หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 41 27 69.23% 7 17.95% 4 10.26% 1 2.56% 39
2 โรงเรียนประตูชัย 61 26 46.43% 18 32.14% 8 14.29% 4 7.14% 56
3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 29 20 71.43% 4 14.29% 3 10.71% 1 3.57% 28
4 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 25 18 78.26% 1 4.35% 3 13.04% 1 4.35% 23
5 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 49 16 38.1% 13 30.95% 12 28.57% 1 2.38% 42
6 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 28 16 59.26% 7 25.93% 2 7.41% 2 7.41% 27
7 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 33 15 51.72% 6 20.69% 6 20.69% 2 6.9% 29
8 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 27 15 55.56% 4 14.81% 4 14.81% 4 14.81% 27
9 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 33 14 43.75% 9 28.13% 5 15.63% 4 12.5% 32
10 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 37 12 33.33% 17 47.22% 5 13.89% 2 5.56% 36
11 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 29 12 41.38% 13 44.83% 3 10.34% 1 3.45% 29
12 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 27 12 48% 11 44% 2 8% 0 0% 25
13 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 25 11 47.83% 3 13.04% 7 30.43% 2 8.7% 23
14 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 19 11 57.89% 3 15.79% 3 15.79% 2 10.53% 19
15 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 17 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
16 โรงเรียนวัดศรีประชา 26 10 41.67% 8 33.33% 6 25% 0 0% 24
17 โรงเรียนวัดนาอุ่น 27 9 33.33% 10 37.04% 6 22.22% 2 7.41% 27
18 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 24 9 39.13% 10 43.48% 2 8.7% 2 8.7% 23
19 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 24 9 47.37% 7 36.84% 2 10.53% 1 5.26% 19
20 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 17 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
21 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 23 9 39.13% 5 21.74% 8 34.78% 1 4.35% 23
22 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 18 9 50% 5 27.78% 3 16.67% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 22 9 42.86% 4 19.05% 5 23.81% 3 14.29% 21
24 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 22 8 40% 7 35% 3 15% 2 10% 20
25 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 18 8 47.06% 5 29.41% 3 17.65% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 16 8 50% 4 25% 4 25% 0 0% 16
27 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 17 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
28 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 31 7 22.58% 8 25.81% 12 38.71% 4 12.9% 31
29 โรงเรียนวัดพรานนก 34 7 26.92% 7 26.92% 11 42.31% 1 3.85% 26
30 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 25 7 28% 6 24% 9 36% 3 12% 25
31 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 24 7 30.43% 6 26.09% 8 34.78% 2 8.7% 23
32 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 20 7 35% 6 30% 7 35% 0 0% 20
33 โรงเรียนวัดนาค 14 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
34 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 15 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 18 7 38.89% 4 22.22% 5 27.78% 2 11.11% 18
36 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 19 7 41.18% 4 23.53% 5 29.41% 1 5.88% 17
37 โรงเรียนวัดผดุงธรรม 14 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
38 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 28 6 22.22% 10 37.04% 8 29.63% 3 11.11% 27
40 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 21 6 28.57% 8 38.1% 7 33.33% 0 0% 21
41 โรงเรียนวัดบ้านม้า 20 6 30% 7 35% 4 20% 3 15% 20
42 โรงเรียนวัดพะยอม 21 6 31.58% 7 36.84% 4 21.05% 2 10.53% 19
43 โรงเรียนวัดทำใหม่ 17 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
44 โรงเรียนวัดคานหาม 22 6 28.57% 6 28.57% 7 33.33% 2 9.52% 21
45 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 19 6 31.58% 6 31.58% 4 21.05% 3 15.79% 19
46 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 21 6 35.29% 6 35.29% 4 23.53% 1 5.88% 17
47 โรงเรียนบ้านเป็ด 17 6 35.29% 4 23.53% 6 35.29% 1 5.88% 17
48 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 13 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
49 โรงเรียนเชาวน์วัศ 23 6 42.86% 3 21.43% 4 28.57% 1 7.14% 14
50 โรงเรียนวัดอินกัลยา 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
51 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 24 5 20.83% 8 33.33% 9 37.5% 2 8.33% 24
52 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 19 5 26.32% 6 31.58% 6 31.58% 2 10.53% 19
53 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 12 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 0 0% 12
54 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 16 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 5 31.25% 16
55 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 16 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 12 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนบ่อแร่ 20 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
58 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 11 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 11
59 โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 9 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
60 โรงเรียนวัดจำปา 26 4 15.38% 10 38.46% 7 26.92% 5 19.23% 26
61 โรงเรียนวัดบัวงาม 28 4 14.81% 9 33.33% 8 29.63% 6 22.22% 27
62 โรงเรียนวัดศาลาลอย 22 4 21.05% 8 42.11% 4 21.05% 3 15.79% 19
63 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 27 4 17.39% 7 30.43% 11 47.83% 1 4.35% 23
64 โรงเรียนบ้านลำแดง 17 4 23.53% 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 17
65 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 18 4 23.53% 5 29.41% 7 41.18% 1 5.88% 17
66 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 18 4 28.57% 4 28.57% 5 35.71% 1 7.14% 14
67 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 12 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
68 โรงเรียนบ้านคู้คด 12 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
69 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
70 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 14 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
71 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 18 3 16.67% 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 18
72 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 16 3 18.75% 8 50% 3 18.75% 2 12.5% 16
73 โรงเรียนบวรวิทยา 15 3 20% 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 15
74 โรงเรียนวัดหัวหิน 12 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
75 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
76 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 13 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
77 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
78 โรงเรียนวัดศิวาราม 10 3 30% 1 10% 5 50% 1 10% 10
79 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
80 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 11 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
81 โรงเรียนวัดบึง 18 2 11.11% 10 55.56% 6 33.33% 0 0% 18
82 โรงเรียนวัดหนองบัว 11 2 18.18% 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 11
83 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 14 2 14.29% 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 14
84 โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 12 2 18.18% 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 11
85 โรงเรียนวัดหนองนาง 19 2 10.53% 4 21.05% 10 52.63% 3 15.79% 19
86 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 10 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
87 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 12 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 3 25% 12
89 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 11 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
90 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 11 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
91 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 10 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
92 โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 15 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
93 โรงเรียนวัดไทรงาม 12 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
94 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 12 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
95 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนคอตันคลอง 27 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
97 โรงเรียนวัดสะแก 16 2 16.67% 2 16.67% 4 33.33% 4 33.33% 12
98 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 11 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
99 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 9 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
100 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
101 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 7 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
102 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 7 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
105 โรงเรียนวัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
106 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 7 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
107 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
108 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 8 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
110 โรงเรียนวัดปรีดาราม 9 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนวัดโคกมะยม 23 1 4.35% 12 52.17% 7 30.43% 3 13.04% 23
112 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 16 1 6.25% 8 50% 6 37.5% 1 6.25% 16
113 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 15 1 7.14% 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 14
114 โรงเรียนตำหนักเพนียด 13 1 8.33% 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
115 โรงเรียนวัดไก่ 11 1 9.09% 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 11
116 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 13 1 7.69% 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 13
117 โรงเรียนวัดพระงาม 12 1 8.33% 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 12
118 โรงเรียนบ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 11 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
119 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 8 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
120 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 9 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
121 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต 10 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 9 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
123 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร 9 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
125 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
126 โรงเรียนมุสลิมบำรุง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
128 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
130 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 11 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
131 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
133 โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดนนทรีย์ 19 0 0% 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 14
135 โรงเรียนวัดช้าง 13 0 0% 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 13
136 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 12 0 0% 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 12
137 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 7 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
138 โรงเรียนวัดน้ำเต้า 7 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
139 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 7 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
140 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
141 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
142 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนวัดแค 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
144 โรงเรียนประชาสามัคคี 13 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 7
145 โรงเรียนวัดปากกราน 5 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
146 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
147 โรงเรียนวัดสฎางค์ 9 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
148 โรงเรียนวัดดอนกลาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
150 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
153 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 6 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
154 โรงเรียนวัดนางชี 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
155 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
156 โรงเรียนวัดทุ่งมน 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
157 โรงเรียนวัดดอกไม้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางกาญจนา พุตฉาย โทร 081-4025287 e-mail : kanjanaputchai@hotmail.com Id line : 0814025287
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]