หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Child Show 2015) ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสมศักดิ์ ชโลธร ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายจำเนียร คุณเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางกาญจนา พุตฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายจำนอง พยัคฆ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
7 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
8 นายสมศักดิ์ ชโลธร ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
9 นายจำเนียร คุณเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
10 นายหิรัญ สาทสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
11 นางอภิญญา อ่อนจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
12 นายบุญเลิศ โตสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
13 นายสุระพล เฉลิมสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
14 นางสุรีรัตน์ จันทร์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหันตรา (เวชสมาน ราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
15 นายสำเนา เลียบมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
16 นายอำนาจ เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
17 นางกัญชรส เนตรนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
18 นางพักตร์วิภา ตะเพียนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
19 นางปิยะรัฐ จำเนียรพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
20 นางทองอยู่ มุสิกชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
21 นายสุพจน์ แจ้งเขว้า ครู โรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายเอกชัย พงษ์อารี ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
23 นายอาทิตย์ ลาภชัย ครู โรงเรียนวัดดอนพุดซา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายธวัชชัย ดำเนินงาม ช่างสี ชั้น ๔ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายประยุทธ พงษ์เจริญ ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายณรงค์ แซ่ภู่ ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายเอกชัย แสงสุวรรณ์ ช่างปูน ชั้น ๔ โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
28 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
29 นายธวิช สุดใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
30 นายนเรศ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
31 นายวัฒนชัย ศาสตร์สาระ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
32 นางสาวอนุชิดา บำรุงวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
33 นายปรีวัติ สมัครประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
34 นายกฤษณะ ถิระพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
35 นายธวัช บุญชุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
36 นางประนอม ทรัพย์มีชัย ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
37 นางทัศนีย์ อยู่ทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
38 นางสาวภัทรา สุขนิคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
39 นายสุรพงษ์ เทียมมโน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
40 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
41 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
42 นายวิชิต เรือนจำรูณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
43 นางสุมาลี มีวุฒิสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
44 นางระพีพรรณ มีสมศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
45 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผล
46 นายสุรินทร์ ขันตี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคานหาม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผล
47 นางสาวเพ็ญจันทร์ รื่นเนตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผล
48 นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผล
49 นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผล
50 นางมาลัย สุขนิยม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผล
51 นางปราณี มีชิตสม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผล
52 นางสาวชญามัย สุธัมรส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผล
53 นางอัจฉราภรณ์ กนกอุดม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผล
54 นางจิตรา จินตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผล
55 นางสุวนี มีแตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผล
56 นางน้ำทิพย์ คงเกษม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผล
57 นายปฏิพัทธ์ โฉมวิไล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดทำใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผล
58 นายนิรุส ศริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผล
59 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผล
60 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
61 นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
62 นางนพวรรณ ส่งสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
63 นางปราณี ปิยะทัศน์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
64 นางทิพย์วารี แจ่มใส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
65 นางสุรีรัตน์ ขันธสนธิ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
66 นางบุญสม มีกุศล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
67 นางกาญจนา พุตฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
68 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
69 นายธีระวัฒน์ สุขีสาร ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
70 นางชลิดา สุขเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
71 นางสาวอัญชลี ธีระสาสน์ ครู โรงเรียนวัดนาค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
72 นางสาวเกสร ศรีทอง ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
73 นางสาวจันทิมา เดชเพิ่มสุข ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
74 นางเบ็ญจมาศ วรรณสุข ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

นางกาญจนา พุตฉาย โทร 081-4025287 e-mail : kanjanaputchai@hotmail.com Id line : 0814025287
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]