รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Child Show 2015) ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กชายทฤษฏี  สิงห์เหม
2. เด็กชายธีรภัทร   คุ้มพิทักษ์
 
1. นางสาวอัยลดา  ปาเคีย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กชายปรเมศฐ  ภู่บุบผา
2. เด็กชายอนันดา  บุญยม
 
1. นายเอกพงศ์  ศรีแสนยงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ปุยเงิน
2. เด็กชายสัตยา  ยัญจรูญ
 
1. นางสาวปิยะมาศ  จิตประสงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ชุมแสง
2. เด็กชายวนัส  สุขสุเดช
 
1. นางมนชยา  สุผล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายพีระพงษ์  วัฒนะ
2. เด็กชายสถาพร  ขวัญเมือง
 
1. นางมนชยา  สุผล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายทศ  ดวงจันทร์
2. เด็กชายธีรพร  ชื่นฤทัย
3. เด็กชายภูริภัทร  หันตรา
4. เด็กชายวิธวินท์  ตะเพียนทอง
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  ตรีโอสถ
 
1. นางหนึ่งนิจ  ปลื้มอารมย์
2. นางสาวกมลชนก  ประไพพงษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงจารุจันทร์  เนียมสุวรรณ
3. เด็กชายวิสิฐ  พูลสวัสดิ์
4. เด็กชายองอาจ  เกตุเปี่ยม
5. เด็กหญิงเตย  ใจดี
 
1. นายนิพิฐพนธ์  เดิมไธสง
2. นายสุพิชัย  กาญจนชุม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  มาลี
2. เด็กหญิงชลลดา  วิเศษพานิช
 
1. นางอรุณลักษณ์  เฉลิมสถาน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายศิวกร  ช่วยพยุง
2. เด็กหญิงอารยา  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวเขมิกา  สาธร
2. นางศิวัตรา  พลรักษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิวาราม 1. เด็กชายชลันทร  อ่ำศรี
2. เด็กหญิงรสริน  มูลภูเขียว
 
1. นางสายสุณีย์  พุทธงชัย
2. นางสาวดลนภา  ศรีภมร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กหญิงสิริวิภา  พิมพ์แบบบัว
 
1. นางเนตรชนก  จันทร์เพ็ง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กชายธนดล  ขันธรรม
 
1. นางขวัญรพี  เครือใย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 1. เด็กชายสิขรินทร์  มีคุณ
 
1. นายวรสิทธิ์  โพธิ์แจ้ง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กหญิงรัตติการณ์  รัตนสมบัติ
 
1. นางกรรณิการ์  มุกขันธ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงธนพร   ทองโยง
 
1. นางอัจฉรา  พรนิมิตร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กชายนุการ  อินทรสังข์
 
1. นายนาทพล  ศรีบุรินทร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงภูชิษา  กุลวราเดชากิจ
 
1. นางขวัญรพี  เครือใย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  โตฤทธิ์
 
1. นายสมเกียรติ  สุริยนต์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กชายธนพล  นาคแกมทอง
2. เด็กหญิงอภิสรา  อาจหาญ
 
1. นางสาววนิดา  ภักดีวงษ์
2. นายสมปอง  ภักดีวงษ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 1. เด็กหญิงธนวรรณ  กระจ่างโรจน์
2. เด็กหญิงพรนภา  โกฐษ์แก้ว
 
1. นางสาวสถาพร  ศิลาอาสน์
2. นางสาวเกียรติสุดา  สังข์วิจิตร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 1. เด็กชายณัฐนนท์  แก้วเฉลิมทอง
2. เด็กชายปองพล  ปานคงคา
 
1. นางปรียา  ทองสมบัติ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐติยาภรณ์  อยู่คง
 
1. นายวรสิทธิ์  โพธิ์แจ้ง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงญาณิชศา  จตุุรานนท์
2. เด็กหญิงนัยน์ปพร  เผือกคล้าย
3. เด็กหญิงพิมมาดา  ประสพเพชร
 
1. นายอภินันท์  สินเสริมเมือง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กหญิงนุชนาค  จันทร์สอน
2. เด็กหญิงรัตน์ธิตา  วงษ์เด่น
3. เด็กหญิงสุรางคณา  พินโญ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีทองสุข
2. นายสุเทพ  เถินมงคล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. นายวิริยะพันธุ์  พรหมแจ้ง
2. เด็กชายสิริวุฒิ  แสงโสภี
3. เด็กชายสุรพงษ์  จำนงค์ศรี
 
1. นายบรรจง  น้อยทอง
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีทองสุข
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายวรดร  รุ่งกระจ่าง
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนวัฒน์ทศพร   จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา   จันทร์รื่นเริง
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงพรณุภา  มีชูเกศ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายเจษฤทธิ์  บำรุงวงษ์
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายนธี  พุ่มประทุม
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  กรีวิเวก
 
1. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กชายภูริณัฐ  ยินดีวิทย์
 
1. นายสวัสดิ์  ศรีบรรยงค์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
 
1. นายวรพงษ์  พุ่มพฤกษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายธนพล  พลศักดิ์
 
1. นายพงศ์เทพ  ตาใส
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  บุญยืน
 
1. นายวรพงษ์  พุ่มพฤกษ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขเกษม
 
1. นายสุพจน์  รุ่งเรือง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมเหยงค์ 1. เด็กหญิงเทอดหทัย  ผลิผล
 
1. นางภัทราพร  กรึงไกร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กชายฉลอง  คงเกษม
 
