รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ครั้งที่ 65
ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
ณ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาลอย 1. เด็กชายกฤษณะ  อาจใจ
2. เด็กชายสถาพร  ยาวไธสง
 
1. นายทวี  แนวประเสริฐ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระบอก 1. เด็กชายณัฐนิติ   ท้วมนิ่ม
2. เด็กชายธนเทพ  จำปาต้น
 
1. นายธนากุล  สุบงกช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบชลูด 1. เด็กชายกิตติชัย  เบี้ยไทยสงค์
2. เด็กชายถิรวัฒน์  ชัยชนะ
 
1. นายอภิชัย  เก็บไว้
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายอภิรัตน์   อักษรศรี
2. เด็กชายเอกชาติ   บงแก้ว
 
1. นายจารึก  ธงสุวรรณ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กชายกฤตกร  พันลีคำ
2. เด็กชายปวริศ  รุ่งเรือง
 
1. นางมลิวรรณ  เกตุวารินทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประทุมทีป
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุดดา
3. เด็กชายสุทัศน์  เกิดภาคี
4. เด็กหญิงอังคณา  ศรีอ่ำ
5. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  โกะจับ
 
1. นายสยาม  หอมอ่อน
2. นางสาวฉัตรระพี  อินทร์กับจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศศิภา  หนูใจหาญ
2. เด็กชายอรรถพล  หอมสนิท
3. เด็กชายโกวิทย์  น้ำรัก
4. เด็กหญิงชยามร  ศรีสุข
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หวังคู่กลาง
 
1. นางพัชรี  เอ็นดูราษฎร์
2. นางสาววรรณี  ด้วงต่าย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายปิยบุตร  แย้มกลิ่น
2. เด็กหญิงสุจิรา  เพ็ชรคำ
 
1. นางประเทือง  อินทรสิทธิ์
2. นางพิมพา  ประกอบธรรม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายธนิต  เพ็ชรอินทร์
2. เด็กหญิงศศิประภา  บุญเพท
 
1. นางประเทือง  อินทรสิทธิ์
2. นางปิยะนุช  สวัสดิ์ล้น
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กชายธรรมราช  สมสุข
2. เด็กหญิงสุภัทรา  เขตรสมุทร
 
1. นางสาวจงรักษ์  เตชะทวีกุล
2. นางประเทือง  อินทรสิทธิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  คำเสมอ
 
1. นางจีรภา  สุอุตะ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  พรมคำ
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงสุนิตา  แพงดวงแก้ว
 
1. นางศิริรัตน์  ธิแปลง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กชายปภังกร  ดุษดี
 
1. นายเอนก  พุ่มพวง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงนภัส  สิงห์สร้อย
 
1. นายประเทือง  ครุฑอรัญ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักทอง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เหมือนชอบ
 
1. นางสาววรรณา  เวชสัมฤทธิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรชนัน  ทาเพียรทุ
 
1. นายทวีลาภ  สิทธิเวช
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กชายประกาศิต  เหลาเกตุ
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ถึกเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพิกา  สายเนตร
 
1. นางนิดา  แตงเทพทอง
2. นางอิศรา  เย็นใจ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จั่วจันทึก
2. เด็กหญิงอติมา  ศิลมัฐ
 
1. นางนิดา  แตงเทพทอง
2. นางนันนะภัทร์  บุญส่ง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกรีนุช  สร้อยพุฒ
2. เด็กหญิงมาริษา  มาลัยพิศ
 
1. นางอ้อมจิต  มหาผลศิริกุล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวีนัชญา  ทองเพ็ญ
 
1. นายทวีลาภ  สิทธิเวช
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กหญิงนิรชา  เสียงประเสริฐ
2. เด็กหญิงปัณณพร  กันหารี
3. เด็กหญิงวรกมล  ศิริล้น
 
1. นางวีณา  อินศิริ
2. นางสาวอาภาภัชร์  บำรุงภักดี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กชายณัฐวัสส์  ทรัพย์ทวี
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  จรัสวงษ์
3. เด็กชายโสภณ  ทิพย์สุข
 
1. นางสาวอาภาภัชร์  บำรุงภักดี
2. นางวีณา  อินศิริ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงนภารัตน์  พันธ์งาม
2. เด็กชายพงศ์พัฒน์  เชิงรัมย์
3. เด็กชายสายชล  จงใจงาม
 
1. นางสุพรรณี  จูมสีสิงห์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กชายชลวิทย์  ดีหนุก
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชำนิ
 
1. นายสายชล  นาคปั้น
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายมนัสชัย  โนรักหมื่น
 
1. นายแก้ว  ผสมธรรมศรี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กหญิงศิริทรัพย์  ลิ้มปลมัย
 
1. นายสายชล  นาคปั้น
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กชายธนดล  ภาษี
 
1. นายวรพล  เจริญวัย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายจิรากร  จิตติชานนท์
 
1. นายประสิทธิ์   ศรเดช
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  สุขขีนอก
 
1. นายแก้ว  ผสมธรรมศรี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงปณาลี  ทองเต็ม
 
