รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจรนบุรี เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา 1. เด็กชายฐิติพันธ์  เคนสมดี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แนวบุตร
 
1. นายชัยวัฒน์  ฉายแม้น
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หงษ์สมดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  กิจขุนทด
3. เด็กชายฐาปนพงศ์  เหลืองประเสริฐ
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  แปลงทุน
5. เด็กชายเอกลักษณ์  เพชรใส
 
1. นายวงศกร  เดชโคตร
2. นางโสภิญ  ถึกไทย
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์สุนทร
2. นายอานนท์  กันดี
 
1. นายธนิต  ศรีวัฒนยา
2. นายวงศกร  เดชโคตร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  พิมพ์ศิริ
2. เด็กชายวิชชากร  กอมะณี
3. เด็กหญิงวิสสุตา  อุดง
 
1. นางละมูล  สิงหลสาย
2. นางสาวฉวีวรรณ  ท้าวคำ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายธนากร  กิมสือ
2. นางสาวรัตนพร  แดงมะณี
3. นางสาวสุภาภรณ์  ประดิษฐ์
 
1. นางเยาวภา  นันมา
2. นางจิดาภา  ภูมิพัฒนพันธุ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงบล
 
1. นางลำดวน  โดยคำดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กชายศักดิธัช  ขุนเภา
 
1. นายพีรพงษ์  สุทธิกุล
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กชายจักรภัทร  บัวทอง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เคนยศ
3. เด็กชายบรรพต  อวนศรี
4. เด็กชายบัญชา  ภมรพล
5. เด็กหญิงปณิดา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงปิยะนุช  พนมกุล
7. เด็กชายศิวกร  บุดดา
8. เด็กหญิงแก้วมณี  สีทอง
 
1. นายพรพิมล  ถนอมวงษ์
2. นางลำดวน  โดยคำดี
3. นายธีระ  น้อยเพชร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กหญิงกรองทอง  ช่างกล
2. เด็กหญิงนิโลบล  นิวัต
3. เด็กหญิงปิยพร  กองแก้ว
 
1. นางพรพิมล  ถนอมวงษ์
2. นางลำดวน  โดยตำดี
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กหญิงวันวิสา  กองขันธ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อำนวยจิตร
3. เด็กชายอาทิตย์  นิ่มซ่อง
 
1. นางพรพิมล  ถนอมวงษ์
2. นางขวัญฤทัย  จันทร์แจ้ง
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กชายประพัฒน์  บุญมานันต์
2. เด็กหญิงศวรรยา  จิตชม
 
1. นางขวัญฤทัย  จันทร์แจ้ง
2. นางลำดวน  โดยคำดี
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กหญิงจตุภร  จาลุย
 
1. นางขวัญฤทัย  จันทร์แจ้ง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร้แดง
2. เด็กหญิงนันทิยา  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงนาตยา  วิชัย
4. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญแก้ว
5. เด็กหญิงสุชานารถ  ลาเจริญ
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีเนาวรัตน์
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
2. นางสาวมะลิ   อรุณ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พินิจงาม
2. เด็กหญิงกุลงา  บุญเตือน
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นานรัมย์
4. เด็กหญิงณัชชา  สมปอง
5. เด็กหญิงปอรรัตน์  เจนรบ
6. เด็กชายสัญญา  มาสา
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
2. นางสาวมะลิ  อรุณ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  แช่มพิจิตร
2. เด็กชายจักรภัทร  ไพพร
3. เด็กชายอนุชา  แสงโพธิ์
 
1. นางสุกัญญา  สารีบท
2. นายทรงชัย  คงเงิน
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  กรุดน้อย
2. เด็กหญิงสุพาณี  ลงมาก
3. เด็กชายอังคาร  แขวงแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  สารีบท
2. นายทรงชัย  คงเงิน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปรัชญา  อังกาบ
 