1. นายสุพจน์  รุ่งเรือง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคานหาม 1. เด็กชายวีระชาติ  ตรีชัย
 
1. นางสาวชุติมา   โชคสมบัติ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายอาณาจักร  สมบูรณ์
 
1. นายเสกสันต์  รอดย้อย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชญานิน  มีชูเกศ
 
1. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชญานิน  มีชูเกศ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  งามนิมิตร
3. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
4. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีชาเนตร
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  บุญยืน
6. เด็กหญิงพรณุภา  มีชูเกศ
7. เด็กชายสิทธินนท์  ช่างเรือนกุล
8. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
9. เด็กชายเจษฤทธิ์  บำรุงวงษ์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
3. นายวรพงษ์  พุ่มพฤกษ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์    แสนปรีชา
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
6. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
7. เด็กชายมงคล  ตรีราวาส
8. เด็กชายรัฐภูมิ  ปัญญาพ่อ
9. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
2. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
3. นายจุมพล  คำดี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
3. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
4. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
5. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
6. เด็กชายดรงค์กร   กรีลาวาท
7. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
8. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
9. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
10. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
11. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
12. เด็กชายมงคล  ตรีราวาส
13. เด็กชายรัฐภูมิ  ปัญญาพ่อ
14. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายจุมพล  คำดี
3. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
4. นายไชยวัฒน์  ขันธจินดา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกมล  โกศลวุฒิ
2. เด็กหญิงชญานิน  มีชูเกศ
3. เด็กหญิงชลธิชา  กรีวิเวก
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  งามนิมิตร
5. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
6. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
7. เด็กชายธนวัฒน์ทศพร  จันทร์อ่อน
8. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีชาเนตร
9. เด็กชายธีรภัทร  เมืองขุนทด
10. เด็กชายนวมินทร์  คามีศักดิ์
11. เด็กหญิงพรณุภา  มีชูเกศ
12. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
13. เด็กชายสรศักดิ์  สระน้ำ
14. เด็กชายสิทธินนท์  ช่างเรือนกุล
15. เด็กชายเจษฤทธิ์  บำรุงวงษ์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
3. นายไชยวัฒน์  ขันธจินดา
4. นายวรพงษ์  พุ่มพฤกษ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  คำพิมพ์
2. เด็กชายคณนาถ  ธรรมพรต
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขอารมณ์
4. เด็กชายทัศน์พล  วิจิตรจรัสรุ่ง
5. เด็กชายธัชนนท์  วงษ์จันทร์
6. เด็กชายนธี  พุ่มประทุม
7. เด็กชายปรานต์  ชำนาญธรรม
8. เด็กชายพชร  เกตุวิทย์
9. เด็กชายพีรทัศน์  วิจิตรจรัสรุ่ง
10. เด็กชายวรดร  รุ่งกระจ่าง
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
2. นายพิศิษฐ์  ทองแฉล้ม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกมล  โกศลวุฒิ
2. เด็กหญิงชญานิน  มีชูเกศ
3. เด็กชายชลธิชา  กรีวิเวก
4. เด็กชายธนวัฒน์ทศพร  จันทร์อ่อน
5. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีชาเนตร
6. เด็กชายธีรภัทร  เมืองขุนทด
7. เด็กหญิงนงลักษณ์  บุญยืน
8. เด็กหญิงพรณุภา  มีชูเกศ
9. เด็กชายสรศักดิ์  สระน้ำ
10. เด็กชายสิทธินนท์  ช่างเรือนกุล
11. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
12. เด็กชายเจษฤทธิ์  บำรุงวงษ์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายกฤษดา  จิตรักษ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนโยธิน
3. เด็กหญิงกัญวรา  วัฒนคาม
4. เด็กชายกิตติภูมิ  เยี่ยมจรรยา
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คล้ายสกุล
6. เด็กหญิงนนทิชา  โภคี
7. เด็กชายนพเก้า  กำมเชียร
8. เด็กหญิงนันทการ  ตังแต่ง
9. เด็กหญิงนันนภัส  แหมไธสง
10. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สีหะวงษ์
11. เด็กหญิงพรวิเศษ  เรืองโลก
12. เด็กหญิงภัคจีรา  รื่นบุตร
13. เด็กหญิงมุธิตา  บุญปลอด
14. เด็กหญิงวรรณรัตน์  แสงจันทร์
15. เด็กชายวรวิทย์  พงษ์ภมร
16. เด็กชายศรัทธา  ทัศนวดี
17. เด็กชายศิวกร  อ่อนอิ่มศรี
18. เด็กหญิงศุภกานต์  เพียรอ้อย
19. เด็กหญิงสิริน  พิมทอง
20. เด็กชายเจษฏา  จิตรักษ์
 
1. นายเสกสันต์  รอดย้อย
2. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
3. นางรัญญาภัทร์  กุลจิราภัทร์ฐากูร
4. นางดวงพร  เนคมานุรักษ์
5. นางวราภรณ์  สินสืบผล
6. นางสาวสุชา  อ่วมศรี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กหญิงกัลธิมา  อุดมประเสริฐกิจ
2. เด็กชายกิจติ  สงสาร
3. เด็กหญิงจริยา  อุตโมบล
4. เด็กหญิงชลิตา  ไม้แก้ว
5. เด็กชายชัยรัตน์  จุลแสง
6. เด็กหญิงณัฐณิดา  วิมานะ
7. เด็กชายนพดล  คงวิจิตร
8. เด็กหญิงนฤมล  เล็กจำปี
9. เด็กหญิงนวมล  ลียากาศ
10. เด็กหญิงนาญ่า  กะเต็มหมัด
11. เด็กชายนิพล  เจริญจันทร์
12. เด็กชายบรรณสิทธิ์  ร่มเย็น
13. เด็กชายปฏิภาณ  บุญคุ้ม
14. เด็กหญิงปนารี  เข็มปัญญา
15. เด็กชายปภพ  เฉลิมญาติ
16. เด็กหญิงปภาวดี  แดงฉาน
17. เด็กหญิงปัทมา  คมขำ
18. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แสนกุรัง
19. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ร่มเย็น
20. เด็กหญิงพิชญพร  พยายอด
21. เด็กหญิงพิชญพร  สุชีธง
22. เด็กหญิงพิชญมาศ  สุชีธง
23. เด็กหญิงรุ้งเพชร  เกษมเนตร์
24. เด็กชายวรวุธ  พรหมมายนต์
25. เด็กหญิงวริศา  พรพัฒน์
26. เด็กหญิงวิจิตรา  พะงา
27. เด็กหญิงศิริพร  สร้อยศรี
28. เด็กหญิงสมฤดี  ดวงประโคน
29. เด็กชายสุทธิพงษ์  เฉลิมญาติ
30. เด็กชายสุุริยา  สุกสนอง
31. เด็กชายอนุวัฒน์  ขันธวิจารณ์
32. เด็กชายอภิเชษฐ์  ผิวเผือก
33. เด็กหญิงอริศรา  ศุภกรรม
34. เด็กหญิงอริศรา  ทองสิทธิ์
35. เด็กหญิงอินทุอร  แสงจันทร์
36. เด็กหญิงเกต  สิงห์คง
37. เด็กชายเฉลิมพงศ์  แสงเงิน
38. เด็กหญิงเพชรชลี  เฉลยปราชญ์
 
1. นายจิระเดช  เอกออมพิทักษ์
2. นางสาวภัทร์นฤน  สุขมาก
3. นางสาวชลาลัย  ชูรัส
4. นางสาวผาสุก  ผ่องโต
5. นางศิรประภา  จิรัฐเดชากุล
6. นางสาวนปภา  จันทร์สำราญ
7. นางสาวอังคณา  มั่งมี
8. นางสาวทิพวรรณ  เกษรโอสถ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษดา  พันธ์ยาง
2. เด็กชายกฤษติชัย  ฉ่ำเพียร
3. เด็กหญิงจิรัชญา  โลนันท์
4. เด็กชายนราธิป  วันอินทร์
5. เด็กหญิงปราถนา  นิลพริก
6. เด็กหญิงปิยภรณ์  บุตรน้ำเพชร
 
1. นางจินตนา  มีสมศักดิ์
2. นางจุไรรัตน์  เอิบกมล
3. นายอาทร  หาสียา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  จำเนียรผล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ  นิมิตรดี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กหญิงชลิตา  ไม้แก้ว
 
1. นางเกษร  ภาคานาม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
 
1. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  ต่ายคำ
 
1. นางสาววารินทร์  งามละออ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางคุ่ม 1. เด็กชายจักรพันธ์  สุจจะชารี
 
1. นางสาวแสงภูษิดา  เจริญหลาย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายนันทกร  นิลพฤกษ์
 
1. นางสาวสุภาศิณี  ชะโลธร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงสุภานัน  แก้วงามเมือง
 
1. นางบุษกร  ชมชู
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  เรืองภู่
 
1. นางเสาวนีย์  จิตรโสภา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายธนกร  สุขเกษม
 
1. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำซาว
 
1. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กชายสิทธิชัย  พาสังข์
 
1. นายวิโรจน์  หมีเขียว
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายภาคภูมิ  หมีมงคล
 
1. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  ใจเที่ยง
 
1. นางพนิตา  สุขสมแดน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุวะมิน
 
1. นายสุวัฒน์  มุขชาติ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุทัยศรี
2. เด็กชายกฤษฎารัตน์  ไวยวิชา
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภาคธรรม
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุวรรณชม
5. เด็กชายจักกริน  วัฒนเจริญ
6. เด็กหญิงชลธิชา  เขี้ยวแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐมนตร์  ยืนยงค์
8. เด็กหญิงณัฐสุดา  วรรณี
9. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เรียนแจ้ง
10. เด็กชายธนภัทร  เมฆกระจ่าง
11. เด็กชายธนภัทร  เพชรดี
12. เด็กหญิงธนัชชา  มีสมวัฒน์
13. เด็กหญิงธนิษฐา  สัมมาตรี
14. เด็กชายธิเบต  ผิวนวล
15. เด็กหญิงนฤกร  ตรีหิรัญ
16. เด็กชายปราชร์ญา  ขันพินิจ
17. เด็กชายพลายนรินทร์  ยอดนิล
18. เด็กชายพิทักษ์  เนียมหอม
19. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ใจสุข
20. เด็กชายภูรินทร์  สินทรัพย์
21. เด็กหญิงมนัสชนก  กลิ่นเอี่ยม
22. เด็กชายยศนันท์  มอญเต้
23. เด็กหญิงรัชภาภรณ์  ข่ายแก้ว
24. เด็กหญิงราชาวดี  หมวกชา
25. เด็กชายวันชนะ  ตรีสิทธิ์
26. เด็กหญิงวัลลภา  สุขแสงเปล่ง
27. เด็กหญิงวิภารัตน์  ประคองเทียน
28. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  หมัดอาคำ
29. เด็กหญิงวีรยา  คำอ่อน
30. เด็กหญิงศรัณย์พร  คุณเชื่อง
31. เด็กชายสมศักดิ์  ชายทวีป
32. เด็กชายสุวัฒน์  พยุงกราง
33. เด็กชายอภิวัฒน์  บุปผาสุวรรณ
34. เด็กหญิงอรนภา  คำสม
35. เด็กชายอัณฑกร  มีชูเกตุ
36. เด็กหญิงอุทุมภรณ์  อ่องเภา
37. เด็กชายเกษมสันต์  หงษ์น้อย
38. เด็กหญิงเตย  หาเรือนศรี
39. เด็กหญิงเบญจมาศ  เพประโคน
40. เด็กชายไกรวุฒิ  เสือคร้าม
 
