หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา ประธานศูนย์การแข่งขัน
2 นายประจวบ อุ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สพป.อ่างทอง ประธานศูนย์การแข่งขัน
3 นายวิชา จิตชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางพระ ประธานศูนย์การแข่งขัน
4 นายไพบูลย์ ปรากฏผล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) ประธานศูนย์การแข่งขัน
5 นายนิพนธ์ โห้งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) ประธานศูนย์การแข่งขัน
6 นายประจักษ์ เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประธานศูนย์การแข่งขัน
7 นายรุ่งโรจน์ โกสยะมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง ประธานศูนย์การแข่งขัน
8 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานศูนย์การแข่งขัน
9 นายมนู สุโธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ประธานศูนย์การแข่งขัน
10 นายเฉลียว เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชโย ประธานศูนย์การแข่งขัน
11 นางสุธาทิพย์ แสงทอง ครูโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
12 นางสาวอรวรรณ ทับทิมเขียว พนักงานราชการโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
13 นางวงษ์ประทีป สุตะไล ครูโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
14 นายพีระ คงชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสี่ร้อย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
15 นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
16 นายพงษ์ศักดิ์ พึ่งประสิทธิ์ ช่างสี 4 โรงเรียนวัดทำนบ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
17 นายศิริชัย หลาบขาว ช่างสี 4 โรงเรียนวัดวันอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
18 นายสมนึก ผ่องโอสถ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
19 นางจรัสศรี สุทนต์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
20 นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและยานพาหนะ
21 นายสุพรรณ เพชรสุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและยานพาหนะ
22 นายศุกรี บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดเกษทอง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและยานพาหนะ
23 นายปฐมพงศ์ นพคุณธีรานันท์ ครูโรงเรียนบ้านดอนตาวง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและยานพาหนะ
24 นายมาโนช หล่อเหลี่ยม ครูโรงเรียนวัดหนองกร่าง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและยานพาหนะ
25 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรสามโก้ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและยานพาหนะ
26 เจ้าหน้าที่ อปพร. อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและยานพาหนะ
27 ทหารมวลชนสัมพันธ์อำเภอสามโก้ กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและยานพาหนะ
28 นายวิชัย มีสง่า ครูโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและยานพาหนะ
29 นายธนิต หวานล้ำ ครูโรงเรียนวัดสามโก้ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและยานพาหนะ
30 นายศุภกิจ น้อยปาน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
31 นางสาวสโรชา เมืองงาม ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
32 นางสาวจุฑามาศ พลอยเพชรดี ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
33 นายภาสกร แก้วกระจาย ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
34 นางสาวสมพิศ ขวัญจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
35 นางสาวชลลิดา ปรางค์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
36 นางสาวเกศอุมา นาควารี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
37 นางสุนทรี กิตติมาสกุล ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
38 นางสาวรุจิรา มาศิลป์ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
39 นางสาวน้ำฝน เพียงพาร นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
40 นางสุทิน จังจริง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
41 นางบุญนำ เจริญถิ่น ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
42 นางสาวสุปราณี แก้วเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมระบำมาตรฐาน
43 นางสาวกุสุมา ฟักขำ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
44 นางสาวริสา ทำพนม นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
45 นางปรวี อ่อนสะอาด โตรส ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
46 นางสาวศิโรรัตน์ มณีเรือง ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
47 นางเกศินี สอนแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
48 นางสาวหทัยรัตน์ พงษ์ทอง นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
49 นางสาวประภาพร ศรีสุวรรณ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
50 นางสาวดรุณี สุขลาภ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
51 นางสาวจุฑามาศ เหมรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
52 นางจำเนียร บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
53 นางสาววิไลลักษ์ เอมอานนท์ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
54 นายสุรศักดิ์ มากประมูล นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
55 นางสิริวรรณ ธูปแก้ว ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
56 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญนาค ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
57 นางสิริลักษณ์ เคหา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมแสดงตลก/กิจกรรมมายากล
58 นางสาวปวีณา เพชร์สิงหล นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมแสดงตลก
59 นายวิวิธชัย วัฒนวิเชียร นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมแสดงตลก
60 นางเพ็ญศรี แย้มเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมแสดงตลก
61 นางสาวจุลัยลักษณ์ ละราคี ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมแสดงตลก
62 นางสาวภาพิมล วัฒนวิเชียร ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมมายากล
63 นางสาวเบญจมาศ เอกทัศน์ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมมายากล
64 นายอเนก คล้ายสังข์ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมมายากล
65 นายนิติพงศ์ ตระกูลศรี ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมมายากล
66 นายสง่า สูงปานเขา พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
67 นางชูศรี ขันแข็ง พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
68 นางสายพิณ เฉลยวงษ์ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
69 นางวราภรณ์ แก้วกระจาย พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
70 นางสาวกระดังงา มงคลสระ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
71 นางสาวน้ำผึ้ง เกิดวิเชียร พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
72 นางสาววัน พอเณร พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
73 นางสาวสมเกียรติ ชำนาญกุล พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
74 นางพิมล มณีโชติ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
75 นายภาณุวัฒน์ เฉลยวงษ์ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
76 นางเข็มเพ็ชร ผู้แสนสะอาด พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
77 นางสมคิด แตงอ่อน พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
78 นางสาวละไม ภักดีโต พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
79 นายพุธวัจน์ จุฑารัตน์ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
80 นางสาวอัมพร ถึงสุข พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
81 นางสาวทัศนีย์พร ภู่พงษ์ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
82 นางสมควร ภมร พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
83 นางอำไพ บุตรทิพย์ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
84 นางสุพิชชา ผลทรัพย์ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
85 นายรณภพ ขำประสาท พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
86 นางอนงค์ สำเภาแก้ว พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
87 นายอัฐ งามนนท์ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
88 นายจำนง แสงสว่าง พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
89 นายหวั่น กลีบขยาย ช่างประจำโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
90 นายฉลอง จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานศูนย์การแข่งขัน
91 นายมานะ สารภี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานศูนย์การแข่งขัน
92 นางวารีทิพย์ คงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง รองประธานศูนย์การแข่งขัน
93 นางสุพัฒตรา วันดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
94 นางสาวพาขวัญ รุ่งเรือง ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
95 นายปรัชญา ปรางค์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายนำผู้แข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
96 นายอติชาต สามัคคี ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายนำผู้แข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
97 นางภัคปภา ครองญาติ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
98 นางอังคณา แก้วทรัพย์เศรษฐ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
99 นางสาวขนิษฐา จุลพันธ์วัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายอาหาร
100 นางกรรณิกา แสงทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายอาหาร
101 นางธนวรรณ ภิรมย์ธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายอาหาร
102 นางปิยวรรณ เพ็งขจร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายอาหาร
103 นางไขศรี สุขลาภ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายอาหาร
104 นางสาวสิริพร นิ่มนาค ครูจ้างสอน คณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายอาหาร
105 นางสาวอุดมลักษณ์ คชวรรณ ครูจ้างสอน คณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายอาหาร
106 นางสุพรรณ รอดน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ/เลขานุการฝ่ายจำหน่ายอาหาร
107 นางจุฑารัตน์ เมืองวัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมระบำมาตรฐาน
108 นายอุเทน ทองเศรษฐี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
109 นายทศวรรษ ขวัญอยู่ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายดูแลและอำนวยความสะดวกผู้เข้าแข่งขันจุดแต่งตัว
110 นางรัชนีพร ลือสมุทร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
111 นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายดูแลและอำนวยความสะดวกผู้เข้าแข่งขันจุดแต่งตัว
112 นางสาวศิรารัตน์ ตุงไธสง พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลและอำนวยความสะดวกผู้เข้าแข่งขันจุดแต่งตัว
113 นางสาวเยาวลักษณ์ จำปาทิพย์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายดูแลและอำนวยความสะดวกผู้เข้าแข่งขันจุดแต่งตัว
114 นางสาวนันตพร ทรัพย์สุริต ครูจ้างสอน คณะกรรมการฝ่ายดูแลและอำนวยความสะดวกผู้เข้าแข่งขันจุดแต่งตัว
115 นางสาวดวงนภา ดอกไม้ ครูจ้างสอน คณะกรรมการฝ่ายดูแลและอำนวยความสะดวกผู้เข้าแข่งขันจุดแต่งตัว
116 นางสาวสุชาดา มีศิริ ครูจ้างสอน คณะกรรมการฝ่ายดูแลและอำนวยความสะดวกผู้เข้าแข่งขันจุดแต่งตัว
117 นางสาวจิตรา กันพันธ์ ครูจ้างสอน คณะกรรมการฝ่ายดูแลและอำนวยความสะดวกผู้เข้าแข่งขันจุดแต่งตัว
118 นางสาวชุติมา บัวบาน ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวกิจกรรมระบำมาตรฐาน
119 นางสาววริศรา โปติ๊ป ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
120 นางสาวนิศาลักษณ์ ผิวโต ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
121 นางอรทัย แก้วมณี ครูอัตราจ้าง กรรมการ/เลขานุการฝ่ายดูแลและอำนวยความสะดวกผู้เข้าแข่งขันจุดแต่งตัว
122 นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
123 นางสาวเกวลี ศรีคชไกร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
124 นางสุจิตรา วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมแสดงตลก/กิจกรรมมายากล
125 นายมนัส แย้มสรวล ช่างสีระดับ 4 ช. ประธานกรรมการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
126 นางสาวปิ่นปินัท สินชัย พนักงานทำความสะอาด กรรมการและเลขานุการฝ่ายดูแลทำความสะอาด
127 นางสาวสรัญญา หอมชะเอม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
128 นางสาวณัฐสุดา อุทัยรัตน์ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
129 นายณัฐดนัย ประภัสโรทัย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมแสดงตลก
130 นางวรรณทิวา ประวัติวิไล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมมายากล
131 นางสาวพัชนี เจียระผกานนท์ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
132 นางสาววริสา อินทร์ถาวร ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
133 นางสาวพรรณิดา อุทธา ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมแสดงตลก
134 นางสมพิศ สิทธิกูล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
135 นางสาวอัมภิรา นิทรัพย์ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการนำผู้เข้าแข่งขันไปจุดแข่งขันกิจกรรมมายากล
136 นางสาวปิยะธิดา นรารักษ์ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
137 นางสุนันท์ ฤกษ์วิธี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
138 นางสาวปรียานุช จำปาทอง ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
139 นางสาวอุษา เสวตงาม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
140 นางสุมาลี มากรื่น ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
141 นางสาวศิริลักษณ์ สวัสดิตาล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมแสดงตลก/กิจกรรมมายากล
142 นางวิไลวรรณ ประสาทศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมแสดงตลก
143 นางราษี อินทร์พยุง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมแสดงตลก
144 นายภาณุวัฒน์ อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมมายากล
145 นายการัณย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการประจำจุดแข่งขันกิจกรรมมายากล
146 นางบุญตา แย้มจำนัน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
147 นายปราโมทย์ พึ่งทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
148 นางสาววารุณี พุฒิโชติ ครูช่วยสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ/เลขานุการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
149 นางรัชนี บรรลือสินธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
150 นายไชยวัฒน์ ผลสันติ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
151 นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา ประธานศูนย์แข่งขันโรงเรียนวัดราชสกุณา
152 นายชัยวัฒน์ มั่นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแปดแก้ว คณะกรรมการผ่ายอำนวยการ สื่อสาร เทคโนโลยี รายงานผลการแข่งขัน
153 นายบุญมา เปรมปรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน คณะกรรมการผ่ายอำนวยการ ประสานที่พักและยานพาหนะ
154 นายสมชาย วีระวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุมทอง คณะกรรมการผ่ายอำนวยการ งานทะเบียนและเอกสาร
155 นายสุดใจ มอญรัต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
156 นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
157 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
158 นายปรีชา นวลแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
159 นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
160 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
161 นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
162 นายไพศาล ชนะกุล ครู โรงเรียนเม็งรายมหาราช สพม. เขต ๓๖ กรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับภาค
163 นายเสนาะ อำไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง กรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับภาค
164 นายเสนาะ อำไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง กรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับภาค
165 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.อ่างทอง กรรมการผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับภาค
166 เด็กหญิงสรัลพร บุญเชิด นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ผู้นำเสนอนิทรรศการ
167 เด็กหญิงอรณิชา การสมดี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ผู้นำเสนอนิทรรศการ
168 เด็กหญิงสินีนาฎ ผลพรต นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ผู้นำเสนอนิทรรศการ
169 เด็กหญิงกนกอมร เพ็งขจร นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ผู้นำเสนอนิทรรศการ
170 เด็กหญิงภทรพรรณ สุขโชติ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ผู้นำเสนอนิทรรศการ
171 กนกวรรณ ส้มแก้ว นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ผู้นำเสนอนิทรรศการ
172 นางพิศนา สุวรรณพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
173 นางอธิภรณ์ โพธิ์นอก ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง กรรมการ/เลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
174 นายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับกรรมการตัดสิน
175 นางรัตนา บุญยรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับกรรมการตัดสิน
176 นางสาวอารีรัตน์ สุขโขมีทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับกรรมการตัดสิน
177 นางสาวณัฐกานต์ โคกสถาน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับกรรมการตัดสิน
178 นางสาวอรรัมภา วิเลปนะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับกรรมการตัดสิน
179 นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖
180 นายสามารถ คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
181 นายสำราญ ชักนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการอำนวยการ
182 นางรัชนีย์บูรณ์ สารประดิษฐ์ ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
183 นางสาววาสนา วงค์แย้ม ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
184 นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชค ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
185 นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
186 นายสุเทพ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการอำนวยการ
187 นายณุภาพล ตรีธนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการอำนวยการ
188 นายสมบัติ พูลกสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการอำนวยการ
189 นายธีรวุฒิ จิระโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางมณี / สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