1. นายประสิทธิ์   ศรเดช
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงธารารัตน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายประสิทธิ์   ศรเดช
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุนันทา  สุขสว่าง
 
1. นายประภาส  เมฆลอย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงรภัสศา  พยุงวงษ์
 
1. นายประสิทธิ์   ศรเดช
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงวรณัน  มีโพธิ์
 
1. นายประจวบ  วงศ์บุปผา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงพัสรวี  ฤกษ์ทวี
 
1. นายประสิทธิ์   ศรเดช
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดในไร่ 1. เด็กหญิงนันทนา  สังข์คำ
 
1. นางสาวอลิสา  อินทร์ประเสริฐ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 1. เด็กหญิงศศิญา  พรมทอง
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชลสวัสดิ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขนุน 1. เด็กชายณัฐพล  พึ่งกลาง
 
1. นางสาวณัฐรัชต์  สวัสดิ์ล้น
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชัยอนันต์  อรุณสวัสดิ์
 
1. นายแก้ว  ผสมธรรมศรี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดในไร่ 1. เด็กหญิงปภานัน  ตั้งสกุล
 
1. นางสาวอลิสา  อินทร์ประเสริฐ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกษรศิริ
2. เด็กหญิงธารารัตน์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายธีรกานต์  ทองเต็ม
4. เด็กหญิงปณาลี  ทองเต็ม
5. เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีวาระกุล
6. เด็กหญิงพุทธิมา  ประกอบชาติ
7. เด็กหญิงมนชนก  อิณชิต
8. เด็กหญิงรภัสศา  พยุงวงษ์
 
1. นายประสิทธิ์   ศรเดช
2. นายสมโชค  สำเร็จกิจ
3. นางดุจเดือน  สุภาลูน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกษรศิริ
2. เด็กหญิงกฤตยา  เกษตรธรรม
3. เด็กชายจิรากร  จิตติชานนท์
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สัทธาสุจริตกุล
5. เด็กหญิงธารารัตน์  สุขสวัสดิ์
6. เด็กชายธีรกานต์  ทองเต็ม
7. เด็กหญิงปณาลี  ทองเต็ม
8. เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีวาระกุล
9. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  โอภาปัญญโชติ
10. เด็กหญิงพุทธิมา  ประกอบชาติ
11. เด็กหญิงภิภาธร  ทองวิจิตร
12. เด็กหญิงมนชนก  อิณชิต
13. เด็กหญิงรภัสศา  พยุงวงษ์
14. เด็กหญิงวิยะดา  วีระสกุล
15. เด็กหญิงแพรวา  พึ่งทอง
 
1. นายประสิทธิ์   ศรเดช
2. นางดุจเดือน  สุภาลูน
3. นายสมโชค  สำเร็จกิจ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงกนกกร  กุลที
2. เด็กหญิงกนกกร  เหลืองสะอาดกุล
3. เด็กหญิงกันยาพร  คงทน
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญเจริญ
5. เด็กชายชาคริต  แจ่มผล
6. เด็กหญิงชุติพร  รถแป้น
7. เด็กชายญาณเทพ  นรินทร์นอก
8. เด็กหญิงทวีพร  โกตระกูล
9. เด็กชายธนพล  พรมพินิจ
10. เด็กหญิงนฬิศรา  ชาวนา
11. เด็กชายพชรพล  ไตรวาท
12. เด็กหญิงพัชรพร  จันสาเทพ
13. เด็กหญิงพิชญ์พิชา  นวลวัน
14. เด็กชายพีพัทธ  จันสาเทพ
15. เด็กหญิงรัตนาพร  จันจินดา
16. เด็กหญิงศิรสา  บุญเฟื่องฟู
17. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พัดพ่อง
18. เด็กหญิงสิริดาพร  นิมูลชาติ
19. เด็กหญิงสุพรรษา  ลับสาร
20. เด็กหญิงแพรวา  สิทธิสาร
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพจักร์
2. นายทศพร  โพธิจันทร์
3. นายสุปัญญา  สรรพจักร์
4. นางดวงจันทร์  เจริญสุข
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กหญิงกมลพร   ดีประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกันติชา   คำเหลือ
3. เด็กชายจักรกฤษ   วิเศษชาติ
4. เด็กชายจิรายุ   สร้อยสน
5. เด็กหญิงจีรนันท์   บุดศรีสวย
6. เด็กหญิงจุฑามณี   มากกุญชร
7. เด็กหญิงจุฑามาศ   ไวทัน
8. เด็กหญิงชฎาภา   ทองแจ่ม
9. เด็กหญิงชลธิชา   รื่นเริง
10. เด็กหญิงณัชชา   ชลนิกรรุ่งเรือง
11. เด็กชายตะวัน   เครืองาม
12. เด็กหญิงทิพยวรรณ   นาคพันธุ์
13. เด็กชายธรธันย์   สิทธิชัย
14. เด็กหญิงธิญาดา   สิทธิชัย
15. เด็กหญิงนัจนันท์   โชติวงษ์
16. เด็กหญิงนัฐริกา   โพธิ์คลี่
17. เด็กหญิงนันทิชา   หวังผลกลาง
18. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง   พันธุเวช
19. เด็กหญิงปวีณา  ศรีไสว
20. เด็กหญิงพังพร  ปุณประเสริฐ
21. เด็กชายภาธรธฤต   ที่รัก
22. เด็กชายภูริพัฒน์   เดาะขุนทด
23. เด็กหญิงมัชฌิมา   เดาะขุนทด
24. เด็กหญิงยุพิน   ปานสาคร
25. เด็กหญิงรชตวรรณ   บรรจง
26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   สิงห์คำราม
27. เด็กหญิงวรัญญา  จั่นจีน
28. เด็กหญิงวิริพัตรา   มิ่งมิตร
29. เด็กหญิงวิลาสินี  ฉัตรดอน
30. เด็กหญิงวิลาสินี  ทองเกลี้ยง
31. เด็กหญิงศศิธร   ทองเกลี้ยง
32. เด็กหญิงศิรินันท์  บุญศรี
33. เด็กหญิงศุภาวีร์   ระหา
34. เด็กชายสถาพร  เพ็ญนาถ
35. เด็กชายสนธยา   จันทวงศ์
36. เด็กหญิงสายฟ้า   กันลา
37. เด็กหญิงสุทธิดา  เปียสูงเนิน
38. เด็กหญิงสุธาริณี   มีกุญชร
39. เด็กหญิงอรทัย   หวังสระกลาง
40. เด็กหญิงอุมาวรรณ   จันทะมณี
 
