รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กชายธนาธิป  พันธ์แจ่ม
2. เด็กชายพรชัย   -
 
1. นายฐิติวรรธน์  จิตตเมตตากุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนพันธ์
2. เด็กชายประดิพัทธ์  ศรีดาพันธ์
 
1. นายไพศาล  ผลนิยม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายปีใหม่  -
2. เด็กชายโบท  -
 
1. นายไพรินทร์  อิ่มแสงจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  มาลัย
2. เด็กหญิงสุภาพร  เจดีย์
 
1. นางสาวนวภรณ์  ไชยฤกษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 1. เด็กชายธนวัฒน์  เพลาแก้ว
2. เด็กชายนนทพันธ์  ยิมยน
 
1. นางสาวจอมขวัญ  ชุมมณเฑียร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองห้า 1. เด็กชายจิรเดช  อะมะรักษ์
2. เด็กชายจีรายุส  แสนโภชน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลวัฒน์  พูลศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบชลูด 1. เด็กชายกิตติชัย  เบี้ยไทยสงค์
2. เด็กชายถิรวัฒน์  ชัยชนะ
 
1. นายอภิชัย  เก็บไว้
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ดำรงค์ดี
2. เด็กชายอิง  ยอง
 
1. นายแมน  จัดแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชวพล  ชุ่มชื่น
2. เด็กชายธนภูมิ  ชูกำแพง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สีเงิน
2. นายอักษร  รัตนาภรณ์พลกุล
 
1. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายอนุรักษ์  ขันขาว
2. นางสาวอรรัตฎา  ขาวหอมกลิ่น
 
1. นายกฤต  หอมเกษร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายตรียศ  ทองทับ
2. เด็กชายสันติ  ไสวเขียว
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1. เด็กชายธาราดล  ทาดี
2. เด็กชายวันชนะ  ประสานเกษม
 
1. นางสาวอภิสรา  สุมัจฉา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายภูมิมดล  หมั่นการ
2. เด็กชายวิทวัส  จันภูมี
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1. เด็กชายชินวัตร  กาละภักดี
2. เด็กชายนนทชัย  คุ้มเอี่ยม
 
1. นายประเทือง  บุญมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงนิดานุช  ศรีดอนโป่ง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร   โชคบัณฑิต
3. เด็กหญิงมินตรา  คูณขาย
4. เด็กหญิงรินรดา  ชัยรัตน์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  มันมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  แสวงหา
2. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายชยากร  บูรณเจริญกิจ
2. เด็กชายณัฐวัตร  คำหล่อ
3. เด็กชายธนวัฒน์  แป้นพิม
4. เด็กชายภรัณยู  ทรัพย์ทวีสินสุข
5. เด็กชายวศิน  รุ่งทรัพย์วารี
 
1. นายสงเกตุ  ทองขัด
2. นายพงษ์สิทธิ์  ชลเลิศวรากร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อิ่มแก้ว
2. เด็กชายธนัท  คำโตนด
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  อัครพิเชฐ
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  อัครพิเชษฐ
5. เด็กชายเตชัส  เขตจำนงค์
 
1. นางสาววิภาภรณ์  มานิมนต์
2. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงพรลดา  ปล้องมะณี
2. เด็กหญิงพิชญา  เกลี้ยงพร้อม
3. เด็กหญิงรัญญา  สาริวงษ์
4. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  กลิ่นสีสุข
5. เด็กชายวรเมธ  ตาด้วง
 
1. นายธีระชัย  กลิ่นหอม
2. นางสุธีรัตน์  ผาผาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นตา
2. เด็กหญิงวรินพร  อยู่สุข
3. เด็กหญิงอริสรา  อยู่สุข
4. เด็กหญิงอัจฉราวดี  ต่ายนิล
5. เด็กหญิงเพ็ญลดา  มะยมทอง
 
1. นายนันทชัย  แย้มนุ่น
2. นางสาวสุวิชาดา  หอมจำปา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชยามร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  หวังคู่กลาง
3. เด็กหญิงศศิภา  หนูใจหาญ
4. เด็กชายอรรถพล  หอมสนิท
5. เด็กชายโกวิทย์  น้ำรัก
 
1. นางพัชรี  เอ็นดูราษฎร์
2. นางสาววรรณี  ด้วงต่าย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงนันทธพร  สะอุบล
2. เด็กชายศิระกวี  ตุ้มฉาย
 
1. นางราศรี  บุญชู
2. นางสมใจ  สุขอภิรมย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรวาปี
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ฉายาวรรณ์
 
1. นางสมใจ  สุอังคะวาทิน
2. นางสาวพิมพ์ศิกร  กุจะพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงคณาพร  เทียมญาติ
2. เด็กชายชยนัฐ  ศิรินานุวัฒน์
 
1. นางสุพร  ปรางพรม
2. นางนภาวรรณ  บุญชุ่ม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  บัววรรณ์
2. เด็กชายภูมิชัย  ปานรอด
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางยุวพันธ์  กลิ่นอุบล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดิษลี 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  อรัญศักดิ์
2. เด็กชายพิชญา  ปะตาทายัง
 
1. นางวัญชลี  คำจริง
2. นางสาวชัชชญา  คำจริง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกฤษดิ์  เหล่าอาระวัฒน์
2. เด็กหญิงนรีกานต์  นามเสนาะ
 
1. นางสุกัญญา  บัวสวัสดิ์
2. นางสุพร  ปรางพรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธนกร  จันทร์พวง
2. เด็กหญิงอทิตติยา  ดวงอาจ
 
1. นางสุภศิริ  ชาดวง
2. นางกานดา  พูลอำไภย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงสโรชา  สว่างศรี
2. เด็กชายเอกพล  สว่างศรี
 
1. นางนกน้อย  เฉยพินิจ
2. นางคมคาย  แจ่มกระจะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กหญิงนริศรา  อินทร์ทอง
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  สุภาวงษ์
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ถมปัด
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงปณิตา  หนูห่วง
 
1. นายประวิทย์   บุญต้น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงปัญญรัตน์  ทานะสุข
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุภัสร  ฉิมนาคบุญ
 
1. นางลิ้นจี่  ธงศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกรวิภา  วิปุลพงษ์
 
1. นายเอกราช  เหลี่ยมดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขลังธรรมเนียม
 
1. นายประวิทย์   บุญต้น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กชายเอกมงคลชัย  เริ่มรู้
 
1. นางจิราพัชร  เที่ยงตรง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นางสาวศรีทอง  คงนานดี
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ตลับเงิน
 
1. นางสาววินิตย์  ควบคุม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  เรืองศรีโชติช่วง
 
1. นายประวิทย์   บุญต้น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์นรา
 
1. นางสาววัฒนา  เชยจิตต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายปาราเมธ  แนมพลกรัง
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   นุ้ยเพียร
 
1. นายประวิทย์   บุญต้น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชีวา
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงนภัส  สิงห์สร้อย
 
1. นายประเทือง  ครุฑอรัญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  ชื่นเอี่ยม
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขอนแก่น
 
1. นางนพรัตน์  กรรมการ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายชาย  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงวรรณวลี  ชาติมนตรี
 
1. นายวัฒนชัย  ก้อนทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีวะรมย์
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายรังสรรค์  -
 
1. นางสาวอลิษา  ถิ่นใหญ่
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กชายประกาศิต  เหลาเกตุ
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองป้อม
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงพิมพิมล  ศิริวงศ์
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงนัชชา  ทิพย์วงศ์
2. เด็กหญิงนัทวรา  ทิพย์วงศ์
 
1. นางพัชรี  นามศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน 1. เด็กหญิงจิรชญา  ไทยสุริโย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นพโสภณ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ทิพยานนท์
2. นางบุปผา  ประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  นิกรพันธุ์
2. เด็กหญิงอัมพร  บัววิเชียร
 
1. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
2. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมเสถียร
2. เด็กชายพนัชกร  บุญก่อเกื้อ
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นายศักดิ์ชัย  พวงมาลี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กหญิงสุจินดา  ทิพราโค
2. เด็กหญิงอภิญญา  อาจมิตร์
 
1. นางสุธารักษ์  มณีอินทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรธิดา  ยศปัญญา
 
1. นายราชัน  ทรงบรรพต
2. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ยศพาลา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทร์เทพา
 
1. นางสาวนิลประภัสร์  ศรีเจิมโรจน์
2. นางสาวสรวีย์  สิทธิชูสินพงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงนันทินี  รอดหนิด
2. เด็กหญิงปทิตา  ศรีพิกุล
 
1. นางนางอัญชลี  เจริญสุข
2. นายภาณุมาศ  เจริญสุข
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงจิราพร  อย่าลืมดี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  อาจติ
 
1. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
2. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญมี
 
1. นายสาโรจน์  ศิริพักตร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายจักรพล   แก้วศรี
 
1. นายนพพร  สีสำทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิดสายะสัง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ชาลี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวหวั่น 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   มีฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพลอยชนก   เจริญสวรรค์
 
1. นางนันทนา   เพ็งโตวงษ์
2. นางทิพวรรณ   ปรีสมุทร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายณเดช  แสงทอง
2. เด็กชายปกรณ์  แสงทอง
3. เด็กหญิงสไบนาง  แสงทอง
 
1. นางสาวฑนาวัน  คงทน
2. นางวิษณุกร  ประกอบธรรม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 1. เด็กหญิงกัญชรส  ตอพันดุง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  พรหมศร
3. เด็กหญิงเพียงรวี   บุญสม
 
1. นายสรกฤช  เจียรเอก
2. นางวิภา  กิตติโชติพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงพนิกา  แย้มยินดี
2. เด็กหญิงภาสินี  พันพุก
3. เด็กชายเอกพล  ปดิฐพร
 
1. นางนันทกา  พงษ์กี่
2. นางสาวศศิธร  กรรธรรม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงธัญนภัส  กมลสุทธิไพจิตร
2. เด็กชายสุทธิวีร์  ผลโต
3. เด็กชายสุวิจักษณ์  โชติกเดชาณรงค์
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
2. นายชรัส  ศรีสุขสันต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผมหอม
2. เด็กหญิงชิวผิง  หลอ
3. เด็กชายเชษฐา  คำมา
 
1. นายราชัน  ทรงบรรพต
2. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายชัยพร  อุ่นเอม
2. เด็กชายอัมรินทร์  ปานหมอ
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ล่าลับ
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์  วิทยาธรรมธัช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตลับเงิน
2. เด็กชายวาคิม  โตยิ่ง
3. เด็กชายโชคอนันต์  วาลามิตร
 
1. นางสาววินิตย์  ควบคุม
2. นางดารณี  ด้วงสีแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กชายตาต้า  -
2. นายพีรยุทธ์  ทองผาแสงสี
3. เด็กชายอาทิ  ทองเจริญสิริภูมิ
 
1. นางสาวณัฐพร  ป้องลอด
2. นางสาววันนภา  ศิริธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กชายมงคล  ออกกิจวัตร์
 
1. นายศิระ  สวนพานิช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นางสาวนัฎฐิกา  มหาโภคประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายภรัณยู  อิงควระ
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนวัฒน์ทศพร   จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายภูวนัย  สุขสว่าง
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นางสาวนัฎฐิกา  มหาโภคประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  เมืองเกษม
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา   จันทร์รื่นเริง
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายปพัทธ์ศรัณย์  แตงไทย
 
1. นายกลอนสรรค์  บุญสรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงพรณุภา  มีชูเกศ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายมนัสชัย  โนรักหมื่น
 
1. นายแก้ว  ผสมธรรมศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงสวรินทร์  แสวงผล
 
1. นายศิระ  สวนพานิช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงธนัชญา  แจ่มจำรัส
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  กองบุญเรือง
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สนนารี
 
1. นายสุริยา  บุญชุ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายเจษฤทธิ์  บำรุงวงษ์
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กชายวชิระ  สาตรา
 
1. นายคชล  จันทร์กระจ่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายธนกฤต  เจริญกาลัญญูตา
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายภราดล  อัคคะนิมาตย์
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายโชคมงคล  กาญจนเลขา
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 98.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  กรีวิเวก
 
1. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมภักดี
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายนิฒิพงศ์  ชมประเสริฐ
 
1. นายกลอนสรรค์  บุญสรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กชายภูริณัฐ  ยินดีวิทย์
 
1. นายสวัสดิ์  ศรีบรรยงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงนพมาศ  คำพันธ์
 
1. นายวันชัย  มีสัตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองทางหลวง 1. เด็กชายสุธิพงษ์  ตะเพียนทอง
 
1. นายกิตติคุณ  รัตนเดชกำจาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงปภาวดี  โชคชัยชนะ
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
 
1. นายวรพงษ์  พุ่มพฤกษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงเบญญภา  สายรัมย์
 
1. นางธาราทิพย์  ศรีภักดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขุนณิรงค์
 
1. นางณัฐปภัสร์  พรธนพงศ์เกษม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 1. เด็กชายศุภกร  เกตุวงศ์วีระชาติ
 
1. นางสุธาทิพย์  ชะเอมกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า 1. เด็กหญิงสรัลชนา   สุคันธจันทร์
 
1. นายทนา  แปลกวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  จ้านสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงอิศรา  เหลืองอ่อน
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ไชยสิทธิ์
 
1. นายไวพจน์  เข้มแข็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงทิพาวรรณ  สนามชวด
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กหญิงชัญญา  วุฒิธนานันท์
 
1. นายธานินทร์  เทียนเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. นางสาวสุมาลี  รินทอง
 
1. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดีบอน 1. เด็กชายพีระยุทธ  อินบาง
 
1. นายธานิตย์  บุญณสะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  หอยสังข์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมเหยงค์ 1. เด็กหญิงเทอดหทัย  ผลิผล
 
1. นางภัทราพร  กรึงไกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวาศิณี  สุวรรณแพทย์
 
1. นางสุชาดา  นนทรีย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนาบุญ  ผลาศักดิ์
 
1. นายภาณุภณ  บุญยืน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงอุษาวดี  จันทร์ธรรม
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงไพจิตร  สุดแต่ใจ
 
1. นายอนันต์  ประมวล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 1. เด็กหญิงธมนพร  แสวงอุดมพร
 
1. นางสาวมุกระวี  บุรีมาศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1. เด็กชายภูริศ  สุขมี
 
1. นายอนันต์  จงดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายอธิพัฒน์  นิลขาว
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายนนท์นที  จิตรรังสรรค์
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหมัน 1. เด็กชายวชิระ  สาตรา
 
1. นายคชล  จันทร์กระจ่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เนียมประเสริฐ
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายกิจติชัย  หมั่นดี
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแหวน 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปานสุขขุม
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ตากมัจฉา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกนกพร  ระหัส
 
1. นางสำเริง  จิตชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายภานุพงศ์  สว่างจิตต์
 
1. นายวรพัฒน์  ปุญญาธิกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงนิธิตา  พยัคฆ์ขาม
 
1. นางสาวจีรานุช  สระสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชญานิน  มีชูเกศ
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงชุติมา  เผือกผ่อง
 
1. นางสิริมา  พุทธจำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชญานิน  มีชูเกศ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  งามนิมิตร
3. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
4. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีชาเนตร
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  บุญยืน
6. เด็กหญิงพรณุภา  มีชูเกศ
7. เด็กชายสิทธินนท์  ช่างเรือนกุล
8. เด็กหญิงอังคณา  โกศลวุฒิ
9. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
3. นายวรพงษ์  พุ่มพฤกษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกมลชนก   สิงห์พลงาม
2. เด็กชายคณพศ  เผือกแตง
3. เด็กชายฐิติวุฒิ   อายุยงค์
4. เด็กหญิงพรพิณ   เฉลิมหมู่
5. เด็กชายพีรพัฒน์   ล้วนรอด
6. เด็กหญิงวิภาวี   พ่วงแจ่ม
7. เด็กหญิงสลิตา   พุฒโต
8. เด็กหญิงอริศรา   มีวันนัง
 
1. นายเอกราช  วงค์โอภาส
2. นางสายวาริน  แทนศรราม
3. นางประทุม  เทียมเมือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองจาก 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  บงลา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุโคตร
3. เด็กหญิงทีราย  ลอง
4. นางสาวนิตยา  เผ่าพันธุ์ดี
5. เด็กชายพัฒนพนธ์  สายสวาท
6. เด็กชายสมชาย  สมบูรณ์
7. เด็กหญิงสุริวิภา  เจริญสุข
8. เด็กหญิงเจนจิรา  สังข์ทอง
9. เด็กหญิงเจมจินต์   มิ่งมีชัย
 
