทึกภาพและประมวลผลกิจกรรมการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
381 นายประโยชน์ สกุลเรือง ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) ประธานคณะกรรมการฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัยการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
382 นายวิชยุตม์ ดวงศรี ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) รองประธานฝ่ายดูแลการจราจรและความปลอดภัยการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
383 นายชัยวัฒน์ ศรีชัย ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฏร์บำรุง) กรรมการและเลขาฯฝ่ายดูแลจราจรและความปลอดภัยการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา
384 นายดนัย ศรีบรรณสาร โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันกิจกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษา
385 นายวรณัฐ รุ่งเรือง โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันกิจกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษา
386 นายวรณัฐ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) เจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนศูนย์แข่งขันกิจกรรมนักเรียนพิการเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษา
387 นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศัดการศึกษาปฐมวัย
388 นายสมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย รองประธานอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
389 นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภพาการจัดการศึกษาปฐมวัย
390 นางฐิติมา แตงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภพาการจัดการศึกษาปฐมวัย
391 นายวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ้อมน้อย กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภพาการจัดการศึกษาปฐมวัย
392 นายแสวง ปัญญาประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภพาการจัดการศึกษาปฐมวัย
393 นางสาวขวัญชนก ทองคุ่ย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภพาการจัดการศึกษาปฐมวัย
394 นางกนกกรรณิกา ตงมั่นคง ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภพาการจัดการศึกษาปฐมวัย
395 นางน้ำผึ้ง เจริญขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
396 นางสาวรำไพ ใจช่วงโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
397 นางรัชฎาภรณ์ กลับรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลต้นกล้า ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดิำ้มัน ระดับปฐมวัย
398 นางสาวอรไท เพียรทรัพย์ ครูโรงเรียนเอกชัย รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
399 นางอารณี สมมาก ครูโรงเรียนบ้านโรงเข้ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
400 นางสาวสกาวรัตน์ แสงสุตา ครูโรงเรียนวัดศรีเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
401 นางสาวรำไพ ใจช่วงโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
402 นางกนกกรรณิกา ตงมั่นคง ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
403 นางสาวสาคร คำอุดม ครูโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
404 นางเอื้อมพร อินทร์กุล ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการส้รางภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
405 นางสาวดาวัน เทชัย ครูโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการส้รางภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
406 นางสาวพรชนก ยวงลำใย พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการสรา้งภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
407 นายสมพร ขันธโสภา ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานฝ่ายสถานที่ การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
408 นายสุวรรณ์ น้อยนาง ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร รองประธานฝ่ายสถานที่ การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
409 นายชูศักดิ์ ทองสาสุข ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายสถานที่ การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
410 นายสมเจตน์ เจริญผล ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายสถานที่ การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
411 นายถาวร สมบูรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายสถานที่ การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
412 นายกระมล จันทร์ตรี ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายสถานที่ การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
413 นายยุทธวัฒน์ สิทโธ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายสถานที่ การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
414 นายอาทิตย์ คำแก้ว นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายสถานที่ การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
415 นายพงษ์พันธ์ กะนีทะ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ การจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
416 นางกนกกรรณิกา ตงมั่นคง ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
417 นางสาวจีรพันธ์ วัชรสิทธิกร ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
418 นางประณีต จุ้ยสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
419 นางรัชดา ทรัพย์มูล ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
420 นางชญาดา ผิวชะอุ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
421 นางสาวรำไพ ใจช่วงโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
422 นางอุษา อ๊อกฉิม ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
423 นางสาวพรชนก ยวงลำใย พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
424 นางสาวบุญเยือน สิงห์โต ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
425 นางสาววัฒนา เชยจิตต์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
426 นางสาววัลลภา บุระมาน ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
427 นางชุลีพร รุ่งเรืองศิรินนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
428 นางสาวสุรีลักษณ์ จินตราจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
429 นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
430 นายไพรัตน์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ รองประธานอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
431 นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ รองประธานอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
432 นางน้ำผึ้ง เจริญขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
433 นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
434 นางสุมาภรณ์ ดันงา ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
435 นายสุนทร โคจร ครูโรงเรียนบ้านคลองตัน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
436 นายสุระชัย พิมพ์งาม ครูโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
437 นายสุภา บุญยิ่งยง ครูโรงเรียนบ้านวังจระเข้ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