1. นายอำนาจ  องค์ยา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศศินัน  เกตุนาค
 
1. นายอำนาจ  องค์ยา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สุขเกิด
2. เด็กชายณัฐประภา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงรมิตา  สิษตวงษ์
 
1. นางรัชนี  คงถาวร
2. นางสาวทวินันท์  ลอยเทียน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนศรี 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ไทยชนะ
2. เด็กหญิงจิตติมา  ศรีวงค์หัด
 
1. นางณัฐกานต์  งามขำ
2. นางสาวสุทัตตา  ทาสี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนศรี 1. เด็กชายทักษิณ  สมพร
2. เด็กชายปิยวัชร  สินสุวรรณ์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ป้องหอม
 
1. นางปิยดา  คงทองสังข์
2. นางสาวจีรนันท์  อ่อนสุข
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนศรี 1. เด็กชายกรวิทย์  พุทธลักษ์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  มิดสำโรง
3. เด็กชายอภิชัย  กัลลา
 
1. นางสุกัญญา  นาโสก
2. นางปิยดา  คงทองสังข์
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สุขใจ
2. เด็กชายธนภัทร  สุขนิล
 
1. นายธีรภัทร  แสงแก้ว
2. นางสาวปวีณา  เพ่งพิศ
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีใส
2. เด็กหญิงชมัยพร  สองพล
 
1. นายธีรภัทร  แสงแก้ว
2. นางอรวรรณ  สีดำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 1. เด็กชายปรวีร์  พัฒละ
2. เด็กชายเอกรัตน์  บริรักษ์
 
1. นายเอกบุรุษ  รูปสวย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 1. เด็กชายวรเมธ  บุญวิทย์
2. เด็กชายอภิชัย  สุขลัด
 
1. นายศรายุทธ  น้อยมิ่ง
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 1. เด็กหญิงพิมฉวี  หลงหนองบัว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หาสุข
 
1. นางสาวตุ๊กตา  บัวชัย
2. นางสาวกนกวรรณ  คำพันชนะ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 1. เด็กชายพงศภัค  ราชประสิทธิ์
 
1. นางสาวนฤทัย  ตาทิพย์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายกฤษตพร  ผดุงเลิศ
2. เด็กชายภูริภัทร  จันสมดี
3. เด็กชายยงยุทธ  ประจงพันธ์
 
1. นายประสงค์   วชิรดุสิต
2. นางฉลวย  วชิรดุสิต
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายพีระวัฒน์  บูรณะ
 
1. นางสาวแสงดาว  ราศรีแก้ว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มงกุฏเพชร
 
1. นายไพรฑูรย์  ศรีซุย
 
32 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศกร  เหล่าท้วม
2. เด็กชายพชรพล  บุญพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  วีระวัฒน์
2. นางสาววัลลภา  หงษ์สูง
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายทินภัทร  บูรณะ
2. เด็กชายวรพจน์  โคตรวงษ์
3. เด็กชายเมฆ  บูรณะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตร  วงเวียน
2. นางสาวกัลยา  ไชยทำ
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายวิทวัส  พะนาน
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีประเสริฐ
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายศิวกร  บุญประคม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มีชาวนา
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทรรศยา  ปินะถา
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีประเสริฐ
 
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชดาพร  จำปาแก้ว
2. เด็กชายวิทวัส  พะนาน
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวภานินี  พูมดี
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเลฺิศ
2. เด็กหญิงธัญรดา  เฉลิมศรี
3. เด็กหญิงผกา  ประภา
4. เด็กหญิงพิชชาพร  รังวัดสา
5. เด็กหญิงพิมพิลา   บุญพรมอ่อน
6. เด็กหญิงวรัญญา  ย้อยขาว
 
1. นางสาวณิชาภัทร  เผือกชาวนา
2. นางสาวลัดดา  อารมย์ดี
3. นางผะอบ  คำสุวรรณ
4. นางสาววรรณทนา  ฉันทะจำรัสศิลป์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทด 1. เด็กหญิงปวีร์นุช  เรืองหนองยาง
 
1. นางสาวพิชญา  ทองเสม
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 1. เด็กชายอนุเทพ  พงพา
 
1. นางมธุรสร  จันทร์ธรรม
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. นางสาวนนทิวา  ครูทำสวน
2. นางสาวศิริลักษณ์  รมผักแว่น
3. นางสาวสุชาดา  ฝอยสระน้อย
 
1. นางสาวปทุมมาศ  ฉิมทะเล
 
42 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  ธนูปกรณ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อรรคนิมาตย์
 
1. นายวัชรพงษ์  ธนูปกรณ์
2. นางวันเพ็ญ  ธนูปกรณ์
 
43 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  แพงศรี
2. เด็กชายสถาพร  แก้วบุญเรือง
3. เด็กชายอรุชา  ยอดขุนทด
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจรัส
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กชายชัพวิชญ์  รุ่งกล่อม
 
1. นางณัฎฐาณิชกาญ  เวทโรจณรัตย์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กชายชัพวิชญ์  รุ่งกล่อม
 
1. นางณัฎฐาณิชกาญ  เวทโรจณรัตย์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กหญิงณัณฐา  สีมะพริก
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ลาโส
3. เด็กหญิงสริดา  เนียมจิตร์
4. เด็กหญิงสุดา  อิ่ม
5. เด็กหญิงอัมไพ  เยียน
6. เด็กหญิงอาทิตยา  นาครินทร์
 
1. นางจุฑามาศ  โบราณมูล
2. นางวรรณพร  แบบรัมย์
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กชายชัพวิชญ์  รุ่งกล่อม
2. เด็กหญิงปวีณา   สุมานัด
3. เด็กหญิงวิภาดา  คำวิชัย
4. เด็กหญิงวิรัญชนา   ทาจำปา
5. เด็กหญิงสรัลรัตน์   การีรัตน์
6. เด็กหญิงอัญชนา   ชื่นชม
7. เด็กหญิงอัญชิสา   สุขะ
 
1. นางศุภลักษณ์  บุญญาลัย
2. นางสาวนงลักษณ์  บุตทศ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 1. เด็กหญิงธัญจิรา  สำเภา
2. เด็กชายพุทธชาติ  พืชเพียร
3. เด็กหญิงภาสินี  โคทา
 
1. นางสาววัชรินทร์  ยอดคัดเค้า
2. นางสาวศิริรัตน์  แก้วสีนวน
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 1. เด็กหญิงศิรประภา  คำตา
2. เด็กหญิงสุนิดา  สมบัติดี
3. เด็กหญิงสุพีรพร  สำเภา
 
1. นางสาววัชรินทร์  ยอดคัดเค้า
2. นางสาวศิริรัตน์  แก้วสีนวน
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 1. เด็กหญิงสุพรรณี  จุมพล
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รุ่งสว่าง
3. เด็กหญิงอลิญา  ทองนุ่ม
 
1. นางรภัทภร  อัครภัคธน
2. นางสาวศิราพร  ชื่นกลาง
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 1. เด็กชายชานน  พิทักษ์ราษฎร
2. เด็กชายธนวัฒน์  คำตา
3. เด็กชายไพฑูรย์  สมบัติดี
 
1. นายกัลป์ศักด์  รอดพฤกษ์ภูมิ
2. นางจินตนา  ด่านขับต้อน
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายคณาธิป  เอิบอิ่ม
2. เด็กชายธนัชชา  แท่งหอม
 
1. นายสุเทพ  กลีบขยาย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระปรง 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  สุขสม
 
1. นางสาวทิพวัน  อร่ามเรือง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระปรง 1. เด็กชายพัชรกร  วังเวช
 
1. นางสมถวิล  รัตนวัชรากร
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีกระจ่าง
 