1. นายอนุชา  นาคมังสัง
2. นายศักดา  อาจปาสา
3. นายปรเมธ  คนึงเพียร
4. นางสาวนรินทร์ธร  พุทธนิพพานเนตร
5. นางสาวเอวิกา  เทพสวัสดิ์
6. นางสาวณัฐธยาน์  น้อยคำลือ
7. นางสาวณญาดา  พันธ์กกค้อ
8. นางสาวจินดารัตน์  วิชัยศรี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กชายกีรติ  อนุรักษ์
2. นางสาวจินดาภรณ์   แซ่เต็น
3. นางสาวจินดามณี  เหลาเมืองเพีย
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ศิริฤกษ์
5. เด็กหญิงชนากานต์  มาบรรดิษ
6. เด็กหญิงชนิศา  จตุเทน
7. เด็กหญิงชนิสรา   อินทรปราง
8. เด็กชายชาญกิจ  มาเยอะ
9. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชมเชื้อ
10. เด็กหญิงณัฐวดี  สมศรี
11. เด็กหญิงดวงฤทัย  ตุ่นบัว
12. เด็กหญิงถิรดา   รักเขียว
13. เด็กชายทักษ์ดนัย  เกษรสวัสดิ์
14. นางสาวธัญธร   จงเจิมกลาง
15. เด็กหญิงนวมินทร์  เวทวิทยากิจ
16. เด็กหญิงนาขวัญ   แสงทับทิม
17. เด็กหญิงปัฐญารัตน์  ตานี
18. เด็กหญิงปารีณา  บุญมี
19. เด็กหญิงปิยฉัตร  เชื้อทหาร
20. เด็กชายพนา  ฤกษ์งาม
21. เด็กหญิงพิมพิกา   ศรีวรนันท์
22. เด็กหญิงภารดี  พรพัลลภ
23. เด็กหญิงมลทิรา   วงศ์คำเดช
24. เด็กหญิงยลฤดี  ไม้แดง
25. เด็กชายระพีพัฒน์  บุญมาโฮม
26. เด็กหญิงรัตนา  ขันตี
27. เด็กหญิงวัชรากร  ผาดไธสง
28. เด็กชายวิลันดา  บุญพามา
29. เด็กชายวีรภัทร  บัวระบาท
30. นางสาวศิรประภา  เหล่าพิลา
31. เด็กหญิงศิริกานต์ดา   สีเหลือง
32. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพิ่มลาภ
33. เด็กชายศิริวัฒน์  ธนจารุพรพิสิฐ
34. เด็กหญิงศุภรดา   ทองคำ
35. เด็กหญิงสกาวเดือน  พันธ์จันทร์
36. เด็กชายสลันญ์  เที่ยงตรง
37. เด็กหญิงสุนิตา  นวพูนเสงี่ยม
38. เด็กหญิงอทิตยา  ผลศิริ
39. เด็กหญิงอภิญญา   แนบทองหลาง
40. เด็กชายอรรถกร  ยะดี
 
1. นายวุฒิชัย  อินทุรัตน์
2. นายเมธี  จงเกษี
3. นายสมจิตร  นาภูรัตน์
4. นางกนิษฐา  แสงจันทร์
5. นางสาวมณฑิรา  เกิดสกุลสุข
6. นายทินกร   กู้ฉินชัย
7. นางสาวศิริรักษ์  ธูปหอม
8. นางสาวมณีรัตน์   สาแช
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 1. เด็กชายธนากรณ์  ฉิมคีรี
2. เด็กชายนิรุทธ์  บุศย์สีขาว
3. เด็กชายวุฒิชัย  วัฒนศรี
4. เด็กชายศุภกร  ฉิมคีรี
5. เด็กชายอนุสรณ์  ทาธิแสง
6. เด็กชายอิทธิกร  เพ็งประพัฒน์
 
