หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-aya1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางนันทวรรณ ตั้งอารมย์ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา มังกะลังครู โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว (สำลีเคลือบราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายพิชิต ขำดีครู โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางนันทวรรณ ตั้งอารมย์ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา มังกะลังครู โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว (สาลีเคลือบราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายพิชิต ขำดีครู โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางน้ำอ้อย เมืองนาคินผู้อำนวยการโรงเรียนกลางคลอง ๒๗ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ เกลาเทียนครู โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางอรุณลักษณ์ เฉลิมสถานครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางดวงภัทร สุนิมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐนันท์ มณฑาทิพย์ครู โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
3. นางสาวรุ้งนภา สมงามครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา อ่อนจริงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำใหม่ประธานกรรมการ
2. นางมยุรา สัมมาคามครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางอัจฉรีย์ คงเจริญเขตต์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวลี ขุมทรัพย์ครู โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
3. นางพัชรี ผาสุขรูปครู โรงเรียนวัดจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางหิรัญ สาทสินธุ์ครู โรงเรียนวัดไผ่(เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวลี ขุมทรัพย์ครู โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
3. นางพัชรี ผาสุขรูปครู โรงเรียนวัดจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์ครู โรงเรียนวัดไผ่(เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวลี ขุมทรัพย์ครู โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
3. นางพัชรี ผาสุขรูปครู โรงเรียนวัดจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางอัจฉรา พรนิมิตรครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย โพธิ์ศรีครู โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กองโชคครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา พรนิมิตรครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย โพธิ์ศรีครู โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กองโชคครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา พรนิมิตรครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย โพธิ์ศรีครู โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กองโชคครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย พงษ์อารีครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายวิเชนทร์ คล้ายอ่อนครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาววนิดา ภักดีวงษ์ครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ มุขชาติครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ โพธิ์กระจ่างครู โรงเรียนวัดไก่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีตรีธนันท์ กาญจนประภาครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจรัญ จำรัสศรีครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญรพี เครือใยครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นายบุรุษศักดิ์ คิดฉลาดครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจรัญ จำรัสศรีครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญรพี เครือใยครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นายบุรุษศักดิ์ คิดฉลาดครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจรัญ จำรัสศรีครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญรพี เครือใยครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นายบุรุษศักดิ์ คิดฉลาดครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้งครู โรงเรียนปฐมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ สังข์บุญชูครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางศารินทร์ เสมสายัณห์ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าครู โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เผือกโสภาครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายอภินันท์ สินเสริมเมืองครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางขวัญใจ เบญจะขันธ์ครู โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา รุ่งราตรีครู โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าครู โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เผือกโสภาครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายอภินันท์ สินเสริมเมืองครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางขวัญใจ เบญจะขันธ์ครู โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา รุ่งราตรีครู โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าครู โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เผือกโสภาครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายอภินันท์ สินเสริมเมืองครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางขวัญใจ เบญจะขันธ์ครู โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา รุ่งราตรีครู โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายคมสัน อยู่ชาครู โรงเรียนบ้านดอนข่อย “คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”กรรมการ
3. นายเสกสันต์ รอดย้อยครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายคมสัน อยู่ชาครู โรงเรียนบ้านดอนข่อย “คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”กรรมการ
3. นายเสกสันต์ รอดย้อยครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ สุขเวชกิจครู โรงเรียนวัดคานหามประธานกรรมการ
2. นายปราโมท ศรีสุวรรณ์ครู โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการ
3. นายเกรียงไกร พักใสครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ สุขเวชกิจครู โรงเรียนวัดคานหามประธานกรรมการ
2. นายปราโมท ศรีสุวรรณ์ครู โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการ
3. นายเกรียงไกร พักใสครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายดาวรุ่ง เรืองอุไรครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายปิยะ โสตรศรีสุขครู โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยากรรมการ
3. นายวันชัย อยู่สมบุญนักการ โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางดาวรุ่ง เรืองอุไรครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายปิยะ โสตรศรีสุขครู โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยากรรมการ
3. นายวันชัย อยู่สมบุญนักการ โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาววราพร ภาคธรรมครู โรงเรียนวัดธรรมจริยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย อยู่สมบุญนักการ โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการ
3. นายพงศักดิ์ พวงมณีครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาววราพร ภาคธรรมครู โรงเรียนวัดธรรมจริยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย อยู่สมบุญนักการ โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการ
3. นายพงศักดิ์ พวงมณีครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุครู โรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร มะณีพันธ์ครู โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ขวานเพ็ชรครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุครู โรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร มะณีพันธ์ครู โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ขวานเพ็ชรครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์ครู โรงเรียนวัดนาคประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาววรรณิษา ดำอ่ำครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์ครู โรงเรียนวัดนาคประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาววรรณิษา ดำอ่ำครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประภาส เพ็ชรักษ์ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นายวรรณรัชต์ ศุภสกุลดำรงค์ครู โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ขันธจินดาครู โรงเรียนวัดอุทัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นิมิตรดีครู โรงเรียนบ่อแร่กรรมการ
3. นางกรรณิกา ชนาวิรัตน์ครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋วครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายกัมพล อยู่จุ้ยครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายบรรจง สาหร่ายครู โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋วครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายกัมพล อยู่จุ้ยครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายบรรจง สาหร่ายครู โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ พวงมณีครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา บุญเนตรครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการ
3. นางจิรกานต์ สุขเพ็ชรครู โรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวินัย จริตธรรมครู โรงเรียนวัดศาลาลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา บุญเนตรครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการ
3. นายสุพจน์ ชาตินันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอภิเชษฐ์ อยู่เทศครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช มีเงินครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
3. นายธานี จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ อยู่เทศครู โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช มีเงินครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
3. นายธานี จีระดิษฐ์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมใจ เรียบร้อยครู โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองประธานกรรมการ
2. นายประภาส เพ็ชรรักษ์ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางยุพาพร รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมใจ เรียบร้อยครู โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองประธานกรรมการ
2. นายประภาส เพ็ชรรักษ์ครู โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางยุพาพร รุ่งเรืองครู โรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายวัลลภ สุขประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกมะยมประธานกรรมการ
2. นายธีระ ผ่องสมรูปครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นายปราโมท ศรีสุวรรณ์ครู โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการ
4. นายธีรศานต์ โพธิ์สามต้นครู โรงเรียนนางคุ่มกรรมการ
5. นายประเสริฐ หนูจ้อยครู โรงเรียนวัดพระแก้ว“โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สุขประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกมะยมประธานกรรมการ
2. นายธีระ ผ่องสมรูปครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นายปราโมท ศรีสุวรรณ์ครู โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการ
4. นายธีรศานต์ โพธิ์สามต้นครู โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
5. นายประเสริฐ หนูจ้อยครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายวัลลภ สุขประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกมะยมประธานกรรมการ
2. นายธีระ ผ่องสมรูปครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นายปราโมท ศรีสุวรรณ์ครู โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการ
4. นายธีรศานต์ โพธิ์สามต้นครู โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
5. นายประเสริฐ หนูจ้อยครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สุขประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกมะยมประธานกรรมการ
2. นายธีระ ผ่องสมรูปครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นายปราโมท ศรีสุวรรณ์ครู โรงเรียนวัดศาลาลอยกรรมการ
4. นายธีรศานต์ โพธิ์สามต้นครู โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
5. นายประเสริฐ หนูจ้อยครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย แสงประไพครู โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย สุนทรสุขครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการ
3. นายณัฏฐภัทร์ กฤติธีพงศ์สุภาครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงประไพครู โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย สุนทรสุขครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการ
3. นายณัฏฐภัทร์ กฤติธีพงศ์สุภาครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ วรรณมุขครู โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)ประธานกรรมการ