438 นางสาวขวัญธนา จันทร์ชื่น ครูโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
439 นางนุชรัตน์ คันธหัตถี ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
440 นางสุนันทา ตะพัง ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
441 นางสาวมณฑา ทูลยอดพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
442 นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
443 นายปราโมท ยืนยง ครูโรงเรียนวัดศรีเมือง รองประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
444 นายสมพร ขันธโสภา ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
445 นายสมพร ขันธโสภา ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
446 นายสุวรรณ์ น้อยนาง ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
447 นายชูศักดิ์ ทองสาสุข ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
448 นายสมเจตน์ เจริญผล ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
449 นายถาวร สมบูรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
450 นายกระมล จันทร์ตรี ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
451 นายยุทธวัฒน์ สิทโธ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
452 นายอาทิตย์ คำแก้ว นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
453 นายพงษ์พันธ์ กะนีทะ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
454 นางสุนันทา ตะพัง ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
455 นายสมพร ขันธโสภา ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
456 นายสุวรรณ์ น้อยนาง ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
457 นางสาวเรณู บูชา ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
458 นางนวรัตน์ อุประ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
459 นางอุษา อ๊อกฉิม ลูกจ้างประจำโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
460 นางธนพร ปิ่นแก้ว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
461 นางสาวสุพรรษา รุ่งสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
462 นางสาวมณฑา ทูลยอดพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
463 นางสาวสุรีลักษณ์ จินตราจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
464 นางสาวณัฐวดี ใจช่วงโชติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
465 นางสาวบุญเยือน สิงห์โต ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
466 นางชุลีพร รุ่งเรืองศิรินนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
467 นายพงษ์พันธ์ กะนีทะ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
468 นายสุระชัย พิมพ์งาม ครูโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
469 นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทองงาม ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
470 นางขวัญเรือน อินทร์กล่ำ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
471 นายพรเทพ สมปองใจธรรม ครูโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
472 นางสาวฐานวีร์ จันทร์คำ ครูโรงเรียนวัดศรีเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
473 นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้คำปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การ ปีการศึกษา2558
474 นายสมมาต คำวัจนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้คำปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การ ปีการศึกษา2558
475 นางจารุพิชญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้คำปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การ ปีการศึกษา2558
476 นายศุภชัย เจริญขำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้คำปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การ ปีการศึกษา2558
477 นายนริศ ทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
478 นายฉลอง คงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
479 นายสุรัตน์ แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
480 นางวรนุช ตุนทกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
481 นายสมบัติ ศรีสุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
482 นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
483 นางสุพรรณี ชื่นค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
484 นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
485 นางขวัญชนก ทองคุ่ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
486 นายสุขอนันต์ อักษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
487 นางสาวนฤมล อึ้งเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
488 นางสุรางค์ มั่นคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
489 นายอนุสรณ์ ยศเทียม ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
490 นางสาวกัลยา คงบัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
491 นางสาวภัควิภา โลไธสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
492 นางนภัสนันท์ ปะทังโข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
493 นางสาวสุภาภรณ์ สานอก เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
494 นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
495 นางสาวเกษณี ปละอุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ วางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จตามเป้าหมาย
496 นายศุภชัย เจริญขำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดทำระบบสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน
497 นายนริศ ทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดทำระบบสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน
498 นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดทำระบบสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน
499 นางสาวเกษณี ปละอุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดทำระบบสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน
500 นายสมมาต คำวัจนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ติดตาม ตรวจสอบให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ
501 นางวิภาดา บริหารพงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน ติดตาม ตรวจสอบให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ
502 นางภัทราวดี มิ่งมหาพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ติดตาม ตรวจสอบให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ
503 นางศรัณยา รุ่งเรืองศุภรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ติดตาม ตรวจสอบให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ
504 นายสมเกียรติ เหล่าประเสริฐศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ติดตาม ตรวจสอบให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ

นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ 0814032696 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว 0935759596
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]