190 นายสมนึก คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคล้า / สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
191 นายวาทิต ทองเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโรง / สพป. อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
192 นายพิพัฒน์ ขวัญมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด / สพป. อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
193 นายปรีชา ปุลวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน / สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
194 นางสงวน มีสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวง / สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
195 นางวิไล ขวัญสงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ / สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
196 นางอัญชิสา ธนาวงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาดิน / สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
197 นางประนอม แก้วสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลาดิน /สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
198 นายวิทยา มีสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอบทม / สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
199 นายชำนาญ สกุณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อย / สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
200 นายบุญชู กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน / สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
201 นายจัตุรงค์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดเป็ด /สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
202 นางภทรพร สุธาพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
203 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งโอภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
204 นานสำฤทธิ์ สำลีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการอำนวยการ
205 นางชนาลักษณ์ โคงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์มณี คณะกรรมการอำนวยการ
206 นายสำราญ ชักนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการอำนวยการ
207 นายอรุณ เสนาะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง คณะกรรมการอำนวยการ
208 นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหมื่อนเกลา คณะกรรมการอำนวยการ
209 นางอัญชลี ชูจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ คณะกรรมการอำนวยการ
210 นายสรุชัย เหมือนนินุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือ คณะกรรมการอำนวยการ
211 นางบุญเลิศ พิพิธวิทยา ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
212 นางสุมาลี พูลพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
213 นางสาวสุรีพร ชูจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
214 นางดุษฎี อัคควุฒิ ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
215 นางอำนวย ชูช่าง ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
216 นางเรณู แก้งเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
217 นางสุมาลี สุทธิพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
218 นางสาวิตรี ยิ้มช้อย ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
219 นางนวลปรางค์ ชิดปราง ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
220 นางนิภา เพียรทำ ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
221 นายมนตรี ปกป้อง ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
222 นายภูชิต ช้างพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
223 นางนิตยา จันทร ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
224 นางเบญจมา บุญผ่อง ครูโรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการอำนวยการ
225 นางเสาวภา ทองระย้า ครูโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการอำนวยการ
226 นางปนัฑดา บุญสอน ครูโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการอำนวยการ
227 นางนวลฉวี สอดส่อง ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการอำนวยการ
228 นางสุนันทา มั่นเมือง ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการอำนวยการ
229 นางปภานัน สำราญสุข ครูโรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการอำนวยการ
230 นายเอกบรินทร์ ชูช่าง ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
231 นายธีรวุฒิ บุญสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางช้าย คณะกรรมการอำนวยการ
232 นายจำเนียร แจ่มอำพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงคัน คณะกรรมการอำนวยการ
233 นายอุดม ลิ้มบุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม คณะกรรมการอำนวยการ
234 นายวิชา จิตชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการอำนวยการ
235 ว่าที่ ร.ต.ถาวร พึ่งอุทัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม คณะกรรมการอำนวยการ
236 นายเมธี พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคำหยาด คณะกรรมการอำนวยการ
237 นายธานินทร์ สุขเกษม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีกุญชร คณะกรรมการอำนวยการ
238 นายอรรคพล สุวรรณผา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราราม คณะกรรมการอำนวยการ
239 นายผดุงรุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน คณะกรรมการอำนวยการ
240 นายวีระชาติ มาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน คณะกรรมการอำนวยการ
241 นางนริสรา ชูวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลั่นทม คณะกรรมการอำนวยการ
242 นางสรามล คำเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง คณะกรรมการอำนวยการ
243 นายสุเทพ พงษ์ช้างอยู่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
244 นายสุทัศน์ มีมุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
245 ว่าที่ พ.ต.วิเชียร ดีฉาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
246 นายศราวุธ ดีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ คณะกรรมการอำนวยการ
247 นางสาวกุหลาบ พรมเมศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม คณะกรรมการอำนวยการ
248 นายสมควร สิงห์คะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตลาด คณะกรรมการอำนวยการ
249 นายสมชัย ยิ้มช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการอำนวยการ
250 นางสาวกาญจนา งามขำ ครูโรงเรียนวัดบ้านพราน คณะกรรมการอำนวยการ
251 นายรุ่งโรจน์ โกสยะมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำอาบ คณะกรรมการอำนวยการ
252 นายดิเรก ทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่ามุนี คณะกรรมการอำนวยการ
253 นายสมนึก ยอดขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด คณะกรรมการอำนวยการ
254 นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง คณะกรรมการอำนวยการ
255 นางสาวจุฬามาศ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าโขลงมิตรภาพที่ 135 คณะกรรมการอำนวยการ
256 นายวัลลภ เดชฟุ้ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่าง คณะกรรมการอำนวยการ
257 นายชาติชาย เฉลยจำรูญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่าง คณะกรรมการอำนวยการ
258 นางสาวภคินี มีวารา ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขัธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
259 นางน้ำทิพย์ พรหมชัย ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
260 นางศุจีภรณ์ อยู่สุข ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
261 นางพรรณนพพร สินน้อย ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
262 นางราตรี วงษ์สาหร่าย ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
263 นางเบญจมาศ วิหารธรรมเม ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
264 นางขวัญยืน กิ่งทอง ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
265 นางเสาวณีย์ ปลูกงาม ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
266 นางสาวกาญจนา เทียนมณี ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
267 นางนิตยา สุดประเสริฐ ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
268 นายสมบัติ ศิลประเสริฐ ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
269 นางสาวสุรภา สารประดิษฐ์ บุคลากรคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการอำนวยการ
270 นายภาคภูมิ เครือแก้ว ครูจ้างสอนโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการอำนวยการ
271 นางวรรณี รักชะนะงาม ครูโรงเรียนวัดยาง คณะกรรมการอำนวยการ
272 นางวรรณา ตรีธนะ ครูโรงเรียนวัดยาง คณะกรรมการอำนวยการ
273 นางสุนันท์ พุทธากรณ์ ครูโรงเรียนวัดยาง คณะกรรมการอำนวยการ
274 นายสมศักดิ์ กุลปรีชานันท์ ครูโรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการอำนวยการ
275 นางสาวสุดารัตน์ เผ่นโผน ครูโรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการอำนวยการ
276 นายอิศรา โรจนบวร ครูโรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการอำนวยการ
277 นายบุญพา ฤกษ์ฉวี ครูโรงเรียนวัดรัตนาราม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม คณะกรรมการอำนวยการ
278 นางสาวทองล้วน เผ่นโผน ครูโรงเรียนวัดรัตนาราม คณะกรรมการอำนวยการ
279 นางนกแก้ว แก้วอนันต์ ครูโรงเรียนวัดรัตนาราม คณะกรรมการอำนวยการ
280 นางสาวสุกัญญา พุ่มมาลา ธุรการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการอำนวยการ
281 นายประเทือง ปลูกงาม ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
282 นายประดิษฐ์ บัวสกุล ครูโรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการอำนวยการ
283 นายสุนันท์ มาลัยวงค์ ครูโรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการอำนวยการ
284 นายวินัย ปานแดง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
285 นายสมชัย ยิ้มช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการอำนวยการ
286 นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการอำนวยการ
287 นายกิตติรัตน์ กลัดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวันอุทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
288 นางสำเริง ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำนบ คณะกรรมการอำนวยการ
289 นายสมชาย วีระวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุมทอง คณะกรรมการอำนวยการ
290 นายชัยวัฒน์ มั่นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแปดแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
291 นายณรงค์ศักดิ์ ฉัตรเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางชำ คณะกรรมการอำนวยการ
292 นายสุรินทร์ หลาบขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางจักร คณะกรรมการอำนวยการ
293 นายพีระ คงชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสี่ร้อย คณะกรรมการอำนวยการ
294 นายสงัด พึ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสำโรง คณะกรรมการอำนวยการ
295 นายนิวัติ ทรัพย์มาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
296 นายภูดิศ พัดพิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองพูล คณะกรรมการอำนวยการ
297 นายภาณุพงษ์ ธูปประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิทธาราม คณะกรรมการอำนวยการ
298 นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี คณะกรรมการอำนวยการ
299 นางนวลเนตร กวยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนิทวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
300 นางสุจิตรา ปรากฏผล ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการอำนวยการ
301 นางพัชรินทร์ ทรงความเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการอำนวยการ
302 นายเซต บุญมี ศึกษานิเทศ คณะกรรมการอำนวยการ
303 นางจารุณี ปานแดง ศึกษานิเทศ คณะกรรมการอำนวยการ
304 นางสุรางค์ เทียนดี ศึกษานิเทศ คณะกรรมการอำนวยการ
305 นางมยุรา สุวรรณภูมิ ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการอำนวยการ
306 นางจรัสศรี สุทนต์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการอำนวยการ
307 นางสมคิด ลิ้มสุนทร ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการอำนวยการ
308 นางสาวสุดารัตน์ เงินปาน ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการอำนวยการ
309 นายนพปฎล บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
310 นายโสรส มั่นดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
311 นางพรรณี สีม่วง ประธานกลุ่มโรงเรียนขุนอินท์ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
312 นายสมนึก ยอดขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
313 นายไพบูลย์ ปรากฏผล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
314 นายสมควร สิงห์คะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตลาด สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
315 นายดิเรก ทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่ามุนี สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
316 นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
317 นางสาวจุฬามาศ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าโขลงฯ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
318 นายวัลลภ เดชฟุ้ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่าง สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
319 นายชาติชาย เฉลยจรูญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อย สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
320 นางสาวกุหลาบ พรมเมศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
321 นายเมธี พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคำหยาด สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
322 นายเจริญศักดิ์ กระแสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามประชุม สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
323 นางวราภรณ์ แม้นศรี ครูโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
324 นายศราวุธ ดีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ คณะกรรมการอำนวยการ
325 นางอัญชลี เขียวสอาด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
326 นางพรชนก ภู่สุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
327 นางโกสุม สุวรรณผ่อง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
328 นางสาวชัชรา ควรเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
329 นางมณฑา อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
330 นางสาววิไลลักษณ์ มั่งสมบูรณ์ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
331 นางสาวพัสสมน วงษ์ทองดีพสุ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
332 นางสาวฐิติมา จิตต์ระเบียบ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
333 นางมณทิรา บุญประดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
334 นางบุญตา แย้มจำนัน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
335 นายสาร สังข์ทองเวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามโก้ คณะกรรมการอำนวยการ
336 นายวิสุทธิ์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ คณะกรรมการอำนวยการ
337 นางสารี่ คงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการอำนวยการ
338 นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต คณะกรรมการอำนวยการ
339 นายสุพรรณ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษทอง คณะกรรมการอำนวยการ
340 นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว คณะกรรมการอำนวยการ
341 นางกนิฎฐา บุญร่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง คณะกรรมการอำนวยการ
342 นางวิภา แก้วภักดี รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการอำนวยการ
343 นายมาโนช หล่อเหลี่ยม รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกร่าง คณะกรรมการอำนวยการ
344 นายประเสริฐ ลูกฟัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น คณะกรรมการอำนวยการ
345 นางรัตยา เงินแถบ ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการอำนวยการ
346 นายมนู สุโธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ
347 นายสมปอง พึ่งเนตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
348 นายโสรส มั่นดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
349 นายปัญญา ปรางค์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
350 นายสมชัย บุญอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ
351 นางรฐา เสือคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ คณะกรรมการอำนวยการ
352 นายเจริญศักดิ์ กระแสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามประชุม คณะกรรมการอำนวยการ
353 นางบังอร บำรุงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา คณะกรรมการอำนวยการ
354 นายสุรพงษ์ แ แก้วภักดี โณงเรียนวัดโบสถ์(ประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ
355 นายสาโรจน์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางมณ๊ คณะกรรมการอำนวยการ
356 นางมาลัย โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางทอง คณะกรรมการอำนวยการ
357 นายพชร บุญสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองกลาง คณะกรรมการอำนวยการ
358 นางสุมาลี สาทจีนพงษ์ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ
359 นางวราภรณ์ นิลเลิศ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ
360 นายสมนึก เทียมทัน ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ
361 นายสุขรัตน์ ขำสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ
362 นางอนงค์ เทียมทัน ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ
363 นางปวีณา คุ้มคง ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ
364 นางสมถวิล มั่นดี ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ
365 นางปราณีต ญาณโกมุท ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ
366 นางสุภาพ นาคพนม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อย/สพป.อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
367 นายสมปอง คงอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
368 นายนพปฎล บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
369 นายนันทภพ เคหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
370 นายสมชัย ปานผาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
371 นายสมเกียรติ แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
372 นางกัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
373 นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
374 นางวัฒนา โคตรมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