1. นายกิตติคุณ  โชติมงคล
2. นางสาวนารี  ทองเรือง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายณัฐวัตร  เจียมน้อย
 
1. นายสุเชาว์  กลิ่นโกมุท
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงเขมิกา  เนินแก้ว
 
1. นายนครินทร์  เจษฏารมย์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 1. เด็กชายพีรพล  เรืองภักดี
 
1. นางปภากร  แผ่นสุวรรณ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินธิแสน
 
1. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายณัฐวัตร  เจียมน้อย
 
1. นายสุเชาว์  กลิ่นโกมุท
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กชายธันยนิษฐ์   อิศระภักดี
 
1. นายสมพร  บุญรอด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  พวงพันธ์
 
1. นายนครินทร์  เจษฏารมย์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินธิแสน
 
1. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายจตุรา  ทิพจร
 
1. นายสุเชาว์  กลิ่นโกมุท
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กหญิงศิริกานต์ดา  สีเหลือง
 
1. นายวุฒิชัย  อินทุรัตน์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กชายกอบโชค  แสวงหา
 
1. นางจำรัส  ละออเอี่ยม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แผ้วใจดี
 
1. นางสุภาวดี  พรมสอน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินธิแสน
 
1. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กหญิงศิริกานต์ดา   สีเหลือง
 
1. นายวุฒิชัย  อินทุรัตน์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กชายธันยนิษฐ์   อิศระภักดี
 
1. นายสมพร  บุญรอด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินธิแสน
 
1. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1. เด็กหญิงกุลดา  อ่ำอินทร์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  คราบสูงเนิน
3. เด็กหญิงจันจิรา   แสงมะณี
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีลารักษ์
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์  โจฬา
6. เด็กหญิงชนิกานต์  ทุ่งสว่าง
7. เด็กหญิงชนิตา  พงษ์สุระ
8. เด็กหญิงชมพูนุท  ต้นเตย
9. เด็กหญิงชลธิชา  กัลยาณธรรมสิริ
10. เด็กหญิงชลนิสา  วรกำพล
11. เด็กหญิงชัชรีย์ญา   ตรีเพชร
12. เด็กหญิงญาดา  ญาติเสมอ
13. เด็กหญิงณัชชา  จูเปาะ
14. เด็กชายนรวีร์  ปิงวัง
15. เด็กชายนิติกร  ไสยวยวาฬ
16. เด็กหญิงนิติญา  สายวัน
17. เด็กหญิงประกายดาว  เพ็ชรมณี
18. เด็กหญิงปริญญาพร  โล้ลา
19. เด็กหญิงปิยะพร  แซ่ลี้
20. เด็กหญิงปุณรดา  แก้วพรรณราย
21. เด็กหญิงพรปวีณ์  อำไพ
22. เด็กหญิงภัทราพร  เพชรสุริยา
23. เด็กหญิงภัทรินทร์  ทองอินทร์
24. เด็กชายภูผา  ลาพงษ์
25. เด็กหญิงมณีษ์ดา  สนิท
26. เด็กหญิงมันทนา  สายแก้ว
27. เด็กหญิงรัชชฎาภรณ์  เหระวัณ
28. เด็กหญิงวิลาศินี  ตองแก้ว
29. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมชาติ
30. เด็กหญิงสุพิชญา  ธัมมานุกูลสวัสดิ์
31. เด็กหญิงสุวิมล  บุญตา
32. เด็กชายอนวัช  ทันบาล
33. เด็กหญิงอภิษฎา  วงษ์สุวรรณ
34. เด็กหญิงอรนันท์  โพธิ์คาน
35. เด็กหญิงอรพรรณ  กลิ่นราย
36. เด็กหญิงอรอุมา  บัวนาค
37. เด็กหญิงอัยรดา  อาจวารินทร์
38. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  เหรียญทอง
 
1. นายศุภวิชญ์   ชินสีหา
2. นายปรีชา  บุตรพาชี
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. นายกฤษฎา   กล่อมเกลี้ยง
2. นายพีรพัฒน์   พิลาโท
3. นางสาวศศิประภา  อักษรพจน์
4. เด็กหญิงอัญชลี   ยมกาล
5. เด็กหญิงอารียา  ริตตา
6. เด็กหญิงอินธิรา   วงศ์บุรุษ
7. เด็กชายเจริญชัย  ศรีน้อย
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แสงมณี
 
1. นางสุจิณณา  คุณธรรม
2. นางสาววรารัตน์  พลพิทักษ์
3. นายจตุพล  พานศรี
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงบุษราคัม  บุทมาตย์
2. เด็กชายปิยพัทธ์  ศรีสวาท
3. เด็กชายพสธร  ใจมา
4. เด็กชายภามเปศล  มลเดช
5. เด็กหญิงมุทิตา  ยานานนท์
6. เด็กชายรวิพล  ธีรเมธาพงค์
7. เด็กชายศุภมิตร  เคหะเจริญ
8. เด็กหญิงอมลรดา  บุบผาชาติ
9. เด็กหญิงอิงเอย  วาสะสิริ
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตุนาค
 