1. นางสาวราตรี  ชวนกระโทก
2. นายศิลา  จันรอด
3. นางสาวกรวรรณ  โกเลือน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เวชชูแก้ว
4. เด็กหญิงปาลิดา  เพ็งมณี
5. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
6. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
7. เด็กหญิงยุพดี  ปิยทับทิม
8. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางสาวศิริ  ปิติอุ่นจำเริญ
3. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐชนก  โพธิชัย
2. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
3. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสุทธิกุลรัตน์
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์
5. เด็กชายธีรพัฒน์  หมู่หาญ
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  เพียรครองศักดิ์
7. เด็กชายมโนธัช  จันทรีศรี
8. เด็กชายอุกฤต  เปียสะคร้าน
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นางพิมพ์ลดา  ฉัตรกีรเศษรฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วินิจผล
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นันทวิญญู
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   ฉายายนต์
4. เด็กหญิงปิยพัทธ์ุ  สุวณิช
5. เด็กหญิงพิชชาภา  เกิดผลมาก
6. เด็กหญิงวรัทยา  วินิจผล
7. เด็กหญิงสรัญชนก  ชินวงศ์วัฒนา
8. เด็กหญิงเจนิสสา   จิรศานต์ชัย
 
1. นายธวลธรรม  ทองโชติ
2. นางสาวน้ำฝน  ปินตา
3. นายนิทัสน์  พวงผกา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งโภคา
2. เด็กหญิงชนาภัทร  จันทร์กลั่น
3. เด็กหญิงชุติมณฑ์  ปานโต
4. เด็กชายชโยธร  เพียรเก็บ
5. เด็กชายถิรวิทย์  ปานโต
6. เด็กชายธนาธร  ฤทธิ์ดี
7. เด็กชายธีรสิทธิ์  สุนทรนันท์
8. เด็กหญิงนพเก้า  จำนงค์เวช
9. เด็กชายประพัฒน์สร  ผลธุสะ
10. เด็กหญิงมาริสา  โกศิยะกุล
11. เด็กชายวรวิทย์  จันทร์อ่อน
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ภู่เจริญวัฒน์
13. เด็กหญิงศิราภรณ์  โพธิ์ภิรมณ์
14. เด็กหญิงสิรญาดา  เอี่ยมละมัย
15. เด็กหญิงเพชรลดา  พรมสันต์
 
1. นางนิศากร  ยาไทย
2. นางสาวสุพิชา  เจริญศิลป์
3. นางรัตนรัตน์  ละออเอี่ยม
4. นางอนงค์ศิริ  ฐิตานุวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
3. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
4. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
5. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
6. เด็กชายดรงค์กร   กรีลาวาท
7. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
8. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
9. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
10. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
11. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
12. เด็กชายมงคล  ตรีราวาส
13. เด็กชายรัฐภูมิ  ปัญญาพ่อ
14. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายจุมพล  คำดี
3. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
4. นายไชยวัฒน์  ขันธจินดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น
2. เด็กชายฌานวิทย์  จันทมาศ
3. เด็กหญิงณัฐชนก  โพธิชัย
4. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
5. เด็กชายณัฐนันท์  กลางลัน
6. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสุทธิกุลรัตน์
7. เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์
8. เด็กชายธีรพัฒน์  หมู่หาญ
9. เด็กชายบุรินทร์พศ  มงคล
10. เด็กชายประมุข  ร่มโพธิ์ชี
11. เด็กชายปิยะทัศน์  จันใบเล็ก
12. เด็กหญิงมนัสนันท์  เพียรครองศักดิ์
13. เด็กชายมโนธัช  จันทรีศรี
14. เด็กชายสุภัทร  มากโฉม
15. เด็กชายอุกฤต  เปียสะคร้าน
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
2. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
3. นายศุภวัฒน์  เดือนทอง
4. นายกิติศักดิ์  โนสุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกมล  โกศลวุฒิ
2. เด็กหญิงชญานิน  มีชูเกศ
3. เด็กหญิงชลธิชา  กรีวิเวก
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  งามนิมิตร
5. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
6. เด็กชายธนวัฒน์ทศพร  จันทร์อ่อน
7. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีชาเนตร
8. เด็กชายธีรภัทร  เมืองขุนทด
9. เด็กหญิงนงลักษณ์  บุญยืน
10. เด็กชายนวมินทร์  คามีศักดิ์
11. เด็กหญิงพรณุภา  มีชูเกศ
12. เด็กชายสรศักดิ์  สระน้ำ
13. เด็กชายสิทธินนท์  ช่างเรือนกุล
14. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
15. เด็กชายเจษฤทธิ์  บำรุงวงษ์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
3. นายไชยวัฒน์  ขันธจินดา
4. นายวรพงษ์  พุ่มพฤกษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลิ่นคำหอม
2. นางสาวกัลญารัตน์  สุขเจริญ
3. นายกิตติธร  บุญเข็ม
4. นางสาวจันทิมา  แสงสิมมา
5. เด็กชายฉันทพัฒน์  คันทัพไทย
6. เด็กชายณัฐพล  ใหญ่ผล
7. เด็กชายธนดล  นิลธวัช
8. นางสาวนริศรา  สนธิ
9. นายภาณุพงษ์  เทียงภักดิ์
10. เด็กหญิงระพีพัฒน์  สุบัติคำ
11. นายสิทธิพร  โพธิ์เทศ
12. นางสาวอภิญญา  จิตรอารีย์
13. เด็กชายอโนทัย  รัศมี
14. นางสาวเกศินี  พ่อค้าชำนาญ
15. นางสาวไพริน  พุ่มน้ำเค็ม
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นายเสรี  ทรัพย์ไพบูลย์
3. นางภาวิณี  ทรัพยะสุต
4. นายวีระกิจ  พรรัชภูมิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายกิจติชัย  หมั่นดี
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พงษ์ชมพร
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองธรรมชาติ
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  กองอังกาบ
5. เด็กชายธนธรณ์  แสงลับ
6. เด็กชายธนาจีรวัฒน์  รักธัญกรณ์
7. เด็กชายธีระพงษ์  พวงพี่
8. เด็กชายนภสินธ์  เมืองนก
9. เด็กหญิงบุษบา  เจียงสมบูรณ์
10. เด็กชายประสพโชค  ศรีแสน
11. เด็กชายพงศกร  พุทธประวัติ
12. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าเลิศกิจกุล
13. เด็กหญิงวรินทิรา  หนูแสง
14. เด็กชายวัชรพงศ์  คำแพงจีน
15. เด็กชายศุภกร  หาญกล้า
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
2. นางวาสนา  วงค์พยัคฆ์
3. นายมนู  ธนูทอง
4. นางสาววัลลภา  บุญซุ่นหลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายณนณภัทร  พลาชีวิน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษาชาติ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  รักษาชาติ
4. เด็กชายธนบดี  มีสมสิบ
5. เด็กหญิงธัญญวดี  พิธิยาธรณ์
6. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
7. เด็กชายศุภณัฐ  นวลปลอด
8. เด็กชายศุภวิชญ์  สุวรรณนิกวณิช
9. เด็กหญิงอวิกา  วิบูลเจริญ
10. เด็กชายโสตถิศักดิ์  ถนอมไชย
 
1. นายศรายุทธ  เชื้อฉ่ำหลวง
2. นางสาวดาราวัลย์  กมลสุทธินนท์
3. นางสาวปณิตา  รุ่งแสง
4. นางสาววิภาวรรณ  ลิขิตบรรณศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  คำพิมพ์
2. เด็กชายคณนาถ  ธรรมพรต
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขอารมณ์
4. เด็กชายทัศน์พล  วิจิตรจรัสรุ่ง
5. เด็กชายธัชนนท์  วงษ์จันทร์
6. เด็กชายนธี  พุ่มประทุม
7. เด็กชายปรานต์  ชำนาญธรรม
8. เด็กชายพชร  เกตุวิทย์
9. เด็กชายพีรทัศน์  วิจิตรจรัสรุ่ง
10. เด็กชายวรดร  รุ่งกระจ่าง
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
2. นายพิศิษฐ์  ทองแฉล้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกนกนก  ริ้วทอง
2. เด็กชายณรงค์เดช  เสือเฉียงเหนือ
3. เด็กชายดิสรณ์  หอมจันทร์
4. เด็กหญิงทิพย์มานา  สิริประทุมทอง
5. เด็กหญิงปัทมพร  ปิ่นสกุล
6. เด็กชายวุฒิชัย  นาคผิว
7. เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์เพ็ง
8. เด็กหญิงสุชัญญา  แจ่มจรูญ
9. เด็กชายสุรศักดิ์  มั่นคง
10. เด็กชายอลงกรณ์  มูลทรัพย์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
2. นางสาวกนกวรรณ  ไมตรีจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกมล  โกศลวุฒิ
2. เด็กหญิงชลธิชา  กรีวิเวก
3. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
4. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
5. เด็กชายธนวัฒน์ทศพร  จันทร์อ่อน
6. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีชาเนตร
7. เด็กชายธีรภัทร  เมืองขุนทด
8. เด็กหญิงพรณุภา  มีชูเกศ
9. เด็กชายสรศักดิ์  สระน้ำ
10. เด็กชายสิทธินนท์  ช่างเรือนกุล
11. เด็กหญิงอังคณา  โกศลวุฒิ
12. เด็กชายเจษฤทธิ์  บำรุงวงษ์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายกฤตเมธ  จำปางาม
2. เด็กหญิงกันทิมา  ขยันการ
3. เด็กชายนครินทร์  สร้อยสกุล
4. เด็กชายนันทภพ  ประทุมมา
5. เด็กชายภูสิทธิ  สุวรรณไตรย์
6. เด็กชายมินธาดา  มายนอก
7. เด็กชายสมพงษ์  ปัทวงศ์
8. เด็กชายสิริกร  นิ่มเสนาะ
9. เด็กชายอนุชิต  นิ่มเสนาะ
10. เด็กชายเมธัส  ศรีวิเศษ
11. เด็กชายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นายโชคชัย  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
3. นางสาวสุภาพร  สาธุชาติ
4. นางพิมพ์ชนก  เพ็งพานิช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. เด็กชายกฤษณะ  พงษ์มณี
2. เด็กชายชานนท์  รอดรัตนะ
3. เด็กชายณรงศักดิ์  ชัยเสนา
4. เด็กชายนพกิจ  กาญจนเกตุ
5. เด็กชายปรีชา  คำบรรจง
6. เด็กชายภูวนัย  สุขสว่าง
7. เด็กชายศุภกร  นาเจริญ
8. เด็กชายสุทธิวัฒน์  มิศิริ
9. เด็กหญิงสโรชา  ชูลาภ
10. เด็กชายอดิเทพ  เหมือนเพชร
11. เด็กชายเทพปิยะ  ปัญญาเผือ
12. นายเสถียร  เชิดชู
 
1. นายนริศ  ลาภังยะวิทย์
2. นายธาณี  แสงอรุณ
3. นายพนมไพร  คำขจร
4. นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. เด็กหญิงจิดาภา  ใจรัตนหลวง
3. เด็กหญิงธัญชนก  พัดโบก
4. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
5. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เวชชูแก้ว
6. เด็กชายบูรณ์พิภพ  กิจสถาพรชัย
7. เด็กหญิงปฐมาวดี  มหาอุป
8. เด็กหญิงปณรส  หมั่นเพียร
9. เด็กหญิงปณิตา  อนันตวรสกุล
10. เด็กหญิงปาลิดา  เพ็งมณี
11. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
12. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
13. เด็กหญิงรมิดา  ทับจันทร์
14. เด็กหญิงวันดี  -
15. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
16. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
17. เด็กหญิงสุกฤตา  อินทรแสง
18. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชนเทศ
19. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจมะเริง
20. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำนึง
 
1. นายมนัส  ทับจันทร์
2. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
3. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
4. นางสาวศิริ  ปิติอุ่นจำเริญ
5. นายสิทธิกร  รารักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายกฤษณพล  พึ่งจันดุม
2. เด็กชายกิตติพศ  สืบชาติ
3. เด็กชายก้อง  ประเสริฐศรี
4. เด็กหญิงขนิษฐา  คำมาลา
5. เด็กหญิงจันทิมา  สันประเทียบ
6. เด็กหญิงชลธิชา  เฟื่องน้อย
7. เด็กชายตรัยภพ  แสงสี
8. เด็กชายทรงพล  สว่างกุล
9. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีกุล
10. เด็กชายธีรภัทร์  เหนือเกาะหวาย
11. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชมเทียม
12. เด็กชายพงศธร  ชมเทียม
13. เด็กหญิงมธุลดา  สันทัด
14. เด็กชายมินทดา  นาดี
15. เด็กชายรุ่งเรือง  อินทะโสภา
16. เด็กหญิงวรกมล  บาริศรี
17. เด็กชายวัชระพงษ์  คำพิบูลย์
18. เด็กชายวิทูร  ถาวรศิลป์
19. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชมเทียม
20. เด็กชายสรายุทธ  คำพิบูลย์
 
1. นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย
2. นายวิชิด  ศริพิศ
3. นางรุ่งทิพย์  เรือนใจมั่น
4. นางนิภา  คำมาลา
5. นายนิพนธ์  โตขำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 1. เด็กหญิงกวินนาฏ  สาลีกุล
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อยู่ศิริ
3. เด็กหญิงชาลิสา  เฉลิมธรณิศ
4. เด็กหญิงทัศนีย์  ทองสุข
5. เด็กชายธนกร  ทองสุข
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จินตนา
7. เด็กหญิงปณิดา  คนมี
8. เด็กหญิงปริศนา  จันทร์ทรัพย์
9. เด็กหญิงพชรพรรณ  คงชาติ
10. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เนตรกาศักดิ์
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  กายตะขบ
12. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศิริบูรณะ
13. เด็กชายวีรภัทร  ทองสุข
14. เด็กชายศุภกฤต  เนียมศรี
15. เด็กหญิงศุภรัต  สุระพินิจ
16. เด็กหญิงสุณมณฑา  ชูกร
17. เด็กหญิงสุวลักษณ์  ดีเลิศ
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทร์ชัง
19. เด็กหญิงเบญญาภา  คงสบาย
20. เด็กหญิงโสภา  ขำศรี
 
1. นางพรรณราย  คงชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์  คงชาติ
3. นางสาวณัฐกฤตา  ทันวงษ์
4. นางสาวสุภาวดี  จวนเผ่า
5. นางสุปราณี  สุระพินิจ
6. นางสาววรรณมาศ  จันทร์ชัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขวัญอยู่
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มโฉม
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คะสะธรรม
4. เด็กหญิงนิตยา  ใจทิพย์
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  รถจันทร์
7. เด็กหญิงปาริชาติ  เอมชะอุ่ม
8. เด็กหญิงพรศิริ  ดีนวนพะเนา
9. เด็กชายภครินทร์  บุญมี
10. เด็กชายภูวดล  อุทุมพร
11. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แตงนุ้ย
12. เด็กหญิงวรรณญาดา  ผลเตย
13. เด็กชายวรัญญู  สมพริ้ง
14. เด็กหญิงศศิธร  เนียมหอม
15. เด็กหญิงศศิธร  สุขเกษม
16. เด็กหญิงศิริกัลยา  ปั้นทองสุข
17. เด็กหญิงสุชาดา  นนท์ตา
18. เด็กหญิงสุทัตตา  ดีประเสริฐ
19. เด็กหญิงสุธารัตน์  วงค์ค่ำ
20. เด็กชายอภิวัฒน์  ดาวขาว
 
1. นายอุทัย  พลสันศรี
2. นางศรีประไพ  พลสันศรี
3. นายวีรชน  กะลัมพากร
4. นางสาววนิดา  เรืองขนาบ
5. นายวราชิต  มุยคำ
6. นางสุภัชชา  ศิริวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางกอบัว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตั้งจิตต์รักชอบ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทร์หอม
3. เด็กชายกฤษณ  สำเนียงดัง
4. เด็กชายกฤษณุ  เหล็กกล้า
5. เด็กชายขวัญ  เจริญชนาพร
6. เด็กหญิงชมพูนุช  เนียมเส็ง
7. เด็กหญิงปนัดดา  ดีโลนงาม
8. เด็กหญิงปานแก้ว  ชมเพ็ง
9. เด็กหญิงพรธิภา  บุษรารัตนโกเมน
10. เด็กหญิงพรพรรณ  บุษรารัตนโกเมน
11. เด็กหญิงพัชรา  โพธิ์ทอง
12. เด็กหญิงพัชรินทร์  เภาสูตร
13. เด็กชายพิสิทธิ์  ท้วมมณี
14. เด็กชายภัทรพงษ์  รักบุญ
15. เด็กหญิงวรรณิสา  แจ้งสว่าง
16. เด็กชายวศิน  จ้อยศิริ
17. เด็กหญิงวสิตา  แนบบุญ
18. เด็กหญิงศรีวรรณ  คนึงคิด
19. เด็กชายสุนทร  เรือด
20. เด็กหญิงสุภาพร  จำพรต
21. เด็กชายเกษมศักดิ์  จุ้ยยิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  นาคะเต
2. นายหาญชัย  สมบูรณ์พันธุ์
3. นายปรีชา  ลิ้มสุริยวงศ์
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญเพ็ง
5. นางสาวจุฑาภรณ์  เลิศศรี
6. นายศุภมิตร  โคตรชา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. นางสาวฐิดาภรณ์  เนียมบรรธุ
2. เด็กหญิงณัชฐิดา  ตรีสุทธิตรา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสงวน
5. เด็กหญิงดวงกมล  อุทุมพร
6. เด็กหญิงดวงพร  บุญสม
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมภักดี
8. เด็กชายนพรัตน์  ประสาน
9. เด็กหญิงนริศรา  อ่อนสำลี
10. เด็กชายปภังกร  คุณประเสริฐ
11. นางสาวพรชิตา  เจริญผล
12. เด็กหญิงพลอยลดา  สิทธิธนพันธ์
13. เด็กชายพัลลภ  หลีกระโทก
14. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงเปี่ยม
15. เด็กหญิงวรรณวดี  ทรัพย์ประดิษฐ์
16. เด็กหญิงวิยะดา  ผ่องพิธี
17. เด็กหญิงศิตาภรณ์  จันทร์ฮาด
18. เด็กหญิงสมใจ  วงศ์สงฆ์
19. เด็กชายสุทธิวัสส์  พันธ์ทรัพย์
20. เด็กชายไพโรจน์  เนื่องภุมมร
 
1. นางสุรัชนา  มีใย
2. นางสนธยา  สำรวยผล
3. นางวัชราภรณ์  จันทรวิบูลย์
4. นางสาวปวันรัตน์  สำราญใจ
5. นางมีนา  ขันทราม
6. นางสุดายุ  วงศ์สงฆ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ฮึกเหิม
2. เด็กชายกฤษดา  จันทน์เทศ
3. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ศรีระชาติ
4. เด็กชายคงสุวรรณ  โคติวัน
5. เด็กชายจตุวิทย์  บุญกว้าง
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  เผ่าน้อย
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาลสุทธิ
8. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ผาดาวัน
9. เด็กหญิงชนิกานต์  เครือแวงมน
10. เด็กชายฐิตย  พิพัฒน์โยธะพงศ์
11. เด็กหญิงณัฏฐริสา  วงศ์ษา
12. เด็กชายณัฏฐากร  ชมโคกกรวด
13. เด็กหญิงณัฐฐา  ปักคำมา
14. เด็กหญิงณัฐมน  แสนศิลา
15. เด็กหญิงณัฐริกา  กุลชร
16. เด็กชายทินภัทร  วัลลา
17. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ
18. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
19. เด็กหญิงนันทพร  รักษาโสม
20. เด็กหญิงนันทรัตน์  นำนา
21. เด็กชายปัณณศรณ์  มหาศิรินิธิสิน
22. เด็กชายพชร  มิ่งขวัญ
23. เด็กหญิงภัทรธิรา  พิมพ์เผือก
24. เด็กชายมงคลชัย  ชินโน
25. เด็กหญิงมลศิยา  คำภาระ
26. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์
27. เด็กหญิงลลิตา  ยาสมุทร
28. เด็กหญิงวรรณิสา  อยู่แช่ม
29. เด็กหญิงวิจิตกัลญา  เทียมยม
30. เด็กชายวุฒิพงษ์  โคกราม
31. เด็กชายวุฒิพงษ์  ดวงซุย
32. เด็กหญิงสงกรานต์  อาจผักปัง
33. เด็กชายสมชาย  เสมอชาติ
34. เด็กชายสหัสวรรษ  จิตจำนงค์
35. เด็กชายสิทธิชัย  ทองมา
36. เด็กหญิงสิริสกุล  วงษ์สุวรรณ
37. เด็กหญิงสุชาวดี  พลสาร
38. เด็กชายอภิรักษ์  วารี
39. เด็กหญิงอรวรรณ  พลบุบผา
40. เด็กหญิงไอรดา  กาสินครบุรี
 
1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
2. นายจำลอง  งามพลกรัง
3. นางนิติยา  ปั้นย้อย
4. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
5. นายมานิตย์  จันทะบูรณ์
6. นายพิรัชย์กฤษตย์  กระแสเวส
7. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
8. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กหญิงกมลพร   ดีประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกันติชา   คำเหลือ
3. เด็กชายจักรกฤษ   วิเศษชาติ
4. เด็กชายจิรายุ   สร้อยสน
5. เด็กหญิงจีรนันท์   บุดศรีสวย
6. เด็กหญิงจุฑามณี   มากกุญชร
7. เด็กหญิงจุฑามาศ   ไวทัน
8. เด็กหญิงชฎาภา   ทองแจ่ม
9. เด็กหญิงชลธิชา   รื่นเริง
10. เด็กหญิงณัชชา   ชลนิกรรุ่งเรือง
11. เด็กชายตะวัน   เครืองาม
12. เด็กหญิงทิพยวรรณ   นาคพันธุ์
13. เด็กชายธรธันย์   สิทธิชัย
14. เด็กหญิงธิญาดา   สิทธิชัย
15. เด็กหญิงนัจนันท์   โชติวงษ์
16. เด็กหญิงนัฐริกา   โพธิ์คลี่
17. เด็กหญิงนันทิชา   หวังผลกลาง
18. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง   พันธุเวช
19. เด็กหญิงปวีณา  ศรีไสว
20. เด็กหญิงพังพร  ปุณประเสริฐ
21. เด็กชายภาธรธฤต   ที่รัก
22. เด็กชายภูริพัฒน์   เดาะขุนทด
23. เด็กหญิงมัชฌิมา   เดาะขุนทด
24. เด็กหญิงยุพิน   ปานสาคร
25. เด็กหญิงรชตวรรณ   บรรจง
26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   สิงห์คำราม
27. เด็กหญิงวรัญญา  จั่นจีน
28. เด็กหญิงวิริพัตรา   มิ่งมิตร
29. เด็กหญิงวิลาสินี  ฉัตรดอน
30. เด็กหญิงวิลาสินี  ทองเกลี้ยง
31. เด็กหญิงศศิธร   ทองเกลี้ยง
32. เด็กหญิงศิรินันท์  บุญศรี
33. เด็กหญิงศุภาวีร์   ระหา
34. เด็กชายสถาพร  เพ็ญนาถ
35. เด็กชายสนธยา   จันทวงศ์
36. เด็กหญิงสายฟ้า   กันลา
37. เด็กหญิงสุทธิดา  เปียสูงเนิน
38. เด็กหญิงสุธาริณี   มีกุญชร
39. เด็กหญิงอรทัย   หวังสระกลาง
40. เด็กหญิงอุมาวรรณ   จันทะมณี
 
1. นายอนุชา  นาคมังสัง
2. นายศักดา  อาจปาสา
3. นายปรเมธ  คนึงเพียร
4. นางสาวนรินทร์ธร  พุทธนิพพานเนตร
5. นางสาวเอวิกา  เทพสวัสดิ์
6. นางสาวณัฐธยาน์  น้อยคำลือ
7. นางสาวณญาดา  พันธ์กกค้อ
8. นางสาวจินดารัตน์  วิชัยศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงกัญจนา  มุคะวงษ์
2. เด็กหญิงกัลยพร  พานทอง
3. เด็กหญิงกาญจนา  น้อยตง
4. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีนวล
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาสถาน
6. เด็กหญิงณัฐธินันท์  ม่วงกรุง
7. เด็กหญิงธนาพร  แจ่มใส
8. เด็กหญิงนบภสอน  ผาเภา
9. เด็กหญิงนริศรา  บุญทา
10. เด็กชายบัณฑิต  แพงแหยม
11. เด็กหญิงปิยะฉัตร  อาจปรุ
12. เด็กหญิงผกามาศ  โสมคำภา
13. นางสาวผุสดี  ศรีทอง
14. เด็กหญิงพินิตา  ทองอาบ
15. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  มุคะวงษ์
16. เด็กหญิงภควดี  ไวยสุกี
17. เด็กหญิงลักษิกา  มาดี
18. เด็กหญิงวรรณวิภา  เจริญผล
19. นายวริทธ์นันท์  เซียมขุนทด
20. เด็กหญิงวิมลสิริ  ตุ้มทอง
21. เด็กชายศักดิภัทร  ทองอินทร์
22. เด็กหญิงสุดารัก  สงฉิม
23. เด็กหญิงสไบทิพย์  สารีผล
24. นายอภิชาต  ลาภรวย
25. เด็กหญิงเกวลิน  โนนตะคุณ
26. เด็กหญิงเกศริน  ดวงสุวรรณ
27. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พัฒนชัย
28. นายเมธัส  โพธิ์ด้วง
29. เด็กหญิงไพลิน  ขุนโยธา
 
1. นายสุรศักดิ์  รองนากุล
2. นายดำรงค์  เจียมทอง
3. นางสุภัสสร  รองแหยม
4. นางสาวมณีพร  วงษาไชย
5. นางสาวมยุรี  บำรุงพานิชย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทุมกองแก้ว
2. เด็กชายกฤษดา  แกว่นไกร
3. นายกันทรากร  โพธิ์วิเศษ
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  มนตรีชน
5. นางสาวจุฬารัตน์  สิงห์สนิท
6. เด็กชายฐานิสร์  เนียมบุญเจือ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ท่าสุทัศน์
8. เด็กหญิงดวงกมล  สำอางค์
9. เด็กชายธนภูมิ  แดนนาสาร
10. นายธีรภัทร  ศรีวิลัย
11. เด็กหญิงนภาพร  ชูศรีทอง
12. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทันพรม
13. เด็กหญิงพนิตพร  บัวแสง
14. เด็กชายพรชัย  กรองทรัพย์
15. นางสาวพุทธิดา  วุฒิประภา
16. นายภานุพงษ์  เรืองยง
17. นายวรัญญู  คำโอสีมา
18. เด็กชายวิวัฒน์  ครองยุติ
19. เด็กชายศักรินทร์  ทวีผล
20. เด็กหญิงศิริรัตน์  มังสาลี
21. นายสมเกียรติ  ทุยาวัฒน์
22. นางสาวสายชล  อรุณถิน
23. นางสาวสายฝน  พิทักษา
24. เด็กชายสิทธิพล  เหล็กเขียว
25. นายสุภาพ  สุขชาติ
26. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
27. เด็กชายสุรสิทธ์  แก้วสี
28. นายสุริยา  สิงหา
29. นางสาวอภิญญา  พันธ์เจริญ
30. นายอภิสิทธิ์  ปัญจมาตย์
31. เด็กชายอภิสิทธ์  ปัญจมาตย์
32. นางสาวอรยา  ต้นทอง
33. เด็กหญิงอาทิตยา  สองแสง
34. เด็กชายอาทิตย์  บุญธรรม
35. เด็กชายอานนท์  ชูรัตน์
36. เด็กหญิงอารยา  คำอ่อน
37. เด็กชายเอนกพงษ์  กันมณี
38. เด็กหญิงเอมวิกา  มุกดา
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นายปัญญา  ศรีโมรา
3. นายเมธา  เมืองสุข
4. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
5. นางนัฏธิดา  ศรีโมรา
6. นางปรมพร  สุวรรณรัมย์
7. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
8. นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาดำ
2. เด็กหญิงกฤษณา  ผิวบาง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บำรุงผล
4. เด็กหญิงกาญจนา  ขอพึ่ง
5. เด็กหญิงกาญจนา  ชาญธรรม
6. เด็กหญิงจึระนันท์  แก้วศรีนวม
7. เด็กชายฉัตรชัย  แย้มพราย
8. เด็กหญิงฉันท์สินี  แสงแก้ว
9. เด็กหญิงฉันท์สินี  ทรงวิเชียร
10. เด็กหญิงชนม์นิภา  เกษแก้ว
11. เด็กหญิงชุตินันท์  มะนาวหวาน
12. เด็กหญิงชุภาพร  เกิดมนตรี
13. เด็กชายณัฐพงษ์  ใยสวัสดิ์
14. เด็กหญิงทิพย์นภา  ถนอมทรัพย์
15. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทะโคดา
16. เด็กชายนพดล  เกตุนาค
17. เด็กหญิงนารีนุช  งามขำ
18. เด็กหญิงปทุมพร  สุขมหันต์
19. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แก้วขอนแก่น
20. เด็กชายภราดร  เวียงวงษ์
21. เด็กชายภากร  เลิศสีมา
22. เด็กหญิงมารุณี  นาคน้อย
23. เด็กหญิงรัตนา  แก้วภักดี
24. เด็กหญิงวนิดาพร  มั่นเมือง
25. เด็กหญิงวรรณฉัตร  มีศรี
26. เด็กชายวัชร  ศรีลูกหมอก
27. เด็กชายวัทนพร  ภู่ประดับ
28. เด็กหญิงวาสนา  นฤมิตร
29. เด็กหญิงวาสนา  ศรทอง
30. เด็กชายศุภกิตต์  แก้วกลัด
31. เด็กหญิงสุกัญญา   คงเฉลิม
32. เด็กหญิงสุกานดา  แต่งงาม
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์กะชา
34. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญปลีก
35. เด็กหญิงสุภณิดา  เมฆเคลื่อน
36. เด็กหญิงสุภัสสร  รุนลอย
37. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองประดิษฐ์
38. เด็กหญิงอรอนงค์  ประวัติ
39. เด็กหญิงเกวลิน  ศรทอง
40. เด็กหญิงเกษณี  แต่งงาม
 
1. นายณุภาพล  ตรึธนะ
2. นายคนึง  เจียรนันท์
3. นายประวัติ  ชาดำ
4. นางทิพวัลย์  วงศ์สุวรรณ
5. นางสุนันทา  มั่นเมือง
6. นางมนทิรา  แสงทอน
7. นางสาวยุพิน  ไกรทองศุกร์
8. นายศุภกร  นาคประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงกลอยใจ  อินอร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทเสน
3. เด็กหญิงกุลธิดา  มอม
4. เด็กชายก้องเกียรติ  ปฐมทอง
5. เด็กชายจักราวุฒ  เหล็กเพชร
6. เด็กชายจำเริญ  สวัสดิมงคล
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญโชติ
8. เด็กหญิงชนรดี  ทองยัง
9. เด็กชายณัฐนันท์  ยินดี
10. เด็กหญิงดวงสุดา  วะโลหะ
11. เด็กหญิงธมลวรรณ  อภิบาลศรี
12. เด็กชายธวัชชัย  ดิ้นสวัสดิ์
13. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์เกิด
14. เด็กหญิงนันทนา  มณีมา
15. เด็กหญิงบุษบา  มณีมา
16. เด็กหญิงปณิดา  ชูช่วย
17. เด็กหญิงพรรณยุพา  ทรัพย์เมือง
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุขเย็น
19. เด็กหญิงพันยุพา  ไพรวงษ์
20. เด็กหญิงพิม  สุ
21. เด็กชายพุฒิพงษ์  น้อยมานพ
22. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองเพิ่ม
23. เด็กชายภูบดี  หนูปก
24. เด็กหญิงรวิวรรณ  จงใจจิตร
25. เด็กหญิงลิน  เอียง
26. เด็กหญิงวรวีย์  ยินดี
27. เด็กหญิงวิไล  ตะพองมาตร
28. เด็กชายวีรวุฒิ  กิจขาว
29. เด็กหญิงศิริพร   มหายศนันท์
30. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  วงศ์เจริญอาภรณ์
31. เด็กหญิงสุกฤตา  หนองกลม
32. เด็กชายสุชาติ  ตะพองมาตร
33. เด็กหญิงหทัยชนก  ท่าคร่อง
34. เด็กชายอรรถชัย  สายทอง
35. เด็กหญิงอริสรา  บรรดาศักดิ์
36. เด็กชายอัครชัย  เเสนศรี
37. เด็กหญิงอันนา  ซัคโคเน
38. เด็กหญิงเกศณี  เเขวงอุบล
39. เด็กหญิงเรณู  สุขสวัสดิ์
40. เด็กหญิงโชติรส  ช่วยทุกข์
 
1. นางสาวอรัญญา   โถชารี
2. นายจตุพร  ทั่งทอง
3. นางสาวรุ่งนภา  รองศิริคง
4. นายกฤตภพ  กุลจันทร์
5. นางอมรรัตน์   จิตรจันทึก
6. นางมีนา  มณีมา
7. นายฎีกา  สุภาสัย
8. นางสาวธณัชญา  มะคุ้มใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายถิรวุฒิ  ทรัพย์เปรมกิจ
2. เด็กชายธนาธิวัฒน์  ภักละ
3. นายนนทรีย์  ทองสวัสดิ์
4. เด็กชายศราวุฒิ  แสงสง่า
5. เด็กชายสิทธิโชค  บุญรี
6. เด็กชายเศรษฐกานต์  ลือกิตินันท์
 
1. นางสุนีย์  แท่งหอม
2. นายกวีวัธน์  วิริยโฆษิตสกุล
3. นางณัฎฐาชล  ธนัชชาอธิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. นายกันทรากร  โพธิ์วิเศษ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ท่าสุทัศน์
3. นางสาวสายฝน  พิทักษา
4. นายสุภาพ  สุขชาติ
5. นางสาวอรยา  ต้นทอง
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นายเมธา  เมืองสุข
3. นายปิยะวัตร์  ศิริโสด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงกุลจิรา   ศรีมาลา
2. เด็กชายธีรภัทร์   รัศมีจันทร์
3. เด็กชายนพรัตน์   สุขแสวง
4. เด็กชายศุภฤกษ์   โกมล
5. เด็กหญิงอนุธิดา   บัวหนอง
6. เด็กชายอภิสิทธิ์   สามสี
 
1. นายบัญชา   อ่วมศิลป์
2. นางสาวธนชุดา  ตันตรานุกูล
3. นางสุชิน   สาระบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนะพงษ์  บุญธรรม
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  จุ๊สุวรรณ
 
1. นายสมนึก  เทียมทัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 1. เด็กชายพสุเทพ  สุขเจริญ
 
1. นายมิทธวัช  ชินอ่อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
 
1. นางนิติยา  ปั้นย้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงเมฆขลา  ฐิติวรปัญญา
 
1. นางสาวชัญญาภัค  เหยี่ยวสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 1. เด็กหญิงปพัชญา  กล้ากระโทก
 
1. นายธีรยุทธ  ยมหา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กชายวงศธร  สมศรี
 
1. นายดิเรก  เดชมา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายเพ็ญเพชร  วิหกเหิน
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นางบุญสม  คำเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงพิชาพร  สถิตพรบรรพต
 
1. นางสาวสุพัตรา  ไกรธีรางกูร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงปาริชาต  ชอบการกิจ
 
1. นางญาณภัค  แตกช่อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมณี
 
1. นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายปรมินทร์  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายณฤทธิ์  ฉิมชาติ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  บุณยรัตน์วณิช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ฉัตรประพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายปกรณ์  วันดี
 
1. นายรณชัย  คงนิมิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหัวนา 1. เด็กชายธนธรณ์  จันทร
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  โกษาแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ขนานทอง
 
1. นางแขโศภิษฐ์  พลอยบุษย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงอรดา  พิมพ์พัฒน์
 
1. นายอรรถพงษ์  แพทย์กลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 1. เด็กหญิงพีรดา  สมบุญ
 
1. นางจิรพร  งวดชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. เด็กหญิงอาภานันท์  ครูทำนา
 
1. นางสาววิไลย์  ทองมี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงวรณัน  ลิ้มสวัสดิ์
 
1. นางจารุวรรณ  อรุณธัญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัลย์ธิดา  จำเนียรทรัพย์
 
1. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวสุนันทา  จีระสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายยศกร  ทิมรัตน์
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 1. เด็กชายสุพรรณ์  อุปราช
 
1. นางสุนีย์   พันเเสงทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ชมภูชัย
 
1. นางอุไรวรรณ  รัชตโยธิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงกวินนา  มะลินิน
 
1. นายเกษมศักดิ์  โพธิกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงวีรยา  พระภูมิ
 
1. นางสุรีรัตน์  สิงห์คาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงปานวาด  สิทธิกุล
 
1. นางเอมอร  แก้วเกล้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กชายกอบโชค  แสวงหา
 
1. นางจำรัส  ละออเอี่ยม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายอานนท์  คุณมี
 
1. นายสุรศักดิ์   ปาแดง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 1. เด็กชายพสุเทพ  สุขเจริญ
 
1. นางปาจารีย์  รัตนมุนีวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะศึกษา 1. เด็กชายชลธาร  เซ็นเชาวนิช
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ขนานทอง
 
1. นางแขโศภิษฐ์  พลอยบุษย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กชายสันติ  ปิ่นเกตุ
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงเจราดีน ทริชา  อี ดีซอน
 
1. นางพรสวรรค์  วิสุทธิแพทย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกสิณธร 1. เด็กหญิงปพิชญา  เอกยศสุพร
 
1. นางอาภากร  หาญจริง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินธิแสน
 
1. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ไตรภูมิ
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงแสง  น่อยคำ
 
1. นายศราวุธ  มีสัตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อุดมพร
 
1. นางสาวกัญญณัช  บุญเฉลียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกรัณย์  ปานดำ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มณีประเสริฐ
3. เด็กชายคณิน  ศรีสุข
4. เด็กหญิงจินตพร  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงจินตภา  รุ่งเรือง
6. เด็กหญิงชุติธร  สังข์ทอง
7. เด็กชายฐิติวัฒน์  ตริยะธำรง
8. เด็กชายณัชพล  สินทะเกิด
9. เด็กหญิงณัฐนาท  เอกวุธ
10. เด็กหญิงดวงกมล  เชื้อรามัญ
11. เด็กหญิงธนพร  ปัญญารัตน์
12. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เณรเฉย
13. เด็กหญิงพรนภา  ลิ้มประเสริฐ
14. เด็กชายพิชิต  ไกรสมุทร
15. เด็กชายภานุวัฒน์  หลิมประเสริฐ
16. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สิทธิสถาน
17. เด็กชายวสุพล  จิตต์ประสงค์
18. เด็กหญิงวาสนา  ทรงทองคำ
19. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ภักดีวงษ์
20. เด็กหญิงศลิษา  แผ่นทอง
21. เด็กชายศักรินทร์  สังข์ทอง
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่กอ
23. เด็กชายศิลป์ชัย  ลิขนะจุล
24. เด็กชายสัณหภาส  บุญทวี
25. เด็กชายสิริวัฒน์  บุญทวี
26. เด็กชายสุกฤต  ทรัพย์รุ่งเจริญ
27. เด็กชายสุประดิษฐ์  ปานบ้านแพ้ว
28. เด็กหญิงสุราลัย  พิพัฒน์ธนาพร
29. เด็กชายอนุชา  เกตุสกุล
30. เด็กหญิงอรนุช  มีเย็น
31. เด็กหญิงแสงระวี  เจียมเยื่อเพ็ง
32. เด็กชายโสภณ  คำจ๊ะ
33. เด็กชายไชยยุทธ  เข็มกำเหนิด
 
1. นายวีรยุทธ   ปรางค์จันทร์
2. นางลักษณา  จีนแพ้ว
3. นางสมคิด  เกรียท่าทราย
4. นายนิยม  เกรียท่าทราย
5. นายวชิระ  อ่อนจันทร์
6. นายศักดิ์ดา  จำปามี
7. นายสุทธิพงษ์  ดำเเผือก
8. นางประไพรศรี  ทับไกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงกฤษณา  สังขปัญญา
2. เด็กชายกิติพร  -
3. เด็กหญิงกุสุมา  สุนัน
4. เด็กชายคมสันต์  -
5. นายจันทร์  ไทรสังขณรงค์
6. นางสาวจินดาพร  วนาทัศนกุล
7. เด็กชายชัชวาลย์  ไทรสังขกุลธิติ
8. นางสาวดวงใจ  -
9. นายดอเลทู  -
10. นายต้องสู้  น้องเต็น
11. นางสาวนฤมล  ทองผาสีงาม
12. นางสาวนารี  รุจิยะพงศ์
13. เด็กหญิงน้ำฝน  -
14. นายผ้าขาว  -
15. นายมนสิทธิ์  -
16. นางสาวมาริสา  -
17. เด็กหญิงมาริสา  -
18. เด็กหญิงยิหวา  -
19. เด็กหญิงรพิพรรณ  คุ้มครองป่า
20. เด็กหญิงลำไย  -
21. เด็กชายวิชัย  ไทรสังขพรดำรง
22. นายวินัย  สังขประมุข
23. เด็กชายวีรพัด  -
24. เด็กชายศตวรรษ  พลอยมุกดา
25. นายศตวรรษ  บัวจันทร์เหลือง
26. เด็กหญิงศรีไพร  ไทรสังขธิติชัย
27. เด็กหญิงศศิธร  -
28. นายศิริชัย  ผาภูมิโกสุม
29. นายสมยศ  -
30. เด็กหญิงสิริธิดา  -
31. นายสุชาติ  -
32. นายอนุวัฒน์  รัตนนุภาพพจน์
33. เด็กชายอับราฮัม  เสดวงชัย
34. เด็กชายเซวา  -
35. เด็กหญิงเดลี่  -
36. เด็กชายเพชรกล้า  พรพินิจอำไพร
37. เด็กชายเสรี  ทรัพย์ธรรมชาติ
38. นางสาวเอสตาร์  -
39. นางสาวแปร  -
40. นายไม้ไผ่  -
 
1. นายพีรฉัตร  น้อยเคียง
2. นายสิทธิชัย  แสงใสรัตน์
3. นายเทอดศักดิ์  สิทธิสาร
4. นายเอกนรินทร์  ฉลาด
5. นางนงนุช  ประเสริฐกุล
6. นายสาธิต  บุตรดี
7. นางสาวศศิธร  จันทร์โสม
8. นายธรรมเนียม  มะโนรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  อุทัยกัน
2. เด็กชายคงกะพัน  พงษ์ศิริ
3. เด็กหญิงจารุนิภา  พระโพนดก
4. เด็กชายชนวีร์  คัมภีระ
5. เด็กชายชลสิทธิ์  นันกระโทก
6. เด็กชายชานนท์  เลี้ยงประเสริฐ
7. เด็กชายณฐกร  ทองจันทร์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาสุข
9. เด็กหญิงทิพย์ประภา  เหมือนจะ
10. เด็กหญิงนพมาศ  ธรรมขันตี
11. เด็กหญิงนภาพร  บัวเขียว
12. เด็กชายนฤพนธ์  ใจอุ่น
13. เด็กชายพงษ์เทพ  พรมมา
14. เด็กหญิงพรชิตา  เทวารุทธ
15. เด็กชายพลกฤต  พยุงตน
16. เด็กหญิงพัชริฎา  บุญมี
17. เด็กหญิงพัทธนันท์  หยั่งถึง
18. เด็กหญิงพิมภา  โพธิ์ทอง
19. เด็กชายพีระพัฒน์  ท้วมวงษ์
20. เด็กชายภูเบศวร์  ภูมิโคกรักษ์
21. เด็กหญิงมณีพร  คันทะสอน
22. เด็กชายวาทิตย์  ไชยสุระ
23. เด็กหญิงศศิประภา  ชมภูพาน
24. เด็กหญิงศิริพร  ไชยโย
25. เด็กหญิงศิริพร  พงษ์ศรีพันธ์
26. เด็กหญิงศิวิมล  ปรนปรือ
27. เด็กชายศุภกิจ  สำลี
28. เด็กชายสมชาย  ปักษ์ศรี
29. เด็กหญิงสมใจ  ลาดเส
30. เด็กหญิงสุพรรณี  กิ่งก้าน
31. เด็กหญิงสุมินตรา  เบิกบาน
32. เด็กชายอนาวิน  ธงทอง
33. เด็กหญิงอรอนงค์  สุหงษ์ษา
34. เด็กหญิงอัจฉรา  วงษ์เทียน
35. เด็กชายอาทิตย์  ชูทอง
36. เด็กหญิงอาทิติยา  สิมมา
37. เด็กชายอิทธิพล  พันธุ์ไม้
38. เด็กหญิงเกวลิน  ภูมิกองแก้ว
39. เด็กชายเกษมศักดิ์  สว่างใจ
40. เด็กชายไชยภพ  นามสอาด
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
2. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
3. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
4. นายสมศักดิ์  จำศิล
5. นางสาวทัศนีย์  ลานสวัสดิ์
6. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะศึกษา 1. เด็กชายชลธาร  เซ็นเชาวนิช
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายอโณชา  ปานประชาติ
 
1. นางสายัณห์  ใจซื่อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายเอกมงคล  ชุมถนอม
 
1. นายวิเชียร  เถาว์มูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวุฒินันท์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินธิแสน
 
1. นายอนุชา  ศิลปวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  วงศ์โสภา
 
1. นายสาธิต  นะวาระ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 1. เด็กหญิงศิวปรียา  ทองพร้อม
 
1. นางสาวแสงเพ็ญ  ศรีพอ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  โชดัง
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เล็กจินดา
3. เด็กหญิงกษมา  เสงี่ยมงาม
4. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
5. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
6. เด็กหญิงชมพู่  แสงแก้ว
7. เด็กหญิงชลธิชา  งามกาละ
8. เด็กชายชวนากร  วงค์แวววัลย์
9. เด็กชายชาญณรงค์  ปานดำ
10. เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมเทียม
11. เด็กหญิงช่อฟ้า  ทรงสุวรรณ์
12. เด็กชายฐากูร  เนียมนาค
13. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานดำ
14. เด็กชายตุลธร  ลิขนะจุล
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์คลองตัน
16. เด็กหญิงนรินทร  ปิ่นทอง
17. เด็กชายนวพล  ปานดำ
18. เด็กหญิงปณิตา  วิชิต
19. เด็กชายปรเมศร์  ธะสดวก
20. เด็กชายภัทรพล  ภักดีวงษ์
21. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กวินยวง
22. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ทรงสุวรรณ์
23. เด็กชายวชิระวิชญ์  เอกวุธ
24. เด็กชายวัชรินทร์  แข็งฉลาด
25. เด็กหญิงวาสิณี  ช้างพลี
26. เด็กหญิงศรัณย์พร  สังข์ทอง
27. เด็กหญิงศิริพร  ขันทองดี
28. เด็กชายศุภกร  รุธิรบริสุทธิ์
29. เด็กหญิงสุชานาถ  เอี่ยมสำอางค์
30. เด็กชายสุทธิศาล  พันธุ์
31. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาวกรุง
32. เด็กหญิงสุภัทรา  รุธิรบริสุทธิ์
33. เด็กหญิงสุรารักษ์  จีนแพ้ว
34. เด็กชายอชิตพล  ปานจู
35. เด็กหญิงอรุณวรรณ  แผ่นทอง
36. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
37. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
38. เด็กหญิงเกศกนก  เพ็งบุญชู
39. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ทรงสุวรรณ์
40. เด็กชายเอกราช  อินทร์แย้ม
 
1. นายวีรยุทธ   ปรางค์จันทร์
2. นายสุทธิพงษ์  ดำเเผือก
3. นางพูนทรัพย์  ทิพย์ทวีชัย
4. นางนภาเพ็ญ  พงษ์วิสุวรรณ์
5. นางสาวน้องนุช  ตรีมาโนช
6. นางมนทกานติ  ล้วนประเสริฐ
7. นางภัทรินทร์  เชาว์อยชัย
8. นางสาวปวีณา  บางประยงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สนั่นวงษ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  น้าเจริญ
3. เด็กหญิงชฎาภา  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงฐานะมาตร  เซ็งแซ่
5. เด็กหญิงดารณี  เฟ้นดี้
6. เด็กชายตะวัน  หาดทราย
7. เด็กหญิงธนภรณ์  สุขสำราญ
8. เด็กหญิงนพปพร  วิชิตพันธุ์
9. เด็กหญิงนพวรรณ  คณะแสวง
10. เด็กหญิงนลินนิภา  กี่ศิริ
11. เด็กหญิงนัทซรีย์  พวงมณี
12. เด็กหญิงนาราภัทร  โอภาสจรุงสม
13. เด็กหญิงนิชชาอร  ฐีวราทองคำ
14. เด็กชายนิธิพงศ์  เถาวัลย์
15. เด็กหญิงบงกช  เจริญพีรวงศ์
16. เด็กหญิงปรวีร์  ขันสุวรรณ์
17. เด็กหญิงปรัชญา  กิ่งแก้ว
18. เด็กหญิงปริยากร  รุกขโภชน์
19. เด็กหญิงปิยวรรณ  รวยรื่น
20. เด็กหญิงปิยาภรณ์  รวยรื่น
21. เด็กชายพรพรหม  เพชรล้ำ
22. เด็กหญิงพรพิชญา  โกษากุล
23. เด็กหญิงพัชรดา  สีหอน
24. เด็กชายพิชญุตม์  แรงโสม
25. เด็กหญิงพิมญาดา  แก่นโกมล
26. เด็กหญิงภัคจิรา  จิรภาสคูณบุญ
27. เด็กหญิงภัทรา  ภาชู
28. เด็กหญิงภารดา  ชาคะพา
29. เด็กหญิงภูริชญา  รัตนสุนธรศิริ
30. เด็กหญิงมศารัตน์  ศิรวรเกียรติ์
31. เด็กชายวรุตม์  รุ่งเรืองเดชวัฒนา
32. เด็กหญิงวิภาวนี  ชัยมี
33. เด็กหญิงศรุตา  แป๊ะสมัน
34. เด็กหญิงศศิมณฑล  ศรีประสิทธิ์
35. เด็กหญิงสาธิดา  กระแสพิตร
36. เด็กหญิงสโรชา  รอดพ้น
37. เด็กหญิงอณัฐชยา  จิตรประวัติ
38. เด็กหญิงอัญชิษา  เทียบธรรม
39. เด็กหญิงอารีรัตน์  วารีเจริญ
40. เด็กหญิงอิศราภรณ์  แก้วดวงตา
 