375 นายอธิษฐาน พันธุ์ค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
376 นายทองเพียร มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
377 นายทองเพียร มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
378 นายประกิจ จุ้ยปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
379 นายไชยวัฒน์ โพธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
380 นายชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
381 นายวินัย วรัชยานนท์ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
382 นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
383 ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
384 นายอารักษ์ อินทร์พยุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
385 นางชลธิชา พงศ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
386 นางจันทรา จันท์พันแจ้ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
387 นางนิทรา อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
388 นางปรานอม ประทีปทวี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
389 นายณนพพล เสนาะดนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
390 นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
391 นางสาวศิริพร เชื้อแดง ครูจ้างสอนโรงเรียนพวงทองอุปถ้มภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
392 พระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดสามโก้ เจ้าคณะอำเภอสามโก้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
393 นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
394 นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
395 พ.ต.อ. พีรพันธุ์ จันทร์เทียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
396 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
397 พระมหาวีระ วีรญาโณ เจ้าอาวาสวัดนางใน คณะกรรมการที่ปรึกษา
398 พ.ต.อ.พิภัสร์พนธ์ เจริญพร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
399 นายสวัสดิ์ เลิศเจริญศิลป์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน คณะกรรมการที่ปรึกษา
400 นายแพทย์ประกิต ชัยกิจอุราใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
401 นายสามารถ พึ่งเดช ผู้จัดการไฟฟ้าอำเภอแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
402 นายสมชัย ปานผาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
403 นางประภาวดี แซ่โค้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
404 นายนันทภพ เคหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
405 นางสาวจีรวัฒน์ อังศุวรพฤกษ์ กำนันตำบลศาลเจ้าโรงทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
406 นายแพทย์องอาจ จันทร์จรัสสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
407 นายอำเภอวิเศษชัยชาญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
408 นางพรทิพย์ พึ่งอ่อน สาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
409 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
410 นายสามารถ คงสุข ประธานกลุ่มโรงเรียนแสวงหาพัฒนา คณะกรรมการที่ปรึกษา
411 นายบุญยิ่ง เชื้อนิล ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านนายแท่น คณะกรรมการที่ปรึกษา
412 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
413 นายสมชัย ปานผาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
414 พระราชพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
415 นายสมยศ วิชากร นายอำเภอไชโย คณะกรรมการที่ปรึกษา
416 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชโย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชโย คณะกรรมการที่ปรึกษา
417 นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชโย คณะกรรมการที่ปรึกษา
418 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกษไชโย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกษไชโย คณะกรรมการที่ปรึกษา
419 พ.ต.ท.พัชร์พิสิฐ บุญสิงห์ใจ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรเกษไชโย คณะกรรมการที่ปรึกษา
420 พระครูเกษมธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดเกษทอง เจ้าคณะตำบลสามโก้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
421 พระครูกิตติญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดสามขาว เจ้าคณะตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
422 พระครูวิกรมธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดหนองกร่าง เลขาเจ้าคณะอำเภอสามโก้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
423 พระครูนิมิตธรรมาธ เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมนิมิต คณะกรรมการที่ปรึกษา
424 นายอำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
425 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
426 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
427 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
428 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
429 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
430 พระครูโสภณเขมคุณ เจ้าอาวาสวัดทางพระ คณะกรรมการที่ปรึกษา
431 นายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
432 นายนพปฎล บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
433 นายสนธยา จันทร์อ้น นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ คณะกรรมการที่ปรึกษา
434 นางสาววัชรภรณ์ น่วมศรีนวล ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ คณะกรรมการที่ปรึกษา
435 นายสุชีพ ร้อยแก้ว กำนันตำบลทางพระ คณะกรรมการที่ปรึกษา
436 นายแสนภู แตรสังข์ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการที่ปรึกษา
437 นายฉบับ แตงเนื้อเหลือง กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการที่ปรึกษา
438 นายสุรินทร์ สง่างาม กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการที่ปรึกษา
439 นายวีระ โสตรโยม กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการที่ปรึกษา
440 นายไพโรจน์ กฤษณกรี กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการที่ปรึกษา
441 นายสามารถ อ่อมอดทน กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการที่ปรึกษา
442 นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
443 พ.ต.อ.พิภัสร์พนธ์ เจริญพร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
444 นายแพทย์ประกิต ชัยกิจอุราใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
445 นายสามารถ พึ่งเดช ผู้จัดการไฟฟ้าอำเภอแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
446 นายวินัย บุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน คณะกรรมการที่ปรึกษา
447 นายนันทภพ เคหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
448 นายสามารถ คงสุข ประธานกลุ่มโรงเรียนแสวงหาพัฒนา คณะกรรมการที่ปรึกษา
449 นายบุญยิ่ง เชื้อนิล ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านนายแท่น คณะกรรมการที่ปรึกษา
450 นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
451 พ.ต.อ.พิภัสร์พนธ์ เจริญพร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
452 นายแพทย์ประกิต ชัยกิจอุราใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
453 นางบุญเชิด สิงห์ห่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
454 นายนันทภพ เคหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
455 นายสามารถ คงสุข ประธานกลุ่มโรงเรียนแสวงหาพัฒนา คณะกรรมการที่ปรึกษา
456 นายบุญยิ่ง เชื่อนิล ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านนายแท่น คณะกรรมการที่ปรึกษา
457 นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
458 พ.ต.อ.พิภัสร์พนธ์ เจริญพร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
459 นายแพทย์ประกิต ชัยกิจอุราใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
460 นายสามารถ พึ่งเดช ผู้จัดการไฟฟ้าอำเภอแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
461 นายกิตติ์ บุญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
462 นายนันทภพ เคหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
463 นายสามารถ คงสุข ประธานกลุ่มโรงเรียนแสวงหาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
464 นายบุญยิ่ง เชื้อนิล ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านนายแท่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
465 พ.ต.อ.สุรพจน์ รอดบำรุง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
466 นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิืทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
467 นายนริศ อารีย์วงศ์สกุล ผู้แทนชุมชนตลาดศาลเจ้า คณะกรรมการที่ปรึกษา
468 นางประนอม เกื้อประเสริฐกิจ ผู้แทนชุมชนวัดนางใน คณะกรรมการที่ปรึกษา
469 นายอำเภอวิเศษชัยชาญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
470 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิเศาชัยชาญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิเศาชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
471 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอวิเศษชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
472 นายสมชัย ปานผาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
473 นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว คณะกรรมการที่ปรึกษา
474 นายกิตติรัตน์ กลัดแก้ว รองประธานกลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว คณะกรรมการที่ปรึกษา
475 นายบุญมา เปรมปรี รองประธานกลุ่มโรงเรียนดอกแก้ว คณะกรรมการที่ปรึกษา
476 พระครูธำรงสุวรรณวงษ์ เจ้าอาวาสวัดวงษ์สุวรรณ คณะกรรมการที่ปรึกษา
477 พระมหาสเน่ห์ ธมนนโท เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
478 พระใบฎีกาประสาร อภินันโท เจ้าอาวาสวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการที่ปรึกษา
479 พระครูปุญญาพิศิษฏ์ เจ้าอาวาสวัดหัวทุ่ง คณะกรรมการที่ปรึกษา
480 พระครูอุปถัมภ์ธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดไผ่แหลม คณะกรรมการที่ปรึกษา
481 นายอภิชาต เหมือนมนัส นายอำเภอสามโก้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
482 พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
483 นายแพทย์ประเสริฐ เสถียรกิจการชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
484 นายบุญชู ชูวงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามโก้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
485 นายชลอ จันทร์เศรษฐี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
486 นายนริศ บุญขำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม คณะกรรมการที่ปรึกษา
487 นางละมาย นิลเผือก กำนันตำบลสามโก้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
488 นายสุชาติ คงประสงค์ กำนันตำบลราษฎรพัฒนา คณะกรรมการที่ปรึกษา
489 นางเจรจา หลาบงาม กำนันตำบลอบทม คณะกรรมการที่ปรึกษา
490 นายปริญญา อำพันเรือง กำนันตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
491 นายปราโมทย์ สิงหฬ กำนันตำบลมงคลธรรมนิมิต คณะกรรมการที่ปรึกษา
492 นายไพบูลย์ นาคแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงาน
493 นางมานิตา สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
494 นายเฉลิมชัย อ้อเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชปักษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
495 นางสุนทรี ไพรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
496 นายก่อเกียรติ เครือเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
497 นางฐิติรัตน์ ดอกจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
498 นางณัฐนิชา เงินทิพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
499 นางมยุรี สาคร รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
500 นายปัญญา ปรางค์ทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
501 นางสุรางค์ เทียนดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
502 นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
503 นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
504 นายรุ่งโรจน์ โกสยะมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
505 นายสมนึก ยอดขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด สพป.อ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
506 นายเจริญศักดิ์ กระแสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามประชุม สพป.อ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
507 นายจเร อนุสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
508 นายเติมศักดิ์ วงษ์นพหิรัญ ครูโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
509 นางวราภรณ์ แม้นศรี ครูโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
510 นางสาวเมตตา ชูเชิด ครูโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
511 นางสุธาทิพย์ แสงทอง ครูโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
512 นางสาวจิราพร แก้วสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
513 นางอุษา เห็นชื่อ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
514 นางสาวปาริชาติ กิตติมาสกุล ครูจ้างสอน คณะกรรมการดำเนินงาน
515 นางสาววรรณภา นาคยศ เจ้าหน้าที่วิชาการ คณะกรรมการดำเนินงาน
516 นายศักรินทร์ ละออเอี่ยม เจ้าหน้าที่วิชาการ คณะกรรมการดำเนินงาน
517 นายรุ่งโรจน์ โกสยะมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
518 นางนาตยา นิลเลิศ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
519 นางสาววนาพร โพธิ์เที้ยม ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
520 นางกฤษณา กลีบจำปา ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
521 นางสมร ทองศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
522 นายสาธิต จริตศรี ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
523 นางรัตนา รัตนราศรี ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
524 นางแก้วจุลัย รุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
525 นางนริศรา ไกรเดช ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
526 นางวันทนีย์ ผลทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
527 นางสาวไพเราะ คงรอต ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
528 นางวัชรี เงินดี ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
529 นางสาวจุฑารัตน์ สำแดงไชย ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
530 นางเพ็ญทิพย์ ศุภนคร ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
531 นางขวัญจิรา อินทร์เอี่ยม ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
532 นายวิรัตน์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
533 นายเกรียงศักดิ์ บุญเชิด ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
534 นางสาวฐาปนี ฤกษ์ดี ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
535 นางสาวพัชราภรณ์ เทศวงษ์ ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
536 นางสาวนิตยา เอี่ยมประไพ ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
537 พลฯ บี ไหมทอง สังกัดกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ จ.ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
538 พลฯ วุฒิพงศ์ แย้มพลอย สังกัดกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ จ.ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
539 พลฯ อนุรักษ์ นาสิงห์ทอง สังกัดกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ จ.ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
540 พลฯ สุภาพ อุดร สังกัดกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ จ.ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
541 พลฯ ประกิต นาใจยัง สังกัดกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ จ.ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
542 พลฯ อุเทน ตุลันแก้ว สังกัดกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ จ.ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
543 พลฯ พงศกร พะระนะพันธ์ สังกัดกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ จ.ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
544 พลฯ สถิตย์ หว้าน้ำคำ สังกัดกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ จ.ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
545 พันตรีวันชัย แก้วบวร สังกัดกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ จ.ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
546 สิบตรีอานนท์ พานแก้ว สังกัดกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ จ.ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
547 สิบตรีทศพล พุดสีเสน สังกัดกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ จ.ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
548 นายจิรายุทธ ขุนกอง ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก
549 นายสุเทพ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
550 นายภูชิต ช้างพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
551 นายศุภกร นาคประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
552 นายธนะชัย เวลาดี ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
553 นายคนึง เจียรนันท์ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
554 นายสนั่น ถิ่นขนอน ครูโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
555 นายยรรยง ศุขะพันธุ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
556 นายธีรภัทร ชื่นอุรา ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
557 นายอภิภู อาวรณ์ ครูโรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
558 นายสมบัติ พูลกสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
559 นายมนตรี ปกป้อง ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
560 นายเอกบรินทร์ ชูช่าง ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
561 นายภูชิต ช้างพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
562 นางนิตยา จันทร ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
563 นางสาวสุฑามาส สุเยาว์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
564 นางประเทือง ชูอาจ โรงเรียนวัดบ้านพราน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
565 นางสุมารี ตันประดับสิงห์ โรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
566 นายมนัส เจริญลาภ นักการฯโรงเรียนวัดบ้านพราน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
567 นางชลกร โสพิน ครู อบต.ศรีพราน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
568 นางสาวหนึ่งนภา ทองพันธ์ ครู อบต.ศรีพราน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
569 นายสนั่น ถิ่นขนอน ครูโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