1. นางปาริชาต  บทมาตย์
2. นายทิวา  มีมาก
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงกชกร  นามจันทร์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ล้นทม
3. เด็กหญิงวรรณภา  สุธรรม
4. นางสาวสโรชา  บัวพันธ์
5. เด็กหญิงอภิยดา  กฤษชินวงศ์
6. นางสาวอัญชลี  คำรัตน์
 
1. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
2. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 1. เด็กหญิงกนกพร   สุวรรณ
2. เด็กหญิงกัลยา  คำทา
3. เด็กหญิงธนภัทร  เจริญรัมย์
4. เด็กหญิงธัญพร   กลีอิ่ม
5. เด็กหญิงภัทรมน  ศรีพูล
6. เด็กหญิงสุวรรณี  โพธิ์ใหญ่
 
1. นางภาวิณี  นิ่มนนท์
2. นางสาวจันทนีย์  วงษ์สุวรรณ์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงนาฏยา  สงล่า
2. เด็กหญิงผกาแก้ว  ขจรกลิ่น
3. เด็กหญิงพรธิดา  ฝากกลาง
4. เด็กหญิงพรนภา  เกจันทร์
5. เด็กหญิงพัณณิดา  จำปาทอง
6. นางสาวสุมาลี  เนยเขียว
 
1. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
2. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สอนนุช
2. เด็กหญิงภาวรินทร์  อาจรักษา
3. เด็กหญิงศุภนิดา  ปุ่นน้อย
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วิสุทธิแพทย์
5. เด็กหญิงอาทิตย์ตยา  มาศรักษา
 
1. นางสาวบุญรัตน์  สุขสบาย
2. นางสาวปัทมา  สุขสบาย
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สายหยุด
2. เด็กหญิงกันยา  ธรรมจรูญ
3. เด็กชายกิตตินาท  ทิพย์บุญศรี
4. เด็กชายก้องภพ   ฤทธิ์บำรุง
5. เด็กชายจักรกฤษณ์  วาจาหวาน
6. เด็กหญิงธนพร  ลอยขุนทด
7. นางสาวพิมผกา  โอชะกุล
8. เด็กชายวทัญญูู  โชติทับทิม
9. เด็กชายวรายุทธ   ศิริจันทร์
10. เด็กชายวศพจน์  เฉลิมวรบุตร
11. เด็กหญิงศรีวลัย  สุขจิตร
12. เด็กหญิงศศิภา  พุทธนาวงค์
13. เด็กหญิงศิริณญารัตน์  วงศ์สอนจันทร์
14. เด็กชายอรรถกร  ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวนิรนันท์  อาทน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา  เอ็ทซ์โรดท์
3. นางสาวอุรวี  คำโต
4. นางสาวอริสรา  เศษสุวรรณ์
5. นางวารี  ศิริรัตนอำพร
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  สลักคำ
2. เด็กหญิงจณิตา  เบื้องบน
3. เด็กหญิงชนกนันท์  โฉมกระโทก
4. เด็กหญิงปูรณ์ภัสสร  มุทาพร
5. เด็กหญิงภาวิณี  สุขแจ่ม
6. เด็กชายภูเบศวร์  เอี่ยมสอาด
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ผัดสม
8. เด็กหญิงสุจิรา  โพลังกา
9. เด็กชายหนึ่งเดียว  วิริยะพงษ์
10. เด็กชายเนติธร  บุตรโคตร
11. เด็กหญิงโสภิญา  วัจวาทิน
12. เด็กชายไตรทศ  ทองมูล
 
1. นางขนิษฐา  ศิลปวิโรจน์
2. นางวราภรณ์  ประทีปชัชวาล
3. นางวรรักษ์  ทรัพย์ไพบูลย์
4. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
5. นายเจนวุฒิ  เขียวเจริญ
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกานต์  จันทร์เขตุ
2. เด็กชายจตุพร  หวลกระจาย
3. เด็กชายจักรินทร์  เปรมปรีดา
4. เด็กชายชานิตย์  วงศ์สุกร
5. เด็กชายอนุสิทธิ์  มณีศรี
 
1. นายทรงศักดิ์  เพิ่มเติมทรัพย์
2. นายวินัย  แสงอ่อน
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กชายธรรมทรรศณ์  รัตนเพิ่มพูน
2. เด็กหญิงสิริมณฑน์  รัตนเพิ่มพูน
 
