หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.5)
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ผู้พัฒนาระบบโปรแกรม
2 ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี ประธานกรรมการ นายอำเภอสามโก้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 พันตำรวจเอกธเนศ สุขชัย รองประธาน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโก้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายบุญชู ชูวงษ์ รองประธาน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามโก้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายทองเพียร มนัสตรง รองประธาน รองผู้อำนวยการ สพม.5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายประกิจ จุ้ยปาน รองประธาน รองผู้อำนวยการ สพม.5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายแพทย์ประเสริฐ เสถียรกิจการชัย รองประธาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามโก้ คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 พระครูปริยัติภัทรกิจ เจ้าอาวาสวัดเกาะ คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 พระครูปลัดอภิชาติ อภิชาติ เจ้าอาวาสวัดศีลขันธาราม คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายอำเภอเมืองอ่างทอง นายอำเภอเมืองอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
15 นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอป่าโมก คณะกรรมการที่ปรึกษา
16 นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
17 พ.ต.อ.อนุสรณ์ วะยาคม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าโมก คณะกรรมการที่ปรึกษา
18 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
19 นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
20 นายทองเพียร มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
21 นายแพทย์องอาจ จันทร์จรัสสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
22 นายประกิจ จุ้ยปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
23 นายสมศักดิ์ ชื่นนิยม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าโมก คณะกรรมการที่ปรึกษา
24 พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์เทียน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
25 นายแพทย์สุรพันธ์ พิชิตนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าโมก คณะกรรมการที่ปรึกษา
26 นางประดับ สวัสดิ์มงคล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
27 นางมณฑา รักษพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมก คณะกรรมการที่ปรึกษา
28 นางชนิญา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการศุนย์การศึกษานอกระบบและอัธยาศัยอำเภอวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
29 นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
30 พ.ต.อ.พิภัสร์พนธ์ เจริญพร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสวงหา คณะกรรมการที่ปรึกษา
31 นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
32 นายเอกราช พรเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
33 นายไพโรจน์ เด่นวาณิช คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
34 นายสมบัติ วุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
35 นางปรานอม วุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
36 นายแล สาสนะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
37 นายเสน่ห์ สุดประเสริฐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
38 นายสมชาย สินธุสุวรรณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
39 นายเอก วุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
40 นายอำนาจ รอดจรูญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
41 นายกชเดชา กลุ่มไหม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
42 นายวิรัตน์ รักษาสุข คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
43 พระครูวิบูลวรวัตร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
44 พระอธิการอนันต์ พุทธวิริโย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
45 นายทองเพียร มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
46 นายประกิจ จุ้ยปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
47 นายชูศักดิ์ ศรีราชา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
48 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
49 นายทวีศักดิ์ พันธนาม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
50 นายพิชัย อินต๊ะงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
51 นางนาริยา มั่นธรรม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
52 นายอำเภอโพธิ์ทอง นายอำเภอโพธิ์ทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
53 พ.ต.อ.สุรพจน์ รอดบำรุง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
54 ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
55 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
56 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
57 พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว คณะกรรมการที่ปรึกษา
58 นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอป่าโมก คณะกรรมการที่ปรึกษา
59 นายวิทยา คมคาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ คณะกรรมการที่ปรึกษา
60 นายอริย์ธัช หงส์อุปถัมภ์ชัย กำนันตำบลบางเสด็จ คณะกรรมการที่ปรึกษา
61 พลตรีเสริม ภู่หิรัญ - คณะกรรมการที่ปรึกษา
62 กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
63 กรรมการสมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียน โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
64 นายณรงค์ โรจนเลขา นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
65 พ.ต.อ.สุรพจน์ รอดบำรุง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
66 นายประวิทย์ ผ่องสุภาพ ประธานกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
67 นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
68 นายทองเพียร มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
69 นายวินัย ปานแดง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
70 พันตำรวจเอกพีรพันธ์ จันทร์เทียน ผู้กำกับสถานีตำตวรภูธรวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
71 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
72 นายประสงค์ กลัดแก้ว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
73 นางชนิญา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
74 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา
75 นายบันลือ พลมาลา ประธานกรรมการ ผอ.โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
76 นางสาวทัศนีย์ รุจิณรงค์ รองประธาน ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
77 นางอารี พัชราภา กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
78 นางทุเรียน แก้วมณี กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
79 นายชัยรัตน์ ช้างขำ กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
80 นายธนพล พัชราภา กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
81 นางสุมารินทร์ สงวนวงษ์ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
82 นายวินัย ปานแดง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
83 นายกษิดิ์เดช พุ่มสาขา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
84 นางวิภา ส่างสาร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
85 นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
86 นายวัฒนชัย พันธุ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
87 นางสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
88 นายปราโมทย์ เทพไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
89 นายเรืองศิลป์ หลวงวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
90 นางสมจิตตรา เทพไทย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
91 นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
92 นางวัชรี สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
93 นายสาโรจน์ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
94 นายสุเทพ สังข์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
95 นางสาวสุวรีย์ วีระประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
96 นายมณู บรรทัดจันทร์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
97 นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
98 นางอุษา จันพลา ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
99 นางสมศรี ศรีโชติ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ
100 นางมยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
101 นางสุรางค์ เครือเมฆ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
102 นายรชต สุขเกษม ครูโรงเรียนโยธินบุรณะอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
103 นางสาวปราณี พ่วงทองคำ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
104 นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
105 นายมนต์เทพ นัยพร ครูโรงเรียนโยธินบูรณอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
106 นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
107 นางจุฬาลัย สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
108 นายสมชาย ขจรศักดิ์ชัย ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
109 นายประดิษฐ์ บุญเส็ง ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
110 นางพรทิพย์ ช่างบรรจง ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
111 นางเบ็ญจวรรณ วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
112 นางรัชนี เงินเอี่ยม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
113 นายสุธีรพันธุ์ ดิษพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
114 นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
115 นายรณชัย นิ่มกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการอำนวยการ
116 นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการอำนวยการ
117 นายภิญโญ ภูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
118 นายบุญเสริม ฤทธิ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
119 นางสุดารัตน์ ชลิศราพงศ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
120 นายสรกฤช ศรีสว่าง ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
121 นางชญานิษฐ์ นิลพฤกษ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
122 นางสาวนริศรา ธงชัย ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
123 นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
124 นายสมบูรณ์ กฤษณาฉิมพลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
125 นายสุเทพ พงษ์ช้างอยู่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
126 นายสุทัศน์ มีมุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
127 ว่าที่ พ.ต.วิเชียร ดีฉาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
128 นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการอำนวยการ
129 นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการอำนวยการ
130 นางสาวกาญจนา กันหาภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการอำนวยการ
131 นายเมธี นาคพนม ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการอำนวยการ
132 นายประเวศ กวยาวงศ์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการอำนวยการ
133 นายบันเทิง ทรงบัณฑิตย์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการอำนวยการ
134 นายทำนอง พรามนัส ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการอำนวยการ
135 นางชุติมา ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการอำนวยการ
136 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5 คณะกรรมการอำนวยการ
137 นายเดชา เทียนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
138 นางสาวรัชริน พุ่มพวง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
139 นางดวงเดือน วัยครุฑ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
140 นายนิลักษ์ คงสุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
141 นายอำนวย ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
142 นางรัตนา อุนะพำนัก ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
143 นายวินัย อินทรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการอำนวยการ
144 นายบุญสม มากสินธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการอำนวยการ
145 นายสุเทพ กรอบเพ็ชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการอำนวยการ
146 นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการอำนวยการ
147 นายสมศักดิ์ สังข์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการอำนวยการ
148 นางกิตติยา ผลแย้ม ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการอำนวยการ
149 นายประเสริฐ เครือแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
150 นายวีระศักดิ์ เครือประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
151 นายดิเรก สุขศิริ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
152 นางสาวมณฑิรา วัฒนะระวีศิลป์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
153 นางวันดี ศรีอำไพ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
154 นางวาสนา บุญพึ่ง ครู คณะกรรมการอำนวยการ
155 นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
156 นางสุนทรี ยอดขำ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
157 นางสาวเบญจรัตน์ อุปนันท์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
158 นางสาวนภสร อาศัยนา ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
159 นางสาวอุทุมพร มีเนตร์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
160 นายจักรวาล นาคชุ่ม ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
161 นางทิพย์ธารา วงษ์สด ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
162 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
163 นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
164 นายสุชาติ สังข์ขาว ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
165 นางวิไลวรรณ พงษ์ชุบ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
166 นางชรินทร์ทิพย์ กุลชนะภิญโญ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
167 นางนันทพร มั่นทัพ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
168 นายคเชนทร ทรงชน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
169 นายวิสิฐ มั่นธรรม ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
170 นายทองเพียร มนัสตรง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
171 นางชรินทร์ทิพย์ กุลชนะภิญโญ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
172 นางเยาวลักษณ์ อยู่ฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๕ คณะกรรมการอำนวยการ
173 ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
174 นางวัฒนา โคตรมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
175 นายอธิษฐาน พันธ์ุค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
176 นายทองเพียร มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
177 นายไชยวัฒน์ โพธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
178 นายชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
179 นายวินัย วรัชยานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการอำนวยการ
180 นายปรีชา นวลแสง เจ้าหน้าที่ สพม.5 คณะกรรมการอำนวยการ
181 ณัฏฐ์พงษ์ มานะโสภากุล เจ้าหน้าที่ สพม.5 คณะกรรมการอำนวยการ
182 นางสาวธิรดา บัวตูม เจ้าหน้าที่ สพม.5 คณะกรรมการอำนวยการ
183 นางฐิติยา พิมพา เจ้าหน้าที่ สพม.5 คณะกรรมการอำนวยการ
184 นายบันลือ พลมาลา ประธานกรรมการ ผอ.โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
185 นางอารี พัชราภา รองประธาน ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
186 นางสาวทัศนีย์ รุจิณรงค์ กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
187 นางทุเรียน แก้วมณี กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
188 นายชัยรัตน์ ช้างขำ กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
189 นายธนพล พัชราภา กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
190 นางสุภา ฤทธา กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
191 นางลำใย พิรัมย์ กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
192 นางวราภรณ์ นาคเขียว กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
193 นางสุรีย์ รัตนบวรชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ธุรการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
194 นางสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
195 นางเปรมวดี กองแก้ว ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
196 นางสาวสุวรีย์ วีระประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
197 นางสมศรี ศรีโชติ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
198 นางสาวศรีสำอาง นิธินพวรรณ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
199 นางวัชรี สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
200 นายสาโรจน์ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
201 นางสาวกุลธรา แก้วซัง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
202 นางสาววันดี โค้ไพบูลย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
203 นายไอศูรย์ เลิศภัทรสิริโรจน์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
204 นางสาวสุภาวดี องอาจ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
205 นางสาวชญาณ์นันท์ เจริญฉิม ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
206 นางนิตยา ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
207 นายมณู บรรทัดจันทร์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
208 นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
209 นายปณิธาณ ภูษาทอง ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
210 นางสาวภคอร เฉลยจรรยา ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
211 นางสาววิชชุดา ศรีไพรอ่อน ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
212 นางสาวพรพนา บัญฑิโต ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
213 นายกษิดิ์เดช พุ่มสาขา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
214 นางนันทนา จิตต์กระจ่าง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
215 นางพรรณี สังข์ทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
216 นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
217 นางอุมาวรรณ แสงสนิท กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
218 นางปิยาภรณ์ แสงนาค กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
219 นางสาวสุนันทา บุญมา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
220 นายอธิรัฐ พุ่มสาขา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
221 นายอรรฏพจน์ แสงสนิท กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
222 นายเจษฎา เขียวฉอ้อน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
223 นายวศิน วงษ์ดิษฐ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
224 นายอุรุพงษ์ ณิลังโส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
225 นายกีรติ ลาภหงษ์ทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
226 นายนครินทร์ พุ่มสาขา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
227 นายนพวิชญ์ พุ่มสาขา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
228 นายเริงฤทธิ์ วงษาวดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
229 นายเยี่ยม คุ้มมงคล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
230 นายกัมปนาท โนนสี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
231 นายนพรัตน์ คันทรง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
232 นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
233 นางสาวปราณี พ่วงทองคำ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
234 นางสาวขวัญฤทัย แก้วกล่อม ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
235 นางสาวนพพร ปรีชา ครูโรงเรียนโยธินบุรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
236 นางจุฬาลัย สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
237 นางเบ็ญจวรรณ วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
238 นางวรรณา เทียนสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
239 นางสาวจิราพร บุญธรรม ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
240 นางสาวอัจฉรา วิญญกูล ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
241 นางสาวณัฐนรี สงวนสุข ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
242 นางสาวเนื้อทิพย์ นวมศรี ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
243 นางทองหยิบ โสภวชิรากร ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
244 นางชญานิษฐ์ นิลพฤกษ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
245 นายสรกฤช ศรีสว่าง ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
246 นางสาวนริศรา ธงชัย ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
247 ว่าที่ พ.ต.วิเชียร ดีฉาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
248 นางณัฐภัทร์ เพชรงาม ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
249 นางสาวกาญจนา สุขใจ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
250 นางนธีทิพ แสนสุข ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
251 นายชนินทร์ โพธิ์ทอง ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
252 นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
253 นายเนลวัฒก์กิ่งสุวรรณพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
254 นายทำนอง พรามนัส ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
255 นางชุติมา ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
256 นางสาวศุภางค์ภัค แจ้งสว่างศรี ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
257 นางสาวจิราภรณ์ เฟื่องฟุ้ง ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
258 นางสาววราภรณ์ เวทการ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
259 นางสาวเบญจวรรณ กสิผล ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
260 นายจักริน มณีโชติ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
261 นางสาวน้ำฝน พงษ์กุญชร ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
262 นางสนทยา ธนะสันต์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
263 นายนิลักษ์ คงสุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
264 นางกุลณิช ณิชรกุล ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
265 นายอำนาจ เรืองรักษ์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
266 นางสุชาดา เหล็กขำ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
267 นางสาวธิดารัตน์ ลือโลก ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
268 นางสาวนฤมิต มณเฑียรรัตน์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
269 นางวีรวรรณ เพ็งสมบัติ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
270 นางวรรณา ตรีอุดม ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
271 นายปิยะสิทธิ์ ใจกว้าง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
272 นายพิรญาณ์ น่วมด้วง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
273 นายบุญสม มากสินธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
274 นายสุเทพ กรอบเพ็ชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
275 นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
276 นายสมศักดิ์ สังข์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
277 นางกิตติยา ผลแย้ม ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
278 นายประเสริฐ เครือแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
279 นายอำนาจ มาระยาท ครู คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
280 นายสุธากร เดชขจรไพศาล ครู คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
281 นางสาวปราณี เก่งการณ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
282 นายอรรถนิรุตติ์ ปกป้อง ครู คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
283 นางสาวอัจฉรา สมขุนทด ครู คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
284 นายวีระศักดิ์ เครือประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
285 นายจักรวาล นาคชุ่ม ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
286 นางสาวเบญจรัตน์ อุปนันท์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
287 นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
288 นายนภดล ทรัพย์สิน ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
289 นายวิสิฐ มั่นธรรม ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
290 นายสุชาติ สังข์ขาว ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
291 นางวิไลวรรณ พงษ์ชุบ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
292 นายสมัคร เขียวหวาน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
293 นายไพศาล มั่นอก ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
294 นางอัจฉรารัตน์ ช้างเถื่อน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
295 นายเอนก พงษ์ศิริ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
296 นางสุกัญญา พงษ์ศิริ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
297 นางสาวสุวพร พินธุพันธ์ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
298 นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
299 นายสุภรัฐ มั่นธรรม ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
300 นางทุเรียน แก้วมณี ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
301 นายชัยรัตน์ ช้างขำ รองประธาน ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
302 นายศุภโชค มีวารา กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
303 นายสุรศักดิ์ เดชคง กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
304 นายธนะวัฒน์ จังจริง กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
305 นายนิธิภัทร์ วัชรากรกุลพัฒน์ กรรมการ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
306 นายไพรวัลย์ ดำเนิน กรรมการ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
307 นายมงคล ยิงยอม กรรมการ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
308 นายจักรวาล มีสมจิตร์ กรรมการ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
309 นายเอกลักษณ์ วงษ์รอต กรรมการ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
310 นางเฉลียว กุมภัณฑ์ กรรมการ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
311 นางสุมารินทร์ สงวนวงษ์ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
312 นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
313 นายนพดล ชาวนาผล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
314 นายธีรวัฒน์ กล่ำทอง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
315 นายตะวัน บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
316 นายวัชรพันธ์ุ เขียวเอี่ยม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
317 นายวิศิษฐ์ สุดสงวน ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
318 นายปัญญา บัวบาน ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
319 นายสุรศักดิ์ ใจหาญ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
320 นางสุจินรา เดชพงษ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
321 นายนพดล พึ่งพา ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
322 นางสาวปิยะนุช หงส์นาค ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
323 นักการภารโรงและคนงานโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นักการภารโรงและคนงานโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
324 นายปณิธาน ภูษาทอง ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
325 นายมณู บรรทัดจันทร์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
326 นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
327 นายวิทวัฒน์ สีลาด ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
328 นายแมนรัตน์ วงศ์จิรวัฒนกุล ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
329 นางสาวระวิวรรณ สุขสุคนธ์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
330 นายอาคม นัยพร ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
331 นายเอกภพ ชาวบ้านเกาะ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
332 นายเจิมศักดิ์ ศรีแสน ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
333 นายธนายุรัชย์ สุขแม้น ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
334 นายกิตติศักดิ์ กระแสร์นุช ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
335 นายภาสุ ศรีผดุง ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
336 นางวรากร นัยพร ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
337 นายเรวัติ แจ่มกระจ่าง ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
338 นายเอก ขำมณี ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
339 นายเทิดกิตติ์ ผ่องลำเจียก ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
340 นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
341 นายนิพนธ์ ทุ่งทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
342 นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
343 นายอนุพันธุ์ ทุ่งทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
344 นางสาวไพลิน อิงคินันท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
345 นายอนุพงษ์ เจริญผล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
346 นายพิษณุ ทรัพย์อนันต์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
347 นายบูรฉัตร เร่งเทียน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
348 นางสาวกานต์สินี พูลพิพัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
349 นางสาวจุฬาลักษณ์ รอดเจริญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
350 