570 นายศุภกร นาคประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
571 นายธนะชัย เวลาดี ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
572 นายคนึง เจียรนันท์ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
573 นายสมเด็จ แก้วถิ่นเกตุ ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
574 นายพัฒนพงษ์ พลอยงาม ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
575 นางสาวล้อมดาว ภู่เจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
576 นายกิตติ ต้องประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
577 นายวัชรินทร์ นักดนตรี ครู โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
578 นายสมชัย สาทรพาณิชย์ ครู โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
579 นางบุญญาพร จิรพัฒนากุล ครู โรงเรียนวัดไทรย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
580 นางสาวเฉลิมศรี มะสังข์ ครู โรงเรียนวัดไทรย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
581 นางพยงค์ กล่ำทอง ครู โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
582 นายรัธพล แสงประพาฬ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
583 นางสุกัญญา นาคสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
584 ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ทุกโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเมืองทองสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
585 ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ทุกโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนศูนย์เจ้าพระยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
586 นางชานิณี คุ้มเกรง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
587 นางสายทอง เข็มทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
588 นางเสริมบุญ รสโอชา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
589 นางสาวนฤมล เนียมสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
590 นางกุญชรี ผลประทีปสุริยา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
591 นางกมลา สิงหโชติสุขแพทย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
592 นางสุริยา เกิดคง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
593 นางสาวกัณฑ์ธิมา สุขเจริญนุกูล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
594 นางสุนทรี สายสุทธิ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
595 นางมานิดา สุวพันธุ์ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
596 นางสาวสุมิตรา สำลี ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
597 นางสาวมุจรินทร์ คำดีรัตน์ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
598 นางสาวสายรุ้ง วรธนากร ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
599 คณะคนงาน/ลูกจ้าง คนงาน/ลูกจ้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
600 นางสาวโอศฑี จังจริง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
601 นางสารี่ คงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
602 นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
603 นางสาวกัญญา ศรีวิเชียร ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
604 นางสาวสุภัสสรา สนธิ์เจริญ ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
605 นางวนิดา งามเสงี่ยม ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
606 นายปกป้อง แฉล้มภักดิ์ ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
607 นายประสิทธิ์ กี่ทองคำ อัตราจ้าง โรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
608 นายกมล เคารพ ช่างสีชั้น ๔ โรงเรียนวัดโบสก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
609 นายเฉลา บุญเต็งชาญ ช่างสีชั้น ๔ โรงเรียนวัดโบสก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
610 นายวิโรจน์ หุ้มแพร อัตราจ้าง โรงเรียนวัดสามโก้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
611 นายมงคลวัฒน์ คงฉวี อัตราจ้าง โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
612 นายนรังสัน บุญไล้ อัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
613 นายมานพ สิงห์ชำนาญ อัตราจ้าง โรงเรียนวัดสามขาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
614 นายธงชัย คล้ายเผือก ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
615 นางสระสม คำหอม ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และอำนวยความสะดวก
616 นายเฉลียว เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
617 นายดิเรก บำเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
618 นายบุญเตือน ศัพทเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหานาม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
619 นายวิรัช สอ้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
620 นายปัญญา ลาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขาม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
621 นายดำรงค์ จีนขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
622 นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
623 นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
624 นายอลงกต แก่นคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านป่า คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
625 นายสุรโชติ ชั่งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะไว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
626 นางสาวกาญจนา ใจยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
627 นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางเล่ว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
628 นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
629 นายบุญมา เปรมปรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
630 นายชัยวัฒน์ มั่นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแปดแก้ว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
631 นางวัฒนา โพธิกุล ครูโรงเรียนวัดหัวตะพาน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
632 นางสุธีรา ลาภเวช ครูโรงเรียนวัดแปดแก้ว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
633 นางสมจินต์ เดชคง ครูโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
634 นางพรพรรณ อำไพ ครูโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
635 นางวิจิตรา พุ่มสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
636 นางอรทัย สมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
637 นางอรทัย สมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
638 นางสาวสรัญญา ภูษาทอง ครูโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
639 นางสาวเรณุกา เกษสังข์ ครูโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
640 นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
641 นายสมบูรณ์ กฤษณาฉิมพลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
642 นายกษิดิ์เดช พุ่มสาขา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
643 นางวิภา ส่างสาร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
644 นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
645 นางรัชนี เงินเอี่ยม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
646 นายสุธีรพันธุ์ ดิษพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
647 นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
648 นางชนาลักษณ์ โคงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
649 นางกาญจนา สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
650 นายสมควร แสงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
651 นางดรุณี เสนาะคำ ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
652 นายไพบูลย์ น้อยศรี ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
653 นางพรทิพย์ อัคควุฒิ ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
654 นายสมพงศ์ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
655 นางนิภา ขาวผ่อง ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
656 นางวารีย์ แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
657 นายประภาส วรรณคาม ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
658 นายงำพล ทรงสกุล ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
659 นางจำเนียร หาญเชิงชัย ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
660 นายธวัช อุ้มญาติ ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
661 นายไพโรจน์ นิ้ววิจิตร ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
662 นายภัทร์ธเนศ แต่งงาม ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
663 นางกรรณิการ์ ก้าวหน้าชัยถาวร ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
664 นายธีรวัช แย้มเทศ ครูโรงเรียนวัดบ้านเพชร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
665 นางจิตรา แสงสว่าง ครูโรงเรียนวัดบ้านเพชร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
666 นางสาวณัฐวีณ์ ทองสมบัติ ครูโรงเรียนวัดบ้านเพชร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
667 นางวารี นิลดี ครูโรงเรียนวัดบ้านเพชร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
668 นายเสน่ห์ ก้าวหน้าชัยถาวร ครูโรงเรียนวัดบ้านเพชร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
669 นางวิเชียร สุทิน ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
670 นายจิรัฐพงศ์ ฉัตรกิตติชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
671 นายปัญญา ปกป้อง ครูโรงเรียนวัดจันทร์มณี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
672 นายคนึง ราชรองเมือง ครูโรงเรียนวัดจันทร์มณี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
673 นายคมสัน นวนพิจิตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
674 นางสาวสิตาเพ็ญ วัฒนผล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
675 นางสาววิลาสินี พีรนันทปัญญา ธุรการโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
676 นางอารี แตงอ่อน ครูโรงเรียนวัดจันทร์มณี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
677 นายอรุณ เสนาะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
678 นายบุญยิ่ง เชื้อนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
679 นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
680 นางอัญชลี ชูจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
681 นางเสาวนีย์ บุญเลิศ ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
682 นางสมลักษณ์ มีใจเย็น ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
683 นายสำเนียง โคงาม ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
684 นางดวงมณี โอฬาระวัต ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
685 นางสาวอังคณารัตน์ เรืองฤทธิ์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
686 นางสอาด พ่วงทอง ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
687 นายวิจิตร ภู่ประดับ ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
688 นางสำเริง วงษ์เจริญ ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
689 นางศศิพิมล ฤทธิ์เดช ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
690 นางสาวพัชรี กุลสุทธิไชย ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
691 นางสาวศิริจรรยา ทันศรี ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
692 นายมาโนชย์ ธรรมดา ครูโรงเรียนวัดสีบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
693 นายมนตรี ประจงมูล ครูโรงเรียนวัดสีบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
694 นายสมพร ชมมณฑา ครูโรงเรียนวัดสีบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
695 นายเอกสิทธิ์ สาสนะ ครูโรงเรียนวัดสีบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
696 นางอาภรณ์ นักดนตรี ครูโรงเรียนวัดสีบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
697 นายทวี อ่อนนิ่ม ครูโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
698 นางวันเพ็ญ พุ่มมาลา ครูโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
699 นางกาญจนา กระจ่างพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
700 นางสุเนตร ชัยศิริ พนักงานราชการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
701 นางศิวรัตน์ ใคร้มุกข์ ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
702 นางพิชฎา ศิริกิจ ครูโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
703 นางบุษลักษณ์ ศักดิ์รัมย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาดิน/สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
704 นายอุดม เมืองจุมพล คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
705 นายศราวุธ ดีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ สพป.อ่างทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
706 นายสมชาย วีระวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุมทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
707 นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
708 นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพราน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
709 นายสุเทพ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
710 นายณุภาพล ตรีธนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
711 นายสมบัติ พูลกสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
712 นายยรรยง ศุขะพันธุ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
713 นายแพง หมื่นไกร อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
714 นายสงัด บุญตามทัน อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
715 นายหนูรัก เคล้าเครือสุดตา อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
716 นายบรรจง ปานทอง อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
717 นายจอม ปลั่งศรี อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
718 นายสุทัด บุญฮวด อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
719 นางวาสนา ธนทรัพย์พาณิชย์ อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
720 นางรัชนันท์ ปานทอง อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
721 นางปราณี บุญตามทัน อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
722 นางสาวรัชนก เคล้าเครือสุดตา อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
723 นายสุนทร ประหยัดทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดหัวตะพาน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
724 นายไพรัช จันทร์ศรี ครูโรงเรียนวัดหัวตะพาน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
725 นายอธิพัชร์ ล้อประดิษฐ์กุล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดขุมทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
726 นายณัฐพล เฟื่องฟุ้ง ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดแปดแก้ว คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
727 นายนภัส โตปิติ เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
728 นายทรงพล ถาวรวงษ์ เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
729 นายชาตรี ขุมทอง เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
730 นายฉัตรชัย เรืองชัยโรจน์ เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
731 นายสำราญ คงมิยา ครูโรงเรียนวัดหัวตะพาน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
732 นายอลงกต แก่นคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านป่า คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
733 นายวิรัช สอ้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
734 นายสืบศักดิ์ ผดุงศิลป์ ครูโรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
735 นายธานี อยู่สมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
736 นายอดุล ทองพุ่ม ครูโรงเรียนวัดกำแพง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
737 นายประวิทย์ รักตวัตร ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
738 นายวัชระ ศุขะพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านป่า คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
739 นายสามารถ คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
740 นายสำราญ ชักนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
741 นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนวัดยาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
742 นายบุญพา ฤกษ์ฉวี ครูโรงเรียนวัดรัตนาราม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
743 นายอุทัย ห้องสุวรรณ อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
744 นายวิชาญ จันทร์ดี อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
745 นายสุชาติ จันทร์อุดม อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
746 นายพยอม สุขัง อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
747 นายเสียน จินดา อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
748 นายจรัญ เกษมณี อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
749 นายกฤษณะ แสงทอง อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
750 นางบุปผา มีศิลป์ อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
751 ว่าที่ พ.ต.วิเชียร ดีฉาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
752 นางอรขร แสงโป๋ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
753 นายกฤษณะ จั่นเพชร ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
754 นางสาวเมธินี สุภหัสดิ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
755 นายสุนทร โครพ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
756 นายสุธีรพันธุ์ ดิษพงษ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
757 นายมนตรี ผลแย้ม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
758 นายมารุณ ต๊ะดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
759 นายวุฒิ แก้วสารถี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
760 นายพจนา สุจริตวิบูลย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
761 นางวีนัส สุจริตวิบูลย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
762 นางสงวน เถกิงผล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
763 นางกฤษณา เหลืองธรรมชาติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
764 นายเอกภพ มลิวรรณางกูร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
765 นายเริงฤทธิ์ วงษาวดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
766 นายชัยวัฒน์ จันทร์หง่อม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