1. นางสาวชรินธร  ดรดีเลิศ
2. นางสาวกุลจิรา  ติ้มสันเทียะ
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทวีสัตย์
2. เด็กหญิงกันตา  ทิพนาค
3. เด็กชายจิราวุฒิ  อาญาเมือง
4. เด็กหญิงชนากานต์  ชินะภาส
5. เด็กหญิงชนิกานต์  ชินะภาส
6. เด็กชายชัชพงศ์  กันภัย
7. เด็กชายฐิตินันท์  บุตรทยักร์
8. เด็กชายณัฐพล  บุญแป้น
9. เด็กหญิงทักษพร  พงษ์วารินทร์
10. เด็กชายธนโชติ  ศรีบุญยัง
11. เด็กหญิงธัญชนก  ถาวรวงศ์
12. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มังคะลัง
13. เด็กชายพงศกร  ศรีพงษ์
14. เด็กชายพงศกร  เขตรสมุทร
15. เด็กชายพีรณัฐ  ชุดคาน
16. เด็กหญิงรัตนาภร  อุดแก้ว
17. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สำเภาทอง
18. เด็กชายวรัญญู  สวัสดิ์ล้น
19. เด็กหญิงวราทิพย์  เชาชาญ
20. เด็กหญิงวิชญา  อาจหาญ
21. เด็กหญิงศิวพร  ธรรมมี
22. เด็กชายศิโรดม  ไพบูลย์
23. เด็กชายศุภกฤต  ขำเจิม
24. เด็กชายสิรวิชญ์  ริมสมุทร
25. เด็กชายอภิรักษ์  เจริญสุข
26. เด็กหญิงอภิสรา  นามงาม
27. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยานวัตร
 
1. นายคะเน  สุวรรณพิทักษ์
2. นางอัมพร  วงษ์พิทักษ์
3. นางสาวศิริณี  อินทร์ประเสริฐ
4. นายวัฒนา  ราชจันคำ
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กหญิงปวีณา  กิ่งทุม
2. เด็กชายภานุพงศ์  แสนพันธ์
3. เด็กชายภูเบศร์  เนียมกุล
4. เด็กหญิงยลรดี  ปัญญาบุตร
5. เด็กชายวีรภัทร  โทบ้านซ้ง
6. เด็กชายสิทธิพล  บุญสิน
 
1. นายจิรศักดิ์   ประชาชู
2. นางสาวณญาดา  พันธ์กกค้อ
3. นายพรเทพ  มีเวชสม
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุนะ
2. เด็กชายธานินทร์  พันธ์เพชร
3. เด็กชายปฐพี  แดงชาวนา
4. เด็กชายพงศภัค  ด้วงผึ้ง
5. เด็กชายภัทราวุธ  ภูฆัง
6. เด็กชายเดชสิทธิ์  รวมสิทธิ์
 
1. นางสาวณัฐฌา  สินสมบัติ
2. นายอนันต์  บุญเรืองเศษ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ 1. นายณัฐวุฒิ  ศิริพัฒน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เผือกรอด
3. นายธนพล  สีทา
4. นายพงศธร  นิยมบุญ
5. นายพีรยุทธ  ทิศก๋า
6. นายวสันต์  จันทรบูรณ์
7. นายวัฒนา  เพียซ้าย
8. เด็กชายสุรชัย  รักธง
 
1. นายอนันต์  บุญเรืองเศษ
2. นางสาวณัฐฌา  สินสมบัติ
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กชายชินวัฒน์  พลบูรณ์
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ไขลายหงษ์
3. เด็กหญิงวาสนา  เจริญทรัพย์
 
1. นางสังวาลย์  ลาภสูงเนิน
2. นางสาววันวิสาข์  ตาเปี้ย
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ตั้งพันธ์
2. เด็กหญิงจันทร์สิริ  สุวรรณโพธิศรี
3. เด็กชายเรวัตร  มาวงศ์เดือน
 
1. นางสังเวียน  ศรีสุข
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 1. นายธนพล  บญเล็ก
2. นายเริงฤทธิ์  ศรีพรหม
 
1. นางสาวสสิธร  ผสมทรัพย์
2. นางสาวสุจริยา  ขมสนิท
 
84 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1. เด็กหญิงฐิติณีย์  สามี
2. เด็กชายสิทธินนท์  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรก้อน
2. นางอารยา  เชื้ออินทร์
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ศิรารักษ์
2. เด็กชายสิรธีร์  ศิลปศาสตร์
 
1. นายจักร์กฤษ  ใจตรงกล้า
2. นายโชคชัย  ไกลโหล
 
86 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 1. เด็กชายชาตธโยธินทร์  รุ่งประโคน
2. เด็กชายอิทธิพล  พวงจันทร์
 
1. นางสาวสสิธร  ผสมทรัพย์
2. นางสาวสุจริยา  ขมสนิท
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงพิชชาภา  มาตรหมาย
2. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีเชียงหวาง
 
1. นายศุภกิจ  อินทรวิเศษ
2. นางสาววรัญญา  เสนสม
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบข่า 1. เด็กชายธรรมสรณ์  เตชะอำไพ
2. เด็กชายวรากร  กอเซ็ม
 
1. นายประเสริฐ  อุดมพงษ์
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตากวน 1. เด็กชายวรากร  สาสีทา
2. เด็กชายอนุพันธ์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายยุธทนา  ศรีสงคราม
2. นางปาณิศา  จันทิมา
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 1. นายระพีพัฒน์  ใยคำ
2. นายสหภาพ  สอดสี
 
1. นางสาวสสิธร  ผสมทรัพย์
2. นางสาวสุจริยา  ขมสนิท
 
91 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กหญิงฟ้าใส  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  จันลาวงศ์
 
1. นางมณฑิรา  สายยศ
2. นางสาวไพเราะ   ศรีทอง
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  การดี
2. เด็กหญิงรุ้งศิริ  สังข์ชาติ
 
1. นายโชคชัย  ไกรโหล
2. นายจักร์กฤษณ์  ใจตรงกล้า
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงนิติยา  ไตรราช
2. เด็กหญิงปภัสรา  แผ่นทอง
 
1. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
2. นางสาวนิธิพร  ศุภฤทธิ์
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กชายคณาธิป   จักรสาน
2. เด็กชายนภสินธุ์  พลายละหาร
3. เด็กชายปวีร์  จันทรขจรรัตน์
 
1. นายไทยสมุทร  พลหงษ์
2. นางสาวทิพาพร  อินทร์ตลาดชุม
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะวา 1. เด็กชายกัมพล  สมจิต
2. เด็กชายจิรายุส  จารุกัณฑ์
3. เด็กชายธนโชติ  โตบึงกอก
 
1. นางสาวสุมาลี   แสงใหญ่
2. นางสาวจิราพร  มรรคผล
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 1. เด็กหญิงจันจิรา  ยางคูบู่
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หันเสมอ
3. เด็กชายศิวกร  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวปณิตา  สวัสดิ์โพธิ์
2. นางสาวภัทรีพันธ์  พรหมปองสุข
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายศรานต์  วงค์ทองลอย
2. เด็กชายสำราญ  แก้วเขียว
3. เด็กชายเฉลิมพล  ฟุ้งมาก
 
1. นายสุรเดช  คงสวน
2. นายสุรพล  พิศดาร
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กชายธีรภัทร  เฉลิมญาติ
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ปานอินทร์
3. เด็กชายไทย  ออม
 
1. นางสาวปานกมล  ใจสะอาด
2. นางสาวเล็ก  พลเยี่ยม
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมาวาส 1. เด็กหญิงปองกานต์  บุณยกะลิน
2. นางสาววรรณรญา  สุขมาก
3. นางสาวสุชาวดี  ค่ำคูน
 
1. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
2. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนันต์ศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญใจ  พูลศิริคช
2. เด็กหญิงฐาปนี  เพชรสังหนู
3. เด็กหญิงนฤมล  ฟุ้งเฟื่อง
4. เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีราธารา
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไทรสังขเจติยกุล
6. เด็กชายอดิศักดิ์  เจริญทรง
 
1. นางสาวรัชนีพร  ยศสุ
2. นางสาวจันจิรา  กันทะมูล
3. นางสาวทัศนีย์ยา  อิศรางกุร ณ อยุธยา
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานสี่ 1. เด็กหญิงทิพย์ประภาพร  หนองบ่อ
2. เด็กหญิงนัชธิยา  ริดบุรี
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  สาศรีทารัตน์
4. เด็กหญิงศศธร  บัวอิ่น
5. เด็กหญิงสุภาวดี  เทียงเดช
6. เด็กหญิงหัสยา  เทียนสงค์
 
1. นางสาวมะณี  จันทร์โสภา
2. นางสาวน้องนุช  แมลงผึ้ง
3. นางสาวนิตสรา  ศรีครินทร์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 1. เด็กชายนฤสรณ์  ชูเชิด
2. เด็กหญิงนันธนา  จอมคำสิงห์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  แก่นบุปผา
 
1. นายวีระวัฒน์  เรืองหิรัญ
2. นางวันเพ็ญ  ไชยชนะ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 1. เด็กชายชนะชัย  ประหยัดทรัพย์
2. เด็กชายวิสาน  โจม
3. เด็กหญิงศศิธร  เวฬุนารักษ์
 
1. นายลวณากร  ห้วยใหญ่
2. นางสาวเพชรลดา  เทพวาที
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 1. เด็กหญิงวรดา  เทพทอง
2. เด็กหญิงวราพร  เทพทอง
3. เด็กหญิงศิริญากร  งาหอม
 
1. นางสาวอรอนงค์  ฉายาลักษณ์
2. นางวัลลภา  คำอินทร์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจักรรินทร์  เชาว์สุวรรณ
2. เด็กชายทินกร  พิบูลสังข์
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีหิรัญ
 
1. นายทิพย์  ทับโทน
2. นางสมพิศ  ม่วงไหมทอง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงฐานิดา  คชสาร
2. เด็กหญิงนาตาลี   ภูโปร่งซอน
3. เด็กหญิงประวีณา  โกศล
 
1. นางสาวสนิตา   เต็มพร้อม
2. นางสาวมานิตา  สุรชาติ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยายจั่น 1. เด็กหญิงนฤภัทร  อัตถาหาร
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ญาติบำรุง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บัวลพ
 
