หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครูโรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ บุญเส็งครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
4. นายเกษมสิน วรรณธนะครูโรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3กรรมการ
5. นายสาคร คำศรีครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6กรรมการ
6. นายสมนาม ณ เชียงใหม่ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4กรรมการ
7. นายเจษฎา ศรีนวลครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8กรรมการ
8. นายอนันต์ ปิงยศครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนฤมล ก้อนขาวครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7กรรมการ
10. นายจำเนียร แจ่มอำพรผอ.โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป.อ่างทองกรรมการ
11. นายสุรชัย ลีลาขจรจิตครูโรงเรียนวัดลิ้นทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
12. นางวันรพี สนธิบ่ายครูโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม สพป.อ่างทองกรรมการ
13. นางสาวจิดาภา จันทรทิพย์ครูโรงเรียนวัดหนองหว้า สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
14. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์ครูโรงเรียนวัดยางช้าย สพป.อ่างทองกรรมการ
15. นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆราครูโรงเรียนวัดสามประชุม สพป.อ่างทองกรรมการ
16. นางเบ็ญจวรรณ วงษ์จันทร์ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
17. นางสาวธัญญาศา ยิ้มย่องครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
18. นางสาวอัจฉรา วิญญกูลครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
19. นายธนพงศ์ อยู่ชาครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
20. นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วมครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครูโรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ บุญเส็งครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
4. นายเกษมสิน วรรณธนะครูโรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3กรรมการ
5. นายสาคร คำศรีครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6กรรมการ
6. นายสมนาม ณ เชียงใหม่ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4กรรมการ
7. นายเจษฎา ศรีนวลครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8กรรมการ
8. นายอนันต์ ปิงยศครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนฤมล ก้อนขาวครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7กรรมการ
10. นายจำเนียร แจ่มอำพรผอ.โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป.อ่างทองกรรมการ
11. นายสุรชัย ลีลาขจรจิตครูโรงเรียนวัดลิ้นทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
12. นางวันรพี สนธิบ่ายครูโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม สพป.อ่างทองกรรมการ
13. นางสาวจิดาภา จันทรทิพย์ครูโรงเรียนวัดหนองหว้า สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
14. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์ครูโรงเรียนวัดยางช้าย สพป.อ่างทองกรรมการ
15. นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆราครูโรงเรียนวัดสามประชุม สพป.อ่างทองกรรมการ
16. นายพีระศักดิ์ มีเพชร์ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
17. นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์ครูโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5กรรมการ
18. นางสาวธนัดดา คงมีทรัพย์ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
19. นายธนพงศ์ อยู่ชาครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
20. นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วมครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครูโรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ บุญเส็งครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
4. นายเกษมสิน วรรณธนะครูโรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3กรรมการ
5. นายสาคร คำศรีครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6กรรมการ
6. นายสมนาม ณ เชียงใหม่ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4กรรมการ
7. นายเจษฎา ศรีนวลครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8กรรมการ
8. นายอนันต์ ปิงยศครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนฤมล ก้อนขาวครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7กรรมการ
10. นายจำเนียร แจ่มอำพรผอ.โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป.อ่างทองกรรมการ
11. นายสุรชัย ลีลาขจรจิตครูโรงเรียนวัดลิ้นทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
12. นางวันรพี สนธิบ่ายครูโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม สพป.อ่างทองกรรมการ
13. นางสาวจิดาภา จันทรทิพย์ครูโรงเรียนวัดหนองหว้า สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
14. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์ครูโรงเรียนวัดยางช้าย สพป.อ่างทองกรรมการ
15. นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆราครูโรงเรียนวัดสามประชุม สพป.อ่างทองกรรมการ
16. นางสุนทรี ยอดขำครูโรงเรียนวัดราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต 5กรรมการ
17. นายธนพงศ์ อยู่ชาครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
18. นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วมครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครูโรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ บุญเส็งครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
4. นายเกษมสิน วรรณธนะครูโรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3กรรมการ
5. นายสาคร คำศรีครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6กรรมการ
6. นายสมนาม ณ เชียงใหม่ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4กรรมการ
7. นายเจษฎา ศรีนวลครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8กรรมการ
8. นายอนันต์ ปิงยศครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนฤมล ก้อนขาวครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7กรรมการ
10. นายจำเนียร แจ่มอำพรผอ.โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป.อ่างทองกรรมการ
11. นายสุรชัย ลีลาขจรจิตครูโรงเรียนวัดลิ้นทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
12. นางวันรพี สนธิบ่ายครูโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม สพป.อ่างทองกรรมการ
13. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์ครูโรงเรียนวัดยางช้าย สพป.อ่างทองกรรมการ
14. นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆราครูโรงเรียนวัดสามประชุม สพป.อ่างทองกรรมการ
15. นางสาวจิดาภา จันทรทิพย์ครูโรงเรียนวัดหนองหว้า สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
16. นายธนพงศ์ อยู่ชาครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
17. นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วมครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครูโรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ บุญเส็งครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
4. นายเกษมสิน วรรณธนะครูโรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3กรรมการ
5. นายสาคร คำศรีครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6กรรมการ
6. นายสมนาม ณ เชียงใหม่ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4กรรมการ
7. นายเจษฎา ศรีนวลครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8กรรมการ
8. นายอนันต์ ปิงยศครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1กรรมการ
9. นางสาวนฤมล ก้อนขาวครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7กรรมการ
10. นายจำเนียร แจ่มอำพรผอ.โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป.อ่างทองกรรมการ
11. นายสุรชัย ลีลาขจรจิตครูโรงเรียนวัดลิ้นทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
12. นางวันรพี สนธิบ่ายครูโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม สพป.อ่างทองกรรมการ
13. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์ครูโรงเรียนวัดยางช้าย สพป.อ่างทองกรรมการ
14. นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆราครูโรงเรียนวัดสามประชุม สพป.อ่างทองกรรมการ
15. นางสาวจิดาภา จันทรทิพย์ครูโรงเรียนวัดหนองหว้า สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
16. นายธนพงศ์ อยู่ชาครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5กรรมการ
17. นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วมครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ มั่นอกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแปดแก้ว สพป. อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชันสูตร สพป. สิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสุกัญญา ชวนชิดครูโรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายศิลป์ชัย พุฒิฉายครูโรงเรียนวัดมุจลินท์ สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายชัยยะ ชมวิชาครูโรงเรียนวัดหัวเวียง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายฉลอง อำพันเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอธิพรรณ เทพวงษ์ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
3. นายนันทชัย แย้มนุ่มครูโรงเรียนวัดปลาไหล สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
4. นายประสบ สลุงอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่ สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายวิสูจน์ หลงสมบูรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางชนาลักษณ์ โคงามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแก สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางเบญจา ชวนวันผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ สพป.นนทบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอารีรัตน์ สุวรรณหงส์ครูโรงเรียนวัดปลาไหล สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสใบทิพย์ ทองงามครูโรงเรียนวัดปากท่า สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
5. นางกาญจนา พุตฉายผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 กรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ จึงจรรยาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 สพป.ลพบรี เขต1 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา ใจยืนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสมจิตต์ เกษรบัวผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางปรีดาพร ตุ้มทองคำครูโรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
4. นางอาริษา ช่วยบุญครูโรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพปงลพบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ โอรสผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
6. นางกอบกุล รังกาพินธ์ุครูโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเยาวภา รัตนบัลลังก์ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ร่วมพรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเอกราช สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางชบา โรจนะเสนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเลน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
4. นางศุภศิริ ชาดวงครูโรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฏร์รังสฤษฎ์ สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางอัญชลี บุปผาครูโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท สพป.อ่างทองกรรมการ
6. นางพิมพ์นิภา ทรัพย์โชคธนากุลครูโรงเรียนวัดโคกเขมา สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายหิรัญ สาทสินธุ์โรงเรียนวัดไผ่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
4. นางปาริชาติ แฝกสมุทโรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นายรัธพล แสงประพาฬโรงเรียนวัดเซิงหวาย สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายหิรัญ สาทสินธุ์โรงเรียนวัดไผ่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
4. นางปาริชาติ แฝกสมุทโรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นายรัธพล แสงประพาฬโรงเรียนวัดเซิงหวาย สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายหิรัญ สาทสินธุ์โรงเรียนวัดไผ่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
4. นางปาริชาติ แฝกสมุทโรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นายรัธพล แสงประพาฬโรงเรียนวัดเซิงหวาย สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประภาส ชวนเชยวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา เจริญโทวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายประวิทย์ บุญต้นโรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นายบุญส่ง ใหญ่แจ่มโรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นางชนาภา มาทำมาโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประภาส ชวนเชยวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา เจริญโทวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายประวิทย์ บุญต้นโรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นายบุญส่ง ใหญ่แจ่มโรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นางชนาภา มาทำมาโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประภาส ชวนเชยวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา เจริญโทวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายประวิทย์ บุญต้นโรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นายบุญส่ง ใหญ่แจ่มโรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นางชนาภา มาทำมาโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางพิณฑ์ ไกรแก้ววิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าโรงเรียนประชาสามัคคี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
4. นายเอกชัย พงษ์อารีโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
5. นายเสถียร พึ่งกันโรงเรียนวัดทางพระ สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางพิณฑ์ ไกรแก้ววิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าโรงเรียนประชาสามัคคี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
4. นายเอกชัย พงษ์อารีโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
5. นายเสถียร พึ่งกันโรงเรียนวัดทางพระ สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายศิพพร สุนทระศานติกวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ มุขชาติโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
3. นายจรัล จำรัสศรีโรงเรียนมณฑลประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
4. นายวิโรจน์ ทองนาคโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นายจุมพล สมภาคโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายศิพพร สุนทระศานติกวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ มุขชาติโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
3. นายจรัล จำรัสศรีโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
4. นายวิโรจน์ ทองนาคโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นายจุมพล สมภาคโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายศิพพร สุนทระศานติกวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ มุขชาติโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
3. นายจรัล จำรัสศรีโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
4. นายวิโรจน์ ทองนาคโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นายจุมพล สมภาคโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ชลสุวัฒน์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางพิณฑ์ ไกรแก้ววิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าโรงเรียนประชาสามัคคี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
4. นายเอกชัย พงษ์อารีโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
5. นายเสถียร พึ่งกันโรงเรียนวัดทางพระ สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา พรนิมิตโรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
3. นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้งโรงเรียนปฐมวิทยาคาร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
4. นายจตุรงค์ วงษ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
5. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุ สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา พรนิมิตโรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
3. นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้งโรงเรียนปฐมวิทยาคาร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
4. นายจตุรงค์ วงษ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
5. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุ สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ ศรีไหมวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา พรนิมิตโรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
3. นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้งโรงเรียนปฐมวิทยาคาร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
4. นายจตุรงค์ วงษ์เหลืองโรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทกรรมการ
5. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุ สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สวยค้าข้าววิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร จำปาทิพย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายคชล จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดวังหมัน สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ แก้วสว่างวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวราห์ เทพณรงค์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุริยนต์ จุลปานนท์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลย์ประเสริฐวิทย์) สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาท ดำทองสุกโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวัดดอนลาน สพป.อยุธยา เขต 2กรรมการ
4. นายวรพจน์ ชาตินันท์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุพัศชา ผดุงสุทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ดีชังผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายวสันต์ สุขเวชกิจโรงเรียนวัดคานหาม สพป.อยุธยาเขต 1กรรมการ
4. นายโชคชัย พวงบานเย็นโรงเรียนวัดฉัตรทอง สพป.อยุธยา เขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ กองโชควิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายทรงพล เลิศกอบกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายภูวดล กาญจนารักพงค์โรงเรียนวัดมะยม สพป.อยุธยาเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพินิตร์ กลับทวีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดีโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต1กรรมการ
3. นางพิชานัฐ ตู้จินดาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีเมืองโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมประสงค์ ภาคสังข์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจระเข้ไล่ สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 2กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไพรวรรณโรงเรียนวัดมะนาวหวาน สพป.ลพบุรีเขต 2กรรมการ
4. นายเสกสันต์ รอดน้อยโรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสันติสุข สว่างญาติวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวิสิษฐ์ สันติกิจรุ่งเรืองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายทรงพล พึ่งสมศักดิ์โรงเรียนวัดวังชะโด สพป.อยุธยาเขต2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมภพ เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายธรรมภณ จงรัมย์โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรีเขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีสำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เขียวสดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงราก สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายมลตรี เขียวมณีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายกันต์ อัศวเสนาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโด สพป.อยุธยาเขต 2กรรมการ
4. นางสาวศุภลดา ชอบคุยโรงเรียนสะพานหิน สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวชำเรือง เกตุฉวีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ ภักดีรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวสุรภี จันสุวรรณ์โรงเรียนนานาชาติAustralian กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นายธีรวุฒิ ขวานเพชรโรงเรียนชลประทาน สพป.อยุธยาเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ บุญทิพย์ภานนท์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นายสานิต ขจรศิลป์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ คำเลิศทองวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายธานี จีระดิษฐ์โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป.อยุธยา เขต1กรรมการ
3. นายศิลา ชมภูโรงเรียนวัดนางชำ สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางชโลมใจ กลั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุขโรงเรียนบดินเดชา(สิงห์สิงหเสนี)สมุทรปราการกรรมการ
3. นายวิชัย สนเอี่ยมโรงเรียนวัดคงคาราม สพป.ชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ จำปาทิพย์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวลักษณ์ จำปาทิพย์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษณาวดี จตุรภัทร์ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ งามสง่าโรงเรียนวัดใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนิวัฒน์ โตพูลวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายล่ำ ไหมทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายพิเศษ ปิ่นเกตโรงเรียนวัดไทรงาม สพป.อยุธยา เขต1กรรมการ
4. นายเจร อนุสุวรรณโรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ ขอพึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต1กรรมการ
3. นายสำเนา เปี่ยมดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางรัตนรัตน์ ละออเอี่ยมโรงเรียนวัดนางเล่ว สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางมุกดา โตพูลวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ โพธิ์หลำโรงเรียนบางไก่เถื่อน สพป.ชัยนาท กรรมการ
3. นางสำเริง จิตชื่นโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สายะวงศ์โรงเรียนเทศบาล๑ วัดต้นสน สำนักงานเขตเทศบาลเมืองอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริ สพป.อ่างทอง เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ กลั่นรอดวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ จันทร์สมุทรวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นางสมพิศ ผาตินธุวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายประภาส เพชรรักษ์โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ"แจ่มวิทยาคาร"สพป.อย.๑กรรมการ
5. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ สพป.อทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิทยา จุ้ยวงษ์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุทิน คงรุณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายศิวากร แผลงเดชาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง จ.นนทบุรีกรรมการ
4. นายกลอนสรรค์ บุญสรรค์โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จ.ชัยนาทกรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น สพป.อท.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายปกครอง ทองสมบัตินักวิชาการทางศิลปะ มศว. ฝ่ายมัธยมกรรมการ
3. นายกฤษณุ ชูดีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายรัชพล สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จ.ชัยนาทกรรมการ
5. นายปฐมชัย นาคศิริโรงเรียนวัดศรีบัวทอง สพป.อท.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายพลณศักดิ์ ทรัพบางยางวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ฟ้อนรำดีวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นายกรกิจพัฒน์ สุขดีโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จ.ชัยนาทกรรมการ
4. นายวัลลภ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการ
5. นายวรินทร หน่ายสังขารโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อท.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายมานพ ศรีสังข์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพรทวี คงเจริญโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร จังหวัดนนทบุรีกรรมการ
3. ร้อยตำรวจตรีพศิน อินทร์กงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นายสุทน ไม้ทองโรงเรียนประสิทธิวิทยา สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่นวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เกิดผลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดมฤคทายวัน สพป.อยุธยา เขต 2กรรมการ
4. นายสาธิต จริตศรีโรงเรียนวัดไชโย สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายไตรรงค์ ตีรณานนท์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต ๒กรรมการ
3. นายสุนทร การุณวงษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายชยกรณัฏฐ์ ทับทิมศรีโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม สาทร กทม.กรรมการ
5. นายคณึง ราชรองเมืองโรงเรียนวัดจันทร์มณี สพป.อท.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายลิขิต สุนทรสุขวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ อยู่เทศโรงเรียนสุดินสหราษฎร์ สพป.อย.๑กรรมการ
3. นางดาวดี พงษ์พานิชโรงเรียนวัดรุ้ง สพป.อท.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวิชัย แสงยนต์ผบ.หมวดดุริยางค์ ศูนย์สงครามพิเศษค่ายพระนารายณ์ฯประธานกรรมการ
2. นายพันศักดิ์ ฐานโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นายอนิวรรติ เถือนทองคำวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
4. นายสินเทา เสรีรักษ์รองผบ.หมวดดุริยางค์ ศูนย์สงครามพิเศษค่ายพระนารายณ์ฯกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนน สพป.อ่างทอง เขต1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวิชัย แสงยนต์ผบ.หมวดดุริยางค์ ศูนย์สงครามพิเศษค่ายพระนารายณ์ฯประธานกรรมการ
2. นายอนิวรรติ เถือนทองคำวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นายสินเทา เสรีรักษ์รอง ผบ.หมวดดุริยางค์ ศูนย์สงครามพิเศษค่ายพระนารายณ์ฯกรรมการ
4. นายพันศักดิ์ ฐานโพธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนน สพป.อ่างทอง เขต1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชูพล ทรายทองรักษาการ ผช.มว.ดย.มทบ.13 ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ คำพลึกโรงเรียนพิบูลย์วิทยาลัย สพม.เขต 5กรรมการ
3. นายสุรพัน ศรีแก่นโรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายกฤตภาส ทับทิมทองโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป.อ่างทองกรรมการ
5. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลา สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.จรัญ ยินยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติมาพร เผ่าจินดาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ คล้ายทองโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป.ชัยนาทกรรมการ
4. นายภาณุพงษ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธาราม สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางอุมาภรณ์ กล้าหาญโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดกระแซง สพป.อยุธยา เขต 2กรรมการ
3. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว สพป.อยุธยา เขต 2กรรมการ
4. นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายนัฐวุฒิ สายันต์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พรรณอรรถโรงเรียนอุบลพันธ์โรจนประสิทธิ์ สพป.อยุธยา เขต 2กรรมการ
3. จ.ส.อ.อภิรักษ์ โพธิ์บุญประจำหมวดดุริยางค์ ศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรีกรรมการ
4. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิ์วงษ์ สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวสิรินดา สารีผลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา ศรีสง่าโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพโรงเรียนวัดหัวหิน สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการ
4. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. ผศ.บุญสืบ บุญเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายสมไชย สถิตไชยนนท์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ สพป.ปทุมธานี เขต ๑กรรมการ
3. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมประสงค์ สุขมาวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Dustin Alan Castleberryโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อนโรงเรียนวัดใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการกรรมการ
4. นายธวัชชัย โพธิ์หลำโรงเรียนวัดเขาแก้ว สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวจิดาภา บุญสร้างสมโรงเรียนวัดผลาหาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางโอภา กลัดเพศโรงเรียนอุดมศิลป์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ทองสินธุ์โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐกรณ์ วรรณศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรรักษ์ โพธิ์หิรัญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. MissLucy Michele Psaltisโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
4. นางจินตนา ทองดีน้อยโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน จ.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุพงษ์ ยินดีรมณ์โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. เขต ๕ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ดอกบุญนาคโรงเรียนบ้านแก้ววิทยา จ.สระแก้วกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้ สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวปานหทัย สุคนธรสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายอิสรา โรจนะบวรโรงเรียนวัดหัวสะแกตก สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ผ่องพุฒิโรงเรียนอนุบาลป่าโมก สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายภานุพันธ์ จริตซื่อผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. Mr.Nirmal Babralโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นายอชระวิชญ์ เกิดทรงโรงเรียนสาธิตบางนา จ.สมุทรปราการกรรมการ
4. นายอวยพร คล่องณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยารัตน์ ทันไชยโรงเรียนบ้านเนินผาสุก จ.สระแก้วประธานกรรมการ
2. นายอนุชา วิหคโตโรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป.ชัยนาทกรรมการ
3. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายดนัย ธนูบรรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. MissTalor Denise Scottโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางสาวนฤมล เนียมสุขโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลรัศม์ ดอกกุหลาบผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้วกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จันทร์ทองโรงเรียนวัดทองกลาง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยา จ.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายชินโชติ พุทธมงคลโรงเรียนวัดจุฬามณี สพป.อยุธยา เขต ๒กรรมการ
3. นายมานิตย์ สุขประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายรวมศักดิ์ เจียมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายอชระวิชญ์ เกิดทรงโรงเรียนสาธิตบางนา สพป.สมุทรปราการกรรมการ
3. นางสาวบังอร บุญเจริญโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สพป.สระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายธนกฤต ลาภสถิรกุลย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรีกรรมการ
3. นางนิภา แสนคำโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธนพล ทิพย์เนตรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายบุญเกื้อ พุมานนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางผกามาศ เสนาะดนตรีวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายจารุชา จันท์สโรวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นางเบญจลักษณ์ ห่ำเจริญโรงเรียนวัดสุคนธาราม สพป.อย. เขต 2กรรมการ
4. นางสาวเรณู วัชรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.อย. เขต 1กรรมการ
5. นางสุรีพร เกศรีโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชุติพันธุ์ ขวัญเมืองวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศรินทร์ ดากลืนโรงเรียนวัดโพธาราม สพป.ชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวภัทราพร มีสวัสดิ์โรงเรียนโคกสำโรง สพป.ลพบุรี 1กรรมการ
4. นางอัญชลี กันอุปัทว์โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเสมอแข มูรพันธ์วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สุโพพัฒน์วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวนุชนาฎ รื่นสุขโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป.อย. เขต 2กรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ หนูเล็กโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สพป.อย. เขต 1กรรมการ
5. นางณภัทร จารุสังข์โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสุธี อะมะตะวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทองกรรมการ
2. นางสาวสุวรรธนี กมลมาลย์โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาทกรรมการ
3. นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับโรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางพรพิมล สังข์ทองโรงเรียนวัดมะนาวหวาน สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกนกเลขา พูนสวัสดิ์วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา มิตรานนท์วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นางกัญชลี รื่นพานิชโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.อย. เขต 1กรรมการ
4. นางสาวภัทรภร วันชูเพลาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป.อย. เขต 2กรรมการ
5. นางมณฑิรา บุญประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอุบลรัตน์ ศรีกรวิทย์วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ปิฎกรัชต์วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแค สพป.ชัยนาทกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส เจียมตนโรงเรียนวัดซ้ายนอก สพป.อย. เขต 2กรรมการ
5. นางอรจันทร์ เฟื่องฟุ้งโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจมาภรณ์ คงสิทธิ์วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ มีจันโทโรงเรียนวัดคานหาน สพป.อย. เขต 1กรรมการ
3. นางทับทิม กรอบทองโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวพัสสมน วงษ์ทองดีพสุโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
5. นางวนิดา กองกูลโรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายไชยอนันต์ สันติพงษ์วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรนันท์ ป้องกันประเสริฐโรงเรียนวัดทางหลวง สพป.อย. เขต 2กรรมการ
3. นางสาวรัชนี แสงโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายณัฐ รัตนวราหะวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ เรืองโรจน์แขโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธีโรงเรียนบ้านชัฎฝาง สพป.ชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายมานะ สาระภีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ พึ่งทรัพย์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นายวรินทร หน่ายสังขารโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นางปาริชาติ ประเสริฐศิลป์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ศักดิ์ นาฏประเสริฐอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นางณัชชา ภิญญมุขสาพงษ์ครูโรงเรียนวัดเจ้าฟ้าสร้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา มุสิกะสินครูโรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางอัญชลี บุปผาครูโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางสุชานาถ กลึงพงษ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางอังคณา วีระพงษ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ มีสมหวังผู้ทรงคุณวุฒิ สุุพรรณบุรีกรรมการ
4. นายจันทกร คันทัพครูโรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
5. นายวัชระ ทองนิลครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลม สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพนม สุทธิพงษ์ข้าราชการบำนาญ สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต ๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมานิต พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดลำตะเคียน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒กรรมการ
4. นายประยูร ผลทรัพย์ข้าราชการบำนาญ สพป.อ่างทองกรรมการ
5. นายวิเชียร วงษ์นิ่มครูโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป.ลพบุรี เขต ๑กรรมการ
6. นายอรัญ ทองคำปั้นครูโรงเรียนประสาทวิทยา สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา สพป.ชัยนาทกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ วษ์จันทร์ครูโรงเรียนวัดยาง สพป.อ่างทองกรรมการ
9. นายอัญญา สิงห์ศักดิ์ดีครูโรงเรียนวัดยางช้าย สพป.อ่างทองกรรมการ
10. นายทศวรรษ ขวัญอยู่ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
11. นายวัชระ ทองนิลครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน สพป.อ่างทองกรรมการ
12. นางสาวสมรัก ยวงเกตุนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย อ้อเสถียรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชปักษี สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป.นนทบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระตะโก สพป.ราชบุรี เขต ๒กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทวิรุฬห์ นาคำภาผู้อำนวยการโรงเรียนบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นายวิบูล อ่อนละมูลครูโรงเรียนวัดหนองหิน สพป.ราชบุรี เขต ๒กรรมการ
6. นายสมโภชน์ เจริญขำครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ สพป.ชลบุรี เขต ๑กรรมการ
7. นางอำไพ แต่สุวรรณ์ครูโรงเรียนวัดบางโค สพป.นนทบุรี เขต ๒กรรมการ
8. นายบัณฑิต สุวารีครูโรงเรียนบ้านราษฏร์ สพป.ลพบุรี เขต ๒กรรมการ
9. นายยงยุทธ ทองแดงครูโรงเรียนวัดยางช้าย สพป.อ่างทองกรรมการ
10. นายกฤษณะ ทัพบำรุงครูโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ สพป.อ่างทองกรรมการ
11. นายไพโรจน์ อินทรโชติครูโรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป.อ่างทองกรรมการ
12. นายจุมพลภัทร์ มากสวัสดิ์เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
13. นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิตติ์ ทองอ้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต ๓กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนครผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป.นนทบุรี เขต ๒กรรมการ
4. นายสันต์ อินชูรัญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุฬามณี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒กรรมการ
5. นางพรรณี สีม่วงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ สพป.อ่างทองกรรมการ
6. นายสุรชัย เหมือนนิรุทธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป.อ่างทองกรรมการ
7. นายไพโรจน์ โลหะเวชรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
8. นายสุเทพ สภาพอัตถ์ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒กรรมการ
9. นางสาวจุฑาทิพ วงษ์นาคครูโรงเรียนวัดครุนอก สพป.สมุทรปราการ เขต ๑กรรมการ
10. นายเสถียร แจ่มจิตรครูโรงเรียนวัดคงคาราม สพป.ชัยนาทกรรมการ
11. นายสมพิศ วงษ์ด้วงครูโรงเรียนวัดจักร์สีห์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
12. นายสมศักดิ์ อิ่มเอิบครูโรงเรียนวัดมุจลินท์ สพป.ลพบุรี เขต ๑กรรมการ