1. นางสาวมรกต  วงษ์เนตร
2. นายไพรัช  ทันกลาง
3. นางสาวอภิญญา  เปรมจิตต์
4. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
5. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
6. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
7. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
8. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
 
1. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  ยามสุข
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  พัวพันธุ์
2. เด็กหญิงคูณเก้า   บุรีรัตน์
3. เด็กหญิงชญาน์นันท์   ห้วยหงษ์ทอง
4. เด็กหญิงชนม์สิตา   ผ่องไสววงศ์
5. เด็กหญิงชาคริญา  คำกิ่ง
6. เด็กหญิงชุตินันท์  รื่นระเริงศักดิ์
7. เด็กหญิงฐานิสรา   ขันธรูจี
8. เด็กหญิงณฐพร   สว่างวงศ์อนันต์
9. เด็กหญิงณัฐกานต์   สุขใส
10. เด็กหญิงณัฐณิชา   วรรณภพ
11. เด็กหญิงธนวรรณ  จารุศรีวรรณา
12. เด็กหญิงธนัชชา   แวะพิง
13. เด็กหญิงธนิกา   อุ่นใจ
14. เด็กหญิงปารวีย์   เย็นสำราญ
15. เด็กหญิงปุณฑริกา   เสนาพร
16. เด็กหญิงพรวารี   สุสุขเสียง
17. เด็กชายพสิษฐ์   วัฒนปรีชานนท์
18. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   วงษ์ประดิษฐ์
19. เด็กหญิงพิมมาดา   เฉยรอด
20. เด็กหญิงภัคญดา   กิตตน์การุญ
21. เด็กหญิงภูมรี   ไชยวารี
22. เด็กหญิงยุวดี   บุญช่วย
23. เด็กหญิงวรรณวิสา   จันยะนัย
24. เด็กหญิงศศิวิมล   จันทร์เย็น
25. เด็กหญิงศุภศิริ   ภูกระบิน
26. เด็กหญิงสุพิชชา   นพชนัชญ์พงศ์
27. เด็กหญิงอัญมณี   ตรีมรรค
28. เด็กหญิงอารยา   กนกเพ็ชรรัตน์
29. เด็กหญิงเดือนหนึ่ง   กรีนาวงค์
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา   เดชารัมย์
31. เด็กหญิงแพรพลอย   หงษ์นาค
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไพศาล
2. นายประทิน  นากน้ำ
3. นายสันติสุข  กระทุ่มเขต
4. นายตะวัน  เอี่ยมสกุล
5. นายสุเทพ  บ่อทอง
6. นางปาริชาติ  เรืองเกตุ
7. นางสาวเกษสุดา  ปัดทำ
8. นางสาววิภารัตน์  ตู้ภูมิ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  โนทะเวียน
2. เด็กชายชินกฤต  เส็งเอี่ยม
3. เด็กหญิงบุญรัตน์  เข็มนาค
4. เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่โต
5. เด็กชายภูรี  งามเมืองปัก
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ยนต์เปี่ยม
7. เด็กหญิงวันทนา  เกลี้ยงเกลา
8. เด็กชายศุภวิชญ์  สัมฤทธิ์
9. เด็กหญิงหทัยชนก  แย้มกลีบ
10. เด็กชายอุบล  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
2. นางมยุรี  ตะปะสา
3. นางสาวพรสวรรค์  คงศรี
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กชายชาญณุวัฒน์  ทับทิมงาม
2. เด็กชายชินวัตร  นกฉลาด
3. เด็กหญิงณัฐสิมา  ศิริยุทธ์
4. เด็กชายดนุพร  มีลักษณี
5. เด็กหญิงดาวรุ่ง  ตรีบุตรา
6. เด็กชายธนัตถ์  เผื่อนคง
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์นาดา
8. เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีนาเมือง
 
1. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
2. นางมยุรี  ตะปะสา
3. นางสาวพรสวรรค์  คงศรี
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์คำมี
2. เด็กหญิงธนวรรณ  หาวิธี
3. เด็กหญิงนุสรา  สีม่วง
4. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ไกรสิงห์สม
5. เด็กหญิงภัทราพร  บูรณะพิมพ์
6. เด็กหญิงมิณฑาลักษณ์  ชื่นพิมาย
7. เด็กหญิงวริศรา  เสนาพร
8. เด็กหญิงสุรารักษ์  โถปัญญา
9. เด็กชายอภินันท์  จันทร
10. เด็กหญิงอรพรรณ  ไกลที่พึ่ง
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวมรกต  วงษ์เนตร
3. นางสาวอรนุช  มีเงิน
4. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงคณาพร  ส่งสิริพันธ์
2. เด็กหญิงชาคริยา  ผ่องศรี
3. เด็กหญิงฑิตาภา  อินทร์พยัคฆ์
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ชินวงษ์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามสง่า
6. เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทะเขตต์
 
1. นายเกรียงไกร   ศัพท์หงษ์
2. นายสมบัติ  โล่ห์ทอง
3. นางอุทัยวรรณ  โล่ห์ทอง
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เรียนเวช
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทับทิมงาม
3. เด็กหญิงนุชรี  แววบุตร
4. เด็กหญิงลิตรษา  ฉิ้มเฉิด
5. เด็กหญิงศิริพรรณ  แย้มกลีบ
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดีประเสริฐ
 
1. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
2. นางมยุรี  ตะปะสา
3. นางสาวพรสวรรค์  คงศรี
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิตติยา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชินวงษ์
3. เด็กหญิงจิรวดี  คงสำเร็จ
4. เด็กหญิงศุทธิณี  ฆ้องกำจัด
5. เด็กชายสุภาพร  สาริกา
6. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สาริกา
7. เด็กหญิงอุลัยลักษณ์  เรณุมาร
8. เด็กหญิงโยษิตา  ละออง
 
1. นายสมบัติ  โล่ห์ทอง
2. นายเกรียงไกร   ศัพท์หงษ์
3. นางอุทัยวรรณ  โล่ห์ทอง
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช้างพินิจ
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  โพธิ์ย้อย
3. เด็กชายชนพัฒน์  พันธ์วิไล
4. เด็กชายธนทรณ์  เกิดดี
5. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โพธิ์ศรี
6. เด็กชายธีรภัทร  แจังประจักษ์
7. เด็กหญิงนฤนาถ  ปลื้มจิตต์
8. เด็กหญิงนัยเนตร  สิงหเสนีย์
9. เด็กหญิงปิยะรัตน์  สุระรัมย์
10. เด็กหญิงพิมมาดา  เฉลยวงษ์
11. เด็กชายพีระพันธุ์  เริงใจ
12. เด็กชายวรวิทย์  แก้วมะ
13. เด็กหญิงวิยดา  สิงห์พิมพ์
14. เด็กหญิงสุชาดา  วิชัย
15. เด็กหญิงสุรีพร  ธารีสุข
16. เด็กหญิงเม  แตงจันทร์
 
1. นางศิรินันท์  จุลวรรณ
2. นางสาววราพร  ม่วงประถม
3. นางศศิธร  เรืองชัย
4. ว่าที่ร้อยตรีธนเกียรติ  ฤกษ์ดี
5. นางสาวภัคจิรา   อาลัยญาติ
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  ล้านพุฒ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ดำริกิจเจริญ
3. เด็กหญิงนุสรา  ก่องกานดา
4. เด็กหญิงปาณรวี  ถีติปริวัตร
5. เด็กหญิงสุมินตรา  งามสนิท
6. เด็กหญิงอมล  ศักดิ์ธนวัฒน์
 
1. นางรัญญาภัทร์  กุลจิราภัทร์ฐากูร
2. นางดาวเรือง  ธรรมสนอง
3. นายประเวศน์  ธรรมสนอง
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงณิชารีย์  คชวิเชียร
2. เด็กชายสราวุธ  คุณราษฎร์
3. เด็กชายอนุรักษ์  รัตนวิชัย
4. เด็กชายอิทธิพัทย์  วัชรปันตี
5. เด็กชายเพชรกล้า   คำนนท์
 
1. นายนันท์พิพัฒน์  พืชเงิน
2. นางคณิตา    วงษ์เนตร
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทำใหม่ 1. เด็กชายศรัณย์  รัมมะนพ
2. เด็กหญิงสุรีพร  รุ่งเรือง
 
1. นางอรพรรณ  พุทธิเดช
2. นางดวิษาธร  เหล่าศิริวัฒนา
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชาวน์วัศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ขมิ้นเขียว
2. เด็กชายกิจติชัย  แก้วม่วง
3. เด็กชายชลธิชา  สายธาร
4. เด็กชายญาณพัฒน์  สุขสมวุฒิ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสมวุฒิ
6. เด็กชายดนัย  คงสมทอง
7. เด็กชายตะวัน  เลื่อนยศ
8. เด็กชายทูล  ทองสุขใจ
9. เด็กชายธนชาติ  หมื่นพันธ์
10. เด็กชายธิติกร  ประสวนศรี
11. เด็กหญิงธิราพันธ์  บางประเสริฐ
12. เด็กชายพลังธรรม  แสงประไพ
13. เด็กชายภัทรพงค์  เผ่าจินดา
14. เด็กชายภัทรสน  เลื่อนยศ
15. เด็กชายภาคิน  เนรมัติ
16. เด็กชายมินทร์ธาดา  ตาสี
17. เด็กชายรัฐศาสตร์  จันต๊ะวงศ์
18. เด็กชายวัลลภ  ราชวงค์
19. เด็กชายศราวุฒิ  คงสมบูรณ์
20. เด็กชายสหภาพ  เลื่อนยศ
21. เด็กชายสิธิชัย  ไอยรา
22. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีธาตุ
23. เด็กหญิงอภิชญา  คงดำ
24. เด็กหญิงเกศกนก  กีตา
25. เด็กชายเจษฎา  ศรีพรรณ์
26. เด็กชายเปรมวุฒิ  เทพตีเหล็ก
27. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เลื่อนยศ
 
