หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไชโย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122-123 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น. ลำดับที่ 1-24 แข่งขันห้อง 122 ลำดับที่ 25-48 แข่งขันห้อง 123
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไชโย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122-123 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น. ลำดับที่ 1-24 แข่งขันห้อง 122 ลำดับที่ 25-48 แข่งขันห้อง 123
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไชโย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122-123 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น. ลำดับที่ 1-24 แข่งขันห้อง 122 ลำดับที่ 25-48 แข่งขันห้อง 123
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไชโย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126-127 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น. ลำดับที่ 1-24 แข่งขันห้อง 126 ลำดับที่ 25-48 แข่งขันห้อง 127
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไชโย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126-127 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น. ลำดับที่ 1-24 แข่งขันห้อง 126 ลำดับที่ 25-48 แข่งขันห้อง 127
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไชโย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126-127 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น. ลำดับที่ 1-24 แข่งขันห้อง 126 ลำดับที่ 25-48 แข่งขันห้อง 127
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไชโย ห้อง เต็นท์สนามวอลเล่ย์บอล 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไชโย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226-227 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น. ลำดับที่ 1-24 แข่งขันห้อง 226 ลำดับที่ 25-48 แข่งขันห้อง 227
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไชโย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมพุทธพิมพ์ และ 116 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น. ลำดับที่ 1-24 แข่งขันห้องประชุมพุทธพิมพ์ ลำดับที่ 25-48 แข่งขันห้อง 116
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไชโย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมพุทธพิมพ์ และ 116 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น. ลำดับที่ 1-24 แข่งขันห้องประชุมพุทธพิมพ์ ลำดับที่ 25-48 แข่งขันห้อง 116
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไชโย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมพุทธพิมพ์ และ 116 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น. ลำดับที่ 1-24 แข่งขันห้องประชุมพุทธพิมพ์ ลำดับที่ 25-48 แข่งขันห้อง 116
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไชโย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 และ 224 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น. ลำดับที่ 1-24 แข่งขันห้อง 222 ลำดับที่ 25-48 แข่งขันห้อง 224
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไชโย ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไชโย ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไชโย ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00น.Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]