13. นายประภาส วรรณคามครูโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น สพป.อ่างทองกรรมการ
14. นางสุรารักษ์ บุญวัฒน์ครูโรงเรียนวัดยางช้าย สพป.อ่างทองกรรมการ
15. นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัตินักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการ
16. นายอุดม สมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายพินิจ สุขะสันต์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. พันจ่าเอกแดงรัตน์ชัย คงสมนักวิชาการชำนาญพิเศษ สพฐ.กรรมการ
3. นายสมชาย พวงโตศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
4. นางชะเอม ปรากฎผลครู โรงเรียนวัดหลักแก้ว สพป.อ่างทองกรรมการ
5. นางราศี แสงจักรครู โรงเรียนวัดถนน สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพินิจ สุขะสันต์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. พันจ่าเอกแดงรัตน์ชัย คงสมนักวิชาการชำนาญพิเศษ สพฐ.กรรมการ
3. นายสมชาย พวงโตศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
4. นางชะเอม ปรากฎผลครู โรงเรียนวัดหลักแก้ว สพป.อ่างทองกรรมการ
5. นางราศี แสงจักรครู โรงเรียนวัดถนน สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย สัญญโสภีครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.อยุธยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ โพธิรินทร์ครูโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นายวิสูทธิ์ โพโตครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา กาไวย์ครูโรงเรียนโคกสำโรง สพป.ลพบุรี เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวอรสา หนูมงกุฎครูโรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมนึก จุ้ยดอนกลอยผู้อำนวยการโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สพป.อยุธยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางกำไลทิพย์ รักษารมย์ครูโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี สพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาววงศ์เดือน ทองไพวรรณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓กรรมการ
4. นายคำนึง สอิ้งทองครูโรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นางรัตนา ธาดาครูโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน เพชรประเสริฐพรครูโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นายอังคาร พิกุลแก้วครูโรงเรียนวัดสามชุก สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓กรรมการ
4. นายชัยพร บัวผันผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะบอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคครูโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเศกสรรค์ ใจดีศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ คำพุ่มครูโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา วทัญญูครูโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฏณ์รังสฤษฎ์) สพป.ลพบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวสุกัลยา นิยมทองครูโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑กรรมการ
5. นายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์ครูโรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวลฏาภา นาคคูบัวศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร อ่อนสะอาดครูโรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓กรรมการ
3. นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์ครูโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒กรรมการ
4. นายณัฏฐ์ วิเศษพานิชครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สพป.ลพบุรี เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวทิพวัลย์ พึ่งแก้วครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖ สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายไพรัตน์ พันธุรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกษัตราธิราช สพป.อยุธยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไลย รัตนพันธ์ครูโรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง สพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางพิทธ์ชาฐิณี ขันสัมฤทธครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓กรรมการ
4. นายอิทธิศักดิ์ คุรุเกียรติการณ์ครูโรงเรียนบ้านโป่ง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นายสัมพันธ์ ลือขจรครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุขศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางปาลิน วงษ์แหวนครูโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นายชัยภัทร วทัญญูครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) สพป.สระบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป.พระนครศรีอยุธา เขต ๑กรรมการ
5. นายปฐมพงศ์ คงสว่างครูโรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสายัน พิมพขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน เพ็ชรบุรีครูโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี สพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางอภิรดี คำแก้วครูโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑กรรมการ
4. นายเกริกชัย อุทัยครูโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
5. นายเรืองเดช เนตรนุชครูโรงเรียนวัดกุฎีลาย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ อวนมินครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ เหนือโทครูโรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นายวัฒนา ก้องแดนไพรครูโรงเรียนวัดลาดสิงห์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓กรรมการ
4. นายอดุลย์ ปัญสิงห์ครูโรงเรียนวัดสระยายโสม สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืนครูโรงเรียนวัดปากคลอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวีรพล ผาสุกใจครูโรงเรียนวัดมเหยงค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัคนา สมนวนตาดครูโรงเรียนวัดขอนชะโงก สพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางศิริพร พวงมาลีครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ หิรัญอ่อนครูโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาววิลัย สังข์ทองครูโรงเรียนบ้านโคกตูม สพป.ลพบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งฤดี กรอบนุชครูโรงเรียนวัดวังพระนอน สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวิศาล ฉายากุลครูโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นายรัชพล วรกรรณครูโรงเรียนวัดป่าสะแก สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓กรรมการ
4. นายบุญเลิศ แสงดีครูโรงเรียนวัดท่าไชย สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญครูโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป.ลพบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ใจดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดระนาม สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชโลธร บรรเทาทุกข์ครูโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี สพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวเปมิกา หัตถาภรณ์สกุลครูโรงเรียนวัดวังจิก สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓กรรมการ
4. นายสมัคร น้อยประไพครูโรงเรียนชุมชนวัดม่วง สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
5. นายพีระพัฒน์ อนุรักษ์ครูโรงเรียนวัดดอนมะนาว สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่างครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ขันธควรครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นายยอดชาย ขุนสังวาลครูโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
5. นายวรณัฐ หมีทองครูโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
6. นายเทิดพงศ์ พิกุลทองครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
7. นายพรชัย ถาวรนานนักวิชาการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษากรรมการ
8. นายปฏิภาณ สำเนียงนักวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่างครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ขันธควรครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นายยอดชาย ขุนสังวาลครูโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
5. นายวรณัฐ หมีทองครูโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
6. นายเทิดพงศ์ พิกุลทองครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
7. นายพรชัย ถาวรนานนักวิชาการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษากรรมการ
8. นายปฏิภาณ สำเนียงนักวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. รศ.ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาตอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ศรีชัยครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายอุดม พรทิพย์ศิริกุลครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นายฉัตรชัย นาสถิตย์ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวกนกนภัส สืบสินครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
6. นางสาวประภัสสร ดลดุสิตาครูโรงรียนหอวังกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาตอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ศรีชัยครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายอุดม พรทิพย์ศิริกุลครูโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นายฉัตรชัย นาสถิตย์ครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวกนกนภัส สืบสินครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
6. นางสาวประภัสสร ดลดุสิตาครูโรงเรียนหอวังกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางฐิติรัตน์ จุลโพธิ์โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ มีชะนะโรงเรียนวัดคลองโมง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวนิภาพร อินเนียมโรงเรียนวัดโคกมะขามจั่นเสือ สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ยางสุดศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ก้อนทองโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นางสำเนียง จันทร์ลอยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นายบุญส่ง เรืองซ้อนโรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
5. นายสมชาย ใจเฉื่อยโรงเรียนบ้านห้วยคล้า สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมานิต ศรีทองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกเชียง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาลักษณ์ อักษรนิตย์ครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางกฤษณา พุ่มพวงครูโรงเรียนวัดระนาม สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวเกศสุดา แสงพันธุ์ตาครูโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางมนชยา สุผลครูโรงเรียนวัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ ประสงค์เงินครูโรงเรียนวัดอินกัลยา สพป.อยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย บุญรื่นประธานวิสาหกิจชุมชนสานศิลป์บางเจ้าฉ่า วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อ่างทองกรรมการ
3. นายมานะ จันทร์ลอยครูโรงเรียนวัดบางขวาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางสาวสุนีย์ สอนศิลป์ครูโรงเรียนวัดเพรางาย สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางทองสุข จันทราภิรมย์ครูโรงเรียนวัดท่าสามัคคี สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางประภา พันธ์รักษ์โรงเรียนวัดสะแก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ จอมแก้วโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
3. นางจงกล นุชนาถโรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ แสงทวีข้าราชการบำนาญ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
5. นางบุญนำ แสงพลายโรงเรียนวัดยางมณี สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร มหาเทียนครูโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางประทีป พยัพครูโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางวิภา อุบลครูโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางดารณี ด้วงสีแก้วครูโรงเรียนท้ายพิกุล สพป.สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ เผ่นโผนครูโรงเรียนวัดหัวสะแกตก สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายกิตติชัย ศรีประเสริฐโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีนุช ศรีทองโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางจำนงค์ วังอินต๊ะโรงเรียนวัดท่ามะนาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางกัณธิรา แก้วแกมทองโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางพิชชาภา โฉมมิตรโรงเรียนวัดค่าย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ รื่นเริงศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสมนึก ทัศนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
3. นายธรรมนูญ เอี่ยวเส็งครูโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการ
4. นายสุพจน์ นากสุวรรณชาติครูโรงเรียนวัดทางกลาง(ประชาสามีคคีอุปถัมภ์) สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการ
5. นางกาญจนา แสงทองครูโรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา กล้าแข็งโรงเรียนวัดเขาจำปา สพป.สระบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ศรีเรืองโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นางสมหวัง บัวเปียโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางนิติยา ปั้นย้อยโรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางทิพวัลย์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองยาง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางศรีรัตน์ บัวใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรางค์มุนี สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอุดมรัตน์ ตลับนาคครูโรงเรียนวัดขอนชะโงก สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายบุญเชิด แจ้งใจครูโรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการ
4. นางสวลี โสมภีร์ครูโรงเรียนวัดพระธาตุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวจินตนา ศรีเหราครูโรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่นศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางปรีชา ทองสมบัติครูโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นางพวงรัตน์ เอติยัติครูโรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางรัตนา ดอนหมื่นศรีครูโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสุมาลี สุทธิพันธ์ุครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวสนอง บุญสุขโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ดุสรักษ์โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางวราพร พลเสนโรงเรียนสวนป่าองค์พระ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี สุภาพเนตรโรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
5. นางนิตยา จันทรโรงเรียนอนุบาลแสวงหา สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุนันท์ รุ่งอรุณแสงทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางราณี ศรีโมราครูโรงเรียนวัดท่าทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต3กรรมการ
3. นางสาวอำนวย แสงทองครูโรงเรียนวัดอินกัลยา สพป.อยุธยา เขต1กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ สาลีผลินครูโรงเรียนวัดช่องลม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางนวลปรางค์ ชิดปรางค์ครูโรงเรียนอนุบาลแสวงหา สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ น่วมจะโป๊ะศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต1ประธานกรรมการ
2. นางปราณี อยู่ประสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดบ้านทึง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางโกสุม แจ่มเล็กครูโรงเรียนวัดเจ้าปลุก(เติมรัฐประชาสรรค์) สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการ
4. นางอรวรรณ แก้วสวรรค์ครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางไพรัช คชวงษ์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางชุลีพร สุระโชติศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ แนบสนิทครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางทับทิม เมืองวงษ์ครูโรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นายพิชิต เปี่ยมทองคำครูโรงเรียนวัดศรีสาคร สพป.สิงห์บุรี กรรมการ
5. นางนพพร ญาณธรรมครูโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสายสมร โวหารครูโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป.อยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ เพียรธัญกรณ์ครูโรงเรียนวัดวังพระนอน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางงามตา เพชรคอนครูโรงเรียนวัดแหลมสะแก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
4. นางสุกัญญา ทรงประไพครูโรงเรียนวัดบางพึ่ง สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางพยงค์ ชูช่างครูโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุชีลา ทศพรข้าราชการบำนาญ สพป.สระบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเอมอร หิ้งประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางหัทยา ทับทิมดีครูโรงเรียนวัดยางยี่แส สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางบุญมั่น พุ่่มสุวรรณครูโรงเรียนวัดบ้านแก สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพยุง ควันทองครูโรงเรียนบ้านโคกตูม สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
2. นางดวงพร สกนธ์รวีนาทครูโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
3. นางวิรัญรัตน์ พวงแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางเสมอแข พุ่มสุวรรณครูโรงเรียนวัดโคกพุทรา สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. ดร.สุรวงค์ ทรงกลดศึกษานิเทศก์ สพป.ปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. ดร.สุมาลี สุธีกุลศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางจรรยาพร ยอดแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1กรรมการ
4. นางวรรณี คงทองโรงเรียนวัดมหานาม สพป.อ่างทองกรรมการ
5. นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิลศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายนนทิศักดิ์ ผาผายศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางพิฐชญาณ์ ไพรดำศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
3. นางจงรักษ์ วชิรศักดิ์โสภานะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาทกรรมการ
4. นายพัฒนา พวงมาลีครู โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3กรรมการ
5. ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ครู โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยศักดิ์ ไชยคำวังศึกษานิเทศก์ /สพป.กาญจนบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา จันทร์สว่างครูโรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์/สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางอรพิมพรรณ คัมภีร์ศึกษานิเทศก์ /สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางวรรณี ประหยัดทรัพย์โรงเรียนวัดหลักแก้ว/สพป.อ่างทองกรรมการ
5. นางเกศินี สอนแก้วครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง/สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจมาศ ทองศรีศึกษานิเทศก์ /สพป.กาญจนบุรี เขต 4ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร เพ็ชรสุวรรณครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน/สพป.อ่างทองกรรมการ
3. ดร.ไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทกครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม/สพป.อยุธยา เขต 2กรรมการ
4. นางยุพดี สุขกรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางนันทิยา นาคพนมครูโรงเรียนวัดสิทธาราม/สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคำรณ พงษ์อัมพรศรีโรงเรียนวัดสิงห์ทอง/สพป.ลพบุรี เขต๑ประธานกรรมการ
2. นายทศพร ภูวมารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสมจิตร์ เพรชสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน/สพป.อ่างทองกรรมการ
4. นางมณีพร ทองภู่โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย /สพป.ลพบุรี ๑กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ แสงบุราณโรงเรียนบ้านแหลมไผ่/สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ กินจำปาโรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.ลพบุรี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสำรวย คัมภีระธัมโรงเรียนวัดไชยมงคล สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางจินดา ภูวมาสโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ.กาญจนบุรี กรรมการ
4. นางรุจิรา เดชศรีโรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซ้าย /สพป.ลพบุรี ๑กรรมการ
5. นางวิจิตร บัวใหญ่ศึกษานิเทศก์/สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจนา ใจยืนโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เมืองวัฒนะโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทองกรรมการ
3. นางสุดใจ สังวรโรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป.ลพบุรี ๑กรรมการ
4. นางสาวพิชญ์สินี ภารมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
5. นางประมวล ศรีสุธรรมศักดิ์ศึกษานิเทศน์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายทศพล วงษ์เนตรศึกษานิเทศก์ / สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิยา เหมือนมาตย์ครู โรงเรียนวัดกลางเกร็ด/ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวศรีแพร ทองนุ่มครู โรงเรียนบ้านตลาดมิตรภาพที่ 105 /สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายนิมิตร อัธยาศัยครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ / สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธนภร หอมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีแวะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุทธิพร สุขสว่างครูโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวปารณีย์ เปี้ยทาครูโรงเรียนวัดสพานสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางวิไลพร อินทเคหะครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางลลิดา ธรรมบุตรศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัมพรรัตน์ วัฒนะโชติศึกษานิเทศก์ / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสาวนัทธมน ประสพโชคครูโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์/สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ใฝ่ดีครูโรงเรียนผาสุกมณีจักร/สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสวรินทร์ นิมิตภาวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านหนองมะค่า/สพป.ลพบุรี เขต 2กรรมการ
5. นายเชาวลิต สีชัยลาครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง / สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ ฉัตรเจริญพรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางชำ / สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ประสิทธิ์ศิลป์ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม /สพม.8กรรมการ
3. นางณฐมน มาตราเงินครูโรงเรียนวัดบันลือธรรม / สพป.อยุธยา เขต 2กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ป่าไพรศึกษานิเทศก์ / สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเกณิกา ชัยวัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ ๑๐๕/สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา แจ้งมากครูโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์/สพป.อยุธยา เขต ๑กรรมการ
3. นางนวพร พงษ์พัวครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม/สพม. ๘กรรมการ
4. นางสมพิศ ทรัพย์สินครูโรงเรียนชุมชนแก่งเสือเต้น/สพป.ลพบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นางภัทรวรรณ กลิ่นธรรมครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้/สพป.สระบุรี เขต๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภศิตา รสโหมดศึกษานิเทศก์/สพป.กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาววรลักษณ์ นิตยธรรมโรงเรียนบ้านไร่/สพป.กาญจนบุรี เขต ๓กรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ปัททุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิศณุ อดิศรชูชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ / สพป.ลพบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา ประสงค์ครูโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์/สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง ทับธานีครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี / เทศบาลเมืองปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวกุลิสรา เบ้าสุขครูโรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย / สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรรณพัฒน์ ธัญญวุฒิศิริครูโรงเรียนบ้านดงแขวน / สพป.นครนายกประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ เพชรมณีผู้อำนวยการโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์/สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นางศุภนุช นาวาทองครูโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ /สพม.8กรรมการ
4. นางสุดใจ ปักษีครูโรงเรียนช่องสาริกา/สพป.ลพบุรี เขต 2กรรมการ
5. นายวิมล เตโชครูโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ / สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกมลทิพย์ เจือจันทร์ศึกษานิเทศก์ / สพป. สระบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสกาวรัตน์ อินผึ้งครูโรงเรียนวัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกูล"/สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นางมลฤดี มีวุฒิสมครูโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์/สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการ
4. นางอุษา สุรนารถครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์/สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวทิพวัลย์ ทนเสถียรครูโรงเรียนบ้านดงแขวน / สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสวลี ยิ้มสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินหอม / สพป.ปราจีนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกันยารัตน์ อดิศรชูชัยครูโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์/สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางพจนารถ มีเครือครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม/ สพม.8กรรมการ
4. นางเกษร จันพลับครูโรงเรียนบ้านหนองตะแบก/สพป.ลพบุรี เขต 2กรรมการ
5. นางสาวปวีณา รักหน้าที่ครูโรงเรียนบ้านดงแขวน / สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประจวบ เลื่อนสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสะแก /สพป.ปราจีนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวสภาวรัตน์ อินผึ้งครูโรงเรียนวัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกูล"/สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นางประภา ทั่วจบครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร/สพม.8กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร พันธุ์งามครูโรงเรียนวัดเข็มทอง/สพป.นครนายกกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส บางบาลครูโรงเรียนวัดมฤคทายวัน / สพป.อยุธยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางปราณี ศีลานันท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ/คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวกรนิกา จันทร์บัวโรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ ๑๓๔/สพป.ลพบุรี เขต๑กรรมการ
3. นายกฤตภาส ทับทิมทองโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน/สพป.อ่างทอง กรรมการ
4. นางสาวชุติมา เพราะสำเนียงโรงเรียนวัดนาหินลาด/สพป.นครนายก กรรมการ
5. นายชัยภัทร วทัญญูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) สพป.สระบุรี เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ แจ่มเล็กโรงเรียนวัดตะเคียน สพป.ลพบุรี เขต๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ นามฉ่ำโรงเรียนบ้านน้ำมุด สพป.กาญจนบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพัชรา ชูมงคลโรงเรียนประชารัฐบำรุง สพป.นนทบุรี เขต ๒กรรมการ
4. นางปราณี แจ่มฟ้าโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน/สพป.อ่างทอง กรรมการ
5. นางชวนชื่น ทัศนาโรงเรียนบ้านเขาหัวนา/สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรัชนีวรรณ ศรีเอี่ยมศึกษานิเทศก์/สพป.ลพบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายพลกฤษณ์ บัวประเสริฐสพป.กาญจนบุรี กรรมการ
3. นายเขษมศักดิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์/นนทบุรี เขต ๒กรรมการ
4. นางณภัทร จารุสังข์โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน/สพป.อ่างทอง กรรมการ
5. นางชยาภรณ์ พานนิลโรงเรียนวัดดอนยอ/สพป.นครนายก กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศ / สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรีโรงเรียนกองบินโคกกระเทียม/ลพบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางสุภาพร เอี่ยมรอดโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี/สพป.ชัยนาทกรรมการ
4. นางนาถนที ปรีประทุมโรงเรียนบ้านคลอง ๑๔/สพป.นครนายกกรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ ศรีเอี่ยมศึกษานิเทศก์/สพป.ลพบุรี เขต ๒กรรมการ
6. นายมานพ พูลธนะโรงเรียนวัดโนนสภาราม/สพป.สระบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทองโรงเรียนโคกลำพานวิทยา/สพป.ลพบุรี เขต๑ประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ปานชาลีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส/สพป.สระบุรี เขต ๒ กรรมการ
3. นางกัณฑา วีรเสนีย์โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว/สพป.กาญจนบุรีกรรมการ
4. นายธานี อยู่สมบูรณ์โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม /สพป.อ่างทอง กรรมการ
5. นางดวงใจ สุขสบายโรงเรียนวัดโบสถ์ /สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมเดช มุสิกชาติโรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย / สพป.สระบุรี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน คิดในทางดีโรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป.ราชบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางรจนา วรรณะโรงเรียน้านกุยแหย่/สพป.กาญจนบุุรี เขต ๓กรรมการ
4. นางประจิม มีมั่งคั่งโรงเรียนบ้านคลอง/สพป.ลพบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นางลัดดา ตาระกาโรงเรียนบ้านทุ่งว้า/สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ วีระวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเต่า /สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ จงเจริญโรงเรียนวัดอินทาราม/สพป.กาญจนบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวรัตนา กางกรณ์โรงเรียนโคกลำพานวิทยา/สพป.ลพบุรี เขต๑กรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุลโรงเรียนวัดแพรกษา/สพป.สมุทราปราการ เขต ๑กรรมการ
5. นางมาลินี บุญมีโชติโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ/สพป.อ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปกาสิต โรจนกุลศึกษานิเทศก์ /สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางราตรี สมนึกโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐/สพป.ลพบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวกิตติมา คชรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี กรรมการ
4. นางสุวรรณา จันทร์สว่างโรงเรียนประสาทรังสฤษฎิ์ /สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑กรรมการ
5. นายวีระ ปรางค์รัตนศิลาโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก/สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดสระบุรีประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เนียมหลางโรงเรียนบ้านห้วยตลุง/สพป.กาญจนบุรี เขต ๑กรรมการ
3. นางรุ่งนภา คงไกรฤกษ์โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ /สพป.ลพบุรี เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวอภิญรัตน์ สุนทรพรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ /สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางปราณี สระบัวศึกษานิเทศก์ /สพป.นนทบุรี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอดนักวิชาการการศึกษา/สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายอุดม ชูแก้วโรงเรียนบ้านยางรากก /สพป.ลพบุรี เขต ๒กรรมการ
3. นางไพฤทธิ พูลผลโรงเรียนบ้านเขาดินใต้/สพป. สระบุรี เขต ๑ กรรมการ
4. นางอังสนา ปานชาลีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส /สพป.สระบุรี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาววาสนา ปั้นไล้โรงเรียนประถมศึกษาทวีธาภิเษก /สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวราตรี เทียนดำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวกรด/สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ ดีประดิษฐ์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท/สพป.ชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐนันท์ มันตะพงศ์ครูโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก/สพป.นนทบุรี เขต๒กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอภินันท์ ศรีเมืองศึกษานิเทศก์ /สพป.สุพรรณบุรี เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียรครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวประไพพรรณ เฟื่องรัตน์ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย/สพป.นครปฐม เขต 2กรรมการ
4. นางธันยพร คงด่านข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางมาลี แววเพ็ชรครูโรงเรียนวัดม่วงคัน/สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณา พรประเสริฐข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ผาสุขรูปครู โรงเรียนวัดจำปา สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการ
3. นางทิพวรรณ วงศ์สุวรรณครู โรงเรียนวัดหนองยาง สพป.อ่างทองกรรมการ
4. นางสาวปัดตาณี พันธุ์พานิชย์ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
5. นางประจิตศรี กมลสุขครู โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถุมภ์) สพป.สระบุรีเขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทองชุบ อำพันเรืองครู โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา สว่างจันทร์ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือแจ่มวิทยาคาร สพป.อยุธยาเขต 1กรรมการ
3. นางศศิธร สิทธิกุลข้าราชการบำนาญ กรรมการ
4. นางสุวรรณา จันทร์สว่างครู โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฏ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวศิริพร บุญเรืองครู โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป.นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย ธรรมเกื้อกูลศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอิสระ อินทชินครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก กรรมการ
3. นางสาวชิดชนก วันดีครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวจินตรัตน์ ม่วงชุมครู โรงเรียนวัดสังข์กระจาย สพป.กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอรวรรณ เจือจานผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์ครู โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางบุญส่ง ใหญ่โตครู โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป.ชัยนาทกรรมการ
4. นายวุฒิชัย พันธุ์งามครู โรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายกกรรมการ
5. นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือนศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสำรวย คัมภีระธัมครู วัดไชยมงคล สพป.ปราจีนบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพิไล มะไพรครู โรงเรียนวัดหนองพลับ สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ขำชะวีครู โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง สพป.อยุธยา เขต 1กรรมการ
4. นางวาณีรัตน์ สุภาพงศ์ครู โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป.ราชบุรี เขต 2 กรรมการ
5. นายอาณัติ แซ่โค้วครู โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิมพาภัทร์ มาท้วมครู โรงเรียนวัดหนองพลับ สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
2. นายสุกิจ สุภาพงศ์ครู โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป.ราชบุรีเขต 2 กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ บัวเพ็ญครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์ครู โรงเรียนวัดท่าอิฐ สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ กุลมาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยี่ล้น จ.อ่างทองกรรมการ
3. นางเบญจมาศ เสมวิไลข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางชุมาภรณ์ ฝาชัยภูมิรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป.สมุทรปราการ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมานิตา สังข์ชุมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มราย สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐยศ ขุมนากครู โรงเรียนวัดอินทร์ สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางธนภร หอมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีแวะ สพป.ลพบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางลำพึง ทองอ่อนครู โรงเรียนบ้านคลอง ดรุณศึกษา สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิสุทธิ์ โพธิ์ปิติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ/สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุศึกษานิเทศก์ /สพป.สระบุรี เขต 2กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ จันทร์เซ็งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
4. นางสาวอรัญญา ธาราวรศึกษานิเทศน์/สพป.อยุธยา เขต 2กรรมการ
5. นายเอนก แก่นเผือกครูโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง/สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปัญญา ทรงงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอ/สพป.ลพบุรี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ระวี นามศรีอุ่นครูโรงเรียนวัดห้วยโรง/สพป.อ่างทองกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ วิรเสนีย์ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่/สพป.กาญจนบุรี เขต 1กรรมการ
4. นางปิยะพร รุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา /สพป.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศรีวิลัย ชูแก้วครูโรงเรียนบ้านยางราก / สพป.ลพบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุลีพร มั่นการครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวศุภานัน ขวัญใจครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี/สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางสุตที นิ่มรัตนสิงห์ครูโรงเรียนหนองรี/สพป.นครนายกกรรมการ
5. นางสาวเมทินี ตาตะสมิตครูโรงเรียนวัดอบทม/สพป.อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฐิติรัตน์ ดอกจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ/สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพลินี โพธารามครูโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพ ที่ 105 /สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
3. นางชนิดาภา จูน้อยครูโรงเรียนวัดกลางเกร็ด/สพป.นนทบุรี เขต 2กรรมการ
4. นายยงยุทธ รุณมณีรัตน์ครูโรงเรียนวัดเขียนเจ้าพระยา/สพป.ชัยนาทกรรมการ
5. นางเกษร ใหม่ดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ/สพป.อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาลักษณ์ ศิริโทผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลเหล็ก/สพป. ปราจีนบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวกฤติรัตน์ ขำทวีครูโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพ ที่ 105 /สพป.กาญจนบุรี เขต 2กรรมการ
4. นางกัญกร แสงวิทยาประทีปครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย/สพม.5กรรมการ
5. นายธนาคาร สงเมืองครูโรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)/สพป.สระบุรี เขต 1กรรมการและเลขานุการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]