1. นายทรงพล  รุ่งเรือง
2. นางสาวกนกวรรณ  สุ่มพ่วง
3. นางสาวปรารถนา  หมั่นกิจ
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กหญิงจิราภา  เสงี่ยมวงษ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชวนเจริญ
3. เด็กชายณัฏฐาพร  สวนมะลิ
4. เด็กหญิงตะวันฉาย  สวนมะลิ
5. เด็กหญิงธนันธร  คำแก้ว
6. เด็กชายธีรภัทร์  สุดแสวง
7. เด็กหญิงนัฐริกา  เทียนทอง
8. เด็กชายนาวา  นาคเกลี้ยง
9. เด็กชายนำชัย  ปานโต
10. เด็กชายพิษณุ  ประสงค์ทรัพย์
11. เด็กชายมารวย  ชงโค
12. เด็กชายยุทธกร  สวนมะลิ
13. เด็กหญิงรจนา  คงคำ
14. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ประสงค์งาม
15. เด็กหญิงวรดี  มาสกุล
16. เด็กชายวีรภัทร์  พูลศิลป์
17. เด็กชายวุฒิชัย  ภูแสงทุ่ง
18. เด็กหญิงศิริพร  พูลศิลป์
19. เด็กหญิงสายธาร  สุขทอง
20. เด็กชายสุทธิพงษ์  จำเนียรผล
21. เด็กหญิงอนุจารี  แจ่มจิต
22. เด็กชายอภิวัฒน์  เวชจำนงค์สังข์
23. เด็กหญิงเกษแก้ว  ทิมรอด
24. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สายโท
25. เด็กหญิงเบญจมาศ  อาลัยรส
26. เด็กชายเอกสิทธิ์  แจ้งนุสนธ์
27. เด็กชายไชยภัทร  วันทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ  นิมิตรดี
2. นางสุมนัส  ศรีมณฑก
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ยิ้มน้อย
2. เด็กหญิงพระจันทร์  มูลเพ็ญ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกษี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วล้ำ
5. เด็กชายสุวัฒน์  แก้วเฉลิมทอง
6. เด็กชายอุทิศ  พูลทอง
 
1. นายไพรวรรณ  ใจเสงี่ยม
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  แข็งงาน
3. นางสุชาดา  คชชะ
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  บุญเรือง
2. เด็กชายธนรัตน์  พันธวงษ์
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีสุภานนท์
4. เด็กชายปกรณ์ธาดา  ชูพร้อม
5. เด็กชายพลวิชญ์  บัณฑิตย์
6. เด็กชายมุบาร็อก  เจ๊ะมัด
 
1. นายนรินทร์  แสงพรรณ์
2. นางสายสุนีย์  คล้ายสินธุ์
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายกฤษฎา  โกมล
2. เด็กชายจิตรกร  ไวยภาคา
3. เด็กชายชูศักดิ์  มากมา
4. เด็กชายทศวรรษ  ฉิมพาลี
5. เด็กชายภาคิน  จินดาศิริพงศ์
6. เด็กชายวชิรวิทย์  เตชะคำภู
7. เด็กชายวิษณุ  สางห้วงไพร
8. เด็กชายอรรถพรรณ  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวมรกต  วงษ์เนตร
2. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
3. นายไพรัช  ทันกลาง
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เพ็ญเสงี่ยม
2. เด็กหญิงธนพร  มีพร้อม
3. เด็กชายวีรยุทธ  เจริญแสง
 
1. นายธวัชชัย  จันทร์สวัสดิ์
2. นางศิวัตรา  พลรักษ์
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ลืมตัว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ต่างครบุรี
3. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วพิมาย
 
1. นางสาวอารมย์  ผุดผ่อง
2. นางสาวกนกวลี  ขุมทรัพย์
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 1. นายธนกร  ภาชนา
2. นายไวชยันต์  กองอุบล
 
1. นางสาวจรรยา  มิ่งจันทร์
2. นางปาริชาติ  อินทร์พยุง
 
89 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงธนพร  น่วมนุ่ม
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีจันทร์
 
1. นางปิยาณี  น่วมนุ่ม
2. นางสาวศิริภรณ์  เม่นมั่น
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แก้วมณี
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ปาละศิริ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
 
91 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายปรัชญา  ช่อบุญกลาง
2. เด็กหญิงอภิชญา  นัยบุรุษ
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
2. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายภาณุเดช  ดีฤสาร
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เย็นหา
 
1. นายชัชพิสิฐพงศ์  ธาดาสุขเกษม
2. นางสาวปริยาภัทร  ศรีทอง
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงวรัญญา  อบรมศิลป์
2. นายสหัสวรรษ  กิ่งนอก
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมเหยงค์ 1. เด็กหญิงนิยดา  บุญสุขา
2. เด็กหญิงไพลิน  ทิพยะพร
 
1. นายวีรพล  ผาสุขใจ
2. นางจันทรา  ผาสุขใจ
 
95 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉุยทองดี
2. เด็กชายสิรดนัย  ศรีแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  แก้วจุรัตน์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ยิ้มประเสริฐ
 
96 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ราตรีโชติ
2. เด็กหญิงรติษา  กมลวาทิน
 
1. นางสาวดาราวรรณ  ทิมทอง
2. นางกนกรัตน์  ราตรีโชติ
 
97 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายจิรายุ  ภควัตทิพย์โพยม
2. เด็กชายนนทพัฒน์  พรหมวนิช
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ยิ้มประเสริฐ
2. นางสาวประภาภรณ์  พลรักษ์
 
98 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพิยดา  มั่นเขตวิทย์
2. เด็กหญิงศรัณยา  พูลมา
 
1. นายอติรัตน์  ด้วงประยูร
2. นางสาวเพ็ญนภา  ด้วงประยูร
 
99 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพงษ์อดิศ  บุญเรือง
2. เด็กชายภูเบศร์  พลีรักษ์
3. เด็กชายมูฮำหมัด  รุ่งเรือง
 
1. นายฐานิตย์  เนคมานุรักษ์
2. นางชนิดา  แสวงศิริทรัพย์
 
100 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพล  พึ่งสุ
2. เด็กชายนครินทร์  มะหะหมัดอาเก็บ
3. เด็กชายสราวุฒิ  นงนุช
 
1. นายนิรุช  เปรมรอด
2. นางสาวขวัญใจ  บุญสมบัติ
 
101 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 1. เด็กหญิงนิตยา  ภูมิฐาน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  แจ่มดอนไพร
3. เด็กหญิงยุพิน  พรมมินทร์
 
1. นายไมตรี  พรมภักดี
2. นายทรงพล  แสงทอง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงค์วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ทองคุ้ม
2. เด็กชายธนารัช  งามเหลือ
3. เด็กชายเสกสรรค์  จานทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  แสนสุข
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กชายกิตติ  พรหมเจริญ
2. เด็กชายปรมัตถ์  สารกุล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  บริสุทธิ์
 
1. นายวรวิทย์  ลี้เจริญ
2. นายเสรี  ดั้งขุนทด
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปณิตา  ตั้งประดิษฐ์
2. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  พึ่งตระกูล
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ประพฤติธรรม
 
1. นางสาวสุทิน  ศรีทองทา
2. นางวัฒนา  แสงรังศรี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงจันทร  จีนฉาย
2. นางสาวฉัตรชนก  กันมินทร์
3. เด็กหญิงชิดชนก  พานา
 
1. นางสาวฐิติพร  ปรอดประเสริฐ
2. นางสาวกรรณิการ์  ยิ้มละม้าย
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กลิ่นธูป
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หิรัญโรจน์
3. เด็กหญิงธัญญานุช  กลิ่นจันทร์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์ขารี
5. เด็กชายภูเบศ  โยมภูเวียง
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  จำคำ
 
1. นางสาวปริศนา  ประสงค์
2. นางสาวกนกธร  ปทุมทวีพร
3. นางสาวศุภลักษณ์  ศุภศิริ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงดวงเนตร  เรืองโอชา
2. เด็กหญิงนัฐพร  อยู่เทศ
3. เด็กหญิงพรนภา  ฝังแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณิษา  เจียมสกุล
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พืชนะ
6. เด็กชายเลิศณรงค์  อายินดี
 
1. นางมลฤดี  มีวุฒิสม
2. นางสาวสมศรี  เริงสังข์
3. นายสมปอง  จูจันทร์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินกัลยา 1. เด็กหญิงนริศรา  วาณิชย์ปฏิยุทธ์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แย้มพึ่ง
3. เด็กชายอัมรินทร์  รักขธรรม
 
1. นางละเอียด  เรืองหิรัญ
2. นางสาวสมพิศ  ประสงค์เงิน
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  พิมพิลา
2. เด็กหญิงปนัดดา  แท่นสูงเนิน
3. เด็กหญิงวลัญญา  ผึ่งมาก
 
1. นายสุวิท  มหานิยม
2. นายสุมิตร  สีมาพล
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรานนก 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คงแสงชู
2. เด็กหญิงชลธิชา  ภูมิแจดำ
3. เด็กหญิงปภัสสร  สำเนียงใหม่
 
1. นางธัญชนก  โยธิการ์
2. นางสุกัญญา  พิพัฒน์สว่างโอฬาร
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงณัฐยา  รัตนา
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  โคตเถร
3. เด็กหญิงรจนา  วงอนุ
 
1. นายสุวิท  มหานิยม
2. นายสุมิตร  สีมาพล
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงรัตน์ติญากรณ์  กุลบุญ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  รักษา
3. เด็กหญิงใบตอง  พรมกุดตุ้ม
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางสาวมาลี  หล่อประเสริฐ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิวาราม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พรหมเสนา
2. เด็กหญิงธนกร  แป้นบางนา
3. เด็กหญิงพัชริดา  เดชชัง
 
1. นางบุญเสริม  เมืองพุทธา
2. นางสาววิมล  ชื่นอุรา
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินกัลยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ระมั่งทอง
2. เด็กหญิงประภารัตน์  เต็มเปี่ยม
3. เด็กหญิงศรุตา  เปรมศิริ
 
1. นางละเอียด  เรืองหิรัญ
2. นางสาวอำนวย  แสงทอง
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงมธุรดา  ปื่นเกตุ
2. เด็กหญิงมุกมาดา  จันทร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปิ่นเกตุ
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางสาวมรกต  วงษ์เนตร
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาง 1. เด็กหญิงภัทรา  จันทรสาร
2. เด็กหญิงลีลาวดี  บุญมาก
3. เด็กหญิงวิภาวดี  เจริญทรง
 
1. นางสาวมลนภา  ม่วงทับแสด
2. นางวรีพร  ตุ๊สำราญ
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เดชสุภา
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  พุฒืมณี
3. เด็กหญิงพรฌิตา  พรมลังกา
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กชายชัยชนะรัตน์  ไพรสุวรรณ
2. เด็กชายนัทธพล  บุญทัน
3. เด็กชายมนตรี  รุจิจิตร์
 
1. นายนาทพล  ศรีบุรินทร์
2. นางวันทนา  แต้มสาระ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงดวงเนตร  เรืองโอชา
2. เด็กหญิงนัฐพร  อยู่เทศ
3. เด็กหญิงพัชริดา  แสงประกาย
 