767 นายชูชาติ มงคลไวย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
768 นายสุพจน์ สุวรรณผดุง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
769 นายโยธิน แสงทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
770 นายณรงศักดิ์ ผ่องคณะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
771 นายนิพนธ์ ดวงแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
772 นายยุทธภูมิ ไชยสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
773 นายอรุณ เสนาะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
774 นายบุญยิ่ง เชื้อนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
775 นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
776 นางอัญชลี ชูจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
777 นายศุภชัย พรมรื่น ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
778 นายชัยพร ดำเนิน ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
779 นายปรีชา สาสนะ ช่างสีโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
780 นายสำเร็จ สอดส่อง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
781 นายทองบุน บัวโค้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
782 นายเพือง ทองนำ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
783 นายดำเนิน อินทุมาร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
784 นายวันชัย ศรีสวัสดิ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
785 นายศุภโชค ติยานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
786 นางอุบล นุชเสียงเพราะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
787 นายวิสุทธิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
788 นายวิรัตน์ ตั้งวราวุธ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
789 นายสมศักดิ์ อิ่มพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
790 นายสมชาย ใจเฉื่อย ครูโรงเรียนบ้านห้วยคล้า / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
791 นายศิววงศ์ รักซ้อน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
792 นายศุภนิตย์ ศรีสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
793 นายภราดร นันทารัมภ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
794 นายบุญสม แช่มชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพทูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
795 นายเสรี วาปีกัง ครู โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
796 นายสุเทพ ผุดผ่อง ครู โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
797 นายมนต์ชาย นักดนตรี ครู โรงเรียนวัดท้ายย่าน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
798 นายเอกชัย มดแสง ครู โรงเรียนวัดมหาดไทย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
799 ร้อยตรีจำรัส แพทย์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
800 - ตำรวจจราจร สถานนีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
801 - อพ.ปร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
802 นายสมชัย ยิ้มช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
803 นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
804 นางชนาลักษณ์ โคงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
805 ร.ต.ท.วัยวุฒิ อารีจิต สถานีตำรวจภูธรแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
806 ด.ต.บุญมา เชื้อแดง สถานีตำรวจภูธรแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
807 นายอานนท์ มีสี อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
808 นายไพฑูรย์ มณีเนียม อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
809 นางสว่าง คงใหญ่ อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
810 นายจันทร์ ดุชิดา อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
811 นายสุดใจ กว้างขวาง อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
812 นายบุญชู โคกสวน อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
813 นายสมพงศ์ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
814 นายจิรัฐพงศ์ ฉัตรกิตติชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
815 นายอุดม ลิ้มบุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
816 นายประเสริฐ บุญวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
817 นายบุญลุ วงค์ภักดี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
818 นายวันชัย สมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
819 นายวัลลภ เดชฟุ้ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่าง สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
820 นายดนัย สมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
821 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.อินทประมูล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
822 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.บางพลับ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
823 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
824 นายหลัก ศรีเครือ ครูโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
825 นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
826 นายดิเรก ทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่ามุนี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
827 นายวัลลภ เดชฟุ้ง ครูโรงเรียนวัดสว่าง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
828 นายชาติชาย เฉลยจรูญ ครูโรงเรียนวัดข่อย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
829 นายประมาณ ภูลบศรี ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
830 ด.ต.ภาณุศักดิ์ วงศ์ศิริพงศ์ สภ.เกษไชโย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
831 ร.ต.ท.ปิติ กลิ่นเกษร สภ.เกษไชโย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
832 ส.ต.ต.ธนิตสรณ์ วัยวุฒิ สภ.เกษไชโย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
833 ส.ต.ต.พิชยะ พุทธมอญ สภ.เกษไชโย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
834 ส.ต.อ.วชิรวิทย์ ว่องไวพาณิชย์ สภ.เกษไชโย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
835 นายสมบัติ พูลกสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
836 นางอำนวย ชูช่าง ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
837 นางสาวกาญจนา งามขำ ครูโรงเรียนวัดบ้านพราน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
838 นางเบญจมา บุญผ่อง ครูโรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
839 นางทิพย์ ชอบทำดี ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
840 นายประจวบ อุ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
841 นางภทรพร สุธาพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
842 นางสมจิต อ่วมกลัด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
843 นายศุภนิตย์ ศรีสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
844 นางสายพิน เจริญผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
845 นางศิริรัชต์ ทนงศักดิ์วิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
846 นางณภัทร จารุสังข์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
847 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งโอภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
848 นางจันทร์ญา พุ่มขุน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
849 นางจารี กาบเครือ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
850 นางสาวกาญจนา ใจยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
851 นางวันทนีย์ ผลทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
852 นางสาวอำภานี ศรีราม ครูโรงเรียนวัดละมุด คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
853 นางพัชราภรณ์ พินิจมนตรี ครูโรงเรียนวัดบ้านป่า คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
854 นางมาลัย โพธิราชา ครูโรงเรียนบ้านชะไว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
855 นายสมชาย วีระวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุมทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
856 นางพิศุทธี ตรัสรู้ ครูโรงเรียนวัดขุมทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
857 นางวัฒนา โพธิกุล ครูโรงเรียนวัดหัวตะพาน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
858 นางสุธีรา ลาภเวช ครูโรงเรียนวัดแปดแก้ว คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
859 นางสาวสรัญญา ภูษาทอง ครูโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
860 นางสาวเรณุกา เกษสังข์ ครูโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
861 ว่าที่ พ.ต.วิเชียร ดีฉาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
862 นางณัฐภัทร์ เพชรงาม ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
863 นางสาวกาญจนา สุขใจ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
864 นางนธีทิพ แสนสุข ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
865 นายชนินทร์ โพธิ์ทอง ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
866 นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
867 นางอัชลี ม่วงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
868 นายไพบูลย์ ปรากฏผล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
869 นางผุสดี แบนจาด ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
870 นางสาวภคินี มีวารา ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
871 นางสาววันวิสาข์ รักษาเขตต์ จนท.ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
872 นายวิชา จิตชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
873 นายเสถียร พึ่งกัน ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
874 นายวิศิษฐ์ เจริญสันต์ ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
875 นายประเสริฐ บุญวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
876 นางเกศินี สมบุญ ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
877 นางจินตนา มีใจเย็น ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
878 นางรัชนี บุญอำไพ ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
879 นายกษิดิ์เดช พุ่มสาขา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
880 นางสาวจินดาพร ทัศกุลณี ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
881 นางนันทนา จิตต์กระจ่าง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
882 นางพรรณี สังข์ทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
883 นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
884 นางอุมาวรรณ แสงสนิท กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
885 นางปิยาภรณ์ แสงนาค กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
886 นางสาวสุนันทา บุญมา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
887 นายอธิรัฐ พุ่มสาขา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
888 นายอรรฏพจน์ แสงสนิท กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
889 นายเจษฎา เขียวฉอ้อน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
890 นายวศิน วงษ์ดิษฐ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
891 นายอุรุพงษ์ ณิลังโส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
892 นายกีรติ ลาภหงษ์ทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
893 นายนครินทร์ พุ่มสาขา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
894 นายนพวิชญ์ พุ่มสาขา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
895 นายเริงฤทธิ์ วงษาวดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
896 นายเยี่ยม คุ้มมงคล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
897 นายกัมปนาท โนนสี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
898 นายนพรัตน์ คันทรง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
899 นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
900 นางพรรวินท์ เหวขุนทด ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
901 นางสาวมาลี ชอบทำเด่น ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
902 นางอุดมพร สอนมาก ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
903 นางประนอม วงษ์บุญ ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
904 นางสาวกัญญาณัฐ ขอพึ่ง ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
905 นางเบญจมาศ บำรุงรักษ์ ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
906 นายสันติชัย เกษมสุข ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
907 นางปรียาภรณ์ บุญนาค ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
908 นางสาวธัญชนก ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
909 นายวันชัย สมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
910 นางสาววรรณวิภา นามบุตรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
911 นางชนาลักษณ์ โคงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
912 นายคมสัน นวนพิจิตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
913 นายประภาส วรรณคาม ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
914 นางสาวอรัญญา บุญอร่าม ครูโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
915 นางดรุณี เสนาะคำ ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
916 นางสาวมาลา ถนอมทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
917 นางสาวโชติรส รุ่งเรือง ธุรการโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
918 นางสาวกนกพร ชอบชม ธุรการโรงเรียนวัดบ้านเพชร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
919 นางสาววาสนา วงค์แย้ม ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
920 นางสาวทองล้วน เผ่นโผน ครูโรงเรียนวัดรัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
921 นางสาวอารีรัตน์ สุขโขมีทรัพย์ ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
922 นางสาวธราภรณ์ พุทวันดี ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
923 นายประพัฒน์ วงษ์เจริญ ครูโรงเรียนวัดยาง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
924 นายอรุณ เสนาะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
925 นางอัญชลี ชูจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
926 นางสำเริง วงษ์เจริญ ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
927 นางพิมประภา พันธุ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดสีบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
928 นางอาภรณ์ นักดนตรี ครูโรงเรียนวัดสีบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
929 นางพิชฎา ศิริกิจ ครูโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
930 นางเสาวนีย์ บุญเลิศ ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
931 นางนิจนภา เริงมิตร ธุรการโรงเรียนวัดสีบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
932 นางสำเริง ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำนบ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
933 นางสุจิตรา ปรากฏผล ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
934 นางพัชรินทร์ ทรงความเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
935 นางสาวสุดารัตน์ เงินปาน ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
936 นางสาวศิรินทร์ ขจรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
937 นายสถาพร สังข์รุ่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
938 นางสาวธัญญารัตน์ เซงแซ่ ครูจ้างสอน โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
939 นายวิสุทธิ์ โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
940 นางกนิฎฐา บุญร่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
941 นายเชิดเกียรติ โพธิเวชกุล ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
942 นายยุทธการ เจียตระกูล ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
943 นายธงชัย คล้ายเผือก ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
944 นางบังบด คล้ายเผือก ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
945 นายเรวัติ เริ่มลึก ครูโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
946 นายวิชัย มีสง่า ครูโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
947 นางรัตยา เงินแถบ ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
948 นางสาวพรปวีณ์ บรรจง ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
949 นางปวีณา คุ้มคง ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
950 นางสาวสายทิพย์ นัยพร ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
951 นางวรรณกร จรูญศรี ครูโรงเรียนวัดโบสถ์(ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
952 นางนภาภรณ์ ชยันโต ครูโรงเรียนวัดสามประชุม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
953 นางสาวจารุวรรณ ขาวอ่อน อัตรจ้างโรงเรียนวัดท่าสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
954 นางวันเพ็ญ ดอกเทียน ครูโรงเรียนวัดยางทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
955 นายเกรียงศักดิ์ ดอกเทียน ครูโรงเรียนวัดยางทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
956 นางดาวรุ่ง บุญถนอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
957 นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
958 นางสมคิด คงมิยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
959 นางธัญญรัตน์ ผลแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
960 นายชาติชาย เฉลยจรูญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
961 นางสาวกัลยารัตน์ สารีคำ ครูโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
962 นายเจริญศักดิ์ กระแสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามประชุม สพป.อ่างทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
963 นายดิเรก ทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่ามุนี ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
964 นางวราภรณ์ นิลเลิศ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
965 นางนวลภรณ์ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลดสัตว์ คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
966 นางศรีประภา จันทร์มานะเจริญ ครู โรงเรียนวัดปลดสัตว์ คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
967 นางกานต์รวี ปัญญาศาสตร์ ครู โรงเรียนวัดปลดสัตว์ คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
968 นางสาวภัทรียา หลอดแก้ว ครู โรงเรียนวัดปลดสัตว์ คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
969 นางประนอม ยอดมั่น ครู โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
970 นางสำเนียง แจ้งสว่าง ครู โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
971 นางณัฐนิชา เงินทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดมหาดไทย คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
972 นางดวงพร ศรีเผือก ครู โรงเรียนวัดมหาดไทย คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
973 นางละมัย บุญเสริม ครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
974 ลูกจ้างประจำ ทุกโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเมืองทองสัมพันธ์และศูนย์เจ้าพระยา คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
975 นายสนธิรักษ์ ศรีเมฆ ช่างสี 4 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
976 นายจารึก เมฆานวกุล นักการฯ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
977 นางเฉลย ชูเชิด พนักงานบริการ คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
978 นางราษี อินทร์พยุง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
979 นางเพ็ญศรี แย้มเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
980 นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
981 นางวิไลวรรณ ประสาทศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
982 นางสุมาลี มากรื่น ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
983 นางสาวจุฑามาศ เหมรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
984 นางสาวดรุณี สุขลาภ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
985 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญนาค ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
986 นางสุนันท์ ฤกษ์วิธี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
987 นางสาวศรัญญา หอมชะเอม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล
988 นายเฉลียว เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
989 นายดิเรก บำเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
990 นางหงส์ ศรีวิบูลย์รัตน์ ครูโรงเรียนวัดบ้านป่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
991 นายชำนาญ โพธิ์ไพจิตร ครูโรงเรียนวัดเทวราช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
992 นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
993 นายสมพงศ์ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
994 นายสมควร แสงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
995 นางวารีย์ แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
996 นายจิรัฐพงศ์ ฉัตรกิตติชัย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
997 นางกาญจนา สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
998 นางปรีชญา แต่งงาม ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
999 นายผจญ คงบุรี ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1000 นางทองสุข สำลีอ่อน ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1001 นางสาวสุทธีรา โคงาม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1002 นางสาวหทัยทิพย์ พิศวง พนักงานราชการโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1003 นางสาวสมหมาย แสงทอง ครูโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1004 นางสาวสีนวล ทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1005 นางสาวอรัญญา บุญอร่าม ครูโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1006 นางสาวสุจิตรา สุขศิริ ครูโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1007 นางสาวฉวีวรรณ วุฒิ ครูโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1008 นายปัญญา ปกป้อง ครูโรงเรียนวัดจันทร์มณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1009 นายคนึง ราชรองเมือง ครูโรงเรียนวัดจันทร์มณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1010 นางสาวโชติรส รุ่งเรือง ธุรการโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1011 นายวินัย พึ่งพิพัฒน์ ช่างสี 4 โรงเรียนวัดจันทร์มณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1012 นายชูเกียรติ ทรงสกุล ช่างสี 4 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1013 นายประภาส วรรณคาม ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1014 นายศิริชัย ฉัตรชัยรัตน์ ครูโรงเรียนวัดจันทร์มณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1015 นายนิรันดร์ เอี่ยมนิ่ม โรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1016 นายสมาน วัฒยา โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1017 นายสมพงษ์ ยิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1018 นายจินดา เจียมจับเล่ห์ โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1019 นายเพทาย ทองหยด โรงเรียนบ้านชะไว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1020 นายวัลลภ แก้วไพรำ โรงเรียนวัดมะขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1021 นายชรินทร์ คงมีทรัพย์ โรงเรียนวัดมหานาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1022 นายเสถียร เรืองรัตน์ โรงเรียนวัดนางเล่ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1023 นายสมจิตต์ แก้วมาศ โรงเรียนวัดละมุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1024 นายอนันท์ รูปสว่าง โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1025 นายไพโรจน์ แย้มพลาย โรงเรียนวัดบ้านป่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1026 นายชัยณรงค์ ทรงคาศรี โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์/แสง เสียง
1027 นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง สพป.อ่างทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1028 นายสมควร สิงห์คะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตลาด ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1029 นายปัญจพล เติมลาภ ครูโรงเรียนวัดสามประชุม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1030 นางมณทิรา บุญประดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1031 นายสุเมธ ลือสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปาหล่อ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1032 นางนภาดา แจ่มกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดจำปาหล่อ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1033 นางยุพา เทียมผล ครู โรงเรียนวัดจำปาหล่อ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1034 นายธนพล สีสุข ครู โรงเรียนวัดจำปาหล่อ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1035 นายปรัชญา สังชาตรี ครู โรงเรียนวัดจำปาหล่อ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1036 นางยุภา ถิ่นชีลอง ครู โรงเรียนวัดโพทูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1037 นางละมูล อยู่สุข ครู โรงเรียนวัดโพทูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1038 นางสาวกัลยา วงษ์เลิศ ครู โรงเรียนวัดโพทูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1039 นายพนมณัฐ ภูเจริญ ครู โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1040 นายวิรุตติ์ อ่อนแสง ครู โรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1041 นางสาวปราณี สวยสม ครู โรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1042 นางดวงรัตน์ นาคะปักษิณ ครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1043 นางสาวสิรินัดดา ร่วมพร ครู โรงเรียนวัดราชปักษี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1044 นายเจริญศักดิ์ กระแสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามประชุม สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1045 นางสาวมลวรรณสร มาลาสาย ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1046 นางสาวอกนิษฐ์ บุญกระจ่าง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1047 นางสาวเมตตา ชูเชิด ครูโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1048 นางสาวจิราพร แก้วสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1049 นางผุสดี แบนจาด ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1050 นางพรรณนพพร สินน้อย ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1051 นางสาวสุวดี คุ้มกัน ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1052 นางสาวนฤมล ศรีนาค ครูพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1053 นางสาวชาลิศา ชูวงษ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1054 นางสาวนวพร พึ่งทรัพย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1055 นางสาวจิตตรี ศรีเมฆ ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1056 นางสาวสิริพร ขยันยิ่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1057 นางธีราพร แพรงาม ครูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1058 นายเสนาะศักดิ์ วรรณทอง ครูโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1059 นางยุพิน ลิ้มบุญเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1060 นางยุพิน อัมพรพงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1061 นางเสาวลักษณ์ แก้วม่วง ครูโรงเรียนวัดท่าตลาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1062 นายสุเทพ สุกใส ครูโรงเรียนวัดท่าตลาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1063 นางสาวกัญญรัตน์ บรรพโต ครูโรงเรียนวัดท่าตลาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1064 นางชูศรี คล่องขยัน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1065 นางสุปราณี นาคหัวเพ็ชร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1066 นางประพิณ เงินมาก ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1067 นางลักขณา เกิดลาภ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1068 นางสาวบุบผา พรหมศร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1069 นางบงกช คนรู้ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1070 นางสาวมะลิวัลย์ แย้มพลาย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1071 นางสาวสุลาวัลย์ ยอดเครือวัลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1072 นางสาวพัณณ์ชิตา วริษฐ์วัฒนเดโช ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1073 คณะครูพี่เลี้ยงสายชั้นปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1074 นางพรทิพย์ สุดสวาท ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1075 นางสาววิภาดา บุตรพา ครูจ้างสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1076 นางสาวจารุวรรณ กำไรเพ็ชร ครูจ้างสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1077 นางนงลักษณ์ พูลศรี ครูจ้างสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1078 นางเสาวนีย์ สังขพันธ์ ครูจ้างสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1079 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ศรีนพนิคม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1080 เด็กหญิงนิรมล มณเฑียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1081 เด็กหญิงกมลชนก ภิบาลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1082 เด็กหญิงเปรมฤทัย ด่านสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1083 เด็กหญิงอันธิกา บุบผา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1084 เด็กชายจิณณวัฒน์ จิตเสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1085 เด็กชายภูริณัฐ บุญทัศน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1086 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1087 เด็กหญิงมนัญชยา ศิลปวิสุทธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1088 เด็กหญิงปุณยวีร์ คงสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1089 เด็กชายวสวัตติ์ อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1090 เด็กชายเอกณรินทร์ บุณสันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1091 เด็กหญิงภัทรพรรณ คงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1092 เด็กหญิงกฤษณา เปล่งปลั่ง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1093 เด็กหญิงวรชิสา บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1094 เด็กชายภาคิน กมุท โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1095 เด็กหญิงณัฎฐา หงษ์เผือก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1096 เด็กหญิงมารีรัตน์ สระบัวทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1097 เด็กหญิงธรรมสรณ์ ศิริล้วน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1098 เด็กหญิงแพรวา ฟองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1099 เด็กหญิงรักษิตา พงาตุนัด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1100 เด็กชายอนุภัทร กุเร็น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1101 เด็กหญิงพิมพ์มาดา กลีบขยาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1102 เด็กหญิงภัทรภร ผลหมู่ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1103 เด็กชายชัยพัทธ์ ผลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1104 เด็กหญิงกานต์ธีรา ยนต์พิมาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1105 เด็กหญิงจิตรลดา จิญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1106 เด็กหญิงสลิลลา น้อยอุทัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1107 เด็กหญิงกันยรัตน์ กระจกเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1108 เด็กหญิงปิยวรรณ พยัฆคานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1109 นางสาวหทัยชนก วงษ์เมือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโคกพุทรา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1110 นางศุจีภรณ์ อยู่สุข ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1111 นางสาวขวัญเรือน ชูเชิด พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1112 นางผาณิตดา ศรีมหาพรหม ครูโรงเรียนอนุบาลโพธิิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1113 นางสาวกัญยาณี บรรชา พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1114 นางสาวสุทธินีย์ เหมประไพ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1115 นางวรรณา ชุนหคาม ครูโรงเรียนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1116 นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพราน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1117 นายสมบัติ พูลกสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1118 นางบุญเลิศ พิพิธวิทยา ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1119 นางประเทือง ชูอาจ ครูโรงเรียนวัดบ้านพราน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1120 นางสาวนารินทร์ เชื้อสุวรรณ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดบ้านพราน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1121 นางสาววิริญจ์ แก้วช้าง ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดบ้านพราน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1122 นางสาวชมภูนุช เริ่มรัตน์ ครูโรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1123 นางวรรณา ชุนหคาม ครูโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1124 นางทิพย์ ชอบทำดี ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1125 นางพัชรี มั่นเมือง ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1126 นางมนทิรา แสงทอง ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1127 นางนวลฉวี สอดส่อง ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1128 นางสาวล้อมดาว ภู่เจริญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1129 นางเสวีย ถิ่นขนอน ครูโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1130 นางสาวจรรยาทิพย์ บุญอร่าม ครูโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1131 นางทิพย์วรรณ เกิดมงคล ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1132 นางสาวธัญลักษณ์ ตะยะบุตร ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1133 นางสาวชลดา ทองจันทร์ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1134 นางสาวยุพิน ไกรทองศุกร์ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1135 นางสาวกาญจนา งามขำ ครูโรงเรียนวัดบ้านพราน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1136 นางสาวกาญจนา ใจยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1137 นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1138 นางสาวนฤมล เหล็กไหล ครูโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1139 นางสาววิภาวดี ศุขพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1140 นางสาวนุชนาฏ พุทธชาด ครูโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1141 นางสาวนนทิชา สมประสงค์ ครูโรงเรียนวัดไชยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1142 นายเอกภาพ มีไม่จน ครูโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1143 นางรัตนา รัตนราศรี ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1144 นายสมชาย วีระวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุมทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1145 นางสาวเรณุกา เกษสังข์ ครูโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1146 นางสาวสรัญญา ภูษาทอง ครูโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1147 นางสาวศิรินทร์ ขจรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1148 นางสาวประทุมพร ยินดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1149 นางสาวณิชกมล จันทวงษ์ ครูโรงเรียนวัดแปดแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1150 นางสุธีรา ลาภเวช ครูโรงเรียนวัดแปดแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1151 นางระยับเดือน ไปเจอะ ครูโรงเรียนวัดหัวตะพาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1152 นางวัฒนา โพธิกุล ครูโรงเรียนวัดหัวตะพาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1153 นางพิศุทธี ตรัสรู้ ครูโรงเรียนวัดขุมทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1154 นางจุฑาทิพ อุ่นน้อย ครูโรงเรียนวัดขุมทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1155 นายสามารถ คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1156 นายสำราญ ชักนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1157 นางเตือนใจ สุดดีพงษ์ ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1158 นางสาววาสนา วงค์แย้ม ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1159 นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชค ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1160 นางเบญจมาศ วิหารธรรมเม ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1161 นางชนาพร เทียนแก้ว ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1162 นางวิทิวดี พันธุ์เจริญ ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1163 นางพยงค์ ชูช่าง ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1164 นางสาวกาญจนา เทียนมณี ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1165 นางนิตยา สุดประเสริฐ ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1166 นางสาวทองล้วน เผ่นโผน ครูโรงเรียนวัดรัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1167 นางสาวสุดารัตน์ เผ่นโผน ครูโรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1168 นางจินตนา กุลปรีชานันท์ ครูโรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1169 นางขวัญยืน กิ่งทอง ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1170 นายสมบูรณ์ กฤษณาฉิมพลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1171 นางสาวเบญจวรรณ แย้มสรวง เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1172 นางสาวจริญญา มหิงสุพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1173 นางสาวศุภลักษณ์ กำลังหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1174 นางสาวมาลี เทียมฉัตร ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1175 นายอิศรา อยู่ยิ่ง ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1176 นางดรุณี สุภาวิมล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1177 นายชัยชาญ สีงาม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1178 นายวศิน เกิดดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1179 นางสุชาดา มณีโชติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1180 นายประเสริฐ สุขขุม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1181 นายวุฒิ แก้วสารถี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1182 นางเบ็ญจวรรณ สีงาม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1183 นางสุภาพ เกิดดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1184 นายธิติ พันธุ์ศุภผล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1185 นางสาวไพบูลย์ ภู่พวง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1186 นางจุฑามาศ เมฆเจริญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1187 นางบุญสนอง ชูวิไล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1188 นางดุษฎี สังข์วิเศษ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1189 นางสาวจรสพร สิริอัคคะโชติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1190 นางดวงเนตร แย้มสรวล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1191 นางสาววิจิตรา ศรีรานุรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1192 นางสาวงามเนตร ชินะตังกูร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1193 นางสาวสุกัญญา วรรณโส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1194 นางสาวธิราภรณ์ คำชนะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1195 นายกอบเกียรติ แก้วสวาท กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1196 นายชัชชน คำชู กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1197 นางสาวสุภัชชา บัณฑิโต กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1198 นางพุทธิมน พรมจิ๋ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1199 นางสาวกิตติยา พุ่มสาขา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1200 นางสาวสิดี เปี่ยมศิริมงคล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1201 นางสาวอุรชา จันทรานภาภรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1202 นางสาววรรณิภา พงษ์ช้างอยู่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1203 นางสาวพีรดา บุญกอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1204 นายอนุวัฒน์ ทองสีมะดัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1205 นางปทิตตา ศิริมากร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1206 นางชนาลักษณ์ โคงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1207 นางธนพร จันทรโคตร ครูโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1208 นางทองสุข สำลีอ่อน ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1209 นางสรามล คำเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1210 นางอุมาภรณ์ ทรัพย์ศิริ ครูโรงเรียนวัดบ้านเพชร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1211 นางไพรัช คชวงษ์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1212 นางสาวณัฐวีณ์ ทองสมบัติ ครูโรงเรียนวัดบ้านเพชร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1213 นางกาญจนา สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1214 นางวารีย์ แจ่มแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1215 นางวิเชียร สุทิน ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1216 นางสาวอรัญญา บุญอร่าม ครูโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1217 นางบุญมั่น พุ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1218 นางวันดี ช่างประดับ ครูโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1219 นางอังคณา โหมดสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดบ้านแก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1220 นางประไพศรี สวัสดิ์ศรี ครูโรงเรียนวัดจันทร์มณี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1221 นางอารี แตงอ่อน ครูโรงเรียนวัดจันทร์มณี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1222 นางธนพร วรรณคาม ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1223 นางกรรณิการ์ ก้าวหน้าชัยถาวร ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1224 นางนิภา ขาวผ่อง ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1225 นางดรุณี เสนาะคำ ครูโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1226 นางอุดมพร สอนมาก ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1227 นางสาวสุภาพร พลอยแดง ครูโรงเรียนวัดคำหยาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1228 นางศิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดคำหยาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1229 นายบุญยิ่ง เชื้อนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1230 นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหมื่นเกลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1231 นางเสาวนีย์ บุญเลิศ ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1232 นางสมลักษณ์ มีใจเย็น ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1233 นายสำเนียง โคงาม ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1234 นางดวงมณี โอฬาระวัต ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1235 นางศิวรัตน์ ใคร้มุกข์ ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1236 นางสาวศิริจรรยา ทันศรี ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1237 นายวิจิตร ภู่ประดับ ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1238 นางสำเริง วงษ์เจริญ ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1239 นางศศิพิมล ฤทธิ์เดช ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1240 นา่งสาวนันทกา บริบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1241 นางสาวสุรีรัตน์ รอดช้าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1242 นางสุเนตร ชัยศิริ พนักงานราชการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1243 นางพัชนี ธรรมดา ครูโรงเรียนวัดสีบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1244 นางวนิดา กองกูล ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1245 นางสอาด พ่วงทอง ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1246 นางสาวพัชรี กุลสุทธิไชย ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1247 นางสาวเบญจมาศ บุบผาชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1248 นางสาวเรณู มะกรูดอินทร์ ครูโรงเรียนวัดคำหยาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1249 นางสาวอริสา นันทพฤษาเดชา ครูโรงเรียนวัดคำหยาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1250 นางภูริกา คุ้มเกรง ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1251 นางมาเรียม สุขรัตน์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1252 นางธิดาพร แต่งงาม ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1253 นางเบญจมาศ บำรุงรักษ์ ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1254 นางสาวจินดาพร ทัศกุลณี ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1255 นางพรรวินท์ เหวขุนทด ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1256 นางสาวธัญชนก ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1257 นายวันสฤษดิ์ ชูวงษ์ ครูโรงเรียนวัดลั่นทม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1258 นางรัชนี บุญอำไพ ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1259 นางสาวกัญญาณัฐ ขอพึ่ง ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1260 นางสาววรรณวิภา นามบุตรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1261 นายปรีชา ปุลวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1262 นางภทรพร สุธาพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1263 นางวชิราภรณ์ ธรรมลี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1264 นางสาวประทินรัตน์ นิยมสิน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1265 นางสาวพิมพ์ลภัส จันทร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1266 นางพนิดา โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1267 นางสาวสร้อยทิพย์ นุชถนอม ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดห้วยโรง / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1268 นางสาวลลิตา เรืองศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1269 นางศิริรัชต์ ทนงศักดิ์วิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1270 นางสมหมาย ศรีกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดยางมณี / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1271 นางสาวสาวิตรี ขวาซุย ครูโรงเรียนวัดยางมณี / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1272 นางกรกมล เหมทานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1273 นางสาวนภาพร นิ่มสุพรรณ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านศาลาดิน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1274 นางสาวส่งศรี คชาศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดมะนาวหวาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1275 นางสาวศรีสุดารัตน์ นาคประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดมะนาวหวาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1276 นางสาววรภา สิงหฬ ครูโรงเรียนบ้านห้วยคล้า / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1277 นางสาวชญานุช ทับทิมทอง ครูโรงเรียนบ้านห้วยคล้า / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1278 นางยุวดี ใจเฉื่อย ครูโรงเรียนบ้านห้วยคล้า / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1279 นางพรประไพ คำชำนาญ ครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1280 นางศรีนวล ศรีอ่ำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1281 นางสำเริง ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำนบ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1282 นางนวลเนตร กวยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนิทวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1283 นางสุจิตรา ปรากฏผล ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1284 นางมยุรา สุวรรณภูมิ ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1285 นางสาวสุดารัตน์ เงินปาน ครู โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1286 นางสาวพรพิมล กาษร ครูศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1287 นางสาวธัญญารัตน์ เซงแซ่ ครูจ้างสอน โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1288 นางสาวเจนจิรา ดวงประทีป เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดวันอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1289 นางโสภี ฉิมฉวี ครู โรงเรียนวัดวันอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1290 นางประทุม ประชุมชื่น ครู โรงเรียนวัดวันอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1291 นางสาวเพียงระวี จันทร์ไทย ครู โรงเรียนวัดทำนบ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1292 นายทศพล เต็มภักดี ครูจ้างสอน โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1293 นางสำเนียง เวทการ ครู โรงเรียนวัดทำนบ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1294 นางสมคิด ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดทำนบ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1295 นางทวี เพ็งแจ่มศรี ครู โรงเรียนวัดวันอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1296 นางสำเริง ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำนบ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1297 นางสาวนิศารัตน์ ชัยพาณิชย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1298 นางวราภรณ์ นิลเลิศ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1299 นางปวีณา คุ้มคง ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1300 นางยุวดี บุญชู ครูโรงเรียนวัดทองกลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1301 นางเสมอแข พุ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดโคกพุทรา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1302 นางเกษร พึ่งอุทัย ครูโรงเรียนวัดโคกพุทรา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1303 นางสาววิไล จันทร์พงษ์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์(ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1304 นายสาธิต ม่วงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1305 นางสาวกนกวรรณ เพ็งวงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดท่าสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1306 นางนัฎฐ์ชานันท์ นันทพพฤกษาเดชา ครูโรงเรียนวัดยางทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1307 นางกนิฎฐา บุญร่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาวง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1308 นางวาสนา ศรีไพรอ่อน ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1309 นางวิภา แก้วภักดี ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1310 นางสาวรัชนีกร โพธิ์ศรีนาค ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1311 นางสาวพิศนีย์ พันธุ ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1312 นางสาวปาจรีย์ ภู่สวรรค์ ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1313 นางสาวณภัทร ขำมณี ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1314 นางสาวมาลัย พวงพิกุล ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1315 นางนันทนา เรืองสม ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1316 นางสาวสุภาวดี รอตเสียงล้ำ ครูโรงเรียนบ้านดอนตาวง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1317 นางสาววาสนา ขมาลักษณ์อัตชัย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1318 นางนฤมล สังข์วิเศษ ครูโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1319 นางสมนึก พุทธิพงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองกร่าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1320 นางพนิทรา ปิ่นวิเศษ ครูโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1321 นางสาวนงเยาว์ พ่วงสาหร่าย ครูโรงเรียนวัดสามโก้ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1322 นางสมพงษ์ อ่วมกลัด ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1323 นางบังบด คล้ายเผือก ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1324 นางสาวจรูญ สำลีอ่อน ครูโรงเรียนบ้านดอนตาวง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1325 นางลำใย แช่มชื่น ครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1326 นางสาววิมาลา มะยมทอง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1327 นางสาวนิภัทร์ลดา ชื่นสงค์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1328 นายปรมินทร์ ปลูกงาม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1329 นางดุษฎี อัคควุฒิ ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1330 นางสาวสาลินี กองพด นักการภารโรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1331 นางสาวขวัญตา เด่นดวง ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดบ้านพราน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1332 นางสาวสุนิศา ยืนยง ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดบ้านพราน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1333 นางสาวสิตาเพ็ญ วัฒนผล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดบ้านพราน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1334 นางสาวจุฑามาศ สว่างโชติ วิทยากรท้องถิ่นโรงเรียนวัดบ้านพราน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1335 นางบุญสมบัติ ผลทับทิม ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
