สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขต จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วัน วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายจักริน  นิลละออ
2. เด็กชายปารเมศ  ประสงค์
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กชายอานนท์  มะระครอง
 
1. นางสาวอิงอร  เอี่ยมโอษฐ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายชนินท์  ซุงหล้า
2. นายปรัชญา  กิตติรุ่งเรือง
 
1. นางศิริลักษณ์  อินทรสอน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงศิวกานต์  ศิริเขตต์
2. เด็กหญิงอาภัสร  พันธุ์วงศ์
 
1. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  โกลากุล
2. เด็กชายเอเชีย  ภาณรมย์
 
1. นายวิสุทธิ์  เรืองนิ่ม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายคีตกานท์  วิเศษ
2. เด็กชายปรัชญา  อุ่มน้อย
 
1. นายประเจิด  อู่อะรุญ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกาน  กานตรัชต์
2. เด็กชายสุรกานต์  วิเชียรชาติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายยศธร  นามมะหิงษ์
2. นายสิทธิโชค  จรรยาศรี
 
1. นางชฎาพร  แสงศรีจันทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายชานนท์  ย่นมรรคา
2. เด็กชายภานุวัตร  เพ็ชรมณี
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายบัญชา  แสงภักดี
2. เด็กชายสุภัทรพงษ์  ฉายากุล
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดวงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพรรณษา  หาศาสตร์ศรี
 
1. นายวิสุทธิ์  เรืองนิ่ม
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธีรเมธ  อินนาลา
2. เด็กชายเชาวฤทธิ์  รัตนจิตร
 
1. นางสาวสิริพร  ท้วมไทย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  กุศลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญมาวงค์
3. เด็กชายนิมิตต์  ประดิษฐ์
4. เด็กชายสิรวิชญ์  เกษประทุม
5. เด็กหญิงสุธาธรณ์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวณัฏฐ์พิมล  วงษ์ตุ้ม
2. นางสาวธันย์ชนก  กุลยอด
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกษมา  ฝ่ายรีย์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ประทุมรัตน์
3. นายจิรายุ  จันนา
4. นายธนพล  สุขตระกูล
5. นายเดชาพล  อยู่ชุ่ม
 
1. นางสาวพรรณนิภา  แก้วสถิตย์
2. นางสาวธิติยา  ฉะกระโทก
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายทศพล  ศรีเมือง
2. นายธนาธร  ยิ่งพิพัฒน์
3. นายศราวุธ  ห่วงสกุลรัตน์
4. นายศาสตรา  จันทร์สุข
5. นายอานนท์  แสงกล้า
 
1. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  ขจรกุล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกฤติมา  อินทรประเสริฐ
2. นายธีรภณ  สุขแสงเปล่ง
3. นางสาวนภสร  สุขสนอง
4. นางสาวนุชรี  พันธ์ด้วง
5. นายรัตนวรรธก์  เบ้าตุ่น
 
1. นางพิมลภัทร  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอ้อมหทัย  เขียนพลกรัง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายธีรพัฒน์  พุทธวงษ์
2. นายปรีชา  จินตะบุตร
3. นางสาวพรนิภา  กล้าหาญ
4. นางสาวสุชาวดี  อโนทัย
5. นายอภิสิทธิ์  จิตรพานิชเจริญ
 
1. นายรัชพล  บุตรดี
2. นางสาวเตนรินทร์  หินอ่อน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายดนัย  ตุ้มม่วง
2. นายนายชนินทร์  เวียงนนท์
3. นายพลากร  พันเถื่อน
4. นายสุรศักดิ์   ชัยมาลา
5. นายสุรศักดิ์  มะหังสา
 
1. นางสาวจินตนา   สว่างภพ
2. นางมาวดี  เมืองแก้ว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวจุฑารัตน์  ดารายิ่ง
2. นายณัฐพงษ์  สังสิมมา
3. นายณัฐภัทร  เซ่งทอง
4. นายธนาวุฒิ  ยีมะเฟือง
5. นายสหรัฐ  คนดี
 
1. นางสุพรรณี  เสาใบ
2. นางสาวพฤกษวรรณ  แสงอุดม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกันตยา  พงษ์สว่าง
2. เด็กชายธนธรณ์  เตียนโพธิ์ทอง
 
1. นางผกาพร  ตาสว่าง
2. นางน้ำผึ้ง  อุ่มน้อย
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายบัลลังก์ทอง  บำรุงจิตร์
2. เด็กหญิงวรกมล  กำปั่นทอง
 
1. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีชาติ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงแพรวา  สุมประดิษฐ
2. เด็กชายไชยภพ  สร้อยมณี
 
1. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
2. นายสุธน  อารีรักษ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายกฤษฎากร  บำรุง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุรเดช
 
1. นางสุพรรณี  เสาใบ
2. นางสาวปาริชาติ  ไชยศึก
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงศรี
2. เด็กชายอิทธิพล  หุ่นเกิด
 
1. นางบุปผา  วงษาเลิศ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงสุธิดา  คำน้อย
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  กองเพ็ง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ใจเย็น
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สังข์ทิพย์
2. เด็กชายพรชัย  รื่นนาม
 
1. นางสาวจินตนา   สว่างภพ
2. นางประภาพรรณ์  รัตนจิตร์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายปวเรศ  แปลกวงษ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาวภทรพร  ทองฟัก
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. เด็กหญิงจีรยา  พิภพไชยาสิทธิ์
2. เด็กชายอภินัทธ์  ไทยธานี
 
1. นางสาววันดี  อำพันรัตน์
2. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กชายพีรวัฒน์  สีสอน
2. เด็กหญิงเพ็ญพร  ศรสวาท
 
1. นายวัลลภ  สสิกาญจน์
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 1. เด็กหญิงพรวิสา  วันเพ็ญ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ตุ้มพิมาย
 
1. นางคำผง  บุญพิรุณ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงณัสรินทร์  ปัญญาผล
2. เด็กชายประพัทธ์พงศ์  สิงห์นิกร
 
1. นายนิพนธ์  อึ่งกูล
2. นางสาวสุภาพ  พานิชตระกูล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพลพงศ์  เปริญกุล
2. เด็กหญิงอารดา  เล็กมณี
 
1. นางสิทธรัตน์  สงึมรัมย์
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  เถื่อนมูลละ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเซนต์จอห์น    
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายพชรพล  ประเสริฐสม
2. นางสาวสุพัตรา  พันธุเป็น
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริทอง
2. นางสาววิไลลักษณ์  ป้อมคำ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายวรโชติ  ทองรัตน์
2. นางสาววัลยา  คงมี
 
1. นางสาวจินตนา   สว่างภพ
2. นางประภาพรรณ์  รัตนจิตร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. นายบดินทร์  จิระวนิช
2. นางสาวรักษิตา  ศรีภมร
 
1. นางสาววันดี  อำพันรัตน์
2. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.81 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายจิรายุ  มหมนต์เจริญ
2. นางสาวสุพรรษา  มะคาทอง
 
1. นางวราภรณ์  พันธุ์หิม
2. นายปรเมษฐ์  ปานเกลียว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.64 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายคุณากร  เปรมสวัสดิ์
2. นางสาวธัญญารัตน์  ปานสมสวย
 
1. นางบุปผา  วงษาเลิศ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.45 ทอง 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวนิสารัตน์  สังข์รัศมี
2. นายวีรภัทร  แจ้งวิจิตต์
 
1. นายนิพนธ์  อึ่งกูล
2. นางสาวสุภาพ  พานิชตระกูล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.3 ทอง 7 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายปฏิวัติ  ค้ำชู
2. นางสาววรรณิภา  นกยูงทอง
 
1. นางชูจิตร  สุดถนอม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.65 ทอง 8 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายฤทธิพร  อินปิ่นปัก
2. นางสาวหทโยบล  แก้วสองศรี
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นายเกษสยาม  บุญยงค์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.98 เงิน 9 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายธนพัฒ  ไพบูลย์
2. นางสาวนราวัลย์  เกษจันทร์
 
1. นายรัชพล  ลานตวน
2. นางสาวพิชามญชุ์  ธัญญะภู
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.5 เงิน 10 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวณัชชา  กุลแจง
2. นายพงศกร  ศิริกุล
 
1. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.48 เงิน 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวชัชรพี  พรมมา
2. นายรัฐภูมิ  หลงแป้น
 
1. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
2. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.58 เงิน 12 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายดนุพร  จันทะกุล
2. นางสาวประไพพัตร  อุไรรัตน์
 
1. นายวัลลภ  สสิกาญจน์
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงบุญชญาภา  พลราช
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายสรยุทธ  สุขอันเลิศ
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงศรินยา  วงษ์ละคร
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวสร้อยสิรินทร์  บุญตัน
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวเมษา  อินทชิต
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกัตภณ  ยอดนารี
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70.6 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวอชิรญา  จันทร์ทิพย์
 
1. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ถมเถื่อน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุมรรัตน์  ศรีอภิญญาโยธิน
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีสังข์
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 4 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  กาวีจันทร์
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 1. เด็กหญิงปนัดดา  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พงษ์อยู่
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวรจนา  ศิลปปรีชา
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  เป้าประสิทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวดาราณี  ฉิมดี
 
1. นายสันติ  วรรลยางกูร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวสุทธิกานต์  สิทธิพงษ์
 
1. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายชัยพร  ขุนพัตร์
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  โพธิ์ชารี
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงลลิตา  จิตร์ผ่อง
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74.4 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  คัมภิรานนท์
 
1. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 1. เด็กชายเอกรัตน์  อุ่นทินวงษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พงษ์อยู่
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา)   1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกรกนก  แก้วหอม
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวนิภาพร  พรหมรักษา
 
1. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาววิภา  บุญชัยรุ่ง
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75.2 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวธัญพร  วงศ์ด้วง
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ทัพวงศ์
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกรรชัย  อ่อนสะอาด
 
1. นายอภินุช  แก้วทอง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงปาฏิหาริย์  อินแสง
 
1. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 4 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พงษ์อยู่
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกฤษณา  เปี่ยมแทน
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวณัชฐา  เอื้อดำรงสิริ
 
1. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์ภาดา  พหลยุทธ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ถามั่งมี
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โนราช
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยพร  สุขสมจิตร์
 
1. นางสาวอรวรรณ   ธรรมวิจารณ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงปิยะชาติ  กาฬภักดี
 
1. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  สุทธิชัย
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 1. เด็กหญิงนรมน  วิภาตะจิตร์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พงษ์อยู่
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธนภรณ์  หนูสอน
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนันทพร  เทียนทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวเรณู  ดวงเดือน
 
1. นางสาวอรวรรณ   ธรรมวิจารณ์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายสมเจต  จามากุล
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวมัณฑนา  สอนประสิทธิ์
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวมณีนุช  สุขวาสนะ
 
1. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71.4 เงิน 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. นางสาวชนากานต์  ทรัพย์สินชัย
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายชินกร  เสงี่ยมวงษ์
2. นายนนทกาญจน์  ทิพย์พิมาลย์
3. เด็กชายพีรพงษ์   สีดารอด
 
1. นางสาวอรวรรณ   ธรรมวิจารณ์
2. นายคณพศ   พูลสมบัติ
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายชนานันท์  พูเขียว
2. เด็กชายธนภัทร  สินสวัสดิ์
3. เด็กชายอธิคม  กาทอง
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
2. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชญามล  ชัยบัณฑิตย์
2. เด็กหญิงพรรณิภา  มาตขาว
3. เด็กชายศุภณัฐ  อิ่มแผน
 
1. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
2. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวขวัญจิรา  เตสังข์
2. นางสาวฑิมพิกา  ยุวนิช
3. นายพงศ์พันธ์  ปานเทศ
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
2. นางสาวสายพิรุณ  พุทธรักษา
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายวีรยุทธ  บุญยัง
2. นายสิริภูมิ  ศรีสุวรรณ
3. นายอัชราทร  ปู่ศรี
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
2. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายคฤหัส  สมพูล
2. นางสาวศศิธร  นวานุช
3. นายเจษฎากร  คุณาวุธหิรัณย์
 
1. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
2. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชาย สิทธา    โสรีกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์ลามา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชาย นฤพนธ์    ปานแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์ลามา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายมงคล  สุขเจริญ
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นาย วชิรวุฒิ    เอี่ยมละออ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์ลามา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายธีรภัทร์  บุญชู
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชยาวุธ   สีดาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์ลามา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกัลยาณี  พันธุ์วงศ์
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชาย เมธราสิทธิ์    เฉลิมวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์ลามา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายสวัสดิ์ณรงค์  ตุ้มทอง
 
1. นายนายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายอุดม  สุขละม้าย
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิง นัทธ์กมล    กิจวิเศษ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวศิริยากรณ์  กสิกรเจริญ
 
1. นางสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาว ธัญชนก    ขุมทรัพย์
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิง ชนัญชิดา    คงเจริญ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ว่องไว
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิง ปลายฟ้า    แก้วกล้า
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ว่องไว
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาว สลิลทิพย์    ทองอินทร์
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิง ปรีชญา    แดงฉาน
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาว สโรชา    กนิษฐสุต
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  กองปัญญา
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายณัฐพล  พาพิมพ์
 
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พูนทราย
 
1. นายคณพศ   พูลสมบัติ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาว ธัญชนก   ขุมทรัพย์
2. เด็กชาย ปลายฟ้า   แก้วกล้า
3. นางสาว สรน์สิริ    พุ่มศิริ
4. เด็กชาย สิทธา    โสรีกุล
5. เด็กหญิง โซร์เฟียร์   แพรญาติ
6. เด็กหญิงชนัญชิดา    คงเจริญ
7. เด็กหญิงปรีชญา    แดงฉาน
8. นางสาวอรุชา   แฉ่งใจ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  พิพย์มาลา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิง ชนัญชิดา    คงเจริญ
2. เด็กชาย ชยาวุธ  สีดาคำ
3. เด็กชาย นฤพนธ์  ปานแก้ว
4. เด็กหญิง ปรีชญา   แดงฉาน
5. เด็กหญิง พรชนก   ทองคำ
6. นางสาว มัณฑนา    กนิษฐสุต
7. นาย รัฐธรรมนูญ   แดงฉาน
8. นางสาว วรพรรณ    รดหอมดี
9. นางสาว สโรชา    กนิษฐสุต
10. เด็กชาย อธิบดี    แดงฉาน
11. นางสาว อรุชา  แฉ่งใจ
12. นายกฤษดา   โพธิ์เขียว
13. เด็กหญิงนัทธ์กมล   กิจวิเศษ
14. เด็กหญิงรวิภา    พิทักษ์ดวงกมล
15. เด็กชายสิทธา    โสรีกุล
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  สุโนภักดิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
3. นางสาวมุทิตา  บัวหลวง
4. เด็กชายวรานนท์  ธรรมหนองพอก
5. เด็กชายศุภชัย  ชาญเกษม
6. เด็กชายศุภสิทธิ์  ทีพันดุง
7. นายสุรเดช  สิงหะ
8. เด็กชายอดิศร  หวังปรุงกลาง
9. นายอนุชา  ศรีวิชาย
10. เด็กชายอภิชาญ  ทรงวิศิษฎ์
11. นายอันดา  แช่มชุรี
12. เด็กหญิงอุไรรัตน์  สาระนิต
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
2. นายชัชวาลย์  สาธารณะ
3. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายกิตติชัย  ผดุงแพทย์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ถมยาปริวัฒน์
3. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
4. นายธีรภัทร์  บุญชู
5. นายมงคล  คำงาม
6. นางสาวรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
7. นายวีรวัฒน์  อยู่เย็น
8. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
9. นายสมพร  แก้วมณีวงษ์
10. เด็กหญิงสุธาทิพย์  นิลกรณ์
11. นายอุดม  สุขละม้าย
12. เด็กหญิงเกตุแก้ว  พรมศรีจันทร์
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
2. นางสาวรังสินี  เฉลิมคราม
3. นายประยุทธ  ไทยกลาง
4. นายพิเชษฐ์  ทองประสาท
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นายกฤษดา  จิตตรีชัย
2. เด็กชายชรันดร์  กระแสร์สาย
3. นายชลสิทธิ์  สมฟอม
4. เด็กชายธีนวัฒน์  ชังม่วง
5. เด็กหญิงบุณยานุช  อ้วนศรี
6. เด็กชายปรีดา  ประทุมทอง
7. นายพงศ์กร  รุ่งเต่า
8. เด็กชายพงษ์ธร  ทองบุญ
9. นางสาวพลอยไพลิน  หอมชื่น
10. เด็กหญิงภานุมาส  ศรีวิลัย
11. นายภูวนารถ  ขาวสำลี
12. นายรณกร  หอมชื่น
13. เด็กหญิงรัตนาวดี  จันดา
14. เด็กชายวรวัฒน์  ทรัพย์เชาว์
15. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วกัลยา
16. นางสาวสมฤดี  ขำชม
17. นายสันติภาพ  อิ่มเจริญ
18. นางสาวสุปราณี  กุศลเสนอ
19. เด็กหญิงอัญชลิดา  ยางมั่น
20. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศรศิลป์
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
2. นางจันทร์ทิพย์  บุญไทย
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายชัชนันท์  หวังกองทอง
2. เด็กชายธีรนนท์  เพ็งชัยสิน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วเนตร
4. เด็กหญิงรุจิฎาภรณ์  อนันตโรจน์
5. เด็กชายอนุวัฒน์  หลงรัตน์
6. เด็กชายเอกศิษฐ์  นิธิณัฐเจริญกุล
 
1. นายอนันท์   วงษ์แสง
2. นายชาญวุฒิ  ดอนพุทธา
3. นายคณพศ   พูลสมบัติ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายปารินทร์  โสภิตลาภธนา
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  อินทร์ชัย
3. เด็กชายภาธรณ์  ประคองสังข์
4. เด็กชายอนาวิล  ศรีศักดิ์
5. เด็กชายอิศราพล  ภูพิสิฐวงศ์
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
2. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
3. นายณัฐวีย์  ยิ้มพิน
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายดนุเดช  เกิดพงษ์
2. เด็กชายระพีพงษ์  คำภาน้อย
3. เด็กชายวรนน  ทาอ้น
4. เด็กชายสวัสดิ์ณรงค์  ตุ้มทอง
5. เด็กชายเกษม  กองเพ็ง
6. เด็กชายเมธา   โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
3. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติ  นวลสาลี
2. นายธินรัช  จันทร์แก้ว
3. นายนิติ  แก้ววิสัย
4. นางสาวภัทราภรณ์  นาคสกุล
5. นายสรวิชญ์  โตไกรรักษ์
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
2. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
3. นายชานนท์  แก้วทอน
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายพชร  จำเนียรเจริญสุข
2. นายวิชิตโชค  ปานพวงแก้ว
3. นายศิวรุฬห์  ศิลปวัฒนกุล
4. นางสาวสุภลักษณ์  กองผา
5. นายสุรสีห์  วงษ์ตาฟู
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
2. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
3. นายณัฐวีย์  ยิ้มพิน
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายณรงค์เดช  นพแก้ว
2. นายณัฐชนน  โสภา
3. นายทศพล  ศรีเมือง
4. นายรัฐพงษ์  เฉลี่ยวฉลาด
5. นายไชยาสิทธิ์  ทุมละออ
 
1. นายวิชัย  ประทุม
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกมลทิพย์  ตันเรือง
2. เด็กหญิงกันยาพร  ไตรสรณพงษ์
3. นายกานต์  ทองสาร
4. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
5. เด็กหญิงจิรพร  ผินนอก
6. เด็กชายฉัตรชัย  ดวงสุวรรณ์
7. เด็กหญิงชฎาพร  เหลาสิงห์
8. เด็กหญิงชมภูนุช  แจ่มสุวรรณ
9. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรสูต
10. นางสาวชลลดา  ห่อหุ้ม
11. นายธนากร  ดวงไสว
12. เด็กชายธัชชัย  สีหานาม
13. เด็กชายนครินทร์  ปิ่นเงิน
14. เด็กชายนพรัตน์  ขันอินทร์
15. เด็กชายบัณฑิต  คำพยา
16. นางสาวปฐมาวดี  ไม้สนท์
17. เด็กชายปรเมศร์  นิยะโสม
18. นางสาวภาวิณี  ชะชาตย์
19. เด็กหญิงภิญญดา  สุโพธิ์
20. นางสาวมณทกานต์  พึ่งศิริ
21. นางสาววราภรณ์  สุธรรมา
22. นายวัชรากร  จุลแก้ว
23. นายวีรพงษ์  รัตนชูศรี
24. เด็กชายวีระยุทธ  วิมลโนช
25. นายวุฒิพงษ์  อรุณโน
26. เด็กหญิงศศิกานต์  รอสูงเนิน
27. เด็กชายสรชัย  กลิ่นนิ่มนวล
28. นายสหรัฐ  พรหมจันทร์
29. เด็กหญิงสุธิตา  สังข์ทอง
30. เด็กหญิงสุนทรี  สีอวน
31. เด็กหญิงสุนิสา  ทองเสงี่ยม
32. เด็กหญิงสุพิชญา  สืบด้วง
33. นางสาวอภิษฐา  พงษ์รุ่งเรือง
34. เด็กหญิงอรัญญา  สมบัติพรม
35. เด็กหญิงอาทิตยา  พระเทศ
36. เด็กหญิงอารียา  กองเสนา
37. เด็กหญิงเกวรินทร์  แซ่ปึง
38. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ตาลี
39. เด็กหญิงโยทิกา  ปลาทอง
40. เด็กหญิงไพลิน  มีทอง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
3. นายธงชัย  ตาพาลี
4. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายจตุพจน์  อินแหยม
2. เด็กชายจราวุฒิ  เถินมงคล
3. เด็กชายจิรสิน  คำเสงี่ยม
4. เด็กชายจิรายุ  นนทะการ
5. เด็กหญิงจุฬธิดา  โมรีรัตน์
6. เด็กหญิงชลิตา  วิเชียรศรี
7. เด็กหญิงชุธิดา  ย่นมรรคา
8. เด็กชายณัฐชัย  เภตรา
9. เด็กชายณัฐพล  ทองสูงเนิน
10. เด็กหญิงณัฐริกา  อยู่เจริญ
11. เด็กชายทิวากร  ทองจันทร์
12. เด็กชายธนดล  ประสพศักดิ์
13. เด็กชายธนวัฒน์  วิเชียรวัฒน์
14. เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์เกษม
15. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทโชติ
16. เด็กชายนครินทร์  วิงทองดี
17. เด็กหญิงนันทวัลย์  เนียมเผือก
18. เด็กหญิงนุชนาฏ  ทองสุข
19. เด็กชายปรเมศณ์  เอี่ยมจ้อย
20. เด็กชายปิยะศักดิ์  บัวบาน
21. เด็กชายปิรวรรธ  บัวบาน
22. เด็กหญิงพนิดา  สิงห์ทอง
23. เด็กหญิงพรพิมล  ฉิมยาง
24. เด็กชายภูริภัทร  ธนาคุณ
25. เด็กหญิงมัลลิกา  พูลพงษ์
26. เด็กหญิงมานิตา  เรไร
27. เด็กชายรัตนพล  รอดมณี
28. เด็กหญิงวรินทร  จำปาทอง
29. เด็กชายวรเทพ  ราวิชัย
30. เด็กหญิงวิรัญยา  ซักไทร์
31. เด็กชายวีรชัย  เสาร์คำ
32. เด็กชายวุฒิชัย  ใจเที่ยง
33. เด็กชายสิรภัทร  ดั่นวัฒนา
34. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พวกกระโทก
35. เด็กหญิงสุพรรษา  ชินทรักษา
36. เด็กหญิงอริสา  นวลสังข์
37. เด็กชายอิทธิพล  เฉลียวพงษ์
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงษ์แย้ม
39. เด็กชายโสภณ  นิลมาลา
40. นางสาวไอรดา  วิเชียรศรี
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
2. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
3. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
4. นายพรนิวัฒน์  เอี่ยมดีเลิศ
5. นางสาวศศศรัณย์  นิ่มทัศนศิริ
6. นายเวียงชัย  ลุนภูงา
7. นางสาวธรรญชนก  เจริญสุข
8. นางสาวเพียงใจ  คำพู
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายสรชัย  กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. เด็กชายณัฐภัทร  เสวก
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายเฟื่องระบิล  ภาคเมธี
 
1. นายนพดล  นาคพลกรัง
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพร  พรหมมินทร์
 
1. นายชาญวุฒิ  ดอนพุทธา
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.7 เงิน 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  บุญศรีแก้ว
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพร  เอี่ยมคำ
 
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายภาคิไนย  จรกระจ่าง
 
1. นายอนันท์   วงษ์แสง
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายมงคล  คำงาม
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายรัฐพงษ์  เฉลียวฉลาด
 
1. นายนพดล  นาคพลกรัง
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. เด็กหญิงพรรณแพร  ทรงกัมพล
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงปนิดา  ปราศรัย
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงวณิชญา  พันธุ์สำโรง
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาววิริยาภรณ์  หนูสอนศรี
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สุทธิพัันธ์
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 7 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประสพธรรม
 
1. นายวิชัย  ประทุม
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงมิลดา  หาญณรงค์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 9 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  สมศรี
 
1. นายคณพศ   พูลสมบัติ
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 10 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  พุทธปัญญา
 
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวภัทราภรณ์  นาคสกุล
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. นางสาวนิธิพร  สุขเกษม
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาววรรวิสา  สมเนตร
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกิตติมา  พุทธรักขิโต
 
1. นายวิชัย  ประทุม
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวไอรดา  วิเชียรศรี
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวมุฑิตา  บัวหลวง
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.5 เงิน 6 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวเบญจมาศ  ศรีทอง
 
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายวิชาญ  วงษาหาร
 
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภาธรณ์  ประคองสังข์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายนุติ  หงษ์วิลัย
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายวราวุธ  วงษ์ละคร
 
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายมงคล  คำงาม
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายจักรพงศ์  ดอกพุฒ
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงศศิกานต์  อุ่นจิตร
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  น้อยภูมิ
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  พุทธปัญญา
 
1. นายธนวัฒน์   พิทักษ์วรพันธ์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชาลี
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐนารี  สุวรรณหงษ์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวเมธาพร  หงส์อ้าย
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวกรพรรณษา  ทวีผล
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายนุติ  หงษ์วิลัย
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายเมธาพัฒน์  สุขขีรัตน์
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายรัชพล  รัตนศรีสมบัติ
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสุมา   กาตูน ไซเยด
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองดี
 
1. นายฐานันดร์  สุริวรรณ
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงศรินทร  วัฒนธรรม
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนัชชา  อ่อนจันทร์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวธนวรรณ  ป้อมสุวรรณ
 
1. นายธงชัย  ตาพาลี
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวสุวรรษา  พุ่มดวง
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพร  พรหมมินทร์
 
1. นายชาญวุฒิ  ดอนพุทธา
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายราเชนทร์  ไชยหงส์ษา
 
1. นายวิชัย  ประทุม
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กชายเกษม  กองเพ็ง
 
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายพชร  จำเนียรเจริญสุข
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายภาคิไนย  จรกระจ่าง
 
1. นายอนันท์   วงษ์แสง
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายเทพฤทธิ์  คุณธรรม
 
1. นายนพดล  นาคพลกรัง
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายสหรัฐ  บุญมา
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายนุติ  หงษ์วิลัย
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นายวราวุธ  วงษ์ละคร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พูนทราย
 
1. นายคณพศ   พูลสมบัติ
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนภาพร  ดีเดช
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  แดงพงษ์
 
1. นายวิชัย  ประทุม
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  พุทธปัญญา
 
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวธนวรรณ  ป้อมสุวรรณ
 
1. นายธงชัย  ตาพาลี
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวภัทราภรณ์  นาคสกุล
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวอณัญลักษณ์  พรรคพล
 
1. นายอนันท์   วงษ์แสง
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวสุดารัตน์  ราชวงษ์
 
1. นายธนวัฒน์    พิทักษ์วรพันธ์
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวปิยะธิดา  สวนเศรษฐ
 
1. นายนพดล  นาคพลกรัง
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสุมา   กาตูน ไซเยด
2. เด็กชายชนะชล  บำเพ็ญวัฒนา
3. เด็กหญิงชนิสรา  พิศเพ็ง
4. เด็กชายชลวัฒน์  ทาศรี
5. เด็กหญิงชลิตา  พูลวิทยกิจ
6. เด็กหญิงณัชชา  อร่ามชัย
7. เด็กหญิงณัฎฐา  ปาละนันทน์
8. เด็กหญิงณิชกานต์  ปล้องอ่อน
9. เด็กหญิงณิชารีย์  จูพาณิชย์
10. เด็กหญิงดลหทัย  หวัง
11. เด็กหญิงดวงพรรณ  พวยอ้วน
12. เด็กหญิงธนวรรณ  แพนไธสง
13. เด็กชายธนสิทธิ์  อยู่ประเสริฐ
14. เด็กหญิงธนัชญา  แก้วรอดวงษ์
15. เด็กหญิงธนัญชนก  อารมณ์ชื่น
16. เด็กหญิงธัญจิรา  จักรพล
17. เด็กหญิงบงกชมาศ  ปักมาศ
18. เด็กชายปารินทร์  โสภิตลาภธนา
19. เด็กชายพัชรไกรวินฒ์  เฉลยศิลป์
20. เด็กหญิงพิชชา  แสงมณี
21. เด็กหญิงพิชชาพร  ชนะสกุลนิยม
22. เด็กชายภูริ  นิตติวัฒน์
23. เด็กชายภูรินทร์  เอกสุข
24. เด็กชายภูรินทร์  แย้มอุทัย
25. เด็กชายภูวนันต์  ตันนิกร
26. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีคุ้ม
27. เด็กชายรัฐภูมิ  อินทร์ชัย
28. เด็กหญิงศมลวรรณ  ศรีวิลัย
29. เด็กชายสพล  มหาวงศ์
30. เด็กชายสมจิตต์  ศรีเสือ
31. เด็กชายสุชาครีย์  คงคะสุวรรณ
32. เด็กชายสุภชัย  สุภรณ์
33. เด็กหญิงอรณิชา  ชาญไววิทย์
34. เด็กชายอำพล  เวียงนนท์
35. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  บุญพิทักษ์
36. เด็กหญิงเยี่ยนหลิง  หลิว
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
2. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
3. นายณัฐวีย์  ยิ้มพิน
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกชกานต์  เก่งเขตรวิทย์
2. นางสาวกัญญาดา  ชาลีกุล
3. นายกิตติภูมิ  บุญด้วยลาน
4. นางสาวจิรเมธ  กาญจนวิชานนท์
5. นางสาวฐิตา  โสภิตลาภธนา
6. นางสาวฐิติมา  เมตตา
7. นางสาวณัชชา  สุดสวาท
8. นายณัฐภูมิ  ภิญโญอนันตพงษ์
9. นางสาวณัฐริกา  อังคณา
10. นางสาวณัฐริภา  แถมยิ้ม
11. นายธนพล  สุขตระกูล
12. นายธนวัฒน์  อยู่เกตุ
13. นายนพรุจน์  หงษ์อุบล
14. นางสาวนพวรรณ  คำปัน
15. นางสาวปภาวี  มีภู่
16. นางสาวประภาศิริ  ประเวศชโยดม
17. นายปุณณรัตน์  ต้นวงศ์
18. นางสาวพัชราภา  บัวหลวง
19. นางสาวพิชญาวี  รัศมีแจ่ม
20. นางสาวภัคธีมา  พื้นผา
21. นายภัคพล  มีวรรณเลิศสกุล
22. นายภานุพงศ์  เปรื่องการ
23. นายรังสิมันต์  แทนสูงเนิน
24. นางสาวรินรดา  เจ้าวรรณะ
25. นางสาววณิชยา  พิมพ์ชัยมูล
26. นางสาววรารัตน์  ชอบขุนทด
27. นางสาวศุจิกา  พัชราวิวัฒน์พงษ์
28. นางสาวสินีนารถ  หอมสุข
29. นางสาวสุพิชญา  กุลวิมล
30. นางสาวสุรกมล  มูลศินี
31. นายอนาวิล  น่าดู
32. นายอนุพงษ์  เรณูหอม
33. นางสาวอารียา  หวายสันเทียะ
34. นายเดชาพล  อยู่ชุ่ม
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
2. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
3. นายณัฐวีย์  ยิ้มพิน
 
207 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ฤาไชย
3. เด็กชายยงยศ  พานดอกไม้
4. เด็กชายศักดิ์รินทร์  นาดี
5. เด็กชายศุภกิจ  คลังมณี
6. เด็กชายศุภกิตต์  ประเสริฐรอด
7. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงอภิญญา  ละออศรี
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
2. นางชมภูนุช  โคมลอย
3. นางสาวพรพรรณ  ปั้นงา
 
208 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกนิษฐ  ราชสีห์
2. เด็กหญิงชลลดา  สุโข
3. เด็กหญิงธารทิพย์  คำปู่
4. เด็กชายภานุวัฒน์  หวังแนบกลาง
5. เด็กชายภูฐาน  ชินะโชติ
6. เด็กชายภูมิระพี  ฟุ้งเฟื่อง
7. เด็กหญิงอรพรรณ  พูลรักษ์
8. เด็กหญิงโชติรส  ทิพหา
 
1. นายชานนท์  แก้วทอน
2. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
3. นางกฤษณา  สุรวัตร
 
209 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกัญชลิการ์  ปัญญา
2. นายธนพล  บุพชาติ
3. นายธนวัฒน์  พรหมโชติ
4. นางสาวนัทริกา  มณีเมือง
5. นางสาวปาริชาติ  อินทร์ใจดี
6. นายพงศธร  เคยบรรจง
7. นายวันชัย  สุ่มแก่น
8. นางสาวอภิญญา  วรภาพ
 
1. นายชานนท์  แก้วทอน
2. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
3. นางกฤษณา  สุรวัตร
 
210 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงพรรคพร  พรหมรักษา
2. เด็กหญิงพรรณพัสสา  กุมภาพันธุ์
3. เด็กหญิงภควดี  เวียงชัย
4. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  อุทยานนท์
5. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขเกษม
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผ่องศรี
 
1. นางจุฑาทิพย์  ทวีสุข
 
211 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ลือวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทองสุขงาม
3. เด็กหญิงชลธิชา  โทเดช
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิณบรรเลง
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  รัตนสมบูรณ์
6. เด็กหญิงอริสา  เรือนอ้น
 
1. นายอนันท์   วงษ์แสง
2. นายนิคม  แย้มประดิษฐิ์
3. นายคณพศ   พูลสมบัติ
4. นายชาญวุฒิ  ดอนพุทธา
 
212 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  พิชัยเชิด
2. นางสาวจณิสตา  ศิวบูรณ์
3. นายปรัตถกร  อินทร์นุช
4. นางสาวรัตนาภรณ์  กลิ่นธูป
5. นายสหรัฐ  อนันชัย
6. นางสาวเพ็ญนภาพร  ดาบศรี
7. นางสาวโชติกา  เปลี่ยนเพ็ง
 
1. นางสาวสุุพัตรา  คชฤทธิ์
 
213 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  นกเขา
2. นางสาวจิตตรัตน์  บุญสิทธิ์
3. นางสาวณัฐนิชา  อินจู
4. นางสาวพนิตพร  ถมปัด
5. นางสาวมินตรา  ทาตระคุณ
6. นางสาววัชราพร  วงษ์เมือง
7. นางสาววิศัลยา  คุณทวงศ์
8. นางสาวสิริวิมล  ฉ่ำสกุล
9. นางสาวสุทัตตา  ฉัตรแก้ว
10. นางสาวโยษิตา  เงินเหรียญ
 
1. นางสาวรังสินี  เฉลิมคราม
2. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
214 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกมลเนตร  คชสาร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อินทรฤทธิ์
3. เด็กหญิงพิริยาพร  แก้ววาสี
4. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สุขเกษม
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ไตรยวงค์
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นายชานนท์  แก้วทอน
3. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
 
215 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา   นรางกูลย์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา   คงดารา
3. เด็กหญิงฐิติมา   ทับภูมี
4. เด็กหญิงธนภรณ์   นะปินโน
5. นางสาวธนัญรัตน์   เรืองศรีโชติช่วง
6. เด็กหญิงนิโลบล  ปาริโชติ
7. นางสาวรุจิราพร    เอกโอฬารวงศ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
2. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
 
216 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงชัยรัมภา  สีเหลือง
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุตรพงษ์
3. เด็กหญิงปานนิปัทม์  ผิวผ่อง
4. เด็กหญิงภัสตราภรณ์  ปลอดโปร่ง
5. เด็กหญิงลลิตา  โกศัยเนตร
6. เด็กหญิงสันสนีย์  เหิมฮึก
7. เด็กหญิงสโรชา  เจือทอง
 
1. นางสาวศศิธร  ชูประทีป
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
3. นายคณัสนันท์  พูลประดิษฐ์
 
217 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ลือวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทองสุขงาม
3. เด็กหญิงปนันดา   จำมั่น
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิณบรรเลง
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  รัตนสมบูรณ์
6. เด็กหญิงอรษา   โพธิ์พิมลวัฒนะ
7. เด็กหญิงอริสา  เรือนอ้น
8. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  สวาน
 
1. นายอนันท์   วงษ์แสง
2. นายนิคม  แย้มประดิษฐิ์
3. นายคณพศ   พูลสมบัติ
4. นายชาญวุฒิ  ดอนพุทธา
5. นางสาวอรวรรณ   ธรรมวิจารณ์
 
218 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  รักษาวงศ์
2. เด็กหญิงศิรประภา  แผ่นแก้ว
3. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  แสนหาญ
4. เด็กหญิงสุขนัฐตา  บำเพ็ญสินธุ์
5. เด็กหญิงสุรดา  อากาศ
6. เด็กหญิงสุริษา  ภักดีศรี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
 
219 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญารัตน์  มูลมณี
2. นายจิรเมธ  ภูกำเหนิด
3. นางสาวฐิติภรณ์   แก้วแย้ม
4. นางสาวฐิติมา  เกตุสุวรรณ์
5. นางสาวณัฐณิชา  รักภูมิ
6. นางสาวธนวรรณ  จันลิบูลย์
7. นายปรีชา  พวงทอง
8. นางสาวพริสา  สุภาลักษณ์
9. นางสาวพิมพ์ชนก  คำภิราช
10. นางสาวภูริชญา  โทบุราณ
11. นายวรวิทย์  พึ่งเย็น
12. นายศุภกฤต  ประหา
 
1. นางสาวศศิธร  ชูประทีป
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
3. นายคนัสนันท์  พูลประดิษฐ์
 
220 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวจินตหรา  สาธุ
2. นางสาวณัฐริการ์  นรภาร
3. นางสาวปิยาภรณ์  วิชะระโภชน์
4. นางสาววริศรา  ทัศน์บริบูรณ์
5. นางสาวศศิเกศ  ล้ำเลิศ
6. นางสาวสุกัลยารัตน์  เหมือนเนื้อทอง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
 
221 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายปิยภัทร  เข็มทอง
2. นายวิศวกร  ปัตตวงษ์
3. นางสาวสุกัลยารัตน์  เหมือนเนื้อทอง
4. นายอติชาติ  เหล่าเมลี
5. นายอัษฎาพร  จันดาเบ้า
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
222 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  โทเดช
2. เด็กชายณัฐนนท์  เทพจันดี
3. เด็กชายธีรเทพ  เลียบกระโทก
4. เด็กชายพงษธร   ทัดพิทักษ์
5. เด็กชายยุทธศักดิ์  ศรีทอง
 
1. นายอนันท์   วงษ์แสง
2. นายคณพศ   พูลสมบัติ
 
223 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกฤษณะ  เนียมเฮียน
2. นางสาวณัฐนิชา  เกตุแก้ว
3. นางสาวปัญญาพร  โพธิ์ศรี
4. นางสาวปุณยาพร  อินนพคุณ
5. นางสาวเบญญาภา  คงกะพันธ์
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
224 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา)    
225 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกัลยาณ  คะเชนทระภัค
2. นายกิตติชัย  ผดุงแพทย์
3. นายชนะกานต์  เอี่ยมสุดใจ
4. เด็กหญิงชุติมา  หมายมั่น
5. นายธนภัทร  ประมูลมา
6. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
7. นายธีรพัฒน์  เสาโท
8. นายธีรภัทร์  บุญชู
9. นายนราธิป  ด้วงทอง
10. นายนันทกร  ประโยชน์มี
11. เด็กหญิงปนัดดา  ยศยิ่ง
12. เด็กหญิงปานไพรินทร์  อึ้งติ๊ดใช้
13. เด็กหญิงฟ้าประธาน  กองพรต
14. นายมงคล  คำงาม
15. นางสาวมณีรัตน์  วงษาก้อ
16. นางสาวรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
17. นางสาววัชราพร  วงษ์เมือง
18. นายวีรวัฒน์  อยู่เย็น
19. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
20. นายสมพร  แก้วมณีวงษ์
21. นายสินชัย  สมญาณ
22. นายสุรเดช  เรืองฤทธิ์
23. นายอมรเทพ  สงฆ์ชาติ
24. นายอุดม  สุขละม้าย
25. เด็กหญิงเกตุแก้ว  พรมศรีจันทร์
26. นางสาวเนตรนภา  สว่างภักดี
27. นายโฆษิต  จุนเจิม
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
2. นางสาวรังสินี  เฉลิมคราม
3. นายอมรินทร์  อินทร์โส
4. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
5. นางสาวปฏืมา  ปานศรี
 
226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เตียสวัสดิ์
2. เด็กชายจารุกิตต์  ขอนแก่น
3. เด็กชายนิธิวัฒน์  เจริญวิทย์
4. เด็กชายประทักษ์  คุปติวิทยากุล
5. เด็กชายประทาย  คุปติวิทยากุล
6. เด็กชายปวริศร์  กองถวิล
7. เด็กชายพรรษฐิติกร  สมศรี
8. เด็กชายมหัทธน  ผู้พัฒน์
 
1. นายประจักษ์  บุญเพิ่ม
2. นายธนพนธ์  จุนขุนทด
3. ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย  ศักดิ์เสรีกุล
 
227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศักดิ์คงคา
2. เด็กชายตุลาการ  ณ ถลาง
3. เด็กชายนิพิฐพนธ์  สองจันทร์
4. เด็กชายปรัชญา  ลือชาวงษ์
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ประหยัดสิน
6. เด็กชายภาราดร  พันธุ์มาลี
7. เด็กชายศักรินทร์  รุกขชาติ
8. เด็กชายเภตรา  รอดเสงี่ยม
 
1. นายสุวรรณ์  อ่างแก้ว
2. นายสมชาย  คงสมกัน
 
228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายชญานนท์  กองคำ
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พุ่มจันทร์
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  ดีปราสัย
4. เด็กชายพงศกร  ซิวโกย
5. เด็กหญิงรัชนีกร  ชักนำ
6. เด็กชายอมฤต  โครงสุภาพ
7. เด็กชายอัมรินทร์  สวัสดิรักษ์
8. เด็กหญิงเสาวรส  แสงจันทร์
 
1. นางสาวนรินทร์  โพธิ
2. นางสาววรรณิษา  เหลี่ยงตระกูลชัย
3. นายชวนัท  อัมพะเศวต
 
229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจนันญา  เรือนจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ฤทธินี
3. เด็กหญิงนภาวี  โมทะจิตต์
 
1. นางยุพิน  กระสาทอง
2. นางสุพรรนี  โล่ชัยยะกูล
 
230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีถา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  หนองขุ่นสาร
3. เด็กหญิงอารีรักษ์  จันทรพานิช
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวสุนิสา  เฉยดิษฐ์
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกรปภา  ชื่นกลิ่น
2. เด็กหญิงณฐวรรณ  สระสิงห์โห
3. เด็กหญิงทิพธัญญา  เอกผล
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
2. นางสาวสุภาภรณ์  ภู่ดี
 
232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65.98 ทองแดง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  หมายมั่น
2. เด็กชายณัฐนนท์  เพียรพิทักษ์
3. เด็กหญิงศศิมาพร  วัดแก้ว
 
1. นางดวงตา  แสนสวย
2. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
 
233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64.3 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สุระคนธ์
2. เด็กหญิงมธุรส  พาทอง
3. เด็กหญิงสุนิษา  เชื้อกล้า
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62.65 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  โตยอด
2. เด็กหญิงรุจิราพร  มุสิกชาติ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  นวลถนอม
 
1. นางสิริกร  แสงศิลป์
2. นางสาวประนิตฎา   พวงมาลี
 
235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คงสุวรรณ
2. เด็กหญิงกรกนก  จิตรกติกานนท์
3. เด็กหญิงณัฐรุจา  เพิ่มพารารักษ์
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 54.32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายปวเรศ  แปลกวงษ์
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ช่างประดับ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์เติม
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฐนรี  วรหิน
2. นางสาวปัทมาวดี  สำราญราษฎร์
3. นางสาวอัยรินทร์  ประกิ่ง
 
1. นางรัชดา  ศรีรางกูล
2. นางสุภิชชา  เสือจุ้ย
 
238 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภรณ์  สร้อยคำภา
2. นางสาวกันติมา  เฉลิมวัฒน์
3. นางสาวมนฤทัย  กอบเกื้อชัยพงษ์
 
1. นางสุพรรนี  โล่ชัยยะกูล
2. นางยุพิน  กระสาทอง
 
239 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวจิราพร  ทรัพย์สมบัติ
2. นางสาวประภาพร  กำเหนิดบุญ
3. นางสาววริศรา  โชคขจรไพศาล
 
1. นางสาวเพียงใจ  คำพู
2. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
240 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวพรชิตา  รอดโรคา
2. นางสาวสิริพร  กันดี
3. นางสาวสุชาดา  ศรีศักดิ์ดา
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวสุนิสา  เฉยดิษฐ์
 
241 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวประภัสรา  สุหิรัญ
2. นางสาวอรณี  เพชรดี
3. นางสาวอารียา  เถื่อนทอง
 
1. นางสาวกศมลชนก  ดำพลงาม
 
242 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาววรารักษ์  มากูล
2. นางสาวศิริพร  โพธิ์หล้า
3. นางสาวสุชาดา  เชิญทอง
 
1. นางดวงตา  แสนสวย
2. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
 
243 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  โชติสังข์
2. นางสาวปาริชาติ  จำปีเรือง
3. นางสาวสุภัทรา  บุญนาที
 
1. นางกาญจนา  กลมอ่อน
 
244 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวชินรัตน์  มงคลชัย
2. นางสาวฐิติชญา  ลัคนกาลตระกูล
3. นางสาวณัชชา  ปิ่นเลิศ
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายขจรยศ  มีแลบ
2. เด็กชายพีระพล  สวัสดิ์
 
1. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายภัทรภณ  โคตรพงษ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  แพงหา
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรณวรี   สายสุทธิ
2. เด็กหญิงยุวดี  สีดา
 
1. นางสาวจตุพร  จันทร์เรืองศรี
2. นางสาวอารีย์  ภูมมี
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดสุวรรณ
2. เด็กชายธนพล  นาคตระกูล
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภูริเดช  เตชะลาภา
2. เด็กชายมติมนต์  นาคดุค
 
1. นางสุมนธา  คงทายาท
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงนาตยา  กระปุกนาค
2. เด็กหญิงปาริชาติ  พุ่มทับทิม
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกิตติธัช  วีระเดช
2. เด็กชายวัยวัฒน์  รัชวัตร์
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายสุจิน  โมทะจิตต์
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายธงไชย  บุญทับ
2. เด็กชายสมศักดิ์  ทิพยาภรณ์
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายชัยมงคล  พันพะม่า
2. นายศรุตม์  แสนวงษ์
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายสุจิน  โมทะจิตต์
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  อาจสมรรถ
2. นายธนวัตน์  มณีวงษ์
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
255 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายณัฐพัฒน์  สุขใส
2. นายธีรภัทร  กาญจนาคม
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
 
256 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายชนะกานต์  เอี่ยมสุรรณ์
2. นางสาวชมพูนุช  ชมวะนา
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
257 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายธนารักษ์  นาคะรัตน์
2. นายพชรพล  แพงพันธุ์
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
258 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายศิริกานต์  ไสว
2. นายสุทธิราช  ผาปะทะ
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นายวัชรพงศ์  พิมพา
 
259 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายภูริภัทร  เตชะลาภา
2. เด็กชายอรรถวัต  ดวงนิล
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
260 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กชายชินวัตร  นามเหลา
2. เด็กชายปรมี  สีคำป้อง
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางชนม์นิภา  ประทุมรัตน์
 
261 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ภู่พึ่ง
2. เด็กชายอภิรัฐ  วงษ์วัง
 
1. นายฌัลล์  โทเสร็จ
2. นางสาววาทินี  ศรีวิชัย
 
262 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกมลวิช  ยิ่งยวด
2. เด็กชายจีระศักดิ์  ศรีน้ำอ้อม
 
1. นางอัจฉรัตน์  เกิดศิริ
2. นางขนิษฐา  พยับเมฆ
 
263 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวภันทิลา  ปีสาทุม
2. นางสาวศิริกัญญา  สมจันทร์
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรอร  สาระฤทธิ์
 
264 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายวรปรัชญ์  แซ่ล้อ
2. นายศิรสิทธิ์  จันทร์เสน่ห์
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
265 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายฉัตรชัย  เสือทรงงาม
2. นายอรรถพล  รับความสุข
 
1. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
 
266 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายภูหิรัญ  จันทร์โอ
2. นายเศรษฐพงศ์  สีม่วงอ่อน
 
1. นางอัจฉรัตน์  เกิดศิริ
2. นางขนิษฐา  พยับเมฆ
 
267 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีสมโภชน์
2. เด็กหญิงณัฐนรีย์  ศรีมงคลปทุม
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรอร  สาระฤทธิ์
 
268 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นิสะโสกะ
2. เด็กหญิงรมิตา   ตระกูลน้ำผึ้ง
 
1. นางสาวอารีย์  ภูมมี
2. นางสาวจตุพร  จันทร์เรืองศรี
 
269 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมธร
2. เด็กหญิงปาลีรัตน์  กำเนิดชาติ
 
1. นางขนิษฐา  พยับเมฆ
2. นางอัจฉรัตน์  เกิดศิริ
 
270 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  วงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ชัยมั่นคง
 
1. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
2. นางสาวสาวินี  บุตรดี
 
271 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายวีรภัทร  พูลสุข
2. เด็กชายอรรถพล  ยวงยิ้ม
 
1. นายอมรินทร์  อินทร์โส
2. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
 
272 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เฉยขุนทด
2. เด็กหญิงภัทราพร  จำปาหอม
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
273 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกรรณิการ์  ลาวะกุล
2. นางสาวกาญประภา  ปัญญาชน
 
1. นางสาวชุติมา  อนุวงษ์
2. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
 
274 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  จินดารัตน์
2. เด็กหญิงอาภาศิริ  ทองรัตน์
 
1. นางอารีย์   เฟื่องฟุ้ง
2. นายเจน   ไตรทอง
 
275 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงลักขณา  ห่วงรัก
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฮั่วจั่น
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เย็นสุข
 
1. นายสุจิน  โมทะจิตต์
2. นายอธิวัฒน์  มานพ
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายธนพงศ์  แสนวิเศษ
2. เด็กหญิงอริศรา  มูลมณี
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาวชุติมา  อนุวงษ์
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนภัส  เกตุชีพ
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  กล้วยป่า
 
1. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
2. นายเกษม  พิมพ์เงิน
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายประภาส  ประสพสุข
2. เด็กชายอลงกรณ์  พานทอง
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาวชุติมา  อนุวงษ์
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธีรวุธ  ทับทิม
2. เด็กชายธเนศ  จุ่มภู่
 
1. นางสาวมลฤดี  วงษ์คำ
2. นายสมิทธิ์  บุปผา
 
281 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สระแก้ว
2. เด็กหญิงเปรมวดี  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีบัว
2. เด็กชายอำนาจ  มู้ทัพ
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายคุณานนท์  ใจตรง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  มีศรี
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายวีระพงษ์  รัตนชูศรี
2. นางสาวศศิวรรณ  ชอบธรรม
 
1. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชวัลญา  เหตานุรักษ์
2. นางสาววริศรา  เหล็กกล้า
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายก้องภพ  โล่สิริเจริญ
2. นายพืชมงคล  ก้อนผูก
 
1. นายสมิทธิ์  บุปผา
2. นางสาวมลฤดี  วงษ์คำ
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวพิชญา  นนทวี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ปลื้มจิตร
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายจิตรกร  งานไว
2. นางสาวทิพวรรณ  มโนสา
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวฉัตรกมล  กันญาสัย
2. นางสาวฐิติญา  สีบัว
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกรกฏ  ศรีจินดา
2. นายวรเวธ  ชาลีน้อย
 
1. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกิตติภูมิ  แขกช้อย
2. นายจักรภัทร  ไตรยศ
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายจิรัฏฐ์  แสงฉาย
2. นายจิรายุ  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางสาวมลฤดี  วงษ์คำ
2. นายสมิทธิ์  บุปผา
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกัณฐมณี  โพธิวัฒน์
2. นางสาวจิราภรณ์  วันเมือง
 
1. นางสาวสุภาวดี  กาฬอินทร์
2. นางสาวพิมลภา  ซิวประโคน
 
294 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวศิวพร  เรไร
2. นางสาวอุบลรัตน์  จันทร์สวน
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
295 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายธนกร  ผดุงภักดิ์
2. นายเกียรติศักดิ์  เฮงสิงโต
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
296 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชานน  พนมรัตนรักษ์
2. นายอภิสิทธิ์  การุณประชา
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
297 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายก้องสกุล  โล่สิริเจริญ
2. นายวรปรัชญ์  ไม้จีน
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายวรินทร  ตันติรัตน์
 
298 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวปริฉัตร  ท่าสละ
2. นางสาวอมรัตน์  เพียรภูเขา
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
299 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกนกนิภา  ยืนสุข
2. นางสาวสิริวรรณ  ไวยทรง
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
300 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายคุณากร  มาไกล
2. นายณรงค์ชัย  ขำวงษ์
 
1. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
 
301 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณาลี  ฮง
2. เด็กหญิงปรีชญา  นามสุดตา
3. เด็กหญิงมานิสา  มะหาหิง
 
1. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
2. นายเกษม  พิมพ์เงิน
 
302 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงชุติณัชชา  สุขวงษ์
2. เด็กชายธนภัทร  ทรัพย์แจ่ม
3. เด็กชายนันทวัฒน์  คำภา
 
1. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
2. นายวรินทร  ตันติรัตน์
 
303 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติชัย  กระพันธ์เขียว
2. นายพงศธร  โพธิสาร
3. นายเรืองศักดิ์  ทองคำ
 
1. นายวรินทร  ตันติรัตน์
2. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
 
304 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  นามมะปราง
2. นางสาวพรนิภา   ศิริวันต์
3. นางสาวสาธิตา  คำเมือง
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
305 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายพงษ์ศักดิ์  ขันตี
2. นางสาววารินทร์  สาริกาแก้ว
3. นางสาวเพชรราตรี  แววจะบก
 
1. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
 
306 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายนรา  สุดประเสริฐ
2. นางสาวศุภนิดา  พันธุ์น้อย
 
1. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
2. นายฌัลล์  โทเสร็จ
 
307 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวชวัลลักษณ์  เครือสุวรรณ์
2. นายวรพล  สลาตัน
 
1. นางสาวสุภาวดี  กาฬอินทร์
2. นางสาวชุติมา  ศิริมาศ
 
308 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวพิมลรัตน์  หนูอิ่ม
2. นางสาววัชราภรณ์  สำเภา
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
309 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. นายถิรวัฒน์  แซ่ฟาง
2. นายปณณัตน์  ผันเจริญ
 
1. นายอิทธิพงษ์  รอดศรี
2. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
310 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวมนัสศิกานต์  กิจสำราญ
2. นายสหชัย  สระแก้ว
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
 
311 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62.75 ทองแดง 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกฤษฎิ์  ตันสุวรรณ์
2. นายวิศิลป์ชัย  ใจชื่น
 
1. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
2. นายวรินทร  ตันติรัตน์
 
312 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 57.75 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวภัคธีมา  ฤทธินี
2. นางสาววรรณกานต์  พันงา
 
1. นางสุมนธา  คงทายาท
2. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
 
313 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายธีรภัทร  หวังกองทอง
2. นายสยมพร  แก้วใจมงคล
 
1. นายเจน  ไตรทอง
2. นางอารีย์   เฟื่องฟุ้ง
 
314 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายชัยณรงค์  ตุลากัล
2. เด็กชายนนทพัทธ์  มีทะโจล
3. เด็กชายอาทิตย์  บุญสุภาพ
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาวชุติมา  อนุวงษ์
 
315 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนกร  ดันยี่สุ่น
2. เด็กหญิงพิชชาพร  อาจเปี่ยม
3. เด็กหญิงเมขลา  วงษ์โสภา
 
1. นายวรินทร  ตันติรัตน์
2. นายอธิวัฒน์  มานพ
 
316 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกฤตพล  ดีหอมศิล
2. นายเมธา  นามโคต
3. นายเสฎวุฒิ   อินทรโยธา
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
 
317 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิดี
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  เหล็กแก้ว
3. นายสิทธานต์  ชื่นบุญ
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
2. นายภาคภูมิ  เพ็งพุล
 
318 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  อสัมภินนพงษ์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  อินทะเสบ์
3. เด็กหญิงอรรัตน์  อำมะฤทธิ์
 
1. นางนางถนอม  สุ่นประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
 
319 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 1. เด็กหญิงณิชารัศม์  โยธินอุดมวัชร์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  สังข์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงอรชร  เซียงซาว
 
1. นางสาวธนัญญา  ใจคุณ
 
320 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.3 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงปนัดดา  สมศรี
2. เด็กหญิงศิรินาถ  ตรีเหรา
3. เด็กหญิงอุทมพร  ศรีนิล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทาปัน
 
321 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชุติมา  น่วมภักดี
2. นางสาวณัฐณิชา  คงเพ็ชรศักดิ์
3. นางสาวพิชญาภา  เมืองงาม
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายปรัชญา  เดิมหลิ่ม
 
322 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายธนากร  แสงกนึก
2. นายอนันดา  อุดมรักษ์
3. นายเทียนไชย  สราญนาส
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
2. นายสมบูรณ์  อำไพจิตต์
 
323 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายภาคิน  เขียวหวาน
2. นายวัชระ   วงษ์สำเภา
3. นายอาชานัย  ทไวย
 
1. นางณัจนา  สุขกรีด
2. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี
 
324 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายสุรพล  กองโอสถ
2. นายสุเมธ  จันทร์ทรงผล
3. นายอโนชา  กองโอสถ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
2. นางถนอม  สุ่นประเสริฐ
 
325 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายนครินทร์  นีนันทะรักษ์
2. นายวรวุฒิ  จันทร์กระจ่าง
3. นายเกียรติศักดิ์  มหานิยม
 
1. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
2. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
 
326 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกิติศักดิ์  คำบาง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนูเล็ก
3. เด็กชายไพรวัลย์  สองวงษ์
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายทวี  ศรีเงินยวง
 
327 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาววรารักษ์  มากูล
2. นางสาวศิริพร  โพธิ์หล้า
3. นางสาวสุภนิดา  ท้องลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
2. นางถนอม  สุ่นประเสริฐ
 
328 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐพร  วงษ์สิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  มลิวัลย์
3. เด็กหญิงยลดา  ค่อมสิงห์
4. เด็กหญิงสาวิตรี  คัมภิรานนท์
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ประทุมรัตน์
6. เด็กชายเพชรรุ่ง  ทองเพิ่ม
 
1. นางอุษา  ตันติโภคา
2. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายกำพล  จำปาเงิน
3. เด็กหญิงชุติมา  โชคขจรไพศาล
4. เด็กชายนนทกร  บัวลอย
5. เด็กชายบุญญฤทธิ์  มั่นใจจริง
6. เด็กชายอนุชา  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางณัจนา  สุขกรีด
2. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  สมงาม
2. เด็กชายชาญณรงค์  ชมพรมราช
3. เด็กหญิงณัฐนรี  จุลจันทร์
4. เด็กชายนครินทร์  สุขเสนา
5. เด็กหญิงวราภรณ์  แว่นหิน
6. เด็กหญิงวีรดา  แผ่ขจร
 
1. นางสุกัญญา  พ้นทุกข์
2. นางชมภูนุช  โคมลอย
3. นางสาวพรพรรณ  ปั้นงา
 
331 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกุลจิรา  ภัทรนันท์ภบดินทร์
2. นางสาวขวัญชนก  ทองเกตุ
3. นางสาวณัฐนันท์  วิลัยวัฒน์
4. นางสาวมณีรัตน์  ไตรรัตน์
5. นางสาวศิริวรรณ  แสวงวาว
6. นางสาวอารี  นาคเสวก
 
1. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
2. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
3. นางสาวสุภาภรณ์  ภู่ดี
 
332 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  กำเนิดพันธ์
2. เด็กหญิงพรหมอัปสร  บุญรอด
3. เด็กหญิงวิชิตา  พักชื่น
 
1. นายจตุพร  ตระกูลปาน
2. นางอัฏฐศรี  ดิษฐาน
 
333 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  หมื่นมี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  รอดรักษา
3. เด็กหญิงบุญสิตา  พิศมัย
 
1. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
2. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
 
334 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจดี
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  ยอดบุรุษ
3. เด็กชายเอกลักษณ์  พรหมมาศ
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางสาวพัชมน  ธำรงเวียงผึ้ง
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤติศักดิ์  เจียมยั่งยืน
2. นางสาวชลลดา  ภิบาลบุตร
3. นางสาวสโรชา  เสมอชาติ
 
1. นางสิรินันท์  น่วมศาลา
2. นายจตุพร  ตระกูลปาน
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวกชกร  โมฮำหมัด
2. นางสาวภัทราภรณ์  สุวรรณลักษณ์
3. นางสาวสาวิตรี  แก้วประเสริฐ
 
1. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายวีระพงศ์  กระแจะจันทร์
2. นายสุทธิภัทร  สินลอย
3. นายสุรศักดิ์  คชฤทธิ์
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
2. นายไพฑูรย์  แจ้งหิรัญ
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา   เรืองเดช
2. เด็กหญิงสุนิสา   มะลิลัย
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   เติมวิถี
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หมื่นแดน
2. เด็กหญิงวรวรรณ  พิมพ์ขันธ์
3. เด็กหญิงสายชล  โงชาฤทธิ์
 
1. นางเพ็ญศรี  สุดสวาท
2. นางณัจนา  สุขกรีด
 
340 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติพร  เรือนเพ็ชร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชูเทียน
3. เด็กชายสราวุธ  ยางมั่น
 
1. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
2. นางสาวรุ่งรัตน์  กันหริ
 
341 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงชวิกา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  บุญฉุน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายสมเกียรติ  วันทอง
2. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
 
342 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงธนัญญา  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงฟ้าประธาน  กองพรต
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงอริยศักดิ์
 
1. นายอมรินทร์  อินทร์โส
2. นายประยุทธ  ไทยกลาง
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นายทักษิณ  เหลี่ยมแฉ่ง
2. นายเทพทัต  พงษ์พานิช
3. นางสาวเนตรนภา  เทพพิทักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
2. นางสาวชูชีพ  ศรีโชติ
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายจิรกิตต์  บัวหอม
2. นางสาววาสนา  ใจเย็น
3. นางสาวสุธิตา  คันทา
 
1. นายบัญชา  แปลงศรี
2. นายวุฒิพร  ทองอยู่
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโดนวิทยา 1. นางสาวพลอยไพลิน  หอมชื่น
2. นายวรพล  สระทองพรหม
3. นางสาวสุพรรณี  แหล่งหล้า
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางสาวนิตย์ยา  ทองบุญ
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวนริศรา   งามสมชน
2. นางสาวศิวภรณ์  เฉลิมพงษ์
3. นางสาวอัญชนา  ท้วมยัง
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายวาริศ  เกษรทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  สิทธิพรหม
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ปั้นลา
 
1. นางสาววิบูลย์ศรี  ศรีอุทัย
2. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นายณัฐพล  ชูจิตร
2. นางสาววราภรณ์  ชาลีสี
3. นายเอกชาติ  สุวพงษ์
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินจร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  คัมภิระ
3. เด็กหญิงสุทธญาณ์  ศรสุวรรณ
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทองรัตนะ
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวมนัชญา   ท้าวประสิทธิ์
2. นางสาววาสนา  พลสมัคร
3. เด็กหญิงอธิติญา  ยอดแก้ว
 
1. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
2. นายนิคม  แย้มประดิษฐิ์
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ผิวสุข
2. เด็กหญิงปาณิศา  สอาดดี
3. เด็กหญิงศศิประภา  เปรมจิตต์
 
1. นางสาวธนัญญา  ใจคุณ
 
352 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วสกุณี
2. นายบุญญฤทธิ์  ตุ่นขาว
3. นางสาวสุวนันท์  แก้วแพงพันธ์
 
1. นายนิคม  แย้มประดิษฐิ์
2. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
 
353 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายชาคริต  เหลืองวัฒนกุล
2. นางสาวสโรชา  เสถียรเขตต์
3. นางสาวโยษิตา  ควรถนอม
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทองรัตนะ
 
354 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชาคริต  บัวพันธุ์
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  หิตปราณีต
3. เด็กหญิงอักษราภัค  อมาตยกุล
 
1. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
 
355 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกรกวรรณ  บุญชูช่วย
2. นางสาวขวัญตา  พูลมา
3. นางสาวชลิตา  วาดไธสง
 
1. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
 
356 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปักมาต
2. เด็กหญิงนัจนันท์  ผลานิสงค์
3. เด็กหญิงนัฐลดา  หาญเพ็ชร
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
357 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมควร
2. เด็กหญิงฑิติญา  ม่วงไทย
3. เด็กหญิงอารีรักษ์  ภูเลาสิงห์
 
1. นางจำลอง  โกมารทัต
2. นายธัชธน  ไทยอาจ
 
358 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวบุหลัน  คำแสน
2. นางสาวภัสราภรณ์  ภู่ทอง
3. นางสาวรัตนาภรณ์  เกิดผล
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
359 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงชุติมา  หิรัญทัศน์
2. เด็กชายอดิศร  เล็กดา
3. เด็กชายเมคินทร์  พุดเกตุ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
360 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายสุพจน์  รอดแย้ม
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
361 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพันธกานต์   โพธิ์แป้น
 
1. นางหรรษญากาญจน์  อินกอ
 
362 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กหญิงธัณยาภรณ์  หมายมั่น
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
363 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  หล้าน้ำ
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง
 
364 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงวรรณิษา  เฉลิมบุญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
365 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงญาณภัทร  เหลืองประสบโชติ
 
1. นายพงศ์พล  สันโดษ
 
366 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวนัฐพร  เทียนเงิน
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
367 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอาทิตย์  อุทัยรัตน์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
368 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายชานนท์  ธนาคุณ
2. เด็กชายเอกราช  ม่วงรอด
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
 
369 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายรัฐพงค์  จันทรีย์
2. นายสุภโชค  ผามบุญ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
370 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  ชื่นบาล
2. เด็กชายอนุสิษฐ์  ประโลม
 
1. นางหรรษญากาญจน์  อินกอ
2. นางสาวมริสสา  เปี่ยมรุ่งเรือง
 
371 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. นางสาวกนกพร  คำมี
2. นางสาวยุพิน  คำพันธ์
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
2. นายประยุทธ  ไทยกลาง
 
372 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒ  กงวงษ์
2. นายอัครชัย  น้อยประสิทธิ์
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง