หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนบ้านคลองมอญ 6 13 8
2 123 โรงเรียนบ้านคีรีวงษ์ 0 0 0
3 009 โรงเรียนบ้านจะโปรง 13 30 23
4 010 โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 0 0 0
5 012 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 5 10 8
6 011 โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง 0 0 0
7 013 โรงเรียนบ้านดอนยาง 0 0 0
8 014 โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 7 19 14
9 019 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ 0 0 0
10 016 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 22 55 26
11 018 โรงเรียนบ้านท่าเสลา 6 14 10
12 017 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 9 14 9
13 025 โรงเรียนบ้านบางกุฬา 6 12 10
14 027 โรงเรียนบ้านบางหอ 10 26 16
15 026 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 9 24 12
16 022 โรงเรียนบ้านบ่อขม 4 10 8
17 024 โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 2 3 2
18 023 โรงเรียนบ้านบ่อโพง 14 21 18
19 028 โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 0 0 0
20 029 โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง 0 0 0
21 030 โรงเรียนบ้านพุพลู 0 0 0
22 033 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 14 40 23
23 031 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 14 31 24
24 035 โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 2 4 3
25 036 โรงเรียนบ้านวัง 0 0 0
26 037 โรงเรียนบ้านสระพัง 3 6 5
27 039 โรงเรียนบ้านสามเรือน 11 23 18
28 038 โรงเรียนบ้านสามแพรก 8 16 11
29 040 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 36 65 53
30 041 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 2 9 5
31 043 โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 5 14 9
32 044 โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 0 0 0
33 045 โรงเรียนบ้านหนองรี 13 25 20
34 046 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 19 44 32
35 042 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
36 049 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 7 22 14
37 007 โรงเรียนบ้านเขาย้อย 6 12 11
38 021 โรงเรียนบ้านเนินรัก 14 30 21
39 047 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 5 12 8
40 048 โรงเรียนบ้านแหลม 32 60 46
41 015 โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 3 7 5
42 020 โรงเรียนบ้านไทรงาม 0 0 0
43 034 โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทรโชติวิริยานุสรณ์) 6 13 10
44 052 โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 6 16 12
45 054 โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) 13 32 23
46 056 โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม 4 6 6
47 057 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 24 56 43
48 058 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 9 19 12
49 122 โรงเรียนวัดคุ้งตำหนัก 0 0 0
50 065 โรงเรียนวัดดอนทราย 0 0 0
51 066 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 1 2 2
52 064 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 30 86 52
53 067 โรงเรียนวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 20 40 32
54 068 โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 3 7 6
55 069 โรงเรียนวัดทรงธรรม 4 11 7
56 070 โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0
57 071 โรงเรียนวัดท้ายตลาด 9 14 12
58 074 โรงเรียนวัดนอกปากทะเล 0 0 0
59 126 โรงเรียนวัดนาค 0 0 0
60 075 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 24 67 43
61 077 โรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) 1 1 1
62 078 โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 25 56 28
63 079 โรงเรียนวัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) 8 19 14
64 080 โรงเรียนวัดบางลำภู 4 9 5
65 081 โรงเรียนวัดปากคลอง 10 39 22
66 082 โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 16 33 20
67 083 โรงเรียนวัดพระรูป 6 15 9
68 088 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 17 44 30
69 089 โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 8 10 10
70 090 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 6 11 9
71 093 โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 3 8 6
72 094 โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ 3 4 3
73 098 โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 12 28 22
74 097 โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 7 12 7
75 099 โรงเรียนวัดสิงห์ 0 0 0
76 100 โรงเรียนวัดหนองควง(ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์) 0 0 0
77 101 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 24 42 35
78 103 โรงเรียนวัดหนองส้ม 1 0 0
79 104 โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) 0 0 0
80 102 โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 8 15 10
81 105 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 16 32 20
82 106 โรงเรียนวัดอินทาราม 4 8 8
83 127 โรงเรียนวัดอุตมิงค์ 0 0 0
84 059 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 4 10 5
85 060 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 3 7 5
86 061 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 18 40 28
87 063 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 5 9 8
88 072 โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร 6 14 11
89 084 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 3 8 6
90 095 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 0 0 0
91 096 โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) 2 7 3
92 085 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 3 0 0
93 086 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี 14 27 21
94 087 โรงเรียนวัดโพพระใน 5 27 14
95 091 โรงเรียนวัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์) 6 10 8
96 076 โรงเรียนวัดในกลาง 3 8 5
97 124 โรงเรียนวัดใหม่ท่าศิริ 0 0 0
98 073 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 10 23 14
99 125 โรงเรียนวัดไสกระดาน 0 0 0
100 110 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 12 29 17
101 114 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 28 56 37
102 006 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 10 20 14
103 050 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 8 21 17
104 053 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 0 0 0
105 062 โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 34 82 41
106 107 โรงเรียนศึกษาปัญญา 5 17 11
107 108 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 16 54 23
108 109 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 0 0 0
109 112 โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ 0 0 0
110 113 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ 0 0 0
111 117 โรงเรียนอนุบาลศศิมา 0 0 0
112 118 โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา 1 3 2
113 111 โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา 0 0 0
114 119 โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร 0 0 0
115 116 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ใหญ่พัฒนา 0 0 0
116 120 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 13 23 17
117 121 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 4 10 7
118 001 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 12 33 19
119 051 โรงเรียนเปรมฤดี 7 7 7
120 092 โรงเรียนวัดลักษณาราม 1 3 2
121 002 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 29 83 41
122 003 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 5 11 5
123 004 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 10 26 10
124 005 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 7 15 8
รวม 923 2109 1397
3506

ผู้ดูแลระบบ นายอรรถพล กาลนิล เบอร์โทรศัพท์ 0935800755 E-mail : attapon2002@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]