1. นายพอชาย  พึงไชย
2. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
3. นางสาวอภิญญา  สุขบัว
4. นางสาวศศิญาภรณ์  คำลือ
5. นายทรงกลด  ชัยศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงกชพร  ดูยอดรัมย์
2. เด็กชายกฤษฎา  สีหรั่ง
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุ่นบริบูรณ์
4. เด็กชายกัลยาวรรธน์  รัศมีโรจน์
5. เด็กหญิงกานต์มณี  ฉันทจรูวิทย์
6. เด็กหญิงกุลิสรา  เหลืองอรวัฒนา
7. เด็กหญิงฉัตรวรุญ  บุญสี
8. เด็กหญิงชนิกานต์  โตทับ
9. เด็กหญิงชนิดา  ราชสำเภา
10. เด็กชายชลธี  รัตนะจันทิม
11. เด็กหญิงชิดชนก  ขำกุล
12. เด็กชายณัฐภัทร  หลักคำ
13. เด็กชายทรงพล  เมืองนก
14. เด็กชายธรรมราช  อรุณแสงศิลป์
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีจง
16. เด็กหญิงนัทฐา  โรจน์กาญจนวงศ์
17. เด็กหญิงปานตา  นกพุทธา
18. เด็กหญิงปิย์วรา  วงพิมล
19. เด็กชายพรศักดิ์   แซ่ลิ้ม
20. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตุ้มเปาะ
21. เด็กหญิงพิชญา  สกุลลีรุ่งโรจน์
22. เด็กหญิงภัทรวดี  แช่มมั่นคง
23. เด็กหญิงมนัสนันท์  ผิวเกลี้ยง
24. เด็กหญิงรวีกานต์  พร้อมสุขสันต์
25. เด็กชายวงศกร  ปัดสะคลุ้ม
26. เด็กหญิงวรินทร  อินทะมูล
27. เด็กหญิงวิภาดา  เอกอุฬาร
28. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ธณีหงส์
29. เด็กหญิงวีรยา  สระนพงษ์
30. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทนเถื่อน
31. เด็กหญิงสิริกัญญา  มากมี
32. เด็กหญิงสุธิตา  ศรีวงษ์กลาง
33. เด็กหญิงสุภัสสรศิริ  รื่นนุสาร
34. เด็กหญิงอาทิตยา  หุ่นประเสริฐ
35. เด็กหญิงเกวลิน  ดาปาน
36. เด็กหญิงเบญจมาศ  ผาพรหมมา
37. เด็กหญิงโสรญา  ตาลโกนกุล
38. เด็กชายไกรสิทธ์  จงรุจิโรจน์ชัย
 
1. นางสาววริศา  สุขพิทักษ์
2. นางสาวเพ็ญพร  ดวงแก้ว
3. นางสาวศราวดี  ม่วงสด
4. นางสาวอุไร  แตงน้อย
5. นายอิสรวัฒน์  วงษาวดี
6. นางสาวอรวรรณ  เจริญธรรมรักษา
7. นางสาวสมาพร  เพชรปานกัน
8. นายรฐนนท์  พุทธวิริยะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  โนทะเวียน
2. เด็กชายชินกฤต  เส็งเอี่ยม
3. เด็กหญิงบุญรัตน์  เข็มนาค
4. เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่โต
5. เด็กชายภูรี  งามเมืองปัก
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ยนต์เปี่ยม
7. เด็กหญิงวันทนา  เกลี้ยงเกลา
8. เด็กชายศุภวิชญ์  สัมฤทธิ์
9. เด็กหญิงหทัยชนก  แย้มกลีบ
10. เด็กชายอุบล  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
2. นางมยุรี  ตะปะสา
3. นางสาวพรสวรรค์  คงศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงกัญจนา  ไกรสร
2. เด็กหญิงกาญจนา  สิงโตแก้ว
3. เด็กชายณัฐพงศ์  เตี้ยมฉายพันธ์
4. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สุปันตี
5. เด็กชายธนพล  ศรีราชา
6. เด็กชายธวัชชัย  มียวง
7. เด็กชายภัทรกนิษฐ์  ปัญญาสิงห์
8. เด็กหญิงวิรินดา  ไทยทวี
9. เด็กหญิงสรวงสุดา  สุปันตี
10. เด็กชายสุคล  ถนอมกล่อม
 
1. นางสาวอภัสสรา   เจริญผล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกกร  แก้วสีหมอก
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทองพู
3. เด็กชายชลสิทธิ์  บุญส่ง
4. เด็กหญิงญาดา  สุนา
5. เด็กชายธนุเดช  อิ่มทัศน์
6. เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์แดง
7. เด็กหญิงปนัดดา  สิบประโคน
8. เด็กชายวิวัฒนพงษ์  ทองน้อย
9. เด็กชายวีรพงศ์  จักษุพรรณ
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  เปรมปราโมทย์
 
1. นางคัชรินทร  ตันสุวรรณรัตน์
2. นางบารนี  ปานแก้ว
3. นางพิริยา  สีสด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายกิตตินันท์  เผือกดี
2. เด็กหญิงจอมขวัญกวี  อำภาวงษ์
3. เด็กชายถิรวัฒน์  เกษปลั่ง
4. เด็กหญิงธิติรัตน์  นิลดี
5. เด็กหญิงนัฐกานต์  วงษ์พราหมณ์
6. เด็กชายประดิษฐ์  ม่วงอุ่น
7. เด็กชายยศสรัล  จาดทองคำ
8. เด็กชายอนุสรณ์  สนธิพงษ์
9. เด็กหญิงอริญา  ช่ออังชัน
10. เด็กหญิงอริสรา  โตแป้น
 
1. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนกล้า
2. เด็กชายคริสต์มาส  โกศลนิรัติวงษ์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สังข์สุข
4. เด็กชายธนิก  วัดรัด
5. เด็กหญิงธัญชนก  พูลนิล
6. เด็กชายธีณภัทร  คล้ำคล้าย
7. เด็กหญิงบุษกร  บัวทอง
8. เด็กชายพิสิษฐ์  บุตรเนียม
9. เด็กหญิงมณฑนา  เปียยะบุตร
10. เด็กชายรัชชานนท์  รอดใจ
 
1. นางกุสุมาลย์  กาญจนาภาส
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญสุข
2. เด็กชายฐาปนะ  ไทรเกต
3. เด็กชายธนกร  จันทร์วิเศษ
4. เด็กหญิงธัญกร  ชัยสิทธิ์
5. เด็กหญิงธารทิพย์  ถินแพ
6. เด็กชายปารินทร์  นางงาม
7. เด็กหญิงพัฐสุดา  เขียวชะอุ่ม
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  รถทอง
9. เด็กชายวรดล  พัฒพันธุ์
10. เด็กชายอาทิตย์  คชรัตน์
 
1. นายสิงหา  ช้างขวัญยืน
2. นางภภัสสร  ศรีเจริญ
3. นายศิริวัฒน์  ขำเกิด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์คำมี
2. เด็กหญิงธนวรรณ  หาวิธี
3. เด็กหญิงภัทราพร  บูรณะพิมพ์
4. เด็กหญิงมิณฑาลักษณ์  ชื่นพิมาย
5. เด็กหญิงวริศรา  เสนาพร
6. เด็กหญิงสุรารักษ์  โถปัญญา
7. เด็กชายอภินันท์  จันทร
8. เด็กหญิงอรพรรณ  ไกลที่พึ่ง
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวมรกต  วงษ์เนตร
3. นางสาวอรนุช  มีเงิน
4. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญโต
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนินบก
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  ซุยพิมพ์
4. เด็กหญิงขวัญเรือน  ซุยพิมพ์
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  วาตะเจริญ
6. เด็กหญิงวริศรา  น่วมเจิม
7. เด็กหญิงสุชัญญ์ญา   กุลอุปฮาด
8. เด็กหญิงสุณิศา  มะลิรุ่งเรือง
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
2. นางสาวอริสต์  ไกรงาม
3. นางสาววัจนาภรณ์  พื้นผา
4. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักลาย
2. เด็กหญิงธิดา  ก่อเกียรติดี
3. เด็กหญิงปรีญารัตน์  อินตา
4. เด็กหญิงวนิดา  เติมใจ
5. เด็กหญิงสุมนทิพย์  คชคิรี
6. เด็กหญิงหรรษา  พรหมชาติ
 
1. นางสาวนาถฤดี  ทักษเดช
2. นายพงษ์เดช  อุปลกะลิน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น่วมภักดี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภู่จรัส
3. เด็กหญิงชวนฝัน  พูนทรัพย์สิน
4. เด็กหญิงฐิติยา  อุปมา
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กองสีผิว
6. เด็กหญิงพรชลัยย์  กบกลางดอน
7. เด็กหญิงยศวดี  ศรีสว่าง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลิ่นหอม
 
1. นางสุภัชช์สิริ  กำจรวาณิชย์กุล
2. นางสาวภัสสรา  มูลสา
3. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
4. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอูล่อง 1. เด็กชายทาย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงบัว  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงสุมาลี  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงเบญญาพร  จักรพล
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กหญิงเว  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางวารุณี  พรมฝ้าย
2. นางสาวสุพัสตรา  โนนด้วง
3. นางสาววราภรณ์  บุญส่ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงคณาพร  ส่งสิริพันธ์
2. เด็กหญิงชาคริยา  ผ่องศรี
3. เด็กหญิงฑิตาภา  อินทร์พยัคฆ์
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ชินวงษ์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามสง่า
6. เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทะเขตต์
 
1. นายเกรียงไกร   ศัพท์หงษ์
2. นายสมบัติ  โล่ห์ทอง
3. นางอุทัยวรรณ  โล่ห์ทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงธิติญาภรณ์  พรรณนิยม
2. เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีจันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันธุ
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีลาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงศรันพร  คำพล
6. เด็กหญิงสิริภัทร  อินทร์พูลวงษ์
7. เด็กหญิงอริสรา  ผิวผาย
8. เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์คำจันทร์
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวสรัญญา  คำศรี
3. นางสาวนพวรรณ  อิ่มศิลป์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เรียนเวช
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทับทิมงาม
3. เด็กหญิงนุชรี  แววบุตร
4. เด็กหญิงลิตรษา  ฉิ้มเฉิด
5. เด็กหญิงศิริพรรณ  แย้มกลีบ
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดีประเสริฐ
 
1. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
2. นางมยุรี  ตะปะสา
3. นางสาวพรสวรรค์  กงศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ตรุษกรานต์
2. เด็กหญิงชลธร  เหลี้ยวหยง
3. เด็กหญิงธนพร  นวลสง่า
4. เด็กหญิงนารีนาฏ  สุพรรณวงศ์
5. เด็กหญิงปาริชาติ  นิสสัยซื่อ
6. เด็กหญิงภารดา  ชูทรัพย์
7. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ชุดใหม่
8. เด็กหญิงอัจจิมา  กันภัย
 
1. นางสาวสุนิสา  ณรงค์เพชร
2. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
3. นางสาวยุติ  ทุยประโคน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ภู่จรัส
2. เด็กหญิงประไพพัฒน์  เปลี่ยนศรี
3. เด็กหญิงปวิชญา  นาควิบูลย์
4. เด็กหญิงภาวิตา  อดุลยเจริญทอง
5. เด็กหญิงรมย์นลิน  ปูคะธรรม
6. เด็กหญิงวรัทยา  นาควิบูลย์
7. เด็กหญิงศรัยพร  กบกลางดอน
8. เด็กหญิงอาทิตยา  เมรุวัย
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางเสาวลักษณ์  ศรีบัวพันธุ์
3. นายภัทรพงษ์  แฉ่งละมัย
4. นางสาวรัชดาพร  สุขหนองโป่ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงจงดี  กองทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชวงศ์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจดี
4. เด็กหญิงวนิดา  คุ้มพร
5. เด็กหญิงวรพรรณ  โสดจันทึก
6. เด็กหญิงศลิษา  รุ่งวราภรณ์
7. เด็กหญิงสรัญญ่า  เนียมเส็ง
8. เด็กหญิงอรอุมา  ลาดอก
9. เด็กหญิงอาภัสรา  สงสุวงษ์
10. เด็กหญิงแพรวา  คำหอม
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวสรัญญา  คำศรี
3. นางสาวนพวรรณ  อิ่มศิลป์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงกรกนก  คำศรีสุข
3. เด็กหญิงจิราพร  สมเสนาะ
4. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรศรี
5. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงค์
6. เด็กหญิงภัควดี  สุนทรสุจริต
7. เด็กหญิงภูริชญา  กลํ่าฉํ่า
8. เด็กหญิงอทิตยา  อยู่เป็นสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิถอย
2. เด็กหญิงกิตติภรณ์  ฐิติธนชัยภักดิ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  นาชัยธง
4. เด็กหญิงจิตตา  พรมชาติ
5. เด็กหญิงณภัทร  สูนไธสง
6. เด็กหญิงณัฐริกา  กลยนี
7. เด็กหญิงดารุณี  เจริญสุข
8. เด็กหญิงตันติมา  มิตรวงษา
9. เด็กหญิงปารณีย์  ศรีเทพ
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ม่วงรอด
11. เด็กหญิงศิริรักษ์  วังคีรี
12. เด็กหญิงสุภาพร  มอญจันทร์
13. เด็กชายหฤษฎ์  ชัยภิรมย์สุข
14. เด็กหญิงอนุสสรา  เบญมาตย์
15. เด็กหญิงอมรรัตน์  หล่อแหลม
16. เด็กหญิงอัญชรีญา  สงวนรัตน์
 
1. นางประกายรัตน์  ดรุณพันธ์
2. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
3. นางมณีวรรณ  บุญครอง
4. นางสาวอรญา  วิเศษหอม
5. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 1. นางสาวกชพร  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายกันต์กวี  ทับต่อม
3. เด็กหญิงกิตติมา  เหมือนทองแท้
4. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สิทธิโชติ
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  ครูประเสริฐ
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  สมมาก
7. เด็กหญิงชลิตา  เพ็ชรอยู่
8. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บัวเกิด
9. เด็กชายพันธรัฐ  ชื่่นภิรมย์
10. เด็กหญิงพิจิตรา  พุกจันทร์
11. นายวสันต์  สมมาก
12. เด็กหญิงสตางค์  ปานนาค
13. เด็กหญิงอริสา  คงชาตรี
14. เด็กชายไพฑูรย์  คงชาตรี
 
1. นายพยุง  นาคอ่อน
2. นางสาวสายสมร  ตั้งกอบลาภ
3. นายปริชมน  เขียวชม
4. นางนวลฉวี  อินจงกล
5. นางสาวกัลยกร  คณาวัฒนไชย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกัลยา  กัญโคตร
2. เด็กหญิงจณิสตา   แผ้วลุ่มแฝก
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ด่านปาน
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  เผือกผุด
5. เด็กชายฉัตรปกรณ์  ใจเย็น
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  เย็นใจ
7. เด็กหญิงนิตยา  หยาดย้อย
8. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ผิวผาด
9. เด็กหญิงภัทรศราภรณ์  คำพิมพ์
10. เด็กหญิงรุจาภา  ห่วงไทย
11. เด็กหญิงศิริรักษ์  แก้วนา
12. เด็กหญิงสายชล  หมื่นหาญ
13. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สังข์ทอง
14. เด็กหญิงอ้อ  พันธุรัก
15. เด็กหญิงไอลดา  ยังกิญจิ
 
1. นายชิษณกร  หอมฤทธิ์
2. นายฐากูร  พูลพิพัฒน์
3. นางสาวอัญณิชา  เมืองสนาม
4. นางสาวอรชุมา  ใจหมั่น
5. นางโชตินันท์  อ่อนท้วม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 98.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 1. เด็กหญิงชนาภา  สีหบุตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยคำ
3. เด็กหญิงธนพร  เรืองอร่าม
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  หอมทั่ว
5. เด็กหญิงสมหญิง  ภักดีผล
6. เด็กหญิงสุนันทินี  โพธิ์ชีพันธ์
7. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ตั้ง
8. เด็กหญิงอธิตฌา  กันเขียน
 
1. นางสลิล  ทับเมี่ยง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทองสุขศรี
2. เด็กหญิงกรพิณ  เหมือนช้าง
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เผ่อน้อย
4. เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุริวงษ์
5. เด็กหญิงนุ้ย  -
6. เด็กหญิงบุญสิตา  เมืองประดิษฐ์
7. เด็กหญิงพิยดา  เดชอุดม
8. เด็กหญิงลินดา  ศรีทา
 
1. นายนิธิศ  ว่องไว
2. นางธนาวดี  ว่องไว
3. นางสาวปานิสรา  ว่องไว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  นิลพัฒน์
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุปผาพวง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  กฤตศิลป์
4. เด็กหญิงปวรพิชญ์  เพ็ชร์สิงห์
5. เด็กหญิงปิยะพร  รางแดง
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ธรรมสุรักษ์
7. เด็กหญิงวิภาวรรณ  โพธิ์มี
8. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพิทักษ์
9. เด็กหญิงสุธิสา  เจริญพร
10. เด็กหญิงสุพิชฌา  ภูน้ำต้น
11. เด็กหญิงสุพิชญา  นุชมา
12. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แตงเจริญ
13. เด็กหญิงเบญญาภา  พันหาบ
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
2. นายอภิสิทธิ์  ถนอมกาย
3. นางสาวปฐมาพร  ยอดบุญ
4. นางรัตนา  เนียมวีระ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายทักษะ  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงพรชิตา  ยาสุวรรณ
3. เด็กชายวิวรรธน์  กรรณแก้ว
4. เด็กชายสถาพร  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กชายสิทธิพล  สว่างศรี
 
1. นางสาวธัญญธร  ปาลวัฒน์
2. นางจริยา  สังขสิญจน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กชายธนัช  พุ่มพวง
2. เด็กชายวรปรัชญ์  สืบสุทธา
3. เด็กชายออ  ชาวพม่า
4. เด็กชายเอมชาย  ชาวพม่า
5. เด็กชายไข่เมซาย  พม่า
 
1. นายปวีณ์  เกาะแก้ว
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ดับสันเทียะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายฐปกรณ์  พรมจารี
2. เด็กหญิงณิชารีย์  คชวิเชียร
3. เด็กชายสราวุธ  คุณราษฎร์
4. เด็กชายอนุรักษ์  รัตนวิชัย
5. เด็กชายอิทธิพัทย์  วัชรปันตี
 
1. นายนันท์พิพัฒน์  พืชเงิน
2. นางคณิตา    วงษ์เนตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าแก้ว 1. เด็กชายศุภวิชญ์  กลิ่นโพธิ์
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสราญจิตต์  เทียนทอง
2. นางสาวจรรยา  เรืองโรจนพันธุ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กชายกฤษฎา  ส้มจีน
2. เด็กหญิงศศิวิภา  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำแจ่ม
2. นางมณเฑียร  อิ่มสุดสำราญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงดารุณี   กำแพงใหญ่
2. เด็กหญิงธนพร   ทองโชติ
 
1. นางลัดดา   เสาวกุล
2. นายสายชล   เสาวกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงคำยอย  ตามาด
2. เด็กหญิงญาณี  สมพงษ์
3. เด็กหญิงธนพร  พรหมชาติ
4. เด็กหญิงนิภา  บางน้อย
5. เด็กหญิงบุญญิสา  ตันภูมี
6. เด็กหญิงใบเตย  สังข์แก้ว
 
1. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
2. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
3. นายยศธนา  พรมมาโฮม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กหญิงธรธร  ดีสมจิตร
2. เด็กชายพลวัฒน์  หมู่ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ยิ้มละมัย
4. เด็กหญิงอัญญาณี  โนรี
5. เด็กชายอุเทน  เนตรสว่าง
6. เด็กชายเจษฎากร  ทองประเสริฐ
 
1. นายประยงค์  มีชะนะ
2. นางจุรีรัตน์  มีชะนะ
3. นางสาวชัชฎาภรณ์  อนุศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายกุนซือ  พรมเทา
2. เด็กชายธนพัฒ  กระบินโรท
3. เด็กชายบัญญวัต  ภาชาติ
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  จงพิมาย
5. เด็กชายวันเฉลิม  พงษ์ดี
6. เด็กชายเมฆา  กระบินโรท
 
1. นายสังวาลย์  กำดำ
2. นางวรรณพร  นวลเถลิงศักดิ์
3. นางสาวอโณทัย  เสาวรส
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงดารินทร์  เภาคำ
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ด่านเขตร์แดน
3. เด็กชายนันทกร  สายรัมย์
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จงพิมาย
5. เด็กชายวิโรจน์  หมั่นคำ
6. เด็กชายศรัณย์  สองพล
 
1. นางสาวอนุธิดา   ใจอารี
2. นางรุ่งนภา  บุญมณี
3. นายพิศิษฐ์  นวลเถลิงศักดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1. เด็กชายจันทร์พิทักษ์  วงศ์จันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจช่วย
3. เด็กชายนันทฤทธิ์  สิงห์พะเนาว์
4. เด็กชายประวิทย์  ประวันเณย์
5. เด็กชายพงศกร  จำเนียร
6. เด็กชายเมธีณัฐ  ผาสุข
 
1. นางเสาวภา  มั่นประสิทธิ์
2. นางสาวศิรินนา  ไชยสีหา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 1. เด็กชายทินภัทร   สุขแสง
2. เด็กชายธนกร  ขุนเศรษฐี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  หม่อมจอมทอง
4. เด็กชายมนัส  -
5. เด็กชายสุริยะ  ช้างลอย
6. เด็กชายไพรัตน์   จำปาทอง
 
1. นายวิบูล  อ่อนละมูล
2. นายณัฐพัชร์  ศักดิ์ศรี
3. นายไพศาล  รุ่งวิภูษณะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายกิติภูมิ  หงษ์โต
2. เด็กชายชลิต  โพจินดา
3. เด็กชายชินดนัย  กะพุก
4. เด็กชายนิธิ  เยาวราช
5. เด็กชายภูริณ  แสงพุฒ
6. เด็กชายภูรินทร์  จ้อยประเสริฐ
7. เด็กชายสรนันท์  สายทองแก้ว
8. เด็กชายสรศักดิ์  อบมาลี
 
1. นางสาวภาวิณี  เลี้ยงอำนวย
2. นางอมรรัตน์  โสภานิช
3. นางสาวดรุณี  มิ่งสมร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสลุด 1. นายคฑาวุุธ  คันทะมูล
2. นายณัฐวุฒิ  ฐานสมบัติ
3. นายภัทรนิษฐ์  ศรีโฉมงาม
4. เด็กชายวีระวัฒน์  น้อยประเสริฐ
5. นายศราวุฒิ  ป้อมแก้ว
6. นายศราวุฒิ  ไพรเถื่อน
7. นายสุริยา  ซงอ้วน
8. เด็กชายอนุพงศ์  ดวงสวรรค์
 
1. นายธนกฤต  แฉ่งละมัย
2. นางสาววิลาวรรณ  ใจกล้า
3. นางอนงลักษณ์  สีชาลี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายจักรกริช   เกตุรัตน์
2. เด็กชายนัฐพร   ปลื้มระยับ
3. เด็กชายนัฐพล   ปลื้มระยับ
4. เด็กชายพนานนท์   อัมฤดี
5. เด็กชายภูรินัฐ   ประสิทธิทรัพย์
6. เด็กชายรเมศ   เครื่องทิพย์
7. เด็กชายวสันต์   นาวารัตน์
8. เด็กชายสุริยา   ศรีสิงห์
 
1. นายสายันต์  ล้วนเพชร
2. นางสาวจิตรลดา  บังจิตร์
3. นางสาวนริศรา  เพนเทศ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายสรรพวิท  ระวีรัตยา
2. เด็กหญิงอาริยา  ทองสุข
3. เด็กหญิงเหมยฟ้า  แสนสุข
 
1. นางสาวนันทรัตน์  มีล้วน
2. นางสาวสุนันธิณีย์  ชูบางบ่อ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทองลิ่ม
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  บัวขาว
3. เด็กหญิงสิรภัทร  จันตรี
 
1. นางสาวลำจวน  แสนคลัง
2. นางวิภาดา  รอดประเสริฐ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงสาธิมา  วินทะไชย
3. เด็กหญิงสุพรรนิกา  ลำไยสุจิ
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
2. นายศรายุทธ  ยิ้มใหญ่หลวง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุซาง 1. นางสาวจุรีพร  นิลวิเวก
2. นางสาวบงกช  ชิดรัมย์
3. นางสาวรชุดา  จงเอื้อกลาง
 
1. นางวรันธร  ดีชาติ
2. นางวิยดา  จันทร์อวยชัย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 1. เด็กหญิงฟาติมา  นาแก้ว
2. เด็กหญิงภาวิณี  สุขศิริมัช
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  นาคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นุ้ยแม้นเนตร
2. นายไชยา  อาจเอื้อ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ลืมตัว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ต่างครบุรี
3. เด็กชายเศฏฐวุฒิ  พรมเมตตา
 
1. นางสาวกนกวลี  ขุมทรัพย์
2. นางสาวอารมย์  ผุดผ่อง
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับทิม
2. เด็กชายอรุณ  มิหะรน
 
1. นายณภัทร  ก่อนกี้
2. นางสาวิตรี  ทองนพคุณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กชายสหชาติ  ผุดผ่อง
2. เด็กชายสารวุฒิ  นภาโชติ
 
1. นายอัครพงษ์   ศรีภักดี
2. นายภาณุพันธุ์   สาลีผล
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายธนพล  มุดขอนแก่น
2. เด็กชายพีระพงษ์  มั่งนิมิตร
 
1. นางสุกัญญา  การมงคล
2. นายวิวัฒน์  การมงคล
 
0 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงทัศนียา  เลียง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  เสาวคนธ์
 
1. นางสาวพิทยาภรณ์  สูแพะ
2. นางปุณิกา  ขันทวิชัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงพัชริดา  ประวัติ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์ฉาย
 
1. นายพิภาค  จอมพงษ์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  พันธุ์สถิตย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  เดชพ่วง
2. เด็กหญิงภีรดา  รัตนวงษ์
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
2. นางสาวสุวภา  เรืองศิลป์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. นายธีรพงศ์  ยอดสร้อย
2. นายภาณุ  สิงห์เสนา
3. นายอุเทน  คำฉ่ำ
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณัฐวรี  สายเบาะ
2. เด็กหญิงมลทิรา  ดำรงค์ภูมิ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณสิงห์
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายณัฐพงษ์   แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ตั้งจิตศิริสุข
3. เด็กชายภัทรพงษ์  เปรมบำรุง
 
1. นายธนัชชา  โพธิกุล
2. นางสาวธัญดา  รอดเสียงล้ำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญมี
2. เด็กชายเอกราช  รูปงาม
 
1. นางสาวนารินทร์  มีอนันต์
2. นายศรัณย์  สิทธิ์น้อย
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แก้วมณี
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ปาละศิริ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กชายวณัฐพล  นครเขตร์
2. เด็กชายอนุชา  เพชรประไพ
 
1. นายชัยณรงค์  กลิ่นอยู่
2. นางสาวฐิติญากรณ์  พานิชการ
 
0 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กชายสิริชัย  บุญประคอง
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  จันทร์อ่อน
 
1. นายธนภัทร์  โพธิ์ร่มไทร
2. นางจุฑาธิป  โพธิ์ร่มไทร
 
0 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายนพณัฐ  ฉลวย
2. เด็กชายวีรภัทร  แซ่อึ้ง
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ 1. เด็กชายชาตธโยธินทร์  รุ่งประโคน
2. เด็กชายอิทธิพล  พวงจันทร์
 
1. นางสาวสสิธร  ผสมทรัพย์
2. นางสาวสุจริยา  ขมสนิท
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนัดดา  ครองสติ
2. เด็กชายวรภัทร  ขำคม
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวสมลักษณ์  วงศ์เกิดสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นนทนารักษ์
2. เด็กชายสมารมณ์  ตันติวิชานันท์
 
1. นางสาวกิติยา  พรหมสอน
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฤทธิรงค์
2. เด็กหญิงอมรศิริ  สุดเปรื่องปราชญ์
 
1. นางสาวเบญญาภา  ดุษิยามี
2. นางชไมพร  ฤทธิรงค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนุชนาถ  แพทย์รักษา
2. เด็กหญิงพัชราภา  ผลประดิษฐ
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวสมลักษณ์  วงศ์เกิดสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. เด็กชายกัมปนาท  จดน้อม
2. เด็กหญิงแสงเทียน  ธนานันท์
 
1. นางสาวอุษา  แซ่เตียว
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1. เด็กชายศิรภัทร  แสงธูป
2. เด็กชายเกียรติกุล  ฉัตรแก้ว
 
1. นางพเยาว์  ภาษิต
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทรัพย์สะสม
2. เด็กหญิงวนัชพร  ปลื้มผล
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวสมลักษณ์  วงศ์เกิดสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมือนเขียว
2. เด็กหญิงอรัชพร  ท้วมทองดี
 
1. นายเจตนิพัทธ์  สระเพิ่มพูล
2. นายสุธีร์   นุ่มอัมพรศิริ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กหญิงมัชมน   ประชุมชน
2. เด็กหญิงอรอนงค์   เกตุโคกกรวด
 
1. นางสาวเยาวภา   ศิลาภรพรรณ
2. นางสมพร  วงษ์วิสิทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงน้ำบุศย์  เพชรก้อน
2. นางสาวสุนารี  สนิทเหลือ
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวสมลักษณ์  วงศ์เกิดสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงจัณห์วรา  แจ้งประจำ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เตียงงา
 
1. นางสาวณัฐณิชา   ทัศน์สาธิต
2. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ธีรแสงสุข
2. เด็กหญิงพีรดา  พรหมดีราช
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวอมรรัตน์  มากเหลี่ยม
 
0 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายกรวัชร  เหมือนเผ่า
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  ลิ้มทัศไนยกุล
 
1. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
2. นายวีระพงษ์  แกมขุนทด
 
0 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1. เด็กชายธีรนัย  พัฒนะสายสกุล
2. เด็กชายเท่  อาเยาะ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ธนาคีรี
2. นางสาวนุชนพิน  ช่อกง
 
0 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กชายปิยศักดิ์  ประสิทธินาวา
2. เด็กหญิงพรรษชล  จิวชะลา
 
1. นางภารดี  รัตนวงษ์
2. นางสาวสุวภา  เรืองศิลป์
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงรัชฑาภรณ์  อินทร์พาเพียร
2. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นมี
 
1. นางสาวณัฐณิชา   ทัศน์สาธิต
2. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  โพธิ์วิเชียร
2. เด็กชายภัทรพล  เฆ่ดี
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นายอัมพร  แสงดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกชวรรณ  มาขุนทด
2. เด็กหญิงกฤษณา  ลีสกุล
 
1. นายศักดิ์สยาม  จันทร์ธานี
2. นางสาวธนัชชา  มั่งมี
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงนิล
2. เด็กชายเตชัส  เขตจำนงค์
 
1. นางช่อทิพย์  เขตจำนงค์
2. นายศักดิ์ชัย  สุขประเสริฐ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1. เด็กชายอธิคม  สนทนา
2. เด็กหญิงอารียา  สุทาพจน์
 
1. นางจิราภรณ์  พันธ์ไทย
2. นางจันทนา  มาประเทียบ
 
0 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายธนวันต์  มีชำนาญ
2. เด็กชายภูริวัจน์  สมโสภา
 
1. นายธีรศักดิ์  มหาสุข
2. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กชายธีราทร  อมลธีรากุล
2. เด็กชายพรพิพัฒน์   สุทะปัญญา
3. เด็กชายสิรวัชร์  รัตนสิทธิ์
 
1. นายดาวูด  หวังแจ่ม
2. นางสาวกิตตินันท์  นอกพิมพ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายจอมแสง  นาบุญ
2. เด็กชายนรินทร์  แซ่หมี่
3. เด็กชายสิทธิเดช  เขมาวุฆฒ์
 
1. นายปริญญา  สุธรรม
2. นางสาวรจสุคน  ดีประดับ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กหญิงบุษริน  คำหริ่ม
2. เด็กชายมนัส  อยู่ยืน
3. เด็กชายวชิราวิทย์  จุลลวาทีเลิศ
 
1. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่ย่าง
2. เด็กชายธีระชัย  การเกด
3. เด็กชายวริศ  เกษหอม
 
1. นายนราศักดิ์  ประดับทอง
2. นายพงศ์พัตร์  ผ่องผิว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 1. เด็กชายดำรงค์พล  วรมล
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  เหมืองทอง
3. เด็กชายสันติชัย  บุญปลอด
 
1. นางสาวดนยา  ภู่ระหงษ์
2. นายกิตติศักดิ์  สุขทั้งโลก
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายนครินทร์  หวลประโคน
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ปัญญะภา
3. เด็กชายนันทกร  ปัญญะภา
 
1. นายนิกร  บุญมาก
2. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหอม 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ปรีดา
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นเมือง
3. เด็กชายสนธยา  พาพรมมี
 
1. นายเอกสิทธิ์  จงใจจิตร
2. นายอนวัช  ยุทธเสรี
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายณัฐนันท์  พูลประดิษฐ์
2. เด็กชายสหรัก  เกิดศักดิ์สิทธิ์
3. เด็กชายสุทิวัส  บุญเดิม
 
1. นายชัชวาลย์  ชุ่มตา
2. นางสาวสุรางค์รัตน์  แช่มช้อย
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 1. เด็กชายธนกิจ  ปีเจริญกิจ
2. เด็กชายนธิกร  ไกรประสิทธิ์
3. เด็กหญิงรัตณาพร  แซ่บ่าง
 
1. นายสนั่น  ไพรสันต์
2. นางนิตยา  ไพรสันต์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. นางสาวภัสสร  พวงมาลา
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สว่าง
3. เด็กหญิงวาสนา  มุ่งกลาง
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
2. นางสาวสุดารัตน์  ทับวิเศษ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงณัฐพร  มุ่งกลาง
2. เด็กหญิงพรเพ็ญ  สิงหะวงค์
3. เด็กหญิงวงศ์รวี  กุณวงศ์
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  ใช้บางยาง
2. นายสมมาตร  สิทธิเกรียงไกร
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายธนคม  ปาลลา
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ดลบันดาลโชค
3. เด็กชายเอกพล  เฮงราย
 
1. นางสาวนริศรา  ซุ่นทรัพย์
2. นายสมไชย  กระต่ายทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายจักรพงษ์  เอี่ยมเทียม
2. เด็กชายธนสิทธิ์  ใยยอง
3. เด็กชายพงษ์กร  หอมหวาน
 
1. นายสมชาย  สัพโส
2. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อักขะระ
2. เด็กชายนภดล  แน่งน้อย
3. เด็กชายรัฐพล  ชำนาญกุล
 
1. นายวรรณยุทธิ์  ดาบแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 1. เด็กชายทินภัทร  พุ่มเข็ม
2. เด็กชายธนาวุฒิ  มาลาวงษ์
3. เด็กชายรัฐนันท์  มหามนต์
 
1. นางณัฐธิฌา  โพธิ์ไพจิตร
2. นายอัฐสนัย  จานสิบสี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มั่งมีผล
2. เด็กชายฐิติ  อ่อนตามเอม
3. เด็กชายอนุสรณ์  วิเวก
 
1. นายมงคล  แก้วเกษการ
2. นางลำพึง  บุญดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 1. เด็กชายพัชร  ศิลป์ศร
2. เด็กชายสุจินธร  วงษกรอบ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  วงษกรอบ
 
1. นายสุรสิทธิ์  สุดประโคน
2. นายสวัสดิ์  ทรัพย์ศิลป์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 1. เด็กชายชัชวาลย์  เกษี
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  สังข์ถ่วง
3. เด็กชายมนตรี  สุพะตะ
 
1. นางดวงเดือน  บุญล้อม
2. นางสาวสมจิตร  นันทวิสิทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขสมวงค์
2. เด็กหญิงนภัสสร  เข็มเพ็ชร
3. เด็กชายเดโชพล  น้อมทับทิม
 
1. นางสาวเรืองรัศมี  ทองทับ
2. นางอารีย์  อุบล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงธีรดา  พูลเงิน
2. เด็กหญิงประภัสรา  เจริญรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวริยา  วันเพ็ญ
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางมานิตย์  ทิพย์สภาพกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กชายพิชิตพงษ์  พึ่งไพสาร
2. เด็กชายพีรธัช  ศรีวิเศษ
3. เด็กชายเณติณัฐ  เพาะไธสง
 
1. นายวรรณชัย  กิจควร
2. นางสุอารีย์  กิจควร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  โลมารักษ์
2. เด็กหญิงทิภาพร  มงคลทอง
3. เด็กหญิงนริศรา  ใหญ่โต
 
1. นางกฤษณา  เจริญศิริ
2. นางสาวจันทรา  คล้ายทิพย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงจันทร  จีนฉาย
2. นางสาวฉัตรชนก  กันมินทร์
3. เด็กหญิงชิดชนก  พานา
 
1. นางสาวฐิติพร  ปรอดประเสริฐ
2. นางสาวกรรณิการ์  ยิ้มละม้าย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงณัฐพร  รักน้อย
2. เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วเลาขวัญ
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  วารินิน
 
1. นางวารินทร์  กาบแก้ว
2. นางนฤมล  นนท์แก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ใยไหม
3. เด็กหญิงชวิศา  ฉ่ำโสฬส
4. เด็กหญิงมุกดามาศ  จิตหาญ
5. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีชัย
6. เด็กหญิงอัญชลี  เปลี่ยนขำ
 
1. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
2. นางพิศมัย  ตาคม
3. นางสุภาภร  ทองบ้านเกาะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร้แดง
2. เด็กหญิงนันทิยา  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงนาตยา  วิชัย
4. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญแก้ว
5. เด็กหญิงสุชานารถ  ลาเจริญ
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีเนาวรัตน์
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คงเขียว
2. เด็กหญิงน้ำมนต์  แช่ลิ้ม
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญกระสินธุ์
4. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์ศรีทอง
5. เด็กหญิงสุภาวิณี  ใจแก้ว
6. เด็กหญิงอรปรียา  จักรเพชร
 
1. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
2. นางนิภา  ไชยป่ายาง
3. นางสาววรินทร  พึ่งแสง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พินิจงาม
2. เด็กหญิงกุลงา  บุญเตือน
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นานรัมย์
4. เด็กหญิงณัชชา  สมปอง
5. เด็กหญิงปอรรัตน์  เจนรบ
6. เด็กชายสัญญา  มาสา
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุกใส
2. เด็กหญิงผกาวดี  สุดอุดม
3. เด็กชายภัทรพงษ์  ชานนท์
4. เด็กหญิงมัณฑนา  กรโกษา
5. เด็กหญิงสรารัตน์  จันประเสริฐ
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไกรเชย
 
1. นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
3. นางดวงกมล  เจริญเตีย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกาญดา  บุญศร
2. นางสาวปาริฉัตร  เภาวะนะ
3. นางสาวปาริชาต  พลตรี
4. เด็กหญิงวันทนีย์  พรมสวัสดิ์
5. นางสาวเนตรนภา  วุฒิศักดิ์
6. เด็กหญิงเอิญ  ตาเงิน
 
1. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
2. นางสาวกิ่งแก้ว  ธรรมบันดาลสุข
3. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงฐานิตา  สุวรรณรังรอง
2. เด็กหญิงนลิตา  เมืองเขต
3. เด็กหญิงศศิธร  สุขประเสริฐ
 
1. นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวเกศรา  จันทะจร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  รัตนมงคล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เชื้อชำนาญ
3. เด็กหญิงอัญศิยาห์  งามรูป
 
1. นางสาวพิธฐญาพร  สุดจิตร
2. นายนที  ชนะชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  หาญยิ่ง
2. เด็กหญิงดาเชะ  -
3. เด็กหญิงหวาน  -
 
1. นางฐิตาภรณ์   ผิวแก้วดี
2. นางวาสนา  ต้นสาลี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองผาสุทัศน์
2. เด็กหญิงลานดาว  จันทร์อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงวัชรีกุล  กุลวัชรี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เล้าศศิวัฒนพงศ์
2. นางอภิชา  ชัยมงคล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  พิมพิลา
2. เด็กหญิงปนัดดา  แท่นสูงเนิน
3. เด็กหญิงพัชราพา  บริสุทธิ์
 
1. นายสุวิท  มหานิยม
2. นายสุมิตร  สีมาพล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 1. เด็กชายคณิศร  แผนสะท้าน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดีระมี
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สร้อยระย้า
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ทิพมาตย์
2. นายมงคลชัย  ขวัญสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำมั่ง
2. เด็กหญิงวิชุดา  บ่อคำ
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  เกตุเจริญ
 
1. นางวรรณดี  วราสินธุ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตโปทาราม 1. เด็กหญิงณิชากร  กลิ่นอยู่
2. เด็กหญิงวนาลี  กรุตบาง
3. เด็กหญิงสุวรรณดี  เจียมศิริ
 
1. นางสาววาทินี  สะกะมณี
2. นางสาวสุภัสสรา  พรหมบุตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชินตา  เปลี่ยนอร่าม
2. เด็กชายธีระพล  ไทยบุญเรือง
3. เด็กชายภูชิต  ราชนาจันทร์
 
1. นายประเสริฐ  เกิดรพ
2. นางอารมณ์  เกิดรพ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ปักษา
2. เด็กหญิงจอย  -
3. เด็กหญิงสายธาร  ศรีบัวทอง
 
1. นางสาวนวรัตน์  บุตรน้อย
2. นางสุชาดา  แก้วพวงใหม่
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 1. เด็กหญิงมณีรัตนา  บุญ
2. เด็กหญิงสุดา  สุขดำ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  กัมพุช
 
1. นายอนุรัตน์  ช้างงาม
2. นางวิลาวัณย์  ศิริรูป
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรวัฒนา
2. เด็กหญิงพรรณทิวา  ไซยต้นเชือก
3. เด็กหญิงวีร์สุดา  นำพา
 
1. นางสาวบุษกร  วิปุลากร
2. นายสุริยะ  อนันตพืช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงชุติมา  มั่นทอง
2. เด็กหญิงทิพย์  แซ่อุย
3. เด็กชายศาศวัต  ปานดำ
 
1. นางสาวรำพรรณ  จันทร์ย้อย
2. นางสาวทัศนีย์  กิมหลีเชียง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงวรัชยา  ดอกเตย
2. เด็กหญิงวรัญญา  นิลประเสริฐ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ลิ้มบริสุทธิ์
 
1. นางสาวดวงฤทัย  เก๋งทอง
2. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   มาทแสง
2. เด็กหญิงปิยอร   ขุนทอง
3. เด็กหญิงลลิตา    ขุมมา
 
1. นางสาวสุรีย์   ฆ้องแก้ว
2. นายวราวิชญ์   สุขวรเวท
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญพูล
2. เด็กหญิงประภาขวัญ  วงศ์เสาร์
3. เด็กหญิงพณิดา  ผิวนวน
 
1. นางธัญญรัตน์  อินอ่วม
2. นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  เคลือบสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิราภรณ์  เหลืองรัตนมาศ
3. เด็กหญิงภรภัทร  ประทีปเสถียรกุล
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางกุหลาบทิพย์  มัตโน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  รสรุ่ง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีคุณแสน
3. เด็กหญิงเอมิกา  มนตรีฤกษ์ชัย
 
1. นางสาววลัยลักษณ์   โกพัฒน์ตา
2. นางสาวนิตยา  คำหอมกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 1. เด็กหญิงนิลมณี  คงสุข
2. เด็กหญิงปัทมา  พุทโธ
3. เด็กหญิงวรรณรดา   ผาสุขธรรม
 
1. นางประคอง  แสงรัศมี
2. นางสาววรรณิสา  วงษ์ไร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายจิรวัตร  วงศ์สกุลสุขกูล
2. เด็กหญิงศุภนุช  ทองพันช่าง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นิลประเสริฐ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  เก๋งทอง
2. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กหญิงดวงกลม  ฉิมพิบูลย์
2. เด็กหญิงวรรัส  แสงผ่อง
3. เด็กหญิงอนัศรา  เจริญลักษณ์
 
1. นางสาวปกิตตา  สีสด
2. นางสาวอรอนงค์  แดงนุ้ย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงวรรณภรณ์  สืบทุ
3. เด็กหญิงอรนิภา  เย็นใจ
 
1. นางมยุรา  นนทแก้ว
2. นางพิชา  ธรรมวิเศษ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 1. เด็กชายธนากร  หมอแพทย์
2. เด็กหญิงลักษิกา  อยู่สอาด
3. เด็กหญิงวาสนา  ้เกตุวุฒิ
 
1. นางณีริดา  ชาดิษฐ
2. นางสาวสุกัลยา  พรมหอม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 1. เด็กชายธีรยุทธ  หมื่นไสยาท
2. เด็กหญิงสายสุนีย์  สินพูล
3. เด็กหญิงเทพทวี  สินพูล
 
1. นางปรียา  อ่อนนุ่ม
2. นายสุกฤษฎิ์  เมธาประสิทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงวิลัยพร  นครคง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวนุชนาท  ทาเอื้อ
2. นางสาวสุภาพร  ซ่าระเทียะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ต่อปัญญา
2. เด็กหญิงศินิตา  รอดพันธุ์
3. เด็กหญิงอนัญญา  หัวใจ
 
1. นางผาณิต  ทรงประโคน
2. นางวงษ์อนันต์  คงศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ปักธงชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เพิ่มสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอรอารญา  ภูแข่งหมอก
 
1. นางอนิสรา   ไม้จีน
2. นางชนิกานต์  ไชยพิมพา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 1. เด็กหญิงฑิตยา  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงธัญจิรา  แซ่จิว
3. เด็กหญิงอภิชญา  แซ่จิว
 
1. นางณีริดา  ชาดิษฐ
2. นางสาวสุกัลยา  พรมหอม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. นางสาวจิราภรณ์  พรมสีใหม่
2. นายรัตพล  หลีสู
3. นางสาวอนุศรา  อาลอ
 
1. นางสมหมาย  บุญสมทบ
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ลี้กุล
2. เด็กหญิงปภัสสร   จิตสะอาด
3. เด็กหญิงรัตนา   มงคลสวัสดิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  คูณศรี
2. นางลำยอง  บรรพต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กชายชัยชนะรัตน์  ไพรสุวรรณ
2. เด็กชายนัทธพล  บุญทัน
3. เด็กชายมนตรี  รุจิจิตร์
 
1. นายนาทพล  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวเจนจิรา  แจ้งมาก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  บางยาง
2. เด็กหญิงวริษา  เธียรธโนปจัย
3. เด็กหญิงเกวลิน  แตงโสภา
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายฉันทัช  บุญสงคราม
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ประสาทเขตรกร
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีชื่น
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงดวงเนตร  เรืองโอชา
2. เด็กหญิงนัฐพร  อยู่เทศ
3. เด็กหญิงพัชริดา  แสงประกาย
 
1. นายสมโภชน์  ฉุยฉาย
2. นางสาวกัญสุญา  บุญเกิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงจิราพร  เล้าประเสริฐ
2. เด็กหญิงบัวชมพู  พวงสิน
3. เด็กชายสาละวิน  คำผิว
 
1. นางกานษ์ดาภรณ์  โยธารักษ์
2. นางทองเปลว  แผลงเดช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  แย้มขยาย
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  รักษี
3. เด็กชายวิชุกร  คงประกอบ
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศรีสุภัทร์  กรทิพย์
2. เด็กหญิงเบญจศิริ  ขอสืบ
3. เด็กหญิงแพรวา  -
 
1. นางสุวรรณา  ปราบพินาจ
2. นางสาววรภร  ธนสมสกุล
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงปวริศา  ลิ้มพิพัฒนกิจ
2. เด็กหญิงรวิสรา  เตชะชนะชัย
3. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  โสตะการ
 
1. นางสุทิน  พงษ์แผน
2. นางสายพิณ  พันธุ์เจริญ
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงพรชิตา  ลอยมา
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ป้องฉิม
3. เด็กชายวรานนท์  บุญช่วย
 
1. นางนภาพร  ช่องท้วม
2. นางศรีนวล  มีนา
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงณัชชา  จั่นแก้ว
2. เด็กหญิงปวริศา  จิรัตนานนท์
3. เด็กหญิงอรณพัชญ์  ปฐมวัฒนศิริ
 
1. นางสาวสุภาวัน  ตันบุญเจริญ
2. นายสาธิต  นะวาระ
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1. เด็กชายภานุวัตร  สมาจักร์
2. เด็กหญิงสุภาสินี  จิระเกษมนุกูล
3. เด็กหญิงอรชา  กลิ่นพะเนาว์
 
1. นางอัญชลี  มีชัย
2. นางสาวณัฐพร  เรืองเจริญ
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสีระมัน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หวานเสนาะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  มาศวรรณา
3. เด็กหญิงอริสรา  บุราคร
 
1. นางพรพรรณ  เครือวัลย์
2. นางขำจิตร  วุฒิศักดิ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงชลดา  ชื่นอุรา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นอุรา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พัดสอน
 
1. นายเฉลียว  อยู่เกิด
2. นางอารีย์  โชติภิวัฒน์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงชีวรัตน์  บุญณะอินทร์
2. เด็กหญิงปิยะดา  กองต๊ะ
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ชาอินทร์
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงปภัสรา  ภู่ห้อย
2. เด็กหญิงสุธิดา  ภู่เด่นดวง
3. เด็กหญิงอรอุมา  พรมจรรย์
 
1. นางเอมมิกา  อ่วมประเสริฐ
2. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องพราน 1. เด็กหญิงคัชชา  เลิศหล้า
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กำเนิด
3. เด็กหญิงปรีดา  เรืองเทศ
 
1. นางสาววรมณฑน์  นาคหนุน
2. นางแสงเดือน  จูธารี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายคีรภัทร  มากดี
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  อิฐสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรณิชา  ฤทธิมนตรี
 
1. นางไพรัตน์  เจริญพิสัยสุข
2. นางวราภรณ์  สุวรรณเจริญ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกิตตินันท์  พราหมณโชติ
2. เด็กหญิงฐิติมา  จันทนา
3. เด็กหญิงพิญาดา   สนธิศรี
 
1. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
2. นางสาวศิวพร  โพธิ์สุวรรณ
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงศิริญาดา   อ่ำอิ่ม
2. เด็กชายอริยะ  วรบุตร
 
1. นางสาวบุษบง  เสมามล
2. นางสาวนัดดา  มัยโรฒ
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  เมธีวุฒิกุล
2. เด็กชายสุรวิชญ์  เมธีธวัช
 
1. นางพัชรี  ดวงสิงห์
2. นางสาวประภาศรี  วิลาสุวรรณ
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกล็ดแก้ว 1. เด็กชายธวัชชัย  พรรัมย์
2. เด็กหญิงแอนนี่  โสวรส
 
1. นางวิภา  โตอรุณ
2. นางพิมล  หอมสุวรรณ
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงวรัทยา  เพ็งพูลเดช
 
1. นายสมบัติ  รามณี
2. นางสาวเพ็ญณี  ทำบุญ
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ปายธิยา
2. เด็กหญิงแพรวา  พิมพ์ดีด
 
1. นางทรงศริ  คงมั่น
2. นางนพวรรณ  ตันจ้อย
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กชายอธิคม  แดงภูมิ
2. เด็กหญิงอรัญญา  ด้านเรือง
 
1. นางสุภาพ  ร้ายไพรี
2. นายธีระพงษ์  จันทร์เพ็ญ
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงวันวิสาข์   ช่างเรือนกุล
2. เด็กชายเสกสรร   ทองเกตุ
 
1. นางสุกัญญา   ไพสาลี
2. นางสาวจุฑามาศ   กลิ่นหอม
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อุสาหะ
2. เด็กชายยุทธพงษ์  ฉิมสุข
 
1. นางหฤทัย  ทิมผลประเสริฐ
2. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  อี้สกุล
2. เด็กชายบุญพา  ฉิมนาคป้อม
 
1. นางอารี  สินประเสริฐ
2. นางวรรณภา  จันทนะโสตถิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. เด็กหญิงพัชรี  แจ่มปัญญา
 
1. นายณรงค์  สารทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วกัลยา
 
1. นางสาวอัมพร   แกล้วกล้า
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายอดิเรก  บุญหนา
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1. เด็กชายจารุกิตต์  ศรีสุพัฒน์
 
1. นางอำพร  ไชยอิน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงปนัดดา  มาลางาม
 
1. นางหทัยรัตน์  เรืองสวัสดิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณลักษณ์
 
1. นางอนงค์ศิริ  ฐิตานุวัฒน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 1. เด็กหญิงมาริษา  สาระ
 
1. นางสุรีพร  วีระอาชากุล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระไม้แดง 1. เด็กชายตรีเนตร  คนกล้า
 
1. นายสุนทร  ยองจา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 1. เด็กชายอัจฉริยะ  เรืองมี
 
1. นางสุภา  เกิดศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อิ่นแก้ว
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาภักดี
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงไพจิตรา  บวบหอม
 
1. นายพเนิน  ศรีงาม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 1. เด็กหญิงณภัทร  รอดแก้ว
 
1. นางสาวนิโลบล  เหลามี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  เขียวราชา
 
1. นายไพวัลย์  ระเบียบ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ทองเกิด
 
1. นายสมคิด  คำแท้
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกัลยา  ส้มจีน
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พลางวัน
3. เด็กหญิงญัฐชยา  ฆ้องชัย
4. เด็กหญิงรัศมา  อุรุมปานนท์
5. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีบุญเรือง
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จำปาเงิน
7. เด็กหญิงเมลาณี  ช่อจำปา
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นายอุลิต  ธาราดล
3. นายชำนาญ  ท้วมพงษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แซ่เฮ้ง
2. เด็กชายณัฐพล  วัฒนสุนทร
3. เด็กชายปฏิภัทธ์  ปิ่นประดับ
4. เด็กหญิงวสุนันท์  กอบุญญฤทธิ์
5. เด็กชายวีรภัทร  วัฒนสุนทร
6. เด็กชายอนุชิตย์  ตั๊นเซ็ง
7. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ปรีชาภรณ์ชัย
 
1. นายปรัชญา  ฉายอรุณ
2. นายอิศราพงศ์  ณ รังษี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวบุศย์
2. เด็กหญิงพลิชญาภรณ์  เหลืองทองวัฒนา
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อ่านชำนาญ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  เดชจิตร์
5. เด็กหญิงวรรณภา  เสือแป้น
6. เด็กหญิงสุพัฒชา  แก่นสิงห์
 
1. นางอุไรรัตน์  กลิ่นหอม
2. นายชาติชาย  กลิ่นหอม
3. นางวรรณวิมล  กำแพงแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายพิธาร  แก้วน้อย
 
1. นายกรร  คล้ายสังข์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายอนุชา  โมใหญ่
 
1. นางชนกเนตร  เกาสังข์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 1. เด็กหญิงพิมรภัทร  เชื้อสกุล
 
1. นางสาววัลฤดี  ธรรมไหม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. นางสาวพรสุดา  อู๋
 
1. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายสุมนัส   บัวเฟื่อง
 
1. นางอุทัยวรรณ  น้อยตั้ง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงเมธาวี  ผายแผ่
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายยศกร  สีคุ้ม
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  นับสิบ
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ทรัพย์ซ้อน
 
1. นางจริยา  พิมพา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายสุชาติ  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางจินตนา  โลห์สกุล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สติภา
 
1. นางรัชณี  วังหนอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  ทองจุ่น
 
1. นางมันทนา  อุตทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จันทร์รักษา
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ปานเพ็ชร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 1. เด็กชายภคพล  กระเป๋าทอง
 
1. นายวันชัย  ศรีพรมมา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายธันวาพร  คำแปงตัน
 
1. นางกาญจนา  เกิดลอย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงพัณณิตา   ไกรฤทธิ์
 
1. นางพนิดา  ทองวิเศษ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงสาลินี  รวมจำนงค์
 
1. นางมะโน  อินทร์เจริญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงบงกช  เสือแก้ว
 
1. นางสาวโชติกา  ชุมนุมชาติ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงมนทนา  แนมประนาม
 
1. นายณรงค์  ฉ่ำแสง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลับพลา
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกทอง 1. เด็กหญิงปาณิศา  สานพคุณ
 
1. นางสาวรัตนา  บัวแดง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงธัญมน  ชัยบุดดี
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกำแพง 1. เด็กชายธนเทพ  เปี่ยมท่า
 
1. นางเทพินทร์  พุ่มน้อย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาหิน 1. เด็กหญิงชนกานต์  เชียงทอง
 
1. นางสาวจินดา  เกษศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุพัทธา  เสาะสืบงาม
 
1. นางนัธกานต์  ควรรู้
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงนฤมล  หลำลาย
 
1. นางวรนุช  โหงวสอาด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กชายเล็ก  -
 
1. นางรานีย์  บัวรัตนกาญจน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายปวริศร  บุญโชติอนันต์
 
1. นางสาววิไล  บุญยัง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายวันชัย  บัวใหญ่
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงกรกนก   โลหะการก
 
1. นางสุชิน   สาระบุตร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายปฐมพงศ์  แจ้งจิตร
 
1. นางสาวทัศวรรณ  พันธวาวงษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเส็ง  ต้นตาล
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศรนรินทร์
 
1. นายฐาปกรณ์  เกิดมณี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 1. นายเตชินท์  อรัญรุตม์
 
1. นางสาวรัตนากร  เมฆสุวรรณ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงอรณิชา  แน่นอุดร
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายกิตติ  เต็มภักดี
 
1. นางสาวสมคิด  อยู่จำเนียร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์ภักดี
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มีเชาว์
 
1. นายชูชาติ  รักชื่อ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงสินี  สีสุราษฎร์
 
1. นางสาวสุภัสสรา  เกตุสำราญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงชนิตา  รักษาพรต
 
1. นางสาวรุ่งนภา  พันธุ์มณี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงชีวรัตน์  บุญณะอินทร์
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวกมลชนก  วิจิตรสุวรรณ
 
1. นางสุพิชชา  อยู่ดี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นายธนพล  ท้วมแสนงาม
 
1. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์  หอมมาลา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แสงดาว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1. เด็กชายทินพันธุ์  ภูชำนิ
2. เด็กหญิงภาวิณี  อยู่ไพร
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ไขสี
 
1. นางนุกูล  กลิ่นมาหอม
2. นางสาวภัณฑิรา  นาห้วย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 1. เด็กหญิงนริศรา  เสียงเลิศ
2. เด็กชายสรายุทธ์   มนต์ประสิทธิ์
3. เด็กชายอนันตสิทธิ์  บริกุล
 
1. นางกรกช  ศิลป์ชัยกิจ
2. นางนภัทศวรรณ์  น้อยหมอ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงฐิติยา  บุญประคอง
2. เด็กหญิงพนาวัลย์  บัวทอง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  กะปิยะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  มณีสงฆ์
2. นางสาวจิราพร  หลายพูนสวัสดิ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายทศพร  ตุ้มทับ
2. เด็กชายนิรุทธิ์  แซ่บ้อง
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  วงศ์เนตร
 
1. นางสาวชุติมา  กระจ่างแจ่ม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายวริศ  ซิดดิ๊ก
2. เด็กชายวสินธ์  สันติเพ็ชร์
3. เด็กชายวีระชัย  บุญมี
 
1. นายขรรค์ชัย  ประยูรยวง
2. นางสาวกาญจนา  อาจหยุด
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  ดารา
2. เด็กชายนัด  สิงห์
3. เด็กชายวันเนือน  ดี
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  นามเจิมสุข
2. นางสาวสุชาดา  หวังดี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงไม้ 1. เด็กหญิงนภสร  ทองสง่า
2. เด็กหญิงพิมพ์ผภา  รุ่งสว่าง
3. เด็กชายสันติ  บัวกุล
 
1. นางรัตนาพร  โคกเทียน
2. นางสาวปาริฉัตร์  บุญจง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกุลชา  วัฒนกูล
2. เด็กชายธันวา  ณ นคร
3. เด็กชายศรันพร  กล่อมจอหอ
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นายมานพ  สุขเจริญ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญา  ดีมงคล
2. เด็กชายสุวิทย์  วิมล
3. เด็กหญิงอธิตยา  แก้วมูล
 
1. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์
2. นางสาวพิมพ์รัก  ทองอ่อน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษฎา    อินเจียด
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปุยอ๊อด
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   ขุนพิลึก
 
1. นางอุษณีย์   พิณประภัศร์
2. นางมยุรี   บ้านสระ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนองขุ่นสาร
2. เด็กหญิงพัชรี  ทองขจร
3. เด็กหญิงมุกดามาศ  คล่องแคล่ว
 
1. นางเพ็ญศรี  ศิริปอง
2. นางวิไลวรรณ  ศรีมันตะสิริภัทร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 1. เด็กชายชัยมงคล  แสงผึ้ง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นนสกุล
3. เด็กชายพงศ์พัทธ์  เทศเล็ก
 
1. นายเกษตร  อ่ำนาคินทร์
2. นางวิยะดา  อ่ำนาคิน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายกษมา  เนรมิตมาลี
2. เด็กชายจอม  มูหะหมัด
3. เด็กชายณัฐกรณ์  จวงการ
 
1. นางปวีณา  ศิลส่ง
2. นางสาวปรรัตน์  ศรีพินิจ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 1. เด็กหญิงวิศราภรณ์  โก่นพิมาย
2. เด็กชายศักดา  สุขศรี
3. เด็กชายสุทิน  รัตน์สิงห์
 
1. นางสาวรัตนา  รัตนเศียร
2. นางสาวราตรี  เจียมหทัยรัตน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  จันทร์เหม
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  โกยสำราญ
3. เด็กหญิงนรินรัตน์  จันทสิทธิ์
 
1. นางสาวสุภัคสิริ  แก้วเขียว
2. นายธีรยุทธ  พลอยสิริ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญมา
2. เด็กชายวรพล   สามเกลียว
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  ทิมแท้
 
1. นางกนกวรรณ  อุทิศธรรมศักดิ์
2. นายเปลว  ทองรุ่งเปลว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1. เด็กชายพิชิต   นิลโชติ
2. เด็กชายรัชชานนท์  ชีอยู่
3. เด็กชายศักดินนท์   อินตอง
 
1. นางสาวนิภาพร   สอนศรี
2. นายมนตรี   ตุลาการ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายพัชรดนัย  นาวาพนม
2. เด็กชายวันชัย  สีหะไตร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พึ่งเกษม
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กชายกฤษณะ  ต๊ะยามัน
2. เด็กชายจักริน  แซ่ตั้ง
3. เด็กชายทินกร  พลลม
 
1. นายสุบรรหาร  ช่างปรีชา
2. นายประกิต  โชวงษ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองคัน 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายนฤพนธ์  สมัคร์สมาน
3. เด็กชายปรีดี  พรมมี
 
1. นางดาวรุ่ง  งามจริต
2. นางดวงพร  ต่อไพบูลย์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธรรมรักษ์  สถิระ
2. เด็กชายธีรพล  พันธุ์เรือง
3. เด็กชายไกรสร  อ่อนสำโรง
 
1. นายศรีพล   ปานเจริญ
2. นางมยุรี  อินทรีย์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กชายธราเทพ  เอมโอน
2. เด็กชายพิทักษ์  สุขเลิศ
3. เด็กชายสมศักดิ์  ประสงค์สุข
 
1. นายเอกพจน์  นพบุตร
2. นางสาวแก้ว  เผ่าสีสุราช
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โลจรัส
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สายสอง
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  ออมสิน
 
1. นางจริยา  พิมพา
2. นางสาวมธุรส  เบื้องกลาง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายดุลยพล  แพงหอม
2. เด็กชายภานุ  เกือบคำ
3. เด็กชายอติชาติ  พิมลรัตนอาภา
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ
2. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชิญกลาง
2. เด็กชายศตวรรษ  ชำนาญเฉียบ
3. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีดาราช
 
1. นายจักรกฤษ  รื่นสด
2. นางสาวนิติยา  ทองเฟื่อง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงจันทู  เอี๊ยะ
2. เด็กหญิงชลิตา  เห็ดตุม
3. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทรส
 
1. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
2. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กชายจิรภัทร  พยัพตรี
2. เด็กหญิงนภัสสร  สวนทอง
3. เด็กหญิงอลิสา  โสมะมี
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นางสาวกรรณิการ์  กระดังงา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองทวี
2. เด็กชายนภสินธุ์  เพิ่มพูล
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
2. นางจุฑารัตน์  อ่อนเฉวียง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกุลสินี  มะนิคร
2. เด็กหญิงนงนภัส  บุญเหลือ
3. เด็กหญิงภรณ์มณี  โนนทะญาติ
 
1. นางบุญสืบ  ปิยะนิตย์
2. นางสาววิจิตรา  มะลิลาย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 1. เด็กหญิงธนิษฐา  รมย์สูงเนิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มนตรี
3. เด็กหญิงวงนิสา  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวอรอุษา  ศิลากุล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กชายศุภชัย  กุมสิน
2. เด็กหญิงสุรภา  ทรงเจริญ
 
1. นางลภัสกร  เสือลอย
2. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  ผ่านไกร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กหญิงภูมรินทร์   หร่ายเจริญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สีม่วง
 
1. นางสาวปาริชาติ  อักษรสิน
2. นางวิยฉัตร  เจริญมาก
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1. เด็กชายจิรวุฒิ  แก้วตุ้ม
2. เด็กชายวสันต์  ชินทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  ทองคำ
2. นางสาวกนกวรรณ  เตชะโพธา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกฤษฎา  นาครินทร์
2. เด็กชายดนุพัส  อ่อนละมุล
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหัวเด่น 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  โพธิ์สำราญ
2. เด็กชายสกรรจ์  สุภาพเนตร
 
1. นางสาววรรณะ  วงษ์ถาวรเรือง
2. นางสุรินทร์  โพธิ์สำราญ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แก้วจันทร์
2. นางสาวสุภาวิณี  ศรีทอง
 
1. นางกรณ์ภัสสรณ์  จิตรัตน์
2. นางสาววารี  เมี่ยงแก
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ทองมูล
2. เด็กชายอาทิตย์  วงค์ศิริ
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
2. นางอุรุพร  คล้ายกล่ำ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์อุบล
2. เด็กชายอภิลักษณ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายพฤกษ์  นาคะพันธ์
2. นางสาวดวงกมล  มนตรี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กชายรัฐภูมิ  หนูเทศ
2. เด็กชายโตรักษา  ศรนิล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนธรรม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กชายจตุรนต์  รักน้อย
2. เด็กหญิงณัฏฐา  สาทลี
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาวาทอง
 
1. นางสวลี  โสมะภีร์
2. นางพัฒนา  ยิ้มสรวล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายธนพนธ์   ตันเจริญ
2. เด็กชายนฤเบศร์  ตามสมัย
3. เด็กชายอัยวัตร   ภาอ้อ
 
1. นางสุมามาลย์   ศิริจร
2. นางสาวสายฝน   สุขจิต
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายคุนานนท์  จันทร
2. เด็กชายปิยะ  วงษ์เดือน
3. เด็กหญิงเกศินี  ศรีพูล
 
1. นายธีรยุทธ  พลอยศิริ
2. นางสาวทับทิม  มาสุก
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กชายวิษณุ  สุรารักษ์
2. เด็กชายศรายุทธ  ขาวฉ่อง
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  พรมเภา
 
1. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
2. นายสุวิท  มหานิยม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  โกมลฐิติกานต์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  วัฒนา
3. เด็กชายวงศ์กร  สุพรรณพงษ์
 
1. นางสาวกัลยา  อุปนัน
2. นางสาวนิธินันท์  ประภาโชค
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กหญิงจิตรอนงค์  โต๊ะทราย
2. เด็กหญิงปภาวดี  อยู่ดี
3. เด็กชายสุกฤษฎ์  รุ่งสว่าง
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล