รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.5)
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายชินพัฒน์  หกขุนทด
2. เด็กชายอนุพงศ์  สีสมุทร
 
1. นายขวัญชัย  ศิริวรรณ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายพรเทพ  ปิ่นสวาท
2. เด็กชายสิทธิโชค  สืบจุ้ย
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  อินทร์อำนวย
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ทองประเสริฐ
 
1. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. เด็กชายชานน  หาญกิจ
2. เด็กชายภานุสรณ์  อุ้มญาติ
 
1. นางสาวอัจฉรา  วิญญกูล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกานต์  กานตรัชต์
2. เด็กชายสุรกานต์  วิเชียรชาติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธนทร  กลิ่นชื่น
2. เด็กชายนพพล  เอี่ยมสอาด
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกรัณย์  ทรัพย์เจริญ
2. นายจิรภัทร  ทรัพย์สิน
3. นายทศวัต  ปั้นงาม
4. เด็กหญิงวริษา  แย้มยิ้ม
5. นายสุริยะ  เจริญ
 
1. นางนัฎชดา  วงษ์ป้อม
2. นางสาวชาลินี  ศึกษาชาติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์แบบ
2. เด็กหญิงรินรดา  ปรีชานุวัฒน์
3. เด็กหญิงรุจิรา  ยอดนุ่น
4. เด็กชายวริทธิ์  ดียิ่ง
5. เด็กหญิงสุปรียา  เข็มทอง
 
1. นายสายธาร  คุ้มครอง
2. นางสาวกุสุมา  งามละมัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทวงศ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ระสาสม
3. เด็กชายพีระพงศ์  แก้วสาคร
4. เด็กชายมฆวัน  พงษ์วชิรินทร์
5. เด็กชายศุภกร  เหล่ายั่งยืนยง
 
1. นางสาวนาลิน  คงชูดี
2. นายเอกชัย  รุ่งรัติศาสน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวดาริกา  นันทะสังข์
2. นายปรัชญา  นาดี
3. นายภัคชยศ  จรัญชล
4. นางสาวมนสิชา  บุญคืน
5. นายวริศ  อุดมเวช
 
1. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นางสาวธันย์ชนก  เทพอุดม
2. นางสาวนัฐชานันท์  น้อยพิทักษ์
3. นางสาวพิชญา  เอนก
4. นางสาวลักษมณ  บุตรศรี
5. นายศุภโชค  อดุลรัตนพันธ์ุ
 
1. นายธนากร  ผิวนวล
2. นายนันทมิตร  สุภสิงห์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายจิระวุฑฒิ  วีระวนิชกุล
2. นายชาตรี  คงวงษา
3. นางสาวปวิตรา  กำลังฟู
4. นางสาวสาริศา  ยศศรี
5. นายสิทธานต์   เชิดชู
 
1. นายวศิณ  บุญมา
2. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงฑุลิกา   เดชเกตุ
2. เด็กชายวงศธร  พรมมี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย   เกิดพิทักษ์
2. นางสาวกรรณิกา  นาควัชระ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอนัญพัชร  คังคะวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงอรสรัล  คังคะวิสุทธิ์
 
1. นางสาวปิยะชนก  นามทอน
2. นางสาวมานิดา  พูลวงษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายปิติ  สามทอง
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ทองขาว
 
1. นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง
2. นางสาวสิริลดา  สุดใจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเพ็ญศิริ  พลภูงา
2. นายเอกพร  พิงจันอัด
 
1. นางศิริพรรณ  ทัศนิยม
2. นายเชน  ปริยะเกตุ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายบูชา  อรชร
2. นางสาวอรอนงค์  ศรีเสงี่ยม
 
1. นางจินตนา  สะอาดเอี่ยม
2. นางอรุณี  ถมยางกูร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายจิรพันธ์  เจิมจันทร์
2. นางสาวธนภรณ์  แช่มทอง
 
1. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
2. นางขวัญตา  นาครักษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกัญญา  สุระเกตุ
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงทิพย์นภา  ภาชนะ
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  คีรีเดช
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 1. นายศิลป์ณภัทร์  กรธนสุขอรุณ
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายนพรุจ  บุญบาง
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวนันทวัน  สารวุฒิ
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธเนศ  ว่องนุกูลสวัวดิ์
 
1. นายอมร  ดีช่วย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  อภิติวงศ์มานิต
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายเมธิส  งามฉวี
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวเจณิกาพร  ปิยะรัตน์
 
1. นายวัชรสินธุ์  สอดศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวพรพรรณ  มั่นทอง
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายนพรัตน์  ศรแก้ว
 
1. นางอารียา  เต๊ะวงศ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  คำฟัก
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกฤตยาพร  น้อยเกตุ
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนะพิบูลย์กุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวอริสรา  ผาโคตร
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายปัญญวัฒน์  มหันตปัญญ์
 
1. นางนวลวรรณ  มุ่งดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายอาคเนย์  มณฑา
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จตุรภัทรานนท์
 
1. นายสุรัตน์  หมื่นเดช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์เทพ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนรีกานต์  นันตีสู้
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายนรินทร์  นาครัตน์
 
1. นางสาวสุวัลญา  ศักดิ์สมบัติ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวน้ำเพชร  รัตนปัญญา
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวศวิตา  เบ็ญจนิรัตน์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายทศกรานต์  ปั่นสวัสดิ์
2. เด็กชายวรากร  วงษ์แก้ว
 
1. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
2. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  ก้านทอง
2. เด็กชายโกวิทย์  สมบูรณ์
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
2. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวสิริกานต์  โภคา
2. เด็กหญิงสุวิรา  ชะแมบ
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
2. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายศิรภพ   กุลธิ
 
1. นายเจษฎา   นิ่มเจริญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายคุณาสิน  ชัยขวัญ
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงญานิศา  สุวรรณประทีป
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายสิทธิพล   ขันทอง
 
1. นายเจษฎา   นิ่มเจริญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายสุธิวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนิธิต  สร้างสวน
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายรัชภูมิ  ภิรมณ์สุข
2. เด็กชายอนุชา  จันทนาวงศ์
3. เด็กชายเสกสรรค์  ผดุงแพทย์
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
2. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธงชัย  ตาติ๊ด
2. เด็กชายธนธรณ์  จ้อยสีดา
3. เด็กหญิงพรรณิกา  แก้วรัตน์
 
1. นางกันยาลักษม์   ภูประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายกณวรรธน์  ม่วงช่วง
2. เด็กหญิงฐิติยา  บุญยพิมพะ
3. เด็กชายตรัยณุภัทร์  ทิมเสถียร
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายสิทธิวัฒน์  แดนวงศ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายชลตกานต์  เณรเถาว์
2. นางสาวพิมมาดา  บรรณกร
3. นายพีรวัส  พลเสน
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. นางสาวกิตติมาพร  พันธ์สีนาม
2. นางสาวจตุรพร  เจี่ยสมบุญ
3. นางสาววาริพินท์  ชวโรกร
 
1. นายมานิจ  เดชบุรัมย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายชัชวาลย์  เกตุสุนทร
2. นายธณชัย  จิตประสิทธิ์
3. นายอนันต์ยศ  รุณเจริญ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นางสาวอารีย์  เอี่ยมงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปวีณา  บุตกร
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายชนน  ขุนเที่ยงธรรม
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธนพล  สายทอง
 
1. นายอาทร   ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายสิทธิศักดิ์   สิทธิแสงชัย
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายพลภัทร  บุณยาจิณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธฺ์  สมุทรดนตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีชื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายมณต์มนัส  ลือชัย
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงวารี  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายธนายุทธ  กาญจนานุช
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
1. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายทวีป  ศรีสังข์
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชาญพันธุ์
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ขาวคล้ายเงิน
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชาวน้ำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายภีรยุต  พุ่มฉัตร
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  รองกลัด
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนรี  จงจุดเทียน
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายภีรยุต  ฟุ่มฉัตร
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ใยบัว
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ปัญจแก้ว
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญาเรศ  งามสมโสด
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธวัลรัตน์  โหมดเขียว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายธนายุต  ศรีตะวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายวีรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายพีรทัต  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวปรีดาพร  อั๊งเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤติน  ศิริพุฒ
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวมรกต  แสงเพลิง
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนภัสสร  ตันบริภัณฑ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายภีมข์  ศุภชลาศัย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรพรหม  ประคองวงค์ศรี
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวสุภาวดี  สมานวรกิจ
 
1. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงทรรศญา   ตลับเพ็ชร
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวศศิประภา  กิจสำเร็จ
 
1. นางสาวนุชสรา  โพธิ์พิทักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพิม  แก้วกังวาล
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวสุจีรา  พากเพียรทรัพย์
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์   จันทร์คงเดชา
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวปาริชาต  มาทะฤทธิ์
 
1. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 97.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  พักเนียม
 
1. นางสาวปิยนารถ  พักเนียม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจันจิรา  เพ็ชร์แพ
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายพลชา   เผ่าพันธุ์เจริญ
 
1. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกรกมล  จิรวารศิริกุล
 
1. นายเข็ม  กลั่นใสสุก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวราวุฒิ  ทองชันสุก
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กชายอรรถพล  ชีพนุรัตน์
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายสุกิจพิพัฒน์  สุขธนะไพศาล
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพาสุข  แววศรี
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชัชชานนท์  อุ่นเจริญ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวชนาภา  ครุฑสา
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  ละม้ายเมือง
 
1. นางสาวนันทญา  ขาวสระคู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวสโรชา  ศาสนนันทน์
 
1. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกนกพร  พยุงวงษ์
2. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
3. นางสาวบัณฑิตา  อินทรทัศน์
4. นายพงศกร  เกิดวิเชียร
5. นายภัคพล  แสงอินทร์
6. นายภีมข์  ศุภชลาศัย
7. นางสาวศิรนภา  ชัยประภา
8. นางสาวสิรตา  วาจาบัณฑิตย์
9. นางสาวสุรัสวดี  จันทร์ยก
 
1. นายนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายเลอเกียรติ  มหาวินิจฉัยมนตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวดีนา  ไกรเรือง
2. เด็กชายทาย  ผลาเกตุ
3. เด็กชายธนาทร  กุพันลำ
4. เด็กหญิงธิติมา  เหรียญเกาะปอ
5. เด็กชายนภจร  วงษ์สกด
6. เด็กหญิงปู  ประ
7. นางสาวพิทยา  ประวัติชัยกาญจน์
8. เด็กชายสรวุฒิ  พุทธรังษี
9. เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นางสาวคณภร  อัตจริต
3. นางร่มแก้ว  อยู่เกิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายจิรเมธ  จันใด
2. เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยศรี
3. นางสาวนฤมล  รอดสุด
4. นางสาวนุชชุรี  ศรีคำภา
5. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  อินทรชิต
6. นายวรุตม์  เอกอรุณ
7. นางสาวศิริรัตน์  คำสอน
8. เด็กชายศิวกร  มานุมูดัด
 
1. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
2. นายนัฐชา  โพธิ์ศรี
3. นายปราโมทย์  เที่ยงตรง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
2. เด็กชายคณิศร  ลำพัชวา
3. นายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
4. นายธนทัต  รอดวุฒิ
5. เด็กชายธนพล  สายทอง
6. นายธันยบูรณ์  ชมทรัพย์ทวี
7. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
8. นายพงษ์อนันต์  สุดเจริญ
9. เด็กชายพัชรวีร์  เนียมนิล
10. เด็กชายพัทธวีร์  หาญสิทธิสุนทร
11. นายพาสุข  แววศรี
12. นายภคดล  แถวเพีย
13. เด็กชายวัสรสรร  กนกธรไพบูลย์
14. นายศรัณญ์  ศานติวัตร
15. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชูวัน
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายกันตพิชศ์  กระแสสังข์
2. นายกิตติกานต์  กิตติธนากร
3. เด็กหญิงจีรพร  พุฒิเพ็ญ
4. นางสาวญาณิกา  สุวรรณธัย
5. เด็กชายทัตพงศ์  เขียววิมล
6. เด็กชายธนกร  เกิดทรัพย์
7. นายนัฐพล  อนันตริยกุล
8. เด็กชายปัญชยุต  เครือหมู
9. เด็กชายพงศกร  ใจเที่ยง
10. นางสาวพิชชา  กระแสขันธ์
11. นายภูผา  สะแกคุ้ม
12. นางสาวศศินรี  อภิรักษ์
13. นายสรวิชณ์  มุสิการุณ
14. เด็กชายอรรถสิทธิ์  บัววิจิตร์
15. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สว่างญาติ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
2. นายบุญธนา  จำพรต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  จรัสพันธ์
2. เด็กหญิงคงคา  เพชรนิล
3. นางสาวจิราพรรณ  ทองอินทร์
4. เด็กหญิงปาณิศา  เอี่ยมพงศ์สมิทธิ์
5. นายพงษ์พัฒน์  ทับมะลิผล
6. นายวรายุส  แผนสมบูรณ์
7. เด็กหญิงวารี  เพชรนิล
8. เด็กชายศรรักษ์  ทองอินทร์
9. นายสรัชย์  จิตต์เป็นธรรม
10. เด็กหญิงสุขเกษม  บ่อผล
11. นางสาวสุดารัตน์  ล้ำเลิศ
12. นางสาวสุปัญญา  ทองมอญ
13. นายสุภกฤษ  อยู่เย็น
14. นางสาวสโรชา  มีชัย
15. เด็กชายอรรถพล  ชีพนุรัตน์
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
2. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายคณิศร  ลำพัชวา
2. นายธนทัต  รอดวุฒิ
3. เด็กชายธนพล  สายทอง
4. นายธันยบูรณ์  ชมทรัพย์ทวี
5. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
6. นายพงษ์อนันต์  สุดเจริญ
7. เด็กชายพัชรวีร์  เนียมนิล
8. เด็กชายพัทธวีร์  หาญสิทธิสุนทร
9. นายพาสุข  แววศรี
10. นายภคดล  แถวเพีย
11. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชูวัน
12. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายจิรายุทธ  ประสมสี
2. เด็กชายชยกร  นวสิทธ์
3. นายชายใหญ่  นรากร
4. นายณัฐนนท์  ยาคำ
5. นายณัฐวุฒิ  ภู่อยู่
6. นายธนายุทธ  กาญจนานุช
7. นายนฤพล  สมฤทธิ์
8. นายพันธกานต์  ขำวิจิราภรณ์
9. นายภัคภูดล  ยั่งยืน
10. นางสาวสุนิตา  ยวงเหมย
11. นางสาวสโรชา  ศาสนนันทน์
12. นายอิสริยะ  ไชยมนตรี
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
2. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
3. นายปิติ  ขาวปลื้ม
4. นายวิศรุต  ภู่นาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  บุตรรักษา
2. นางสาวจุฑารัตน์  บุญยนต์
3. นางสาวณัฐนรี  จงจุดเทียน
4. นายทินพงษ์  นามสนิท
5. นางสาวพรายรักษ์  เสมอญาติ
6. นายพีระเดช  ละมัย
7. นายภาณุพงศ์  แสนวงศ์ใน
8. เด็กชายภาณุวิชญ์  เนียมจันทร์
9. เด็กชายภูมินทร์  สงคราม
10. เด็กชายอนุรักษ์  อมรรัมย์
11. เด็กชายอานุภาพ  บุญบรรจง
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
2. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
3. นางสาวนุชสรา  โพธิ์พิทักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วจินดา
2. นางสาวกมลรัตน์  สนธิ
3. นางสาวณิชารีย์  สุวัฒนประดิษฐ์
4. นางสาวธัญญารัตน์  ป้องสงวน
5. นางสาวปรางค์ชมภู  สุทธิจิตต์
6. นางสาวปาริชาต  มาทะฤทธิ์
7. นางสาวปาลิตา  ศรีจันพล
8. นางสาวปิยะนันท์  พูนดี
9. นางสาวพรรัตน์  สังข์ประเสริฐ
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มธุรส
11. เด็กหญิงรัชณัณ  เข็มทอง
12. เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่ฉิน
13. เด็กหญิงรัตมณี  วงศ์เพ็ชร์
14. เด็กหญิงสัณห์สินี  สักลอ
15. นางสาวสายชล  บัวขาว
16. นางสาวสุภาวดี  สมานวรกิจ
17. นางสาวหนึ่งฤทัย  ผ่องสุภา
18. นางสาวอชิรญา  สุวัฒนประดิษฐ์
19. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
20. นางสาวอิสริยา  ฮัววานิช
 
1. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นายดรุณ  มีป้อม
3. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
4. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายจักรกริช  ชื่นบุญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยพงษ์
3. นางสาวฐิตินันท์  จันทวีวัฒน์
4. เด็กชายฐิติพงศ์  กลมเกลี้ยง
5. นายณัฐวุฒิ  บำรุงกิจ
6. นายธันวา  บำรุงศิลป์
7. นายพีระพงศ์  สุทธิวัฒน์
8. เด็กชายภูมิดล  บุโรดม
9. เด็กชายรัชชานนท์  ทาระเวทย์
10. เด็กหญิงราณี  หลีอวน
11. เด็กหญิงวนิดา  พรสุวรรณ
12. เด็กหญิงศิรประภา  พร้าชาวนา
13. นางสาวศิริวรรณ  แน่นหนา
14. นางสาวสงกรานต์  บรรจงการ
15. นางสาวสุดารัตน์  คำวงษ์
16. เด็กหญิงอมลณัฐ  เพชรรักษา
17. นางสาวอุทัยวรรณ  แดงบุญ
18. นายเชาว์วรรณ  สร้อยศรี
19. เด็กหญิงเนื้อทอง  ทา
20. เด็กหญิงเปรมกมล  พรสุวรรณ
 
1. นางฉวีวรรณ  เขตต์สาคร
2. นายสำเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล
3. นางนารี  ผิวงาม
4. นายณรงค์  จันทะภา
5. นายสุรเทพ  โสภาพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายกิตติพงษ์   จันทรพิมล
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  ไชยภักดี
3. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์  ปิ่นแก้ว
4. นางสาวธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร
5. เด็กหญิงธิติพร  ธำรงวรกุล
6. นางสาวนันทิชา  ปานอุทัย
7. เด็กหญิงนิชาพร  สมศรีอักษรแสง
8. เด็กชายนิธิโรจน์  ไชยเนตร
9. เด็กหญิงปภาสินี  เต็งทอง
10. เด็กหญิงปัณรส  ดำรงศักดิ์
11. เด็กหญิงปิยฉัตร  วัฒนสกุล
12. นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
13. เด็กหญิงพนัชกร  ขวัญเต่า
14. เด็กหญิงภควดี   พวงดอกไม้
15. เด็กชายภาสพงศ์  มิตราเวคิน
16. นายมงคล  ดำริสินชัย
17. เด็กหญิงรัชต์ธร  หมวกรอง
18. นายวรเชษฐ์  เปียปั่น
19. เด็กชายวิชญ์รัตน์   สร้อยฉวี
20. นายศุภณัฐฏ์  โอภาสวงศ์
21. นายเจนวิทย์  จันทร์ช่วง
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายชนินทร์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายชยพล  บุญช่วย
3. เด็กชายนนทนัตถ์  ฉัยลัย
4. เด็กหญิงสมจิต  ปลูก
5. เด็กชายสมชัย  แซ่ตั๊น
6. นายอุทัย  เซง
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
2. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
3. นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายนภสินธุ์  สุทธิพิเชษฐ์
2. เด็กชายปวริศร์  ผาสุข
3. เด็กชายพลศิษฎ์  คุ้มพะเนียด
4. เด็กชายภูมิกิตติวรรษ  บุญลือ
5. เด็กชายหฤษฏ์  มนัสศรีสุขใส
 
1. นายณฐพล  สุนทรกระจ่าง
2. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
3. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีสวาท
2. เด็กชายณัชพล  สังขะนันท์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  จันทร์พิลา
4. เด็กหญิงปรียาพัชร  ปัญญาธีระ
5. เด็กหญิงพรวนัช  ทองศาสตร์
6. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  พักเนียม
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
2. นายอนุสรณ์   ยอแซฟ
3. นางปัญจพร  ยอแซฟ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 98.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกฤต  ศิริสวัสดิ์
2. นายจิรายุ  กิจธนะเสรี
3. นางสาวชนินาถ  ศิริสวัสดิ์
4. นายชยุต  ยงกิจเจริญ
5. นายศุภกร  เมฆินทร์อนุกูล
6. นายอภิวิชญ์  วงศ์อนันตชัย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายทศพร  ทัศนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายกฤตภาส  พัฒนวรภาคย์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  อิคบาล
3. นายธรณ์  บูรณธรรม
4. นายบุณยกร  เรืองนนท์
5. นายศรณ์  บูรณธรรม
6. นายหัตถกิจ  ลิมปนาภิรักษ์
 
1. นายวีรชัย  เจริญชาติ
2. นายสมภพ  หอมยก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายธิติวัฒน์  คฑาวัฒน์วีระเกตุ
2. นายอภิสิทธิ์   ไชยศรี
3. นายเมธานนท์   แดงสุธา
4. นายเอกวุฒิ  พรานพิทักษ์
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกฤตภาส  มารศรี
2. นายกฤษฎา  มีลึก
3. นางสาวจุฑาทิพย์  เชื้อบุญ
4. นายจุมพล  วรยศ
5. เด็กชายชนิกานต์  บัวลคร
6. นางสาวชลฤทัย  สีสด
7. นางสาวณัฐกานต์  ฉุนหอม
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองใบ
9. นางสาวดลฤดี  จรัสอุไรธรรม
10. นางสาวธนพร  สอนอาจ
11. เด็กชายธนพล  บุญรอต
12. นางสาวนัฐวรรณ  คล้ายวงษ์
13. นางสาวนิศารัตน์  อิ่มสอาด
14. นางสาวนุจรีย์  หอมหวล
15. นางสาวปาริฉัตร  เสมาเงิน
16. นายพงศกร  คล้ายภู่
17. นางสาวพบรัก  บุญปกครอง
18. นางสาวพิยะดา  พูลจีน
19. นายพุฒิพงศ์  สระบัวทอง
20. นางสาวมลทิรา  แสงรุ่งเรือง
21. เด็กชายรชต  โตบัณฑิต
22. นางสาววนิดา  กลิ่นกุหลาบ
23. นายวรรธนะ  อินทรัพย์
24. เด็กชายวรรักษ์  รุ่งเรือง
25. นายสรวิศ  สุริโย
26. นายสิทธิเวช  สาทางกูล
27. นายสุธี  สุดสงวน
28. นางสาวสุรางรัตน์  รอดส้ม
29. เด็กหญิงเวณิกา  ผดุงวิทยากร
30. นายเศรษฐกิจ  รุ่งเรือง
31. เด็กหญิงโยชิตา  ศิริชโย
 
1. นายสาโรจน์  สุขประเสริฐ
2. นางวัชรี  สุขประเสริฐ
3. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
4. นางสาวเกศริน  พลราช
5. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวกชพรรณ  เขตุแดน
2. นางสาวกนกวรรณ  จันทรวิชัย
3. เด็กชายกฤษฎา  ชุมเพ็ญ
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จูคำ
5. เด็กหญิงจิรชญา  จำปาเวียง
6. เด็กชายชนภัทร  นุชพุก
7. นางสาวชลลดา  รุ่งหรุ่ม
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอี่ยมจันทร์พวง
9. เด็กหญิงณัชชา  แตรครบุรี
10. นางสาวณัชชา  เอี่ยมมี
11. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปวงละคร
12. นางสาวธนภรณ์  ศรีสำราญ
13. เด็กหญิงนภสร  กุลกรรณ์
14. นายนฤพล  บุญไพศาล
15. เด็กชายบารมี  สุขหงษ์
16. นายประชา  โชคชัยมงคล
17. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สอดสุข
18. เด็กหญิงพรทิพย์  พรมกระทุ่มล้ม
19. เด็กหญิงพรนภา  เอี่ยมทิพย์
20. นางสาวพิรยา  พุทธยาง
21. เด็กชายภูวนาท  อิศรเมธางกูร
22. นายรชฏ  เกิดประดับ
23. นางสาวรสสุคนธ์  มีเพียร
24. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์ครบ
25. นายวัชรพล  คงหมวก
26. เด็กหญิงวัลลภา  ศิริสม
27. นางสาววิกานดา  สงวนสัตย์
28. นางสาววิภาพร  พงค์ธรรม
29. นางสาวศศิวิมล  มูลผม
30. นางสาวศิริลักษณ์  พุทธรักษา
31. เด็กหญิงสุทธิชา  สายทอง
32. นางสาวสุลีพร  แซ่เอี๊ยว
33. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  นาคพันธวงศ์
34. เด็กหญิงอนุธิดา  บุตรพา
35. เด็กหญิงอนุธิดา  มาคงกุล
36. เด็กหญิงอภิญญา  เบ็ญจพาด
37. นายเกียรติศักดิ์  ช่อทับทิม
38. นางสาวเปรมฤทัย  อวยชัย
 
1. นายสมาน  แตงวงศ์
2. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
3. นายสิทธิพงษ์  ลพานุวรรตน์
4. นายเพลินพิศ  ลพานุวรรตน์
5. นายสุพิศ  กลิ่นบุปผา
6. นางประจงจิต  อมโร
7. นายสาธิต  กุยเซ็ง
8. นางสาวณัฐธิดา  พิพัฒน์สิริยานันท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกรกนก  ศิริวัฒนาศิลป์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เดชสิงห์
3. เด็กหญิงกิรณา  สุขเปรมจิตต์
4. นายจักรกฤษณ์  โพธิ์อ้น
5. เด็กหญิงจิดาภา  มั่นคง
6. นายจิรายุ  นิ่มนวล
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ติ๊บลูน
8. นางสาวจุฑามาศ  บุญกล้า
9. นายชัชวาล  อาสาสนา
10. นางสาวดวงกมล  อาจสาลี
11. เด็กหญิงทิพย์วิมล  สกุลวงศ์
12. นายธนวิน  พรพนม
13. เด็กชายธเนตร  ธรรมแก้ว
14. นายนพพล  สารสุวรรณ์
15. นางสาวปฐมาวดี  รูปเอี่ยม
16. นางสาวปภัสสร  ชูชาติ
17. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สกุลพิพัฒน์
18. เด็กชายปารเมศ  เกียยะ
19. เด็กชายพัฒพงษ์  เคียงพิมาย
20. นางสาวพิลาสินี  สุขเปรมจิตต์
21. นายพิสิษฐ์  นิจศรีวงษ์
22. นางสาวภัณฑิรา  เอี่ยมละออ
23. เด็กหญิงภัทรศยา  แก้วไกรวรรณ
24. นายภิวานนท์  จันทร์ชูช่วย
25. นางสาวรัตนา  อนุเวช
26. นางสาวลักษิกา  ชิดเชื้อ
27. เด็กหญิงวรรณษา  สิงห์หะ
28. เด็กหญิงวีรยา  แสงอินทร์
29. นายวีระศักดิ์  ไชยเหล่าจั่น
30. เด็กชายสุภาวดี  ทีฆายุวัฒน์
31. นายอนพัทย์  ชะยะ
32. เด็กหญิงอนันตญา  อนุเวช
33. นางสาวอรนิศา  บุญรอด
34. นายอิทธิพงษ์  แสงกฤษเพ็ชร์
35. นางสาวเกศินี  จันทร์มณี
36. นางสาวเจนจิรา  ก้อแสง
37. เด็กชายเป็นหนึ่ง  กล่อมสิงห์
38. นายเสรี  บุตรวงค์
39. นางสาวเสาวภา  ดิษฐ์ชัยภูมิ
 
1. นายวิรัตน์  สินชู
2. นายวิษณุ  ธิรามนต์
3. นางสาวอัจฉริยา  นาคอ้าย
4. นางจริยาภรณ์  ศิริพร
5. นายธนาชัย  บางยี่ขัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  คร้ามสมุทร
2. เด็กหญิงกิตติรัตน์  ธรรมนิตย์สกุล
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ย้วนประสิทธิ์
4. นายชนกชลน์  ถมยม
5. เด็กชายชนาธิป  ฉิมโต
6. นางสาวชุติภา  นาคทรัพย์
7. เด็กหญิงญาณีรัตน์  วรยิ่งยงค์
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วพลกรัง
9. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์สวัสดิ์
10. นายณัฐวุฒิ  พจน์วิจิตร์
11. เด็กหญิงธาริณี  ศรีรัตน์
12. เด็กชายนพนนท์  วรเดช
13. นายนพวัฒน์  คล้ายแดงคล้ำ
14. นางสาวนิตยา  เชื้อรามัญ
15. นายปฏิภาณ  รชตะบริรักษ์
16. นางสาวปณยา  เกิดประดับ
17. เด็กชายปณัฐพล  ดอกกระโทก
18. นางสาวปรีญาดา  จันทร์ดา
19. นายพงศกร  วงศ์ประเสริฐ
20. นายพนาวัน  เรืองวอน
21. เด็กหญิงพรชิตรา  ภุชชงค์
22. เด็กหญิงพรชิตา  พ่ำรุ่ง
23. เด็กหญิงพิมพรรณ  ชัยมาลา
24. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ชิวปรีชา
25. เด็กชายภาณุเดช  แสงศิริวุฒิ
26. เด็กหญิงรัฏฐกร  สวยสะอาด
27. เด็กหญิงรัตนากร  จุ่นเหนี่ยง
28. นางสาววนุศรา  รักเจริญนาวิน
29. นายวริทธิ์  สุวรรณพิทักษ์
30. เด็กชายวุฒินันท์  ช่วงโชติ
31. นายศุภกฤษฎิ์  ตุ้มอู๋
32. เด็กชายสดุฏี  นครจันทร์
33. เด็กหญิงสรัญญา  หงษ์ทอง
34. เด็กชายสหัสวรรษ  พรสุดาชัย
35. เด็กหญิงสุพรรษา  สุดโชค
36. เด็กหญิงสุพัตรา  แจ่มจำรัส
37. นายอนุพงศ์  สายมัน
38. นายเขตตะวัน  ปัตตาระตัง
39. นางสาวเจนจิรา  สุขเกษม
40. เด็กหญิงไพรินทร์  โพธิสาขา
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชจันทึก
2. นายนรินทร์  นครจันทร์
3. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
4. นายณัฐพล   สุขสมบูรณ์
5. นางอำภาพันธ์ุ  ธานินทร์ธราธาร
6. นางสาวประภัสสร  บุญทัศนา
7. นายวิทยา  เกิดช่วง
8. นายสุชีพ  เอี่ยมทองคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นายจตุพล  ภู่คล้าย
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ชัยยะ
3. นายจีระศักดิ์  คชกูล
4. เด็กหญิงฉันทนา  ม่วงมั่งคั่ง
5. นายฉันท์ทัต  วงศ์ไชย
6. เด็กหญิงชรีรัตน์  ชันณะสา
7. นางสาวชลธิชา  ดวงจันทร์
8. เด็กหญิงชุตินันท์  วรวงษ์
9. เด็กชายณัฐกิตต์  ปฐมพจน์
10. นายณัฐนัย  สุตะโท
11. นางสาวดวงใจ  ไชยพรม
12. เด็กหญิงทิพย์พาภรณ์  ศรีสว่าง
13. นายธนชิต  ทองดี
14. เด็กชายธนธรณ์  แซ่โก
15. นายธนพล  สุธรรม
16. เด็กหญิงธนวรรณ  สุขุม
17. นางสาวธนัชพร  ยิ่งกว่าชาติ
18. นายธนัตถ์  แก้วเนตร
19. เด็กชายธนากร  บรรจงนอก
20. เด็กชายธิติ  เนา
21. เด็กชายนวมินทร์  เขตสมุทร
22. เด็กหญิงนันทพร  วงษ์สูง
23. เด็กหญิงนันทิตา  ประสาทาสูง
24. เด็กหญิงนิภาพร  ผสมการ
25. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ศิริสมบัติ
26. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิการ
27. นายพีรพล  สุขสุวรรณ
28. เด็กหญิงมาริสา  คงมัน
29. เด็กหญิงลัคนา  กรุณา
30. เด็กชายวุฒิภัทร  เพ็ชรบดี
31. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์บัว
32. เด็กหญิงศิรปภา  นิลเสถียร
33. นายสมศักดิ์  บุญเสริม
34. เด็กชายสรวิศ  กวางประเสริฐ
35. นางสาวสุจิตรา  ชาภิรมย์
36. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กล่อมปัญญา
37. นางสาวอริศรา  สมนึก
38. เด็กหญิงเจนจิรา  วิจิตขจี
39. เด็กชายเจนวิทย์  ดำดี
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ซอเฮง
 
1. นายนพดล  กิมกัว
2. นายโกวิท  ขนานแข็ง
3. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
4. นางสาวจุรีวรรณ  สันขาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวกมลวรรณ  เกิดโต
2. นายกิติภพ  ใจตาบ
3. นางสาวกุลรดา  ถาวรสิน
4. นางสาวขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
5. นางสาวขนิษฐา  เทียนสุข
6. นางสาวจรรยพร  แก้วบุตรดี
7. นางสาวจรินทร  สมกำดัด
8. นายจักรพันธ์  อินทรศร
9. นางสาวจารุฉัตร  ฉัตรธงชัย
10. เด็กหญิงชนกกานต์  วิเศษโส
11. นางสาวชนิกานต์  ปิดตามานัง
12. นางสาวชนิพัณณิน  นิยมจันทร์
13. เด็กชายชาคริต  ตั้งวัจนโยบาย
14. นางสาวชุติมา  เมินหา
15. นางสาวณัฐฐิยา  เอี่ยมยิ้ม
16. นายณัฐพัชร  ชาวเชียงขวาง
17. เด็กชายธนกร  คุ้มเงิน
18. นายนววิช  ตนประเสริฐกุล
19. นางสาวนิลุบล  พวงสุก
20. นายบูรษิณ  พวงเกตุแก้ว
21. นายปณต  คล้ายจินดา
22. นายปองภพ  สุวรรณวงษ์
23. เด็กหญิงพรณัชชา  บัวชุ่ม
24. เด็กหญิงพัชรวรรณ  สอนฆ้อง
25. นางสาวพิมพ์ชนก  รอดเจริญ
26. นางสาวภคมน  กลิ่นอาจ
27. นางสาวภัทรรักษ์  บัวขวัญ
28. เด็กชายวัขรัตน์  อ่อนแสง
29. นายวัฒน์  สุรินทร์แก้ว
30. เด็กชายศุภณัฐ  วรพุฒ
31. เด็กชายอธิวัฒน์  บุญศรี
32. นางสาวเนตรทราย  สู่บุญ
33. นางสาวเบญญทิพย์  รุ่งอินทร์
34. นางสาวเยาวรัตน์  แก้วดวงดี
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
2. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
3. นายสมพล  พุฒิพิทักษ์
4. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
5. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
6. นายมนัญชัย  ปิยรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายพลพล  เทพณรงค์
 
1. นายนิตินัย   ทองน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย   บุญประกอบ
 
1. นางสุชารัตน์  ดิสขำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายสิทธิโชติ  พงษ์เทพ
 
1. นางสาวรวงพร  เลิศปฏิภานพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายชลทิศ  คุณเขตต์
 
1. นางสาวณัชชา  สร้อยศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายดนุนันท์  ชวนอยู่
 
1. นายพัฒนโรช  เจริญยุทธ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วิบุตร
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงปัณฑริกา  ชัยราช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงสิรินภา  ใหมเกิด
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวศิริลักษณ์  สมบัติธนกุล
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  กอบแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวปนัดดา  พงา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชลทิตย์  กริชยานนท์
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กชายนพดล  ดวงศรี
 
1. นางชนพิชา  พุทธรักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายทัศน์พล  นาครัตน์
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายรัฐพงศ์  ปิติชาญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายนัทธพงษ์  สัตยากร
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายประภากร  วงศ์ใหญ่
 
1. นายธนัญชัย  บุญยรัตพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางธัญทิพย์  โพธิวงศ์บารมี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงภัสพร  จูกุล
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวชนิตา  แดงสำราญ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวกุลนรี   เกิดอิ่ม
 
1. นายเกรียงศักดิ์    คงเพ็ชรศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชายฉันทัช นีล  ไนท์
 
1. นายรุวีโรจน์  มีคุณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนชาติ  คำจุมพล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เกษียรสมุทร
 
1. นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  โพธิ์เลิศ
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศิริโชคชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกฤต  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 1. นายศรายุทธ  เกตุสุขศิริ
 
1. นายมนต์ตรี  ขันทองคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เหล่าธนพงศ์
 
1. นายยศพนธ์  นิตย์แสวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงวารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงภณิตา  สิงห์ณรงค์
 
1. นางสาวรัตติยา  บุญหลง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวชนินาถ  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวอัครัศมิ์สรี  สุขเอี่ยม
 
1. นายกฤษณ์  ภูริเทเวศร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชญศึกษา 1. นางสาวปุญญิศา   เขม้นงาน
 
1. นางสาวเพียง  ไผ่ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กชายชนทัด  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นายธรรมภณ  จงรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายรัฐพงศ์  ปิติชาญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสิปปนนท์  กลิ่นบุปผา
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายวุฒิชัย  จันอ้น
 
1. นายพันธุ์ธิช  ชะดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุจรี  หอม
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงพรรณรัตน์  ออกหาญ
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวศิริลักษณ์  สมบัติธนกุล
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  กอบแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวพรชนก  เลี่ยนกัตวา
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวสิรีธร  จิตรเพริศธาตรี
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   ก่อวงศ์ตระกูล
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จักษุเขียว
3. เด็กหญิงกรกมล  เกตุบุบผา
4. เด็กหญิงจตุพร  แสงสุริยา
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดมหอม
6. เด็กชายชาญชล  เกิดในแก้ว
7. เด็กชายธนบดี  แนบจันอัด
8. เด็กชายนนท์กฤช   มหาหิงค์
9. เด็กชายนพรัตน์  ชื่นโพธิ์
10. เด็กชายบุญส่ง  ติยะสวัสดิ์
11. เด็กชายบุญอุ้ม  เดชคำ
12. เด็กชายปิติพงษ์  ทวีกลาง
13. เด็กหญิงปิ่นมนัส  พลวัน
14. เด็กหญิงพรรภษา  จันทร์สอางค์
15. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นุชผดุง
16. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สินประเสริฐ
17. เด็กชายภูวรินทร์  วงษ์แก้ว
18. เด็กชายรันธันวา  แจ่มสว่าง
19. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีบุญเพ็ง
20. เด็กชายวัชรเทพ  แสจันทึก
21. เด็กชายศิขรินทร์  ชนะพจน์
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หวังแนบกลาง
23. เด็กหญิงอิสราภรณ์  โทลา
24. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใหม่สุวรรณ์
25. เด็กชายเจษฎากร  กิ่งสันเทียะ
 
1. นางศมนวรรณ์  เชื้อฉ่ำหลวง
2. นายวรกร  มาลาเล็ก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายกฤษฏา  คงเจริญถิ่น
3. นายกวินท์  แซ่ลี
4. เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์วีระชาติ
5. เด็กหญิงจิตตมาส  แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  รังสิตบรรพต
7. นายชญานนท์  พงษ์สานต์คีรี
8. เด็กหญิงชรินธร  เย็นทรวง
9. นายณัฐภัทร  ตระกลูทวี
10. เด็กหญิงดวงดาว  คมศรโมกข์
11. เด็กชายทองชัย  แซ่จ๋าว
12. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีบานเย็น
13. เด็กชายนัฐพงษ์  งิ้วงาม
14. เด็กชายนันทกร  วงทิพย์
15. นายภูตะวัน  เนติธรรมรัตน์
16. เด็กชายภูริ  แซ่ม้า
17. นายภูวเดช  จันทรมณฑล
18. เด็กหญิงมนัสนันท์  แซ่โย่ง
19. เด็กหญิงวรรณภา  ดนตรี
20. เด็กหญิงวิริยา  วอปู
21. เด็กชายวิวรรธน์  ศรีสวาท
22. นายศิริศักดิ์  แซ่ย่าง
23. เด็กชายสาโรจน์  นุชกระแส
24. เด็กหญิงสิริพร  บุตรฉา
25. เด็กชายสุชาติ  มาเยอะ
26. เด็กหญิงสุดารัตน์  อาจหาญ
27. เด็กหญิงสุรีพร  แซ่กือ
28. เด็กหญิงสุวรา  แซ่ซ้ง
29. เด็กหญิงอทิตยา  ราตรีสุข
30. เด็กหญิงอรณิชา  ยือเซาะ
31. เด็กหญิงอรทัย  ลีลาพิพิธพัฒน์
32. เด็กชายอักษร  สกุลกสิกร
33. เด็กหญิงอัจฉรา  ชัชวาลประเสริฐ
34. เด็กหญิงอัสมา  สันตยากร
35. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แซ่ม้า
36. เด็กหญิงเมธิตา  คันธศิริ
37. นายเอกภพ  แซ่ม้า
 
1. นายมานพ  นวมจิตต์
2. นายธีระพงษ์  นสินกร
3. นายโสภณัฐ  เหมหงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกฤตณัฐ  รัตนรังสี
2. นายกฤติน  กิจมงคล
3. เด็กชายกัณติทัต  เลิศภูริปราชญ์
4. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุขคร
5. เด็กหญิงจารุจรรยาวัฒน์  บัวแสง
6. เด็กหญิงทวิตา  สังข์สุวรรณ
7. เด็กชายธีรพงศ  เภรีทัศน์
8. เด็กชายธีรยุทธ  ชุมโคกกรวด
9. เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาตรา
10. เด็กหญิงพิรชา  มนต์ณัฐธร
11. เด็กหญิงมีนา  กรุดม่วง
12. นางสาวริญญารัตน์  วงษ์วสุโรจน์
13. เด็กหญิงวิยะดา  สมบูรณ์
14. เด็กหญิงศตรัศมิ์  เขียวสิงห์
15. เด็กหญิงศรุตา  แสงลุน
16. นางสาวศศิกาญจน์  เจริญธง
17. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิลป์ประกอบ
18. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  เสริฐสอน
19. เด็กหญิงสาริสา  เนตรสว่าง
20. เด็กหญิงสุชานาถ  คุ้มบุ่งคล้า
21. เด็กหญิงสุธาสินี  แซ่เตียว
22. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  มีแจ้ง
23. เด็กหญิงอุบลทิพย์  บางสันเทียะ
24. เด็กหญิงเมธาวี  เหมแก้ว
25. เด็กหญิงแพรทอง  ควรมิตร
26. เด็กหญิงแพรพิไล  คันธี
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางวิรินวรรณ์  พรรณบัว
3. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
4. นายณัฐณรงค์  บุญณรงค์
5. นายธนาเศรษฐ์  อภิจิรนนท์ชัย
6. นายอุดม  หาเลิศ
7. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
8. นางสาวอรรถยา  ทิ้งกรีด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายกิตติทัต  การะกิจ
2. นางสาวจิราพร  ปาระมะ
3. นางสาวชลิตา  ศิลาเลิศ
4. นายชัยวัฒน์  บุญการณ์
5. นางสาวณัชรา  ภาวันเทา
6. นางสาวดารารัตน์  ทนุพันธ์
7. นางสาวธาวินี  ประถมภาส
8. นางสาวนวพรรษ  อินสว่าง
9. นายนัฐพล  เกตุสุวรรณ
10. นายนัทธพงษ์  สัตยากร
11. นายนิติพัฒน์  ดวงแก้ว
12. นางสาวน้ำฝน  สุดงพล
13. นางสาวปรีดาพร  สำอางค์อินทร์
14. นายพรประสิทธิ์  ประสิทธิสุข
15. นางสาวพรรณภัทร  รักกลิ่น
16. นางสาวพิราภรณ์  แดนแก้ว
17. นางสาวภคพร  ผ่องศรีสุข
18. นายภูวงศ์  เชิดภูเขียว
19. นายวรรณกร  วงเวียนคำ
20. นายวรากร  ศรีประเสริฐ
21. นางสาววันวิสาข์  ศรีวัฒนะ
22. นายวุฒิพงษ์  เข็มพัน
23. นางสาวศศิวิมล  เสนาดี
24. นางสาวศิริภัสสร  เสาแบน
25. นายสานิตย์  จวบสุข
26. นางสาวสิริภาภรณ์  ทับแสง
27. นางสาวสิริวรรณ  เล่าทรัพย์
28. นางสาวสุนิสา  ลีซือ
29. นางสาวสุพรรษา  สันหะรักษ์
30. นางสาวอรวรรณ  จันทร์ศรี
31. นางสาวอาทิตยา  ศุภลักษณ์
32. นางสาวอาทิตยา  วงศ์บาตร
33. นางสาวเพ็ญรดี  การะกิจ
34. นางสาวเสาวลักษณ์   เทพนัด
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. นางสาวกุลจิรา  ขุมเพชร
2. นางสาวกุลิสรา  สระทองวี
3. นางสาวจุไรลักษณ์  ป้องเกษม
4. นางสาวจุไรลักษณ์  ป้องเกษม
5. นางสาวชลธิชา  ศรีสงคราม
6. นายชัยชนะ  แซ่พร่าน
7. นางสาวณีรนุช  เกื้อกูล
8. นางสาวดวงดาว  ช่วยแล
9. นางสาวทิพานัน  สาตรพันธ์
10. นางสาวธมกร  เพ็งคำ
11. นางสาวนิตยา  แซ่ลี
12. นางสาวบุษบา  เตน่า
13. นางสาวบูชุ  วงศ์เมืองแล
14. นายปฐมพงศ์  สิงห์น้อย
15. นางสาวปวีณา  พันธ์สุข
16. นางสาวพร  ถิรายุสชนธัญ
17. นางสาวพัชรีพร  บุญพงษ์
18. นายพิจิตร  บัวงาม
19. นางสาวพิมสาย  บุญปัน
20. นายพีรพงษ์  ลีอุดมโชติ
21. นายพีรพล  ฤทธิ์เนติกุล
22. นางสาวภัทรทริยา  เค็งนอก
23. นายภาคภูมิ  รัตนเสถียร
24. นางสาวภาวิดา  วิไล
25. นางสาวมธุชา  จิตวรนาถ
26. นางสาวมูซอ  รุ้งแสง
27. นางสาวยุพารัตน์  แซ่หยาง
28. นายวจีโรจน์  สารขัติ
29. นายวัฒนา  ปัญญาแดง
30. นางสาววาทิตา  พริ้งเพลิด
31. นางสาวสายพิณ  เบเชกู่
32. นายสิริพงษ์  แซ่สง
33. นางสาวสิริวิภา  วงษ์พฤกษา
34. นายสุรศักดิ์  ดงยะโสภา
35. นายอนันต์  ณรงค์ชัย
36. นางสาวอนุธิดา  ต้องเดช
37. นายอริยเดช  ไชยบุรี
38. นางสาวเนตรชนก  วติวุฒิพงศ์
39. นางสาวเบญจมาศ  ยะพุตธิสงค์
40. นางสาวเมทินี  ศรีบุญช่วย
 
1. นายจิโรจ  จิรวนิช
2. นางสาวเบญจา  สุขจันทร์
3. นายกนก  จิรภาสปกรณ์
4. นายยงยุทธ  วรรณสาธพ
5. นายธนัช  แจ่มจำรูญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมนียา  แซ่ม้า
2. นายจิราพัชร  กลั่นสกุล
3. นางสาวชนิษดา  เชอมื่อ
4. นางสาวชลิดา  ลีลาพัฒนากิจ
5. นายชานนท์  ลีลาพิพิธพัฒน์
6. นางสาวชีวานุช  เล่าเดชวรโชติ
7. นางสาวทิพยา  แซ่ว่าง
8. นายนกยูง  แซ่วื้อ
9. นางสาวนงนุช  แซ่วื้อ
10. นางสาวนิศารัตน์  แซ่ย่าง
11. นายปรีชา  อุ่ยซือกุ
12. นางสาวพรไพริน  แซ่ม้า
13. นายพัสกร  แซ่กือ
14. นางสาวมรกต  แซ่ว้าน
15. นายมานิตย์  วรกิจพานิตย์
16. นายยงยุทธ์  สร้อยวงศ์
17. นางสาวยุวดี  แซ่สง
18. นางสาววิภารัตน์  แซ่หลอ
19. นางสาววิลัยลักษณ์  แซ่เล่า
20. นางสาววีรวรรณ  ชีหมื่อ
21. นายศิวาจาร  คณาวิวัฒน์
22. นายศุภชัย  แสนคุณธรรม
23. นายสมพงษ์  ศิรฺิขวัญเจริญ
24. นายสมรักษ์  ไชยมงคล
25. นางสาวสาธินี  แซ่ย่าง
26. นายหฤทธิ์  แลนิ
27. นางสาวเสาวนีย์  มีเปี่ยม
28. นางสาวเอื่องพร  ตะวันแจ่มฟ้า
 
1. นายมานพ  นวมจิตต์
2. นายธีระพงษ์  นสินกร
3. นายโสภณัฐ  เหมหงษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. เด็กหญิงกรองกนก   กะการดี
2. เด็กชายฐกร   เสถียรยงตระกูล
3. เด็กหญิงณฐา   เทียนบูชา
4. เด็กหญิงณิชาภัทร   ขุนทอง
5. เด็กหญิงธณศร  มงคลสินธุ์
6. เด็กหญิงธนพร   แม้นพ่วง
7. เด็กชายธีรภัทร์   สร้อยสน
8. เด็กชายนฤพัทธ์   มานะสกุลกิจ
9. เด็กชายศุภโชค   วงศ์ไทย
10. เด็กชายสหัสวัต   เนื้อทอง
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางวรรณภา   วสุวัต
3. นางกรกฎ   ธรรมศิริ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กหญิงจิรดา  กาดำ
2. เด็กชายจิรายุส  ปัญญารอด
3. เด็กหญิงดวงหทัย   ยาใจ
4. เด็กชายตรีภพ  ขำพวง
5. เด็กชายประเสริฐ  เมืองมั่น
6. เด็กหญิงปาณิศรา  พุทธรักษ์
7. เด็กชายพชรพล  เกาะแก้ว
8. เด็กหญิงพลอย  บุ้งทอง
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชัยพรมงคล
10. เด็กชายสาทร  แก้วพวง
 
1. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์
2. นางสาวอรัญญา  บุตรศรีภูมิ
3. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ฤาไชย
3. เด็กชายยงยศ  พานดอกไม้
4. เด็กชายศักดิ์รินทร์  นาดี
5. เด็กชายศุภกิจ  คลังมณี
6. เด็กชายศุภกิตต์  ประเสริฐรอด
7. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงอภิญญา  ละออศรี
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
2. นางชมภูนุช  โคมลอย
3. นางสาวพรพรรณ  ปั้นงา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวจุฑามาศ   เนียมพฤกษ์
2. นายชัชภณ   วงค์พิพันธ์
3. นางสาวณัฐภา   พจมานวิมล
4. นายธรรมนูญ   ขำทอง
5. นายธาดา   วัฒนวันยู
6. นางสาวนันทนัช   เลียะจู
7. นางสาวภัสรา   นรชาญ
8. นายศุภณัฐ   ยินดีพจน์
9. นายสรภัส   นวลเกษร
10. นางสาวอรอุมา   แจ่มฟ้า
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นางดวงรัตน์   รักทอง
3. นายชัยวัฒน์   พุมดวง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายจิรานนท์  ชอบใหญ่
2. นายชาญชัย  ซื่อตรงเกียรติ
3. นางสาวธิดารัตน์  บุญโพธิ์
4. นายนิวัฒน์  นาคนวล
5. นางสาวภาวิณี  จิตรเจษฎาพันธ์ุ
6. นายรัชพล  กุลสะโมรินทร์
7. นางสาวศรุตา  จันทะดวง
8. นางสาวศุภรัตน์  ชินวประภา
 
1. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
2. นายผักกาด  ทนุบำรุง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวจุฑามณี  กลั่นวารินทร์
2. นางสาวณัฐวรรณ  ชัยพรมงคล
3. นายธนพล  จำปาทิพย์
4. นายนภสินธุ์  จันทร
5. นายปฏิภาณ  ไชยอังกูร
6. นางสาวผกามาศ  มีผล
7. นายพิสิษฐ์  แสงงาม
8. นางสาวสุธิดา  จูงกลาง
9. นายสุภาพ  จันสุตะ
10. นางสาวเจนจิรา  ธาตุไพบูลย์
 
1. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์
2. นางสาวอรัญญา  บุตรศรีภูมิ
3. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกฤฏิกา  กลั่นแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณี  สุชาการ
3. เด็กหญิงชวพร  สุภาพบุรุษ
4. เด็กหญิงชิราวรรณ  สังข์เกิด
5. เด็กหญิงณัฐชลิดา  นาคงาม
6. เด็กหญิงปภัสสร  วุฒิพงษ์
7. เด็กหญิงมณีสวย  สุรักษ์กิตติกุล
8. เด็กหญิงอิศราพร  แก้วตระกูลโชติ
 
1. นางสาวขวัญรัตน์  ปัญญาใส
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไปล่ปลั่ง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไตรวิวัฒน์
3. เด็กหญิงชนากานต์  อุ่นวรรณธรรม
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ผันทอง
5. เด็กหญิงปาริชฐา  เรืองจันทร์
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เพ็งตระกูล
7. เด็กหญิงฤทัยธนรรณ  หวังศรี
 
1. นางจารุกิตติ์   ชินนะประภา
2. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
3. นางสาวณัฏฐณิชา  ราชกิจกำธร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  ด้วงอินทร์
3. เด็กหญิงบัว  คงสอน
4. เด็กหญิงบุษกร  ภิรมย์คง
5. เด็กหญิงสิริวิมล  สิมมะลี
6. เด็กหญิงอรปรีญา  เล่าเรือง
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. นางสาวกันติศา  เตชกิจวาณิชย์โสภา
2. เด็กหญิงจิดาภา  เทศอภิวงศ์
3. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
4. นางสาวนิศารัตน์  เบ็งบวร
5. นางสาวน้ำทิพย์  สมโภชน์
6. นางสาวสิริจันทร์  คนซื่อ
7. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
8. นางสาวอิศรา  สุภาพิมพ์
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายอาทร  น้อยบุญญะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวณัฐญาภรณ์  วันทา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ปาลา
3. นางสาวรุจิรา  ประจันศรี
4. นางสาวศิริลักษณ์  นามสง่า
5. นางสาวสุชาดา  กุลสังข์
6. นางสาวโซเกีย  เซ็ท
 
1. นายกิตติศักดิ์  ฉายรัตน์
2. นางภัทรพร  ฉายรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวกรองกนก   มิสุนา
2. นางสาวจิราภรณ์   ผักบัวแก้ว
3. นางสาวญาณัจฉรา   ทาศรีภู
4. นางสาวปัณฑารีย์   ขจรมณี
5. นางสาวมณฑาทิพย์   สัญญารักษ์
6. นางสาวมัลลิกา   ครุฑเทศ
 
1. นางศิริพร  แทนบุญ
2. นายกิตติพิชญ์   พวงภู่
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุตรแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมบุญ
3. เด็กหญิงชนันธิดา  เอี่ยมศิริ
4. เด็กหญิงสุวิมล  ภูธร
5. เด็กหญิงอัญชลี  มาตรบันดิษฐ์
6. เด็กหญิงอัญชเกศ  ศรีจุ้ยซ้าย
7. เด็กหญิงอารียา  สุขบาล
 
1. นางชลิตตา  เถกิงศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงชนะสุกานต์   สุทธิชาติ
2. เด็กหญิงชนัญธิดา   งามพิรุณตระกูล
3. เด็กหญิงชนากานต์   พานิชวัฒน์
4. เด็กหญิงฐิติยา   ปฐมกุลวัฒน์
5. เด็กหญิงนิธิพร   นันทนิธิกุล
6. เด็กหญิงศิวมล   ตั้งบุญสุข
7. เด็กหญิงสุกฤตา   เสาะทอง
8. เด็กหญิงอาทิตยา   พยัคมาก
 
1. นางเสาวณีย์  เพียซ้าย
2. นางสาวกฤตติยา  สุวรรณชล
3. นางสุมาลี  รามฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เล่ห์บุญ
2. เด็กหญิงบุษกร  สัญสำราญ
3. เด็กหญิงศิริโสภา  ตาปัน
4. เด็กหญิงอนงค์นาถ  รัตนเลิศนภาวงศ์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
6. เด็กหญิงอัยรฎา   ฤกษ์เมือง
7. เด็กหญิงอารียา  ยิงรัมย์
8. เด็กหญิงไอทิพย์  เครือแก้ว
 
1. นายปราโมทย์   คชเสนีย์
2. นายพนม  ทองสุ่ม
3. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
4. นางสาวสมพร  คำสันติวงษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  เอกอมรอรุณ
2. นางสาวธมนวรรณ  รัชตะกุลพงศ์
3. นางสาวพรรณอร  อ่อนศรี
4. นางสาวพิชชาภา  สิริปัญญาไว
5. นางสาวภัทรจาริน  โทนผุย
6. นางสาวศิรดา  วัฒนศิลป์
7. นางสาวศุภาวดี  เสือโภชน์
 
1. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวณัฐวิภา  จันทร์ทอง
2. นางสาวนลินรัตน์  ปิยะธนานุกูล
3. นางสาวพิชญา  กึม
4. นางสาววรรณกานต์  สิบหมื่นเปี่ยม
5. นางสาววันชพร  ฤทธิชัย
6. นางสาวสุกัญญา  อิทธิฤทธิ์
7. นางสาวสุภาพร  จันทร์สว่าง
8. นางสาวอรจิรา  เปลี่ยนเสือ
 
1. นายปราโมทย์   คชเสนีย์
2. นายพนม  ทองสุ่ม
3. นางสาวศิริพร  ปานสง่า
4. นางสาวภาวิณ๊  โม้อุ่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวญานิกา  ชื่นบาล
2. นางสาวณัฐฐา  กำแพงแก้ว
3. นางสาวธัญญรัตน์  จิตต์นิยม
4. นางสาวนิศารัตน์  มูสิกะชาติ
5. นางสาวปพิชญา  ภูษณะพงษ์
6. นางสาวสาธิดา  จงสกุลสวัสดี
7. นางสาวสุพิชชา  เห็นประเสริฐ
8. นางสาวไพลิน  ลิ้มประเสริฐ
 
1. ดร.ณรินทร์  ชำนาญดู
2. นางณปภัช  สนธิสว่าง
3. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
4. นางสาวชุติมณฑ์  รากจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   ห้วยนอก
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ธรรมา
3. เด็กหญิงนารีรัตน์   นวลพงษ์
4. เด็กชายนิรันดร์  มั่นเขตกร
5. เด็กหญิงยลญา  แสนโคตร
6. เด็กชายรัชชานนท์  เตาะไธสง
7. เด็กชายรัชพล  สายแก้ว
8. เด็กหญิงสุชัญญา  ชนแดง
9. เด็กหญิงอภัทชา  ห้วยนอก
10. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์วัฒนธรรม
11. เด็กหญิงอารียา  โสภา
12. เด็กชายอิทธิพล  เอนกนวล
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  สร้อยสีคำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงปลั่ง
3. เด็กหญิงขนิษฐา  เสโส
4. เด็กหญิงต้นน้ำ  จิตต์เอื้อ
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ทรภีสิงห์
6. เด็กหญิงนริศรา  มะเเสน
7. เด็กหญิงปราถนา  กองม่วง
8. เด็กหญิงปัญญาพร  แกล้วทนง
9. เด็กหญิงภรณ์ณิภัทร  สนสาขา
10. เด็กหญิงรักษ์สุดา  พัดดง
11. เด็กหญิงวรดา  ศรีจรรยา
12. เด็กหญิงวิจิตตรา  บูรณะเสรี
13. เด็กหญิงศิริยากร  หล่อโสภาลักษณ์
14. เด็กหญิงสุพาณี  ลาท่าทราย
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นางสาวเมธิกานต์  นนทะสร
3. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
4. นายมนตรี  เฉยดี
5. นายสุรชัย  อินทเกษร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กชายกันต์ธร  ศรีวงรักษ์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  กองรัตน์
3. เด็กหญิงจุรีลักษณ์  โกมุติบาล
4. เด็กหญิงปนัดดา  แอะรัมย์
5. เด็กหญิงประนิดา  สีประภัย
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิรินุพงศ์
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศิรินุพงศ์
8. เด็กหญิงระพีพัฒน์  ม่วงมณี
9. เด็กชายวีระศักดิ์  กันยิ่ง
10. เด็กหญิงศิรดา  เหมวรรณานุกูล
11. เด็กชายศุภกร  รัตนปาณะธรรม
12. เด็กชายสุรศักดิ์  ระเบียบ
13. เด็กชายโจนาธร  นุชรักษา
 
1. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
2. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
3. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
4. นายสงกรานต์  ขจรนาม
5. นายธนู  กมลานนท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวกนกพร  เทศนา
2. นางสาวกนกวรรณ  สุธรรมา
3. นางสาวกนกวรรณ  สอนประดิษย์
4. นางสาวกิตติยา  อินแบน
5. นายณัฐภาค  คำดวง
6. นางสาวธนัญญา  ทองพิลา
7. นางสาวนิศากร  กลิ่นลำดวน
8. นางสาวปภิชญา  ธนาจรัลพร
9. นางสาวปวริศา  สมุยน้อย
10. นางสาวพิชญ์  สุบงกฏ
11. นางสาวพิสินี  เนตรทิพย์
12. นางสาวสิริวิมล  อ่ำพัฒน์
13. นายสืบสกุล  สวนจิตร
14. นายสุรสีห์  วงศ์งาม
15. นางสาวอินทร์ธิดา  บุญทวี
16. นางสาวเจนนิสา  เชื้อสวัสดิ์
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
2. นางอินทิรา  บำรุงตน
3. นายพงศกร  ซ่องสกุล
4. นางสาวสุพัชชา  แซ่ฟู
5. นางสาวนิธิวรรณ  คงยิ่ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกชกร  ผลจันทร์
2. นางสาวกรรนิกา  ทองชั่ง
3. นายกิตติภัทร  แก้วเจริญ
4. นางสาวชญานิษฐ์  มั่นจันทึก
5. นางสาวนวพร  อุทธา
6. นางสาวปรียา  พราหมณ์เล็ก
7. นางสาวปลายฝน  อินปาต๊ะ
8. นางสาวมัลลิกา  เกิดสา
9. นางสาวศศินิภา  กงไกรษร
10. นางสาวศิริพร  มะลิแย้ม
11. นางสาวสุพรรณษา  จันทร์ไทย
12. นายสุรเชษฐ์  บัวผัน
13. นางสาวอริสา  สุขจันทร์
14. นางสาวอุทุมพร  ชุมนรารักษ์
 
1. นางเพ็ญนภา  แก้วเจริญ
2. นางสาวสิรินันท์  จันทร์อ่ำ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวกานต์สินี  คุ้มเดช
2. นายจารุวัฒน์  สงอาจินต์
3. นายจารุวิทย์  สงอาจินต์
4. นายณัฐพล  นพเกียรติ
5. นายณัฐภัทร  สอสูงเนิน
6. นางสาวธัญญารัตน์  วงค์นาชาติ
7. นายธิติวุฒิ  สุทธิเดชานัย
8. นายธีทัต  ศรัทธาผล
9. นางสาวนฤมน  หนูแก้ว
10. นางสาวพรรณิภา  หอมเย็น
11. นางสาวระพีพรรณ  สุริยานนท์
12. นายวิสุทธิ์  วิเศษเธียรกุล
13. นายศิริยุทธ  ธรรมอมรสิน
14. นางสาวสุภาพร  อ่อนลมัย
15. นางสาวอรอุษา  พูลศิริคช
16. นางสาวเบญจลักษณ์  ทิศา
 
1. นางสาวสุมาลี  จันทร์ใหม่
2. นายสมศักดิ์  ทองปาน
3. นายกวี  รอนกระโทก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายธิติวุฒิ  ชูประทีป
2. นายพงศกร  ศาสตราภูมิ
3. นายสันติ  ลุนหงส์
4. นายสาธิต  สวงโท
5. นายอนุวัฒน์  บุญเลิศ
 
1. นายสุรศักดิ์  มิลินทากาศ
2. นายเดชา  ลิ่มเชย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. เด็กชายตันติกร  สุวรรณศิริ
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ภูฆัง
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
4. เด็กชายสลัมบอย  กลิ่นธูป
5. เด็กหญิงอารียา  หอมสุวรรณ
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  สุขเกษม
2. นายภูรีวิทย์  เพ็งสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายชัญญา  บุญเปียก
2. นายนฤนาท  พรมวงศ์ซ้าย
3. นายภูมิ  ชนะชัย
4. เด็กชายมณฑล  เสาวภาพัน
5. นายวรพจน์  นิ่มทอง
 
1. นางสาวสุมาลิณ  แสงเทียน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  คงนุกูล
2. เด็กหญิงนวลนภวรรณ  ภูริภาคย์เรืองกุล
 
1. นางพจธนา  วิภาวิน
2. นางนันทิญา  จันทุดม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองสา
2. นางสาวสิริมา  คงสาหร่าย
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ยุ่นประยงค์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  วิลาศ
 
1. นางสาวจิตรลดา  มนต์ปรีชาวิทย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิิตติพงษ์  พุกเฮง
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมสวัสดิ์
3. เด็กชายชลิต  สมคิด
4. เด็กชายชลิต  สิทธิโชค
5. เด็กชายธนาคาร  กาญจนประกอบ
6. เด็กชายธนาธร  อินทรีย์
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  จิตรีญาติ
8. เด็กชายวีรภัทร  เอกบุตร
 
1. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
2. นายอัครเดช  มีช้าง
3. นางศยามล  มีช้าง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายกฤติภาส   ชิโนรักษ์
2. เด็กชายชัยธนโชติ   วงศ์ธนารุจน์
3. เด็กชายธนานนท์   ชาวโพงพาง
4. เด็กหญิงปริญา   รักษาศรี
5. เด็กชายพีรธัช  เอมอิ่ม
6. เด็กชายวุฒิชัย  วุ่นฉิม
7. เด็กชายศุภวิชญ์   หยุดกลาง
8. เด็กชายอนุวัฒน์  จริมา
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
3. นายพรพิทักษ์   จุดเพ็ชรแจ่ม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กชายกรินทร์  จันทร์ส่อง
2. เด็กชายกันต์   อุ่นอบ
3. เด็กชายณัฐพล   พรมโคตร
4. เด็กชายดนุนันท์  สีชมภู
5. เด็กชายธรรมนูญ  สีบาดาล
6. เด็กชายปิติพล  ทองนวล
7. เด็กชายภูสิทธิ์   สุขเลิศ
8. เด็กชายหัสดินทร์   เทพโภชน์
 
1. นายชนะชัย  นาทสีทา
2. นายถาวร  เที่ยงธรรม
3. นายณรงค์ศักดิ์  วะโร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายทศพล  เตชะเชี่ยวณรงค์
2. นายธนวิทย์  จ่างเจริญ
3. นายธนากร  จงน้อมกลาง
4. นายนาครินทร์  ชัยชนะ
5. นายพีระเดช   ศรีนา
6. นายวรวัตร  รอดหงษ์ทอง
 
1. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
2. นายลิขิต  ปั้นแววงาม
3. นายพิชาน  แหยมเจริญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหิน 1. นายกษิดิ์เดช  ลำดับวงศ์
2. นายกานต์  ชัยอำนวยพรกุล
3. นายจิณณวัตร  กลิ่นละออ
4. นายธนโชติ  หมื่นศรีธาราม
5. นายพงศกร  สมบุญฤทธิ์
6. นายพุฒิพงศ์  เอี่ยมเย็น
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
2. นางรุ่งทิพ  ยงยืน
3. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐกิตติ์  ภักดีสุทธิ์
2. นายธนพนธ์  สะอาดเอี่ยม
3. นายพิสิษฐ์  สมสมัย
4. นายยุทธพิชัย  รุ่งมณีกิจเจริญ
5. นายศิรวัจน์  เลี้ยงอำนวย
6. นายศุภวิชญ์  ฐิติชัยธนาเลิศ
 
1. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
2. นายอัครเดช  มีช้าง
3. นางศยามล  มีช้าง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สกุลปักษ์
2. เด็กหญิงนริศรา  บุญมา
3. เด็กหญิงวชิรญา  คมศร
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์   วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   วิสุทธิ์วรกานต์
3. เด็กหญิงพนิดา   บูชา
 
1. นายมณฑกานต์  จิตกล้า
2. นางสาวยุพดี  ยาขันทิพย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เฉลยคาม
2. เด็กหญิงฐิติพร  ภู่สุคนธ์
3. เด็กหญิงนาฏนดา  ช่วยพยุง
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
2. นางสาวณัฏฐา  เล็กวิกรม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวจิระภา  กมลวิบูลย์
2. นางสาววรัญญา  เมกลิ่น
3. นางสาวสุทธิกานต์  เมตตา
 
1. นางพูลรัตน์  คุณาเขมากร
2. นางธัญญ์วรัตน์  รัตนาพรไพศาล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวกฤษณา  ทองคำ
2. นางสาวรัฐญาดา  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
3. นางสาวสุพิชฌาย์  สุโรพันธ์
 
1. นายถาวร  จิระประทีป
2. นางพรรณทิพา  อรุณรักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฐนรี  วรหิน
2. นางสาวปัทมาวดี  สำราญราษฎร์
3. นางสาวอัยรินทร์  ประกิ่ง
 
1. นางรัชดา  ศรีรางกูล
2. นางสุภัชชา  เสือจุ้ย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  สดใส
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เพ็ชรสงคราม
 
1. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
2. นายนิพนธ์  เชิญทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงหงส์นภาลัย  ปิ่นอมรรัตน์
2. เด็กหญิงอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
2. นางกานสุดา  พาหน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  เรืองหอม
2. เด็กชายอนุชา  ภาษาชิฏิ
 
1. นางสาวสมประสงค์  ถาวรศิริ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายนฤชา  ตันติวุฒิ
2. เด็กชายศักดากร  บุญนรานุรักษ์
 
1. นางอุบล  รัตนศรีสอางค์
2. นางสาววันวิสา  นาประสิทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงเมษยา  ทองหุ้ม
 
1. นางสาวนริศรา  กระจ่างพัฒน์
2. นางสาวศิริวรรณ  บุษบง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายกาญน์ธนสิน  เดิมขุนทด
2. เด็กชายเจษฎาพร  ช้างเผือก
 
1. นายวิษณุ  ทองคำ
2. นางกรชนก  เลิศรุ่งเรืองชัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกฤต  กิตติวิทิตคุณ
2. นางสาวมนัสนันท์  ภู่ระหงษ์
 
1. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
2. นายเสถียร  นพพิทักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายธนานันต์   วรวงษ์วุฒิไกร
2. นายปฏิมากรณ์  แก้วสถิตย์
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกพร  รวยพงศ์
2. นายภณโชติ  ประเสริฐสุข
 
1. นายอลงกรณ์  สาเล็ก
2. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงชนัญญา  รัชตรุ่งโรจน์กุล
2. นายธนพร  สมบูรณ์แก้ว
 
1. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
2. นางสาวอมรรัตน์  สีสายชล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายชนปิติ  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีวิเชียร
 
1. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
2. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายพงศกานต์  ตรีชินะพงศ์
2. เด็กชายพิรชัช  ยุทธสิงห์
 
1. นายธนากร  ไพบูลย์
2. นางสาวพรจันทร์  สอนนุช
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 1. นายบดินทร์  ปฐมกลาง
2. นายเกียรติศักดิ์  สิงห์ทอง
 
1. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา
2. นางสาววันดี  แววสว่าง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายชานนท์  ปาณรงค์
2. นายนิตินนท์  เพ็งเลา
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนกร  กล่อมฤทธิ์
2. นายรัชภัทร  เพิ่มพูล
 
1. นางนันทนา  จิตต์กระจ่าง
2. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 1. เด็กหญิงธนพร  นาคศิลปวิจิตร
2. เด็กชายนราวิชญ์  ช่วยศรี
 
1. นางสาวนฤมน  ทองวิมล
2. นางสาวกฤษณ์วรงค์  เตชะสิริสุขสกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาลเพชร
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สินธุรส
 
1. นางสุปราณี  อุทยานวรรธนะ
2. นางสาวนิสากร  ล้อถาวร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนดล  สิทธิวงโภคิน
2. เด็กชายภาคภูมิ  พรหมมาศน์
 
1. นายอาทิตย์  ไชยจันทร์
2. นางสาวจารุณี  สอนใจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนรินทร์  ดาประดิษฐ
2. เด็กชายศิวาวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
2. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริพักตร์  เพ็งตะโก
2. เด็กหญิงสุณิสา  โตนาค
 
1. นางสาววิมพ์ณิชา  สุริยันต์
2. นางสาวชุติมา  คำเนียม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนฤภัทร  เจียมประเสริฐ
2. เด็กชายวัชรพนธ์  วัชระ
 
1. นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม
2. นายประสงค์  นุสนทรา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงอมราพร  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงลลิตตา  เกาะโพธิ์
2. เด็กชายศิวกร  มหกาญจน์
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยมาส  หุ้มแพร
2. นางสาวศุภดา  เบียดนอก
 
1. นายวิทูลย์  งามขำ
2. นางสาวกรองกาญจน์  วงค์เครือวัลย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวปัญฌรี  กุมภะ
2. นางสาวศุภิสรา  ประสิทธินาวา
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐธิดา  พวงทอง
2. นางสาวภัทราพร  ลอยบรรดิษฐ์
 
1. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวพินทุ์ลดา  จำปางาม
2. นายศุภวิชญ์  พงษ์ไทย
 
1. นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม
2. นางสาวเมทินี  นิชี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวพรสวรรค์  วารินทร์
2. นางสาวสุธิดา  อรุณแสง
 
1. นางอุมาวรรณ  แสงสนิท
2. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายธงชัย  นามบ้านค้อ
2. นางสาวปรารถนา  คำมี
 
1. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
2. นายภาคิน  กุดแถลง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายพงศธร  พุทธา
2. นายภาณุพงศ์  ทองจันทา
 
1. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
2. นางสาวสุชีรา  นัคเรต
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายกิตติณัฐ  เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวพัณณ์นิษา  จิตรวิโรจน์
 
1. นางอัจฉรา  รัตนวงษ์
2. นายชนารัตน์  คำอ่อน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. นายภัทรชนน  วารินทร์
2. นายศักดิธัช   สุพตานนท์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายศุภณัฐ  ธนาจิรวัฒน์
2. นายโรจนณัฐ  คุณากรโอภาส
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายชาญวิทย์  ล้อสมิทธ์
2. เด็กชายปวริษ  วิริยะคุณากร
3. เด็กชายภูมิปรินทร์   มะโน
 
1. นางสาวปาณิศา  เศรษฐศุภกูล
2. นายภาวัต  โชติสุภาพณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายดนุสรณ์  สระทองแก้ว
2. นายพรชัย  พุ่มภิญโญ
3. นายสรรค์พงศ์  คำหอม
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
2. นางปิยาภรณ์  แสงนาค
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายธฤต  สินสุนทร
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีแก้วทุม
3. เด็กหญิงพีรดา  แสนสม
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
2. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ชมภู่
2. นายรัชชานนท์  ชุ่มบุญยืนยง
3. นายวันดี  ศรีเพ็ญรัก
 
1. นางสาวมาณี  คุสิตา
2. นายศุภโชค  พรชัยกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายคณิติน  งามประเสริฐ
2. นายชลันธร  หนิ้ววิยะวงค์
3. นายธนวัฒน์  จิตอุทัย
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นายนพดล  ขำน้อย
2. นางสาวสุวิมล  พรพนม
3. นางสาวอัญญรัตน์  พลเลิศมงคล
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ   มณีเนียม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธมลวรรณ  ยอดวัน
2. นายสิปปภัค  อุทุมภา
 
1. นายจตุพร  น้อยบุญสุข
2. นางปิยาภรณ์  อุทุมภา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายถิรทิพย์  จุ้ยทองคำ
2. นายธนัญชัย  เจริญอภิศักดิ์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ช่อชิต
2. นางสาวนัทดาว  ภูฆัง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายมาวิน  ไข่มุกข์
2. นายวัลลภ  ผ่านคุ้ม
 
1. นางสาวนุศรา  วิเศษ
2. นายพิรสิฏฐ์  พีรภัคโสภณ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายจิตรกร  บัวงาม
2. เด็กชายธนทัต  แย้มสำรวล
3. เด็กชายนฤภัททร์  สิมมา
 
1. นายอนุวัจน์  ทับทิม
2. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายจุลดิศ  จันดา
2. เด็กชายธนภัทร  ศรีแตงอ่อน
3. เด็กชายวัชรธร  หมู่ทองคำ
 
1. นางดุจดาว  ผ่องใส
2. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายนฤเบศร  พิมพ์โคตร
2. เด็กชายภูผา  พานิชเจริญ
3. เด็กชายเอกรัตน์  อัมภะวา
 
1. นายวรวิทย์  ไวยวรรณ์
2. นางอรุณี  สุเมธโสภณ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายปุรีวัฒน์  แก้วโป๋ย
2. นายสหรัฐ  คงสิบ
3. นายสาริน  อนุตรานนท์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายมงคล  มะเมียทอง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายธนาวุฒิ  เรือนแก้ว
2. นายวุฒิวัสน์  นิพิทชยังกูร
3. นายอนวัชช์  ถีระแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายอุดม  พรทิพย์ศิริกุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกฤติธี  วิจักษณาพงษ์
2. นายสาคร  วาปี
3. นายเสฏฐวุฒิ  ลีลาวัฒนพาณิชย์
 
1. นายประเทือง  ฉายะยันต์
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายกนกพล  อินทร์หอม
2. เด็กชายพชร  พงษ์พัฒน์
3. เด็กชายพิพัฒน์   แซ่โง้ว
 
1. นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
2. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงกุลทรัพย์  ท้าวมะริตย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีกิจ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  โฉมทอง
 
1. นางสาวเมธินี  ทองสุกใส
2. นายวสันต์  สุนทรพงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เวชการ
2. เด็กหญิงนิยดา   สังขรักษ์
3. เด็กหญิงพิมญดา  วิชิตโชติ
 
1. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายชาญชัย  อยู่ศิริ
2. นายทรงวุฒิ  ฤทธิ์ประเสริฐ
3. นายนเรศ  ชุมพรัตน์
 
1. นางสุภาพร  กมล
2. นายธเนศ  สมัครไทย
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นายธนกฤต  โตชัย
2. นายสุทธวีร์  โรจนศิริวณิชย์
3. นางสาวเจตนิพิฐ  ยืนยงโอฬาร
 
1. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
2. นางสาวจีนภา  บุบผา
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายณภัทร  ยอดรักษ์
2. นายศุภณัฐ  ไผ่เทียนชัย
3. นายเพชรชนน  ทองเสริม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สกุลเดช
2. เด็กหญิงวรรณษา  สิมาชัย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
2. นางสาวนฤมล  สรัสสลักษณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กชายณรงค์  ชิ้วเอ้
2. เด็กชายราชัน  ถ้ำทอง
3. นายอนุชา  ทองคำ
 
1. นางลักษิกา  เเพทย์วงษ์
2. นายถาวร  กราบขุนทด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงนภัสสร  พุทธคาวี
2. เด็กหญิงประวีร์ณัฐ  โพธิสัตย์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ซื่อสัตย์
 
1. นางอรุณี  กำลังแพทย์
2. นายสราวุฒิ  กำลังแพทย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นายชาคริต  มั่นคงหัตถ์
2. นายพงศ์ภัค  ยาตะกั่วนอก
3. นายโรจนรินทร์  นุษพรรณ์
 
1. นางรัตติยา  รบไว
2. นางธนภร  เรือกิจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายนันฐวัตร  สุจริต
2. นายบุญชูศักดิ์  ตุ้ยแคน
3. นายสุนิจพงษ์  สิงห์คำ
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญมี
2. นางวริศรา  บุญมี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  รุ่งเรือง
2. นายมรุเดช  เหรียญทอง
3. นายสุรชาติ  ลักษณะวงค์
 
1. นายนพดล  หอยสังข์
2. นางไฉไล  หมื่นมี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวณัฐพร   วงษ์มาเกษ
2. เด็กหญิงพณารี   รัดยิ่ง
3. นางสาวสุพรรษา   บุญประเสริฐ
 
1. นายเตือนใจ  บัวพรม
2. นายสยาม  บุญประเสริฐ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สูญทุกข์
2. เด็กหญิงศิรินันท์  แดงด้วง
3. เด็กหญิงแสนสุข  บุญญา
 
1. นายสายัณห์  เจือจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกิติศักดิ์  คำบาง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนูเล็ก
3. เด็กชายไพรวัลย์  สองวงษ์
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายทวี  ศรีเงินยวง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี   สายพร
2. นางสาวชลธิชา  แก้วสว่าง
3. นางสาวสุธามาศ  บุญญา
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวชญานิศ  ก้านใบยา
2. นายนัทธพงศ์  ควรปราโมทย์
3. นางสาวปิยธิดา  นุชปาน
 
1. นางจำปี  พงษ์ชุบ
2. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ  แก้วพรหม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี  กลิ่นอ่อน
2. นางสาวจิราพร  ทองบู่
3. นางสาวอรมรัตน์  พรมมา
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นายวิเชียร  ฟ้ากระจ่าง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วันกลิ่น
2. เด็กหญิงณัฐกาน  สมัยกลาง
3. เด็กหญิงธิดาสวรรค์  จูงาม
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ใจภักดิ์
5. เด็กหญิงอธิศรี  ปิ่นทอง
6. เด็กหญิงอัญชิสา  แสงสุวรรณ
 
1. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า
3. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงจณิสตา  สุขระ
2. เด็กหญิงจันทร์ทิรา  บัวสอน
3. เด็กหญิงชีวาพร  ประเสริฐสังข์
4. เด็กชายธนยศ   สนใจแท้
5. เด็กชายยุทธพิชัย  ม่วงไทย
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์   รัตนวงศ์บุญมี
 
1. นางผกายรัตน์  จันทร์ชู
2. นายนนท์ธิชัย  ประทุมสิทธิ์
3. นางสาวเทพรัตน์  ขันตี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วบัวสา
2. เด็กหญิงจิราพร  อุทัยวงษ์
3. เด็กหญิงพรรษา  ขวัญยืน
4. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์เกษม
5. เด็กหญิงสโรชา  กลั่นมั่น
6. เด็กชายเปรมศักดิ์  ผึ้งรั้ง
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
3. นางสาวศุภวดี  มนต์เนรมิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจิราพร  ศรศรี
2. นางสาวศิริพรรณ์  ศรีชาติ
3. นายสราวุธ  รัตนนท์
4. นางสาวสุภัสสร  ช่อลัดดา
5. นางสาวสโรชา  พิไลกุล
6. นางสาวอุสาหะ  ตาดทอง
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
3. นางกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ม้า
2. นายคมสิทธิ์  วงศ์ธีรภาพ
3. นางสาววรินทรา  แซ่ว่าง
4. นางสาววริษา  แซ่ลี
5. นางสาวว้าง  แซ่เฮ่อ
6. นางสาวอภิษฎา  มั่นพัฒนาการ
 
1. นายสมชาย  สุขอ่ำ
2. นางคณิฐา  โพธิ์แป้น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวกวินทิพย์  ระแหง
2. นางสาวปภานัน  พลเมืองหล้า
3. นางสาวศิริพร  คชเสี้ยม
4. นางสาวสุชาดา  วาทา
5. นางสาวสุดารัตน์  เกตุจันทร์
6. นางสาวอัตราภรณ์  เติมกล้า
 
1. นางบังอร  เลิศพรสุขสวัสดิ์
2. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ภู่ทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงวรัญญา  แสนสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศิรัณยา  รัตนเพ็ญ
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางรัชนี  ศิลาอาสน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยา  แจ้งพลอย
2. เด็กชายนพชัย  จิตร์นามกร
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสงสนั่น
 
1. นางแพรวพรรณ  ชุ่มชื่น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงญาตาวี  พานิชย์
2. เด็กหญิงนันท์จิตรา  ทองคำพันธุ์
3. เด็กชายสหรัฐ  บุตรบุญปั้น
 
1. นางดวงฤทัย  ชะดี
2. นางพิมจิตร์  รมยะพันธุ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวจันทกานต์  ใจอุ่น
2. นางสาวปนัดดา  งามขำ
3. นายวัชรวุทธ  พัฒนสม
 
1. นางรัตติยา  รบไว
2. นางธนภร  เรือกิจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 99.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวศิริลักษณ์  อุ่นประเสริฐ
2. นางสาวสุวนันท์  น้อยปานะ
3. นางสาวอรวรรณ  สมทอง
 
1. นางนิยม  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางพัชรี  มูฮำหมัด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. นางสาวกนิษตา  แสงเสนา
2. นางสาวนันทิดา  แก้วมณี
3. นางสาวเกษศรินทร์  หมีทอง
 
1. นายธงชัย  เจริญบุญ
2. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจีรพร  หุ่นไทย
2. เด็กหญิงฐิติมา  วรรณเลิศ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  หารสาน
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายชนน  หงษ์ยนต์
2. เด็กหญิงนวพร  เพ็ชรเทพ
3. เด็กหญิงอมิตตรา  จีนทู
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. เด็กหญิงนุจรี  คำหอม
2. เด็กหญิงสุพรรณี  แพนทิพย์
3. เด็กหญิงสุมาลี  จันทอง
 
1. นายชัยวุฒิ  ซัววงษ์
2. นางขลลดา  ซัววงษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวธัญญารัตน์  สุดดีพงษ์
2. นางสาวปิยะฉัตร  เกลี้ยงงาม
3. นางสาวอภิญญา  คุ้มครอง
 
1. นายเลิศไกร  ธัญสิริดำรง
2. นางรื่นฤดี  เดือนตะคุ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชามงคล 1. นายพงษ์เพชร  บ้านกลางดิลก
2. นายสิงห์ชัย  วสุธาผาภูมิ
3. นางสาวเจนจิรา  เซี่ยงหลิว
 
1. นายประเมิน  โพธิ์หอม
2. นางนสรณ์  ปิ่นประเสริฐสกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปริยากร  ทิพชัย
2. นางสาวมณีรัตน์  น้อยภาษี
3. นางสาวลมมณี  อังกินันทน์
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประนิดา  ปาณะโส
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วรรณยนต์
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คุยพัก
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงวรพรรณ  สารบรรณ์
2. เด็กชายเจษฎา   ศรศรี
3. เด็กหญิงแพรพลอย  เรืองสิทธิชัย
 
1. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
2. นางสำราญ  บุญนะฤธี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มากระจันทร์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พูดเพราะ
3. เด็กหญิงเปรมวดี  ศรีจันทร์อ่อน
 
1. นางพาวิณีย์  ปิยะพันธ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ฤกรักษณี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. นายถาวร  อัคลา
2. นายนราธร  ปะโมนะกัง
3. นางสาวสุจิตรา  สายโสภา
 
1. นางสาวเนตรนภา  จันทร์แสง
2. นางเบญจวรรณ  ดัดวงษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวจารุวรรณ  แสงศิลา
2. นางสาวจิราวรรณ  แสงศิลา
3. นางสาวทัดดาว  แสงฉาย
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ขาวมัน
2. นางสาววิภา  จันทร์เจริญกิจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นายวิวัฒน์  โสภา
2. นางสาวสะใบแพร  ทัศนสุวรรณ
3. นางสาวอรปรียา  ดาวลอย
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวชุติพร  ชมพูคำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายชฎิล  ทัดเทียม
2. นางสาวธารทิพย์  โพธิ์ทองคำ
3. เด็กชายหิรัญศักดิ์  แช่มช้อย
 
1. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงสริญญา   เกตุคล้าย
3. เด็กหญิงเมทิตา  จุลโลบล
 
1. นางอุบล  บูรณะศรีศักดิ์
2. นางบุปผา  ตันตะราวงศา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ปานเขาย้อย
2. เด็กหญิงพิชญานิน  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงวรพิชชา  มุนีนารถ
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นางปรานี  เขียวฉลัว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  หอยสังข์
2. นายนรินทร์  จันตะเคียน
3. นางสาวพิมรภัทร  เข็มเงิน
 
1. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
2. นางจันทิมา  มณีสุปัญญา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชญานิษฐ์  นิลแดง
2. นางสาวปวิตตรา  ภู่อ้น
3. นางสาวลัลน์ณภัทร์  สุวรรณนากุล
 
1. นางอ้อยอุมา  วิจารณ์
2. นางพันธ์ทิพย์  สวัสดิทรัพย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายคชาชาญ  สุดใจ
2. นางสาวชลลดา  คำชื่น
3. นางสาวดอกรัก  จิตพิมาย
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายปฏิภาณ  ชนะค้า
2. นายภูมินทร์  โชตินคร
3. นางสาวสิริยา  นิสัยซื่อ
 
1. นางชนันดา  นิสัยมั่น
2. นางกันยา  ชัยเจริญศิลป์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชมชร  วงษ์คล้อย
2. เด็กหญิงธนัชญา  เพ็งสาธร
3. เด็กหญิงพฤกษา  บุญเส็ง
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายกษิดิศ   มณีโชติ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทะพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทรอุไร
 
1. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
2. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวนันท์นภัส  พิสิษฐ์อาภาภัค
2. นางสาวพลอยลดา  ปาทา
3. นางสาววรพรรณ  ขวัญบุญ
 
1. นายอดิเทพ  เรืองสม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจุติพร  อยู่ยาง
2. นางสาวธนนันต์  มงคลอินทร์
3. นายพงศกร  ศิริอัคคะโชติ
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ฮวบเจริญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ทองดี
2. นางสาวชุติมา  พุทธสุวรรณ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำกอง
 
1. นางศศิธร  อนุรักษ์
2. นางอารีวรรณ  ดวงสว่าง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกานต์หทัย  กูเปี้ย
2. เด็กหญิงกุลภัทร  โตสงวน
3. เด็กหญิงดรุณี  สกุลณีย์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
2. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  แปลนกอง
2. เด็กหญิงรำพึง  ยมศรีทัศน์
3. เด็กหญิงอภิวรรณ  ขันทอง
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ศรีวรรณ
2. เด็กหญิงปริญญา  แย้มภู
3. เด็กหญิงปาริตา  เนตรทอง
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นายพัสกร  พิทักษ์อมรพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวจิดาภา  สุภามาลา
2. นางสาวณัฐริกา  เจริญนันต์
3. นางสาวปัทมปาณี  สีสุราช
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวจิราภา  กุลชัยภูมิ
2. นางสาวปภัสรา  ทองสรวง
3. นางสาวสินารักษ์  ธงไพร
 
1. นางออมสิน  สถาพร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวกาญจนา  สิงทอง
2. นายวโรดม  ยอดประทุม
3. นางสาวสายฝน  สิงทอง
 
1. นางพรทิมา  ยิ่งยง
2. นางสาวญาดา  อมรประดิษฐ์กุล
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อยู่รอด
2. เด็กหญิงวันรี  ต่ายทอง
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  หอมสกุล
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กหญิงพราวดี  ยอดจันทร์
2. เด็กชายมงคล  ลือดาว
3. เด็กหญิงสุดใจ  เครือศิลป์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ศรพรหม
2. นางสาวธีราพร  แสงบุญส่ง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงวรางคณา  กองคำ
2. เด็กหญิงสุทัตตา  พงษ์พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปรัชญาบุญ
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายณัฐภัทร  เขียวศรี
2. นายมงคลชัย  ผะอบทิพย์
3. นางสาวเฉลิมพร  โพธิ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นางสาวพรวิภา  แสงกล่ำ
2. นางสาววิญาดา  ศรีเจริญ
3. นายสรวิศ  ทองทับ
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายพชรพล  นะอำนาจ
2. นายภานุรุจน์  บุญจรัส
3. นายอนวัช  ทวีทรัพย์วัฒนา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  วงศ์คำจันทร์
2. นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายพงศ์พล  โรจนอดิศร
 
1. นายวศิน  ศุภนคร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร์
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายรัฐชาวิชญ์  วงค์วราธิป
 
1. นางสาวรัตน์นรี  บุญจันทร์ศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  แผงดา
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายสุพัชรไชย  ชัยวงค์
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายพรเทพ  ทึกจีน
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ทองชื่น
 
1. นางฟ้ารุ่ง  แก้วประกอบ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายวุฒิกร  มณี
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงเสาวคนธ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุภา   กิตติพฤทธิพงศ์
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แรกตั้ง
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายพณวรรธน์  ทองแสง
 
1. นายวศิน  ศุภนคร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายธีระเพชร  สารบูรณ์
 
1. นายเกียรติชัย  เดชวรรณ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงมนัสสินี  อังสุวิโรจน์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ลอคำ
 
1. นางนงนุช  พรมณี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจีรพร  วรนุช
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายศิวกร  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1. เด็กชายธีระพง  ลามอ
 
1. นางสุภัทรา  พรหมทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายชรินทร์  น้อยหิรัญ
 
1. นางสาวปัทมา  เวียงวุธ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นายปิยชนน์  ขันอาษา
 
1. นางเบญจมาศ  ชำนาญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายนภัสกร  เรืองทิม
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  ศรีวะลา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายเมฆพรรดิ์  สุขวิทย์
 
1. นางจิตรลดา  เทศอ่ำ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงสายธาร  วารีนิล
 
1. นางธิดารัตน์  ศรีทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยกุล
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ศรเชน
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริสา  ศรี
 
1. นางสาวชญาดา  พ่วงอำไพ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กชายวิศรุต  จันทะดวง
 
1. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นางมะลิ  แสงสุข
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชาย ปฐมพงษ์   โรจน์กมลไชย
 
1. นางสาวสุวาที   ทองจีน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายณกรณ์  ชูศิริ
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายนวมินทร์  ติสิลานนท์
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวสตรีรัตน์  คงกะพัน
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายจักรกฤษณ์  สิงห์ทอง
 
1. นายพูนโชค  สืบเนื่อง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาววนดา  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 1. นายธีระชัย  เพชรสงคราม
 
1. นางพจนา  ฉ่ำเฉลิม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1. นางสาวนภสร  กาบเครือ
 
1. นางอัจฉรารัตน์  ช้างเถื่อน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวอรรจนียา  มั่นปาน
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวณัฐภรณ์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสุพิศ  รนขาว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวภานุมาศ  สุขสมัย
 
1. นางกันตยา  ปองเกษม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาววนรี  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวอมินตา  เนยเขียว
 
1. นางประเทือง  ชัยณรา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานทอง 1. นายอรุณ  กวีวัชรินทร์
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายศิวกร  จุลวิชิต
 
1. นางพเยาว์  จิระวัฒนผลิน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอาทิตย์  อุทัยรัตน์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นายธนกร  กิตติธรสกุล
 
1. นางลาวัลย์  เจริญทรัพย์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายกิตติกรณ์  สุขดาษ
2. นายอภิรัฐ  ไม้โพธิ์
 
1. นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถิตย์
2. นางสาวปิยะนันท์  เหมือนเหลา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชญานนท์  เสน่ห์ราศรี
2. นายญาณวุฒิ  มณีอินทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
2. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายทีฆายุ  ทองงาม
2. นางสาวสุภัสสร  ไม้น้อย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ตระกูลนาคทอง
2. นางสาวสุชาดา  พุทธอวยชัย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงวรินทร  อุณหะจิรังรักษ์
2. เด็กชายอัฑฒ์ชณัฏฐ์  เตชาธนสมบูรณ์
 
1. นางสาวชิดชนก  วันดี
2. นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  รักซ้อน
2. เด็กชายมนุพัศ  เพชรประยูร
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวสุภิชา  บุญมา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงนวลกนก  นวลแจ่ม
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  จตุรรัตน์
 
1. นางอุทัย  ภูวนันท์
2. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายอัษฎาวุธ  เอี่ยมสะอาด
2. นายเอกลักษณ์  คำหรรษา
 
1. นายอมร  ขามธาตุ
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายปัณณพัฒน์  พัทธนันท์กูล
2. นายรวิทย์  เอกฤทธิ์ภักดี
 
1. นายเทียนชัย  ไชยโชค
2. นางวรัญญา  ยอดดำเนิน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กชายชลนที  พลายเพลิด
2. เด็กชายสรวิทญ์   เสมวิลัย
 
1. นางสาวปราณี  พ่วงทองคำ
2. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