1. นายสมโภชน์  ฉุยฉาย
2. นางสาวกัญสุญา  บุญเกิด
 
120 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงกฤตกานต์  ดีลาภ
2. เด็กชายณัฏฐชัย  ชัยวณิชย์
3. เด็กหญิงธนัญชนก  ชิวะโต
 
1. นางสาวประภาศรี  ละออเอี่ยม
2. นางสาวอุษนัน  ขันสาคร
 
121 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณัฐฎา  ภูมิภาค
2. เด็กหญิงณิชานาฎ  พุ่มศิริ
3. เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  มีลือกิจ
 
1. นางพันทนา  โพธิ์ศรีมา
2. นางสาวภาราดา  พิมพ์เมือง
 
122 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 1. เด็กหญิงปภัสสร  มูลแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  เจียมสกุล
3. เด็กหญิงวาสนา  เมฆฉาย
 
1. นางสาววรรณี  แสนยาเจริญกุล
2. นางสาวเปมิกา  มีเจตนี
 
123 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ฉิมพลี
2. เด็กชายสริด  อ่อนเกตุ
3. เด็กชายอภิรักษ์  ดีแท้
 
1. นางศิวัตรา  พลรักษ์
2. นางสาวเขมิกา  สาธร
 
124 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 1. เด็กชายรื่นพงษ์   สาหร่าย
2. เด็กหญิงวิภา  โต้ตอบ
 
1. นางสาวสุนิษา  สัมฤทธิ์
2. นางสาวอิศราลัย  เงินกลม
 
125 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วใส
2. เด็กหญิงวรรณกร   จันทร์ตรี
 
1. นางศิวัตรา  พลรักษ์
2. นางสาวเขมิกา  สาธร
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายรพีภัทร์  ดีฉาย
 
1. นางอัจฉรา  พรนิมิตร
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายโยธิน  จิตรสุภาพ
 
1. นางสาวกมลพร  อันทปัญญา
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กชายยศพร  ภู่หิรัญ
 
1. นางสาวอโนเชาว์  แก้วกูลฑล
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 1. เด็กหญิงชลธาร  แก้วเฉลิมทอง
 
1. นางอรุณลักษณ์  เฉลิมสถาน
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 1. เด็กชายกนกพล  อาจประสม
 
1. นางสาวนิตยา  บุญเกิน
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีประชา 1. เด็กหญิงปภาศรี  สุวรรณโกสินธิ์
2. เด็กหญิงพิมรภัทร์  จำปา
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  บำเพ็ญบุญ
4. เด็กหญิงราชาวดี  ศรีคำแขก
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุดมฤทธิ์
6. เด็กหญิงอิศรา  ปิ่นวิเศษ
 
1. นางสาวสุนิษา  สิงหา
2. นายสุรชัย  คำดีราช
3. นายประจวบ  เงินเหรียญ
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 1. นางสาวสุภัทรา  โพธิ์สุข
 
1. นางรสสุคนธ์  ใบยัว
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พงษ์สุด
 
1. นางพัทยา  สุขเขตต์
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายศราคม  จันทร์พุ่ม
 
1. นางสาวนชรพร  ประมวลสุข
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุพัทธา  เสาะสืบงาม
 
1. นางนัธกานต์  ควรรู้
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายเตชนิธิ  ระหงษ์
 
1. นางนุกูล  จำนงบุญ
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  พานิจจะ
 
1. นางสาวนชรพร  ประมวลสุข
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วายุภักษ์
2. เด็กชายเอกราช  วงวัฒน์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  มั่นดี
 
1. นางทัศนีย์  ตรีสิทธิ์
2. นางสาวสุวรรณา  แก้ววิเชียร
 
139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กหญิงจิณณพัต  รอดเมือง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  กลิ่นแก้ว
3. เด็กชายสรายุต  เจริญพร
 
1. นางมานิส  ลำดับศรี
2. นางปัทมา  เพชรสุข
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายธนัช  งามบุญฤทธิ์
2. เด็กชายธีรภัทร  คล้ายหลิม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  โพธิ์พุ่มเจริญ
 
1. นางสาวนชรพร  ประมวลสุข
2. นางสาวพีรญา  บำรุงจิตต์
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงมาย  คาวีวงษ์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  เนตรบุญ
3. เด็กชายอรรถวิทย์  หุนติราช
 
1. นางสาววราพร  ม่วงประถม
2. นางสาวนภาพร  สมบูรณ์สุข
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายธนากร  พวงมาลัย
2. เด็กชายพลศักดิ์  พวงมาลัย
 
1. นางสาวระเบียบ  เขียวไสว
2. นางสาวปริยาภัทร  ศรีทอง
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 1. นางสาวนวพรรณ  สุขทวี
2. เด็กชายวินิทร  บุญยัง
 
1. นางสาววราภรณ์  ขันธสร
2. นางสาววันวิวาห์   เรียนงาม
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านช้าง 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  จันทรา
2. เด็กชายสหรัฐ  บุญยานันท์
 
1. นายวิทยายุทธ  แสงไข่
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กชายอนุพงษ์  พิมพ์อุบล
2. เด็กชายอำพล  โสมณฑา
3. เด็กชายใหม่  พระฉาย
 
1. นายสุวิท  มหานิยม
2. นายสุมิตร  สีมาพล
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กชายวิษณุ  สุรารักษ์
2. เด็กชายศรายุทธ  ขาวฉ่อง
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  พรมเภา
 
1. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
2. นายวิทยา  นิลเพ็ชร์