1. นางปวีณา  อินตา
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงวริสาข์  ท่าถ่าน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยังวงษ์
3. เด็กหญิงอรยา  แก้วหนองฮี
 
1. นางพัชรีญา  สีสงคราม
2. นางวรรณา  แก้วคูณเจริญ
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กชายธวัชชัย  สีดาว
2. เด็กชายอภิสิทธิิ์  สุวรรณจินดา
 
1. นายนคร  เหมนาค
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ชัยพินิจ
2. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  หมื่นแสน
 
1. นางศรีประภา  เหมนาค
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กชายคมกฤช  กันเกา
2. เด็กชายณัฐพล  รีพล
3. เด็กชายธนกฤต  เด่นดวง
4. เด็กชายธนธรณ์  โมเล็ก
5. เด็กชายปฏิภาณ  ภูลำธาร
6. เด็กชายพงศธร  วิชาธรรม
7. เด็กชายวัชระ  ยังกิด
8. เด็กชายสุรศักดิ์  สายชุมดี
 
1. นายอนิรุทธิ์  เหมนาค
2. นายโสภณ  วงษ์ศรีหัด
3. นายธิติพงศ์  เหมนาค
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงชนาพร  เกาะยางเผือก
2. เด็กชายสุรพงษ์  เวชเจริญ
 
1. นายอุดม  ทรงศรี
2. นางจิรฐา  หาญประสพ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงพรพนิต  เครือมั่น
 
1. นายอุดม  ทรงศรี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กชายจารุกิตติ์  เครือมั่น
 
1. นางคนึงนิตย์  หินจีน
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงกัญนรา  โอดคำดี
2. เด็กหญิงจันทนา  ยังกิด
3. เด็กหญิงจันทิมา  ทองอ่อน
4. เด็กชายชัยยุทธ  ใยบัวขาว
5. เด็กหญิงธิติยา  บัวแสง
6. เด็กชายธีณภัทร  ด้ายผึ้ง
7. เด็กหญิงปิยเนตร  เหนี่ยงแจ่ม
8. เด็กชายวชิรวิทย์  กองแก้ว
9. เด็กชายสหรัฐ  ทับน้อย
10. เด็กชายเจษฎา  ลีดอนงิ้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  นนตานอก
2. นางสาวนริศรา  กุลบรรดิษฐ
3. นายวีระศักดิ์  ต้องกระโทก
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชศร
 
1. นางสำเนียง  ศิลป์สูงเนิน
 
65 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายกิตติธัช  บัวผัน
2. เด็กชายธนบูรณ์  เปาะสะเกษ
3. เด็กชายวรพล  ขำเมิน
 
1. นายวิชัย  ประดิษฐ์ผล
2. นางสาวเฉลิมศรี  สอนกระโจม
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกชกร  สีอ่อน
2. เด็กหญิงกวินธิดา  บัวเคน
3. เด็กหญิงกานต์มณี  ศรจันทร์แดง
4. เด็กหญิงกานต์สินี  ยางนอก
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บริบูรณ์
6. เด็กหญิงธนนันท์  ทาเจริญ
7. เด็กชายนนทภัทร  ฤทธิเรืองเดช
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกิดสวัสดิ์
9. เด็กหญิงรินลณี  สีเหลือง
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูเสน
11. เด็กหญิงฤทัย  ศรีประไพ
12. เด็กหญิงสาวิตรี  กันดก
13. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สมหมาย
14. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  โคตโยธา
15. เด็กหญิงเมธิสา  สมมิตต์
16. เด็กหญิงไม  ภาวงศ์
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  แสนบุญศิริ
2. นางสาวศลิษา  พลเขต
3. นางสาวดุจฤดี  วังคำ
4. นางสาวปราณี  สกุลสา
5. นางสาวฤชากร  อำไพศรี
 
67 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มิสากุล
2. เด็กชายวสุพล  บุญถึง
 
1. นางสาวดุจฤดี  วังคำ
2. นางสาวศลิษา  พลเขต
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทร์รอด
2. เด็กหญิงณัชชา  จิมะ
3. เด็กชายวรวิช  อุตะมา
4. เด็กหญิงสรวีย์  มุ้งบัง
5. เด็กหญิงโชษิตา  หารา
 
1. นายปิติพงษ์  ดีโท
2. นายทิวา  หงษ์ทอง
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายทัตพงศ์  ทำมา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
70 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงพรนภา  ส้อนสหลับ
2. เด็กชายพรหมรังสรร  สุดสี
3. เด็กหญิงสัภยา  ศิริโพธิ์เมือง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวจันทนี  เจียมรัตนะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 1. เด็กหญิงวิริยภรณ์  กลิ่นพิพัฒน์
 
1. นายกิตตินันท์  วรรณธรรม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  มานะกิจ
 
1. นางทิพพา  มานะกิจ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองแปรง
 
1. นางดวงใจ  ธรรมมา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดน 1. เด็กชายกฤษดา  สุขเกษม
2. เด็กชายกิตตินันท์  แพนแลนนน
3. เด็กชายจักริน  แซ่คู
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  รักศรี
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  มีทรัพย์
6. เด็กชายธนโชติ  ทำดี
7. เด็กหญิงภัคจิรา  นวลสาย
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ดีอ่อง
9. เด็กหญิงสายรุ้ง  ชาลี
10. เด็กหญิงสุพตรา  เทียมคำ
11. เด็กหญิงเจนจิรา  มานุพันธ์ุ
 
1. นายสมศักดิ์  เก้าลิ้ม
2. นางพิศมัย  ถนอมพงษ์
3. นางสาวนุชจรินทร์  ภู่เนตร
4. นางสาวจุไรรัตน์  เสมอใจ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 1. เด็กชายณัฐชยา  บุญกล้า
2. เด็กชายประณต  พยัฆคภูมิ
3. เด็กชายวิธวัธ  กระจ่างวรรณ
 
1. นายรัตนพล  วรเกียรติตระกูล
2. นางธัญธร  ฤาประสิทธิ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาด้วน 1. เด็กชายกัมปนาท  ชินราช
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำดี
 
1. นายศุภชัย  ม่วงเขาแดง
2. นางสาวมธุรส  ลาโคตร
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาด้วน 1. เด็กชายทรงวุฒน์  บุญพรมอ่อน
2. เด็กชายนันทพงศ์  พรมมา
3. เด็กชายสุรพล  พาลา
 
1. นางวาสนา  ลิตตา
2. นางวิลาวรรณ  นงค์พรมมา
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาด้วน 1. เด็กชายณัฐพล  มูลเชื้อ
 
1. นางกัญญาภัค  เจนสัญญายุทธ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 1. เด็กหญิงศรีสุดา  สอนอ่อน
 
1. นางสาวสมพิศ  จิตต์เจียรนัย
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  โยธานันท์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  หลงหนองบัว
 
1. นายปิยะ  จันทร์ซ้าย
2. นางสุชิน  รู้กิจนา
 
81 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หอมกลิ่น
2. เด็กหญิงศิรินภา   บุญชู
 
1. นายปิยะ  จันทร์ซ้าย
2. นางสุชิน  รู้กิจนา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  สีหา
2. เด็กหญิงจิดาภา  พรมเทา
3. เด็กชายนรากร  ธรรมสร้อย
 
1. นางวรรณพร  นวลเถลิงศักดิ์
2. นางสาวเพชรไพลิน  พรมสามสี
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายกุนซือ  พรมเทา
2. เด็กชายธนพัฒ  กระบินโรท
3. เด็กชายบัญญวัต  ภาชาติ
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  จงพิมาย
5. เด็กชายวันเฉลิม  พงษ์ดี
6. เด็กชายเมฆา  กระบินโรท
 
1. นายสังวาลย์  กำดำ
2. นางวรรณพร  นวลเถลิงศักดิ์
3. นางสาวอโณทัย  เสาวรส
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงดารินทร์  เภาคำ
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ด่านเขตร์แดน
3. เด็กชายนันทกร  สายรัมย์
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จงพิมาย
5. เด็กชายวิโรจน์  หมั่นคำ
6. เด็กชายศรัณย์  สองพล
 
1. นางสาวอนุธิดา   ใจอารี
2. นางรุ่งนภา  บุญมณี
3. นายพิศิษฐ์  นวลเถลิงศักดิ์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ธงอาสา
2. เด็กหญิงณัชชา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงนิธิวดี  ป้องมี
4. เด็กชายพิทยาธร  ทับสุข
5. เด็กชายมนัสวิลล์  ผิวสำอางค์
 
1. นายสนั่น  ศิลป์สูงเนิน
2. นายมงกุฎ  เนาะคำ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พ้ฒใส
 
1. นางสิรินาฎ  กองมงคล
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มะลิกลาง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กาทาสี
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงศิริพร  สิงห์จง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กาทาสี
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงบุษรา  เลิศไทยสงค์
2. เด็กหญิงปารณีย์  มานะทำ
 
1. นางฌาณิศา  กระแสโสม
2. นายประสิทธิ์  จำปาเพชร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กชายภาคภูมิ  สายสงค์
2. เด็กหญิงลลิตา  ด้วงเมฆ
3. เด็กชายวันชัย  ร้อยกอง
4. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วพิกุล
5. เด็กชายสายชล  ปฏิสา
6. เด็กชายไกรแสง  จูมบาล
 
1. นายพงศ์สุวัฒธน์  ศรีธรรม
2. นางสาวนิ่มสุดา  บุญหนุน
3. นางวิภารัตน์  ภิญโญ
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 1. เด็กหญิงปรียานุช  เสามั่น
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  วันมี
 
92 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กชายดุษฎี   จันทร์เจริญ
2. เด็กหญิงนันทิดา  จันทร์ไชย
 
1. นางสาวจิตร์ตรา  ยาคำ
2. นางนาฏยา  เรืองศรี
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ปุมสันเทียะ
 
1. นางณิชกุล  วัคจันทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงฑิพพาภรณ์  ช่างกล
 
1. นายจักรพงษ์  พัดพาน
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตันทาราม 1. เด็กชายทัตธนชัย  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  แซ่ฟุ้ง
3. เด็กชายภูมรินทร์  เนาว์เพชร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  หมู่มาก
 
96 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เนินบก
2. เด็กหญิงชญานิศ  ประเสริฐดี
3. เด็กหญิงอณิษฐา  สุขุมวรรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  โคตะนันท์
2. นางนุสรา  บุญพรมอ่อน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแดง 1. เด็กหญิงเนตรดาว  พักพา
 
1. นางสมทรง  นวลสนิท
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแดง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เป็นวัน
 
1. นางสมทรง  นวลสนิท
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินสูง 1. เด็กชายชนาสิน  ทาชมพู
 
1. นายธีระพล  จันทวงษ์
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  สายแดง
2. เด็กชายรัชชานนท์  พนโสภา
3. เด็กชายอดิเทพ  เศตวงษ์
 