1. นางสาวฐิวรรณภรณ์  ใยเยื่อ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กหญิงนภัสสร  หมายเชยกลาง
2. เด็กหญิงปาลิดา  หมายเชยกลาง
3. เด็กหญิงพจชณิชา  บานคลี่
 
1. นางภาณุรัช  เจริญพิทักษ์
2. นางสาวทิวารักษ์  สมบูรณ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะพงนอก 1. เด็กหญิงกรกนก  สาริกา
2. เด็กหญิงวรรณนิษา  สอนคำ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แจ้งกลาง
 
1. นางณัฐดา  มหามิตร
2. นางวรรณดา  พรหมดี
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1. เด็กหญิงจันจิรา   รอสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชมพูนุท  ธรรมจันทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  ธรรมเกษ
 
1. นางสาวสาวิตรี  กันนุลา
2. นางปาริฉัตร  สุวรรณนาคะ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มาวงนอก
2. เด็กหญิงวาทิญา  จำนงเลิศ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เสือตาด
 
1. นางสมพิศ  ม่วงไหมทอง
2. นางสุพรรษา  สาสังข์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  วรรณลี
2. เด็กหญิงวชิรา  คีรีวงษ์
3. เด็กหญิงโยษิตา  แสงอรุณ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคมอญ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงปณิดา  ธานี
2. เด็กหญิงวันวิสา  มัศยานันท์
3. เด็กหญิงสิละสา  มั่งมี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นาคมอญ
 
114 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายวรัญญู  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงศรัณยาพร  เก่งธัญญการ
3. เด็กชายศรัณยู  ศรีบัณฑิตย์
 
1. นางวรางคณา  วัฒนพานิช
 
115 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1. เด็กชายภานุวัตร  สมาจักร
2. เด็กหญิงสุภาสินี  จิระเกษมนุกูล
3. เด็กหญิงอรชา  กลิ่นพะเนาว์
 
1. นางอัญชลี  มีชัย
2. นางสาวณัฐพร  เรืองเจริญ
 
116 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายธนพนธ์  อิศรางกูล ณ อยุธยา
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พวงกระโทก
3. เด็กหญิงแพรวา  สิงหพันธ์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  รื่นรมย์
2. นางสาวสุปราณี  มุกดาพันธ์
 
117 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายครรชิต  สนิทวาจา
2. เด็กหญิงชมชนก  เตมียศร
 
1. นางวรรณิศา  สระทองยอด
2. นางสาวมนฤดี  หงษ์คำมี
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 1. เด็กชายรหัท  พันธุ์วัฒนา
 
1. นางสาวรุสนีดา  มามะ
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายภูมินทร์  ภักดีรัตน์
 
1. นายกันตภณ  แก้วแสนไชย
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกัลยา  ส้มจีน
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พลางวัน
3. เด็กหญิงญัฐชยา  ฆ้องชัย
4. เด็กหญิงรัศมา  อุรุมปานนท์
5. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีบุญเรือง
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จำปาเงิน
7. เด็กหญิงเมลาณี  ช่อจำปา
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นายอุลิต  ธาราดล
3. นางสาวนลินี  เฉลยทัศน์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายอานิสงน์  ธรรมปะละ
 
1. นางสำอาง  ศรีใส
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงอิทธิณีย์  เจริญรัตนสกุล
 
1. นางสำอาง  ศรีใส
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 1. เด็กหญิงนริศรา  เสียงเลิศ
2. เด็กชายสรายุทธ์   มนต์ประสิทธิ์
3. เด็กชายอนันตสิทธิ์  บริกุล
 
1. นางกรกช  ศิลป์ชัยกิจ
2. นางนภัทศวรรณ์  น้อยหมอ
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แสงเสน
2. เด็กชายนัดทะพง  วรรณวงษ์
3. เด็กชายอภิวิชญ์  จำปาทอง
 
1. นางสุกัญญา  กีรยุตอมรกุล
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงศศินิภา  ลื่นกลาง
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  สีม่วง
3. เด็กชายเจษฎากร  มุขประดับ
 
1. นางปรีญา  พุดเกลี้ยง
2. นางรัตนา  มุกดา
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  อาจภักดี
2. เด็กหญิงอุมาภรณ์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายเอกบุรุษ  ทองระอา
 
1. นางนันทยา  หมื่นกุดเลาะ
2. นางสาวอัญชลี  สังสี
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีรักษ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  นาทะจันทร์
 
1. นางสุภาพ  วันคำ
2. นางสาวอัจฉรี  ธีระราษฎร์
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ฉลองภูมิ
2. เด็กหญิงจิรภัทร  คงเจริญ
 
1. นางสุภาพ  วันคำ
2. นางสาวอัจฉรี  ธีระราษฎร์
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ทองมูล
2. เด็กชายอาทิตย์  วงค์ศิริ
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
2. นางอุรุพร  คล้ายกล่ำ
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไพแสน
2. เด็กหญิงนวลจันทร์  ไพแสน
3. เด็กชายพัชรพล  ดอนมงคล
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
2. นางอุรุพร  คล้ายกล่ำ