สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.5)
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายศิลา   เกียรติสกุลวัฒน์
2. เด็กชายเพชรตะวัน   กางโสภา
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางสาวอัญชลี  โอ่งเจริญ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวปาริฉัตร   ประเสริฐสุข
2. นางสาววรรทนีย์   แซ่เตีย
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางสาวอัญชลี  โอ่งเจริญ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.4 ทอง 29 1. เด็กหญิงคุณิตา  วงษ์อ้ายเจริญ
2. เด็กหญิงจันทิรา  งามไสว
3. เด็กหญิงชลดา  คุโนรัมย์
 
1. นายธรรมเทพ  เกื้อหนุน
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายอนุรักษ์  พุกพูล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พุกพูล
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางสาวอัญชลี  โอ่งเจริญ