1. นางสุกัญญา  ทองเกลี้ยง
2. นางเปรมฤทัย  ข่ายทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทับสมบัติ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่ก๊วย
3. เด็กหญิงชนิษฐา  บัวจำปา
4. เด็กชายชัชชัย  มาวิน
5. เด็กชายธนธรณ์  ทองวัน
6. เด็กชายธันวา  อนุเคราะห์
7. เด็กหญิงนภาเพ็ญ  ดีวัน
8. เด็กหญิงพัชรากร  ไขโพธิ์
9. เด็กชายรดาการ  แก้วดุลวงษ์
10. เด็กหญิงรัชนก  เศตวงษ์
11. เด็กหญิงวรรณภา  แสงคุรัง
12. เด็กชายวีระพงษ์  ประจันทะ
13. เด็กหญิงสวรรยา  เจริญทองดี
14. เด็กชายสิทธิภาคย์  มหารักษ์
15. เด็กหญิงสุธิมา  กลั่นสุวรรณ
16. เด็กชายสุระสีห์  สุระเสียง
17. เด็กหญิงอภัสรา  พิกุลทอง
18. เด็กหญิงอรอนงค์  สุริยะวงษ์
19. เด็กหญิงอโรชา  สวัสดี
20. เด็กชายเกศฎา  เหล็กนวน
 
1. นายมานิตย์  น้อมชอบ
2. นายจำนงค์  กองคำ
3. สิบเอกสมชาย  มีแดนไผ่
4. นางสุวารี  กองคำ
5. นางชัญนิษฐาภัค  พันธุ์กิติยะ
6. นางสมพร  ไพเราะ
 
102 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 1. เด็กชายพุทธศิลป์  นงค์พรมมา
2. เด็กหญิงอภิชญา  ผดุงทรัพย์
3. เด็กหญิงอรัญญารัตน์  เดชเดิม
 
1. นางเยาวลักษณ์  อินทร์พงษ์นุวัฒน์
2. นางพรรณี  เงินเต็ม
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กหญิงดลยา  จาลุย
2. เด็กชายธัญวิชญ์  บุตรเคน
 
1. นางมณี  บัวเผื่อน
2. นางอุไรวรรณ์   ขุนประเสริฐ
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กหญิงชุติมา  ชมประสาท
2. เด็กชายณัฐวุธ  ผ่องสะอาด
 
1. นางมณี  บัวเผื่อน
2. นางเยาวลักษณ์   พาโคกทม
 
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กชายพิชิตชัย  คำกุล
2. เด็กชายวสุธร  แสนอุ่น
 
1. นางสาวธิดารัตน์  บันที
2. นายภัคพล  นามจิรโชติ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงดารินทร์  พามูลตรี
2. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วประกอบ
3. เด็กหญิงสิริภรณ์  ไทยาพงศ์สกุล
 
1. นางบุญเรือง  ลำพล
2. นายกรกช  พิมพ์สงวน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงปภาวดี  วังพรม
 
1. นางอัจฉราพร  เทียมพัฒน์
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงดลนภา  มลฑลจรัส
 
1. นางประทิน  วินัยพานิช
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กชายวีรภัทร  สองเคน
 
1. นางสายบัว  ชัชวาลย์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงสุนิสา  ฤทธิิ์กระจาย
 
1. นางเอมอร  คนเสงี่ยม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บัวหอม
 
1. นางน้ำทิพย์  พุทธาธรรม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงดวงสุรีย์  ข้อเบี้ย
2. เด็กหญิงนริศรา  ขำอรุณ
3. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยคีรี
4. เด็กหญิงปวริศา  สนิทพักตร์
5. เด็กหญิงปิยพร  กันภัย
6. เด็กหญิงมนฑกานต์  ส่งล่า
 
1. นางทรรศนกมล  ชมพันธ์
2. นางณัฐกมล  นามจิรโชติ
 
113 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สายแจ่ม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดิษฐวัย
3. นางสาววันวิสา  ดวงเนตร
 
1. นางสุปราณี   สุขธัญญาวัฒน์
2. นายภูวไนย  สุขธัญญาวัฒน์
 
114 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายกฤตเมธ  เวโรจน์รังสิมันต์
2. เด็กชายวราวุฒิ  สง่างาม
 
1. นางสุปราณี  สุขธัญญาวัฒน์
2. นายภูวไนย  สุขธัญญาวัฒน์