2. นายทิพากร ราชวังเมืองครู โรงเรียนวัดกษัตราธิราช (ไพจิตรวิหารการบำรุง)กรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพครู โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ วรรณมุขครู โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)ประธานกรรมการ
2. นายทิพากร ราชวังเมืองครุ โรงเรียนวัดกษัตราธิราช (ไพจิตรวิหารการบำรุง)กรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพครู โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ วรรณมุขครู โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)ประธานกรรมการ
2. นายทิพากร ราชวังเมืองครู โรงเรียนวัดกษัตราธิราช (ไพจิตรวิหารการบำรุง)กรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพครู โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางเรณู สีนิลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ จิตต์โสภาครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางเรณู สีนิลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ จิตต์โสภาครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางเรณู สีนิลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ จิตต์โสภาครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางเรณู สีนิลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ จิตต์โสภาครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายพงศ์เทพ ตาใสครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต เจียระบรรพครู โรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นางสาวจิราพร อุ่นเมืองครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวดล การจนารักพงค์ครู โรงเรียนโคกมะยมประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา ปิ่นทองครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เจริญศักดิ์ครู โรงเรียนกลางคลอง 27กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพงศ์เทพ ตาใสครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร อุ่นเมืองครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวดล การจนารักพงค์ครู โรงเรียนโคกมะยมประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา ปิ่นทองครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เจริญศักดิ์ครู โรงเรียนกลางคลอง 27กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงศ์เทพ ตาใสครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต เจียระบรรพครู โรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นางจิราพร อุ่นเมืองครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงศ์เทพ ตาใสครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต เจียระบรรพครู โรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นางจิราพร อุ่นเมืองครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายภูวดล การจนารักพงค์ครู โรงเรียนวัดโคกมะยมประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา ปิ่นทองครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เจริญศักดิ์ครู โรงเรียนกลางคลอง 27กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุสิตา บ่อสุวรรณครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางนิสากร บุญเสริมครู โรงเรียนวัดทำใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายภูวดล การจนารักพงค์ครู โรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการ
2. นางสาวลลิตา ปิ่นทองครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เจริญศักดิ์ครู โรงเรียนกลางคลอง 27กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุสิตา บ่อสุวรรณครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางนิสากร บุญเสริมครู โรงเรียนวัดทำใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุสิตา บ่อสุวรรณครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางนิสากร บุญเสริมครู โรงเรียนวัดทำใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ สินสืบผลครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ อินทะโชติครู โรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สีสดครู โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุสิตา บ่อสุวรรณครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางนิสากร บุญเสริมครู โรงเรียนวัดทำใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สินสืบผลครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ อินทะโชติครู โรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สีสดครู โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชญาดา ปุยอ๊อดครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)ประธานกรรมการ
2. นางอาภาภรณ์ สุนทรสุขครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวเรณู วัชรพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวภัทรารัตน์ สุขเกษมครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
5. นางดวงพร เนคมานุรักษ์ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชญาดา ปุยอ๊อดครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)ประธานกรรมการ
2. นางอาภาภรณ์ สุนทรสุขครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวเรณู วัชรพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวภัทรารัตน์ สุขเกษมครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
5. นางดวงพร เนคมานุรักษ์ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาพร เมืองสุขครู โรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร ม่วงประถมครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการ
3. นางธิดาวรรณ สุนิมิตรครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ หนูเล็กครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการ
5. นางสรินธร แสงอรุณครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดาพร เมืองสุขครู โรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร ม่วงประถมครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการ
3. นางธิดาวรรณ สุนิมิตรครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ หนูเล็กครู โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการ
5. นางสรินธร แสงอรุณครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกัญชลี รื่นพานิชครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาววีรภัทร จินตะไลครู โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)กรรมการ
3. นางรัญญภัทร์ กุลจิราภัทร์ฐากูรครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกัญชลี รื่นพานิชครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาววีรภัทร จินตะไลครู โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)กรรมการ
3. นางรัญญภัทร์ กุลจิราภัทร์ฐากูรครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรัสรินทร์ ธนาวัฒน์เดชานนท์ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ มีจันโทครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ ใยบัวครู โรงเรียนผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรัสรินทร์ ธนาวัฒน์เดชานนท์ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ มีจันโทครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ ใยบัวครู โรงเรียนผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุรพล ดีเลิศครู โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ใจชื่นครู โรงเรียนวัดสามเรือน "จนุสสโรอนสสรณ์"กรรมการ
3. นางสาวอธิพร ผาสุขถินครู โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ มณฑาทิพย์ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมประธานกรรมการ
2. นายพลากร ดุษณีครูผู้ช่วย โรงเรียนกลางคลอง ๒๗กรรมการ
3. นางวิยดา ตำตาดครู โรงเรียนวัดบ้านหีบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6
1. นายสมชาย แสงประไพครู โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย สุนทรสุขครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการ
3. นายณัฏฐภัทร์ กฤติธีพงศ์สุภาครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงประไพครู โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย สุนทรสุขครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการ
3. นายณัฏฐภัทร์ กฤติธีพงศ์สุภาครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทศพล วงษ์เนตรศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์สุชา จารุมณีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมนัส ทัพไทยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายเสน่ห์ ชาติจันทึกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)กรรมการ
5. นายอดุลย์ ศิลรักษาครู โรงเรียนวัดเกาะเลิ่งกรรมการ
6. นางดาธิณี ตามเพิ่มครู ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอภาชีกรรมการ
7. นางสาวณัฐกุณจิรา สกุณาครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ศิริ สุภสุขผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายเสริมพงศ์ เมืองมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนศักดิ์ เปาริกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวมรกต วงษ์เนตรครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แก้วภักดีครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการ
6. นางพิมพ์สุชา จารุมณีข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสุชาติ ทองมาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ท่าวังข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด บุญทนิมิตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมนัส ทัพไทยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสุรชัย กาญจนุปกฤตครู โรงเรียนวัดนนทรีย์กรรมการ
5. นายนพคุณ นาคทองครู โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มกรรมการ
6. นายพรโรจน์ พศกชาติครู โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มกรรมการ
7. นายธวัช บุญชุ่มผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายนพคุณ ลัคนาวิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนพรพินิตพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ์ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นางสาวเกศราพร พยัคฆ์เรืองครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวสายพิน สมศรีครู โรงเรียนวัดพะยอมกรรมการ
5. นางธัญภา อยู่สุขครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ สรัญชาติครู โรงเรียนวัดมาบโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธนศักดิ์ เปาริกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางแคทรียาภรณ์ อินทิพย์ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ เนียมหอมครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
4. นายพัฒนา น้อยไพโรจน์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไชยทัศน์ มีปราชญ์สมครู โรงเรียนวัดทำใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร ผาสุขพันธ์ครู โรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการ
3. นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวชสมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
4. นายสิทธิชัย สุขสมกลิ่นครู โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวจิดาภา นามสีครู โรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพรัตน์ พันธุรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกษัตราธิราช (ไพจิตรวิหารการบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์เปล่งแจ้งครู โรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางปิยาณี น่วมนุ่มครู โรงเรียนวัดนาคกรรมการ
4. นางสาวณัฐกมล สุกุมลนันทน์ครู โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
5. นายณวัฒน์ เชียงสายครู โรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการ
6. นางปรินดา อับดุลเลาะฮ์ครู โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสาวปิยวรรณ ประสงค์เงินครู โรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช เนตรนุชครู โรงเรียนวัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ผูกพันธ์ครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ วงษ์ทรงยศครู โรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
4. นางสาวพิชชาพร คำกังวาฬครู โรงเรียนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยพร บัวผันผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายปกร วิชัยรัมย์ครู โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นายชัชพิสิฐพงศ์ ธาดาสุขเกษมครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวหยดชลิน กุดโอภาสครู โรงเรียนบ้านข่อยโทนกรรมการ
5. นายไชยา เมรัตน์ครู โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา หอมกระแจะครู โรงเรียนวัดเทพอุปการาม (อุป อุ่น พัฒนาประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเอนก ทองเนื้อแปดครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ กาศจักร์ครู โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
3. นางสาวอาวีศรี นิลเจียระไนครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนเกียรติ ฤกษ์ดีครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวอฑิตยา ไพโรจน์ครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ นาคสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ปลดเปลื้องครู โรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา ขันธพาลีครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
4. นางสาวประภาภรณ์ พลรักษ์ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
5. นายไชยทัศน์ มีปราชญ์สมครู โรงเรียนชุมชนวัดทำใหม่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวีรพล ผาสุขใจครู โรงเรียนวัดมเหยงค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี รัตนวิจารณ์ครู โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสุรชัย ศรีโพธิ์ทองครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสะไบทิพย์ แสนทวีสุขครู โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มประเสริฐครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญประภา ศรโชติครู โรงเรียนวัดเกาะเลิ่งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมนึก จุ้ยดอนกลอยผู้อำนวยการโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา บำรุงนาครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
3. นายสุวิท มหานิยมครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืนครู โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)กรรมการ
5. นางพรทิพย์ แก้วจุรัตน์ครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอติรัตน์ ด้วงประยูรครู โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา สายพร้อมญาติครู โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ปาลวัฒน์ครู โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ ๑๘๐กรรมการ
4. นางกนกรัตน์ ราตรีโชติครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวจิราพร เพชรรัตน์ครู โรงเรียนวัดโคกกรวด (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาวนุชชา คล่องณรงค์ครู โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
7. นางสาวปิยะธิดา พระวิสัตย์ครู โรงเรียนบ้านดอนข่อย “คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ผ่องถ้อยครู โรงเรียนวัดบ้านม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา มิ่งจันทร์ครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ชัยพิพัฒน์ครู โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์)กรรมการ
4. นายอาทร หาสียาครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ ศรีชาติครู โรงเรียนวัดไก่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย สัญญโสภีครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐพร เปรมกมลพันธ์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ทองดีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
4. นางสาววีรยา กองสนธิ์ครู โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางดาราวรรณ ทิมทองครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายนิรุช เปรมรอดครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ บุญสมบัติครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ กุลเทพบัณฑิตย์ครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายรณยุทธิ์ เลขพันธ์วิทยากรสอนศาสนา โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวปัทมา ยามันซาบีดีนเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายดำรง สุขสนองครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สนธิพรครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวประภาศรี เพ็งสุขครูผู้ช่วย โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ สุขสนองครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สนธิพรครู โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวประภาศรี เพ็งสุขครูผู้ช่วย โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางบังอร ธงธนานุรักษ์ครู โรงเรียนวัดนาคประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร ปรอดประเสริฐครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ปิ่นแก้วครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ก้อนทองครู โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันธบุตรครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวกันยุมา กสิกิจครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางมนชยา สุผลครู โรงเรียนวัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญประภา ศรโชติครู โรงเรียนวัดเกาะเลิ่งกรรมการ
3. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ ประสงค์เงินครู โรงเรียนวัดอินกัลยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี สังสะกุลครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการ
3. นางวรรณา โพธิ์กระจ่างครู โรงเรียนวัดไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเกตุมณี ผลจันทร์ครู โรงเรียนบ้านข่อยโทนประธานกรรมการ
2. นายตรัสสา ชุมพรครู โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชรกรรมการ
3. นางสาวประทิน เกษีระคุปต์ครู โรงเรียนบ้านดอนข่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายนฤพงษ์ พิมพ์ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร มหาเทียนครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นางสรรพัชญา มีวุฒิสม คอร์เบ็ทท์ครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพิชชาภา โฉมมิตรครู โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางแคทรียาภรณ์ อินทิพย์ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นางละเอียด เรืองหิรัญครู โรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ นากสุวรรณชาติครู โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางระพีพัฒน์ ปานทองครู โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายพิชัย สุผลครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ดร.ฮินดล เดชเสถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สุภาพเนตรครู โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี สังสะกุลครู โรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญเชิด แจ้งใจครู โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพรภพ ศรีคำครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นายภูเมธ ธนัตนันทเดชครู โรงเรียนบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปรียา ทองสมบัติครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธประธานกรรมการ
2. นางวันดี อุ่นทรัพย์ครู โรงเรียนวัดศรีภวังค์กรรมการ
3. นางปารณีย์ วรรณบูรณครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุนันทา ประสพวงศ์ครู โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร สมบูรณ์สุขครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ศรีเรืองครู โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวอำนวย แสงทองครู โรงเรียนวัดอินกัลยาประธานกรรมการ
2. นางอารีวรรณ ช่วยพัฒน์ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นางสุเมธี จันทร์ศิลาครู โรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบังอร โตยะบุตรครู โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ตรีสิทธิ์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางโกสุม แจ่มเล็กครู โรงเรียนวัดเจ้าปลุก(เติมรัฐประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนพพร ญาณธรรมครู โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ ๑๘๐ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช พุฒิมณีครู โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญกรรมการ
3. นางวิรินดา นุดตะเคียนครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ จุรินทรครู โรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”ประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษิกา พลายเพ็ชร์ครู โรงเรียนวัดศรีประชากรรมการ
3. นางสายสมร โวหารครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมลฤดี มีวุฒิสมครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ มะปรางหวานครู โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ รื่นบุญครู โรงเรียนวัดช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางประภา พันธ์รักษ์ครู โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางอุไร ไม้เลี้ยงครู โรงเรียนวัดสะตือกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ไทยคณาครู โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางประไพ แสงดาครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาวรรณ มะสีพันธุ์ครู โรงเรียนวัดนางคุ่มกรรมการ
3. นางจันทรา ผาสุขใจครู โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ ดีเลิศครู โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสุมณฑา ตั้งทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านดอนข่อย “คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุภา บุญพึ่งครู โรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางวิไล แสงทองครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางสาวดนยา อาบวารีครู โรงเรียนวัดภาชี “สุนทรอุปถัมภ์”กรรมการ
4. นางสาวฟารีดา การีซอครู วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางขวัญฤทัย ภู่สาระครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ เตโชครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
3. นางรัชนี เนตรเจริญครู โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวเกษร ศรีทองครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารัตน์ เตโชครู โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
3. นางรัชนี เนตรเจริญครู โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังศรีครู โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังศรีครู โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังศรีครู โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด มหามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีครู โรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ พวงมณีครู โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทครู โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด มหามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด มหามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด มหามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด มหามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด มหามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด มหามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด มหามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด มหามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด มหามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด มหามนตรีครู โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีครู โรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
4. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
5. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจโรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
4. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
5. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
4. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
5. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
4. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
5. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
4. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
5. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
4. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
5. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
4. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
5. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
4. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
5. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
4. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
5. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ปกีรณัมกิจครู โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
4. นายนาทพล ศรีบุรินทร์ครู โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการ
5. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอมรรัตน์ สมจิตครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทครู โรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมครู โรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอมรรัตน์ สมจิตครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทครู โรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมครู โรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอมรรัตน์ สมจิตครู โรงเรียนวัดเทพคันธารามกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทครู โรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมครู โรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีครู โรงเรียนวัดหนองเป้า ประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลครู โรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาครู โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

นางกาญจนา พุตฉาย โทร 081-4025287 e-mail : kanjanaputchai@hotmail.com Id line : 0814025287
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]