1336 นายสมนึก ยอดขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด สพป.อ่างทอง ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1337 นางสาวกุหลาบ พรมเมศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1338 นางสมถวิล มั่นดี ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1339 นายชัยชาญ พงษ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1340 นางรัตนา ศรีสม ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1341 นางภิรมรัตน์ นิรมิตรมหาปัญญา ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1342 นางจันทนา กันอุปัทว์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1343 นางนงลักษณ์ ปาลภิบาล ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1344 นางสาวศศิมาภรณ์ แสงโอภาส ครู โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1345 จ.อ.วินัย ศรีผ่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพสะ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1346 นางยุพิน ลิ้มบุญเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1347 นางประนอม บุญมา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1348 นางบังอร จ้อยชูรัศมี ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1349 นางสาวปิยะนันท์ อุยานันท์ เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1350 คณะพยาบาล โรงพยาบาลอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1351 นายชัยวัฒน์ มั่นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแปดแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1352 นายบุญมา เปรมปรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวตะพาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1353 นายสมชาย วีระวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุมทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1354 นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1355 นางวัฒนา โพธิกุล ครูโรงเรียนวัดหัวตะพาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1356 นางพิศุทธี ตรัสรู้ ครูโรงเรียนวัดขุมทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1357 นางสมจินต์ เดชคง ครูโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1358 นางสาวกัณยารัตน์ แสงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหัวตะพาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1359 นางสาวณิชกมล จันทวงษ์ ครูโรงเรียนวัดแปดแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1360 นายบุญเตือน ศัพทเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหานาม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1361 นายสุรโชติ ชั่งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะไว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1362 นางสาวพิชญาภา เยี่ยมยอด ครูโรงเรียนบ้านชะไว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1363 นางรจนา จันทร์ทอง ครูโรงเรียนวัดบ้านป่า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1364 นางมาลินี บุญมีโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1365 นายสุเทพ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1366 นายสมบัติ พูลกสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1367 นางสาวชลดา ทองจันทร์ ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1368 นางทิพวัลย์ วงค์สุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1369 นายนพดล บุษบงค์ ครูโรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1370 นายพัฒนพงษ์ พลอยงาม ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1371 นายคนึง เจียรนันท์ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1372 นายสามารถ คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1373 นายสำราญ ชักนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1374 นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนวัดยาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1375 นายบุญพา ฤกษ์ฉวี ครูโรงเรียนวัดรัตนาราม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1376 นายพูลสวัสดิ์ สารประดิษฐ์ ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1377 นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชค ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1378 นายประเทือง ปลูกงาม ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1379 นายสุทน ไม้ทอง ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1380 นายสมบูรณ์ กฤษณาฉิมพลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1381 นางนธีทิพ แสนสุข ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1382 นางสาวรุ่งนภา พงษ์ช้าง ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1383 นางอุบลพรรณ พงษ์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1384 นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1385 นางรัชนี เงินเอี่ยม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1386 นางสาวนฤมล ชักนำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1387 นางสาวอวัตถา กลิ่นเทียน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1388 นางสาวกานต์สินี พูลพิพัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1389 นายบูรฉัตร เร่งเทียน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1390 นายจิรานุวัฒน์ บุญยะคงรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1391 นางสาวพัดชา ณ พัทลุง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1392 นางสาววันวิสาข์ เทียมทิพาบุญกร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1393 นายสิทธิชัย จำนงทรง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1394 นายพิษณุ ทรัพย์อนันต์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1395 นางระพีร์ ปิยะจันทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1396 นายสมชัย ยิ้มช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1397 นายประภาส วรรณคาม ครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1398 นายเสน่ห์ ก้าวหน้าชัยถาวร ครูโรงเรียนวัดบ้านเพชร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1399 นายธีรวัช แย้มเทศ ครูโรงเรียนวัดบ้านเพชร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1400 นายคนึง ราชรองเมือง ครูโรงเรียนวัดจันทร์มณี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1401 นายจรัญ บุญผ่อง ครูโรงเรียนวัดจันทร์มณี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1402 นางอุมาภรณ์ ทรัพย์ศิริ ครูโรงเรียนวัดบ้านเพชร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1403 นายคมสัน นวนพิจิตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1404 นางสาวกนกพร ชอบชม ธุรการโรงเรียนวัดบ้านเพชร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1405 นายอรุณ เสนาะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1406 นางเสาวนีย์ บุญเลิศ ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1407 นางสาวชญานิส แจ่มกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดสีบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1408 นายเอกสิทธิ์ สาสนะ ครูโรงเรียนวัดสีบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1409 นางสาวศิริจรรยา ทันศรี ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1410 นางสาวพัชรี กุลสุทธิไชย ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1411 นางสาวนันทกา บริบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1412 นายจำเนียร แจ่มอำพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงคันฃ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1413 ว่าที่ ร.ต.ถาวร พึ่งอุทัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนธิธรรม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1414 นางสาวอังคณา ดวงเกตุ ครูโรงเรียนวัดม่วงคัน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1415 นางสาวปวีณา สินธิพงษ์ ครูโรงเรียนวัดสนธิธรรม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1416 นางเกศินี สมบุญ ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1417 นายเสถียร พึ่งกัน ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1418 นายสันติชัย เกษมสุข ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1419 นางสาวประภัสสร อาคมคง ครูโรงเรียนวัดศรีกุญชร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1420 นางปรียาภรณ์ บุญนาค ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1421 นางสาวธัญชนก ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1422 นางสาววรรณวิภา นามบุตรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1423 นายวันชัย สมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1424 นายวิศิษฐ์ เจริญสันต์ ครูโรงเรียนวัดทางพระ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1425 นายประจวบ อุ่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1426 นายไพชยนต์ ดิษพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1427 นางปรานี แจ่มฟ้า ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1428 นายกฤตภาส ทับทิมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1429 นางณัฐนันท์ อยู่เกษม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1430 นางณภัทร จารุสังข์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1431 นางสมจิต เพชรสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1432 นายพายัพ บรรเทิง ครูโรงเรียนวัดศาลาดิน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1433 นางอัมพร บำเพ็ญ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1434 นายสุรินทร์ หลาบขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางจักร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1435 นายปัญญา เพ็งแจ่มศรี ครู โรงเรียนวัดวันอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1436 นายสุเนตร์ ภู่เจริญ ครู โรงเรียนวัดทำนบ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1437 นายฐิติพันธุ์ สีหมอก ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1438 นายศิริชัย หลาบขาว ช่างสี 4 โรงเรียนวัดวันอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1439 นายสมนึก ยอดขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญเกิด สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1440 นางวราภรณ์ แม้นศรี ครูโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1441 นางสาวกนกพร คุ้มมณี ครูศูนย์เด็กเล็ก อบต.อินทประมูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1442 นายจเร อนุสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1443 นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิิ์ทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1444 นางสำเริง จิตชื่น ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1445 นายประคอง สามารถ ครูโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1446 นายสมเกียรติ พูลพิพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดบ้านสร้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1447 นายสมนึก เทียมทัน ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1448 นายสุขรัตน์ ขำสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1449 นางวันเพ็ญ จันทร์ทอง ครูโรงเรียนวัดทองกลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1450 นายเสนาะ หิรัญอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1451 นายอรรถเดช เดชฟุ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1452 นายมานพ ศรีไพรอ่อน ครูโรงเรียนวัดเกษทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1453 นายวัชรินทร์ วงษ์รอต ครูโรงเรียนวัดสามโก้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1454 นายสมพิศ แก้วภักดี ครูโรงเรียนวัดสามขาว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1455 นายสุเมธ พลหงส์ ครูโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1456 นายอภิชาต พรหมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1457 นายกมล เคารพ ช่างสีชั้น ๔ โรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1458 นายเฉลา บุญเต็งชาญ ช่างสีชั้น ๔ โรงเรียนวัดเกษทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1459 นายวิโรจน์ หุ้มแพร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดสามโก้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1460 นายมงคลวัฒน์ คงฉวี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1461 นายนรังสัน บุญไล้ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1462 นายมานพ สิงห์ชำนาญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดสามชาว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1463 นายประสิทธิ์ กี่ทองคำ ช่างสีชั้น ๔ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1464 นายไพเราะ พัตตาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามขาว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1465 นางอัญชลี เขียวสอาด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1466 นางพรชนก ภู่สุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1467 นางโกสุม สุวรรณผ่อง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1468 นางมณฑา อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1469 นางสาววิไลลักษ์ มั่งสมบูรณ์ ครูจ้างสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1470 นางสาวพัสสมน วงษ์ทองดีพสุ ครูจ้างสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1471 นางสาวฐิติมา จิตต์ระเบียบ ครูจ้างสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1472 นางสาวสุพรรณษา ดวงฉวี ครูจ้างสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1473 นางสาวชัชรา ควรเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1474 นายดำรงค์ ทองคำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1475 นายสุรชัย ลีลาขจรจิต ครู โรงเรียนวัดลิ้นทอง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1476 นางสาวสุภาณี กระจายแสง ครู โรงเรียนวัดลิ้นทอง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1477 นางอนงค์ ดีที่สุด ครู โรงเรียนวัดลิ้นทอง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1478 นายนพชัย ยอดมั่น ครู โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1479 นางสาวหทัยชนก สุตะไล ธุรการโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1480 นายภาณุ สังข์ไพร ธุรการโรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1481 นายอาทิตย์ บุญเอี่ยมสำอางค์ ธุรการโรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1482 นางสุกัญญา นาคสัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1483 นายศุทธิกร เรืองยุบล ครู โรงเรียนวัดราชปักษี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1484 นายวชิรพันธ์ ทีเจริญ ครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1485 นายวชิราวุธ ธูปกระแจะ ครู โรงเรียนกระทุ่มราย คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1486 นางสาวพัชรินทร์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1487 นางสาวสุธาทิพย์ นาคอำไพ ครู โรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1488 นางสาวสาริณี แก่นแก้ว ครู โรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1489 นายนรากร โกฏิแสง ครู โรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1490 นางนิตยา ศรีรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1491 นางสาววรรณประภา ไทยพยัฆ ครู โรงเรียนวัดเซิงหวาย คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1492 นางสาวเอกสุนีย์ ส่านสม ธุรการโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1493 นางสาวจรุงจิตต์ ทองรุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1494 นางสาวณิชา สุวรรณโชติ เจ้าหน้าที่สารสนเทศโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสารและรายงานผล
1495 นายชัยวัฒน์ มั่นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแปดแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1496 นางสาวเรณุกา เกษสังข์ ครูโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1497 นายอธิพัชร์ ล้อประดิษฐ์กุล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดขุมทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1498 นางสาวศิรินทร์ ขจรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1499 นายรัตนโชติ ประสาทสิงห์ ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดแปดแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1500 นางสาววิไลลักษณ์ รูปโสภา พนักงานราชการโรงเรียนวัดแปดแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1501 นางสาวกัณยารัตน์ แสงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหัวตะพาน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1502 นางสาวชนม์ธนัช สกุลทอง ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดขุมทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1503 นางสาวสรัญญา ภูษาทอง ครูโรงเรียนวัดราชสกุณา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1504 นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษฯ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1505 นางบุญเรียม คำเกิด ครูโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1506 นางผจงจิต แก้วทวี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดนางเล่ว คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1507 นายสรรพสิทธิ์ ลือโลก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านป่า คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1508 นายฐพลรักษ์ ธรรมวิโรจน์ศิริ ครูโรงเรียนวัดมหานาม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1509 นางสาววีรญา หวังใจ ครูโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1510 นางสาวเยาวลักษณ์ ศัพทเสวี ครูโรงเรียนวัดบ้านป่า คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1511 นายเกรียงศักดิ์ บุญเชิด ครูโรงเรียนวัดไชโย คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1512 นายมนัส อินเอก ครูโรงเรียนวัดกำแพง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1513 นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพราน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1514 นายสุเทพ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1515 นายณุภาพล ตรีธนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1516 นางสมคิด เกตุทอง ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1517 นายอภิภู อาวรณ์ ครูโรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1518 นางสาวนฤมล แววทอง ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1519 นางสาวโชติรส รุ่งเรือง ธุรการโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1520 นายศุภเชษฐ์ โคงาม ธุรการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1521 นายสามารถ คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1522 นายสำราญ ชักนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1523 นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชค ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1524 นางสาววาสนา วงค์แย้ม ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1525 นางสาวกนกพร ชอบชม ธุรการโรงเรียนวัดบ้านเพชร คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1526 นางสาวสุกัญญา พุ่มมาลา ธุรการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1527 นายสุเทพ พงษ์ช้างอยู่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1528 นางวาสนา รัตนดอนดี ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1529 นายบูลย์วัฒน์ โลมะบรรณ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1530 นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1531 นางพิศนา สุวรรณพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1532 นายสมบัติ พูลกสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
1533 นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน <