สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.5)
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกานต์  กานตรัชต์
2. เด็กชายสุรกานต์  วิเชียรชาติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.6 ทอง 20 1. นายกษมา  ฝ่ายรีย์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ประทุมรัตน์
3. นายจิรายุ  จันนา
4. นายธนพล  สุขตระกูล
5. นายเดชาพล  อยู่ชุ่ม
 
1. นางสาวพรรณนิภา  แก้วสถิตย์
2. นางสาวธิติยา  ฉะกระโทก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวสร้อยสิรินทร์  บุญตัน
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ทัพวงศ์
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โนราช
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 12 1. นางสาวนันทพร  เทียนทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง 9 1. เด็กชาย สิทธา    โสรีกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์ลามา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73.33 เงิน 35 1. เด็กชาย นฤพนธ์    ปานแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.16 ทอง 11 1. นาย วชิรวุฒิ    เอี่ยมละออ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายชยาวุธ   สีดาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์ลามา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 79.3 เงิน 26 1. เด็กชาย เมธราสิทธิ์    เฉลิมวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.32 ทอง 14 1. เด็กหญิง นัทธ์กมล    กิจวิเศษ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กหญิง ชนัญชิดา    คงเจริญ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75.66 เงิน 27 1. เด็กหญิง ปลายฟ้า    แก้วกล้า
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81.66 ทอง 14 1. นางสาว สลิลทิพย์    ทองอินทร์
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 16 1. เด็กหญิง ปรีชญา    แดงฉาน
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.3 ทอง 9 1. นางสาว สโรชา    กนิษฐสุต
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 75.8 เงิน 20 1. นางสาว ธัญชนก   ขุมทรัพย์
2. นางสาว สรน์สิริ    พุ่มศิริ
3. เด็กชาย สิทธา    โสรีกุล
4. เด็กหญิง โซร์เฟียร์   แพรญาติ
5. เด็กหญิงชนัญชิดา    คงเจริญ
6. เด็กหญิงปรีชญา    แดงฉาน
7. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วกล้า
8. นางสาวอรุชา   แฉ่งใจ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  พิพย์มาลา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 76.2 เงิน 24 1. เด็กหญิง ชนัญชิดา    คงเจริญ
2. เด็กชาย ชยาวุธ  สีดาคำ
3. เด็กชาย นฤพนธ์  ปานแก้ว
4. เด็กหญิง ปรีชญา   แดงฉาน
5. เด็กหญิง พรชนก   ทองคำ
6. นางสาว มัณฑนา    กนิษฐสุต
7. นาย รัฐธรรมนูญ   แดงฉาน
8. นางสาว วรพรรณ    รดหอมดี
9. นางสาว สโรชา    กนิษฐสุต
10. เด็กชาย อธิบดี    แดงฉาน
11. นางสาว อรุชา  แฉ่งใจ
12. นายกฤษดา   โพธิ์เขียว
13. เด็กหญิงนัทธ์กมล   กิจวิเศษ
14. เด็กหญิงรวิภา    พิทักษ์ดวงกมล
15. เด็กชายสิทธา    โสรีกุล
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 41 1. นางสาวณัฐฐนารี  สุวรรณหงษ์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงกุลสุมา   กาตูน ไซเยด
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 13 1. นางสาวนัชชา  อ่อนจันทร์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.7 ทอง 21 1. นายพชร  จำเนียรเจริญสุข
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 14 1. เด็กหญิงกุลสุมา   กาตูน ไซเยด
2. เด็กชายชนะชล  บำเพ็ญวัฒนา
3. เด็กหญิงชนิสรา  พิศเพ็ง
4. เด็กชายชลวัฒน์  ทาศรี
5. เด็กหญิงชลิตา  พูลวิทยกิจ
6. เด็กหญิงณัฎฐา  ปาละนันทน์
7. เด็กหญิงณิชกานต์  ปล้องอ่อน
8. เด็กหญิงณิชารีย์  จูพาณิชย์
9. เด็กหญิงดลหทัย  หวัง
10. เด็กหญิงดวงพรรณ  พวยอ้วน
11. เด็กชายธนสิทธิ์  อยู่ประเสริฐ
12. เด็กหญิงธนัชญา  แก้วรอดวงษ์
13. เด็กหญิงธนัญชนก  อารมณ์ชื่น
14. เด็กชายปารินทร์  โสภิตลาภธนา
15. เด็กชายพชรไกรวินฒ์  เฉลยศิลป์
16. เด็กหญิงพิชชา  แสงมณี
17. เด็กหญิงพิชชาพร  ชนะสกุลนิยม
18. เด็กชายภูรินทร์  แย้มอุทัย
19. เด็กชายภูวนันต์  ตันนิกร
20. เด็กชายรัฐภูมิ  อินทร์ชัย
21. เด็กหญิงศมลวรรณ  ศรีวิลัย
22. เด็กชายสพล  มหาวงศ์
23. เด็กชายสุชาครีย์  คงคะสุวรรณ
24. เด็กชายสุภชัย  สุภรณ์
25. เด็กหญิงอรณิชา  ชาญไววิทย์
26. เด็กชายอำพล  เวียงนนท์
27. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  บุญพิทักษ์
28. เด็กหญิงเยี่ยนหลิง  หลิว
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
2. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
3. นายณัฐวีย์  ยิ้มพิน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 73.25 เงิน 17 1. นางสาวกัญญาดา  ชาลีกุล
2. นายกิตติภูมิ  บุญด้วยลาน
3. นางสาวจิรเมธ  กาญจนวิชานนท์
4. นางสาวฐิตา  โสภิตลาภธนา
5. นางสาวฐิติมา  เมตตา
6. นางสาวณัชชา  สุดสวาท
7. นายณัฐภูมิ  ภิญโญอนันตพงษ์
8. นางสาวณัฐริกา  อังคณา
9. นางสาวณัฐริภา  แถมยิ้ม
10. นายธนพล  สุขตระกูล
11. นายธนวัฒน์  อยู่เกตุ
12. นายนพรุจน์  หงษ์อุบล
13. นางสาวนพวรรณ  คำปัน
14. นางสาวปภาวี  มีภู่
15. นายปุณณรัตน์  ต้นวงศ์
16. นางสาวพัชราภา  บัวหลวง
17. นางสาวพิชญาวี  รัศมีแจ่ม
18. นายภานุพงศ์  เปรื่องการ
19. นายรังสิมันต์  แทนสูงเนิน
20. นางสาวรินรดา  เจ้าวรรณะ
21. นางสาววณิชยา  พิมพ์ชัยมูล
22. นางสาววรารัตน์  ชอบขุนทด
23. นางสาวสุพิชญา  กุลวิมล
24. นางสาวสุรกมล  มูลศินี
25. นายอณุพงษ์  เรณูหอม
26. นายอนาวิล  น่าดู
27. นางสาวอารียา  หวายสันเทียะ
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
2. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
3. นายณัฐวีย์  ยิ้มพิน
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง 22 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เตียสวัสดิ์
2. เด็กชายจารุกิตต์  ขอนแก่น
3. เด็กชายนิธิวัฒน์  เจริญวิทย์
4. เด็กชายประทาย  คุปติวิทยากุล
5. เด็กชายปวริศร์  กองถวิล
6. เด็กชายปิยะณัฐ  แสงจันทร์
7. เด็กชายพรรษฐิติกร  สมศรี
8. เด็กชายมหัทธน  ผู้พัฒน์
 
1. นายประจักษ์  บุญเพิ่ม
2. นายธนพนธ์  จุนขุนทด
3. ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย  ศักดิ์เสรีกุล
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.6 เงิน 15 1. เด็กหญิงจนันญา  เรือนจันทร์
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ฤทธินี
3. เด็กหญิงนภาวี  โมทะจิตต์
 
1. นางยุพิน  กระสาทอง
2. นางสุพรรนี  โล่ชัยยะกูล
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายภูริเดช  เตชะลาภา
2. เด็กชายมติมนต์  นาคดุค
 
1. นางสุมนธา  คงทายาท
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กชายภูริภัทร  เตชะลาภา
2. เด็กชายอรรถวัต  ดวงนิล
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงลักขณา  ห่วงรัก
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงนงนภัส  เกตุชีพ
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  กล้วยป่า
 
1. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
2. นายเกษม  พิมพ์เงิน
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายชานน  พนมรัตนรักษ์
2. นายอภิสิทธิ์  การุณประชา
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
33 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงปณาลี  ฮง
2. เด็กหญิงปรีชญา  นามสุดตา
3. เด็กหญิงมานิสา  มะหาหิง
 
1. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
2. นายเกษม  พิมพ์เงิน
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 27 1. เด็กหญิงปวีณา  กำเนิดพันธ์
2. เด็กหญิงพรหมอัปสร  บุญรอด
3. เด็กหญิงวิชิตา  พักชื่น
 
1. นายจตุพร  ตระกูลปาน
2. นางอัฏฐศรี  ดิษฐาน
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 16 1. นายกฤติศักดิ์  เจียมยั่งยืน
2. นางสาวชลลดา  ภิบาลบุตร
3. นางสาวสโรชา  เสมอชาติ
 
1. นางสิรินันท์  น่วมศาลา
2. นายจตุพร  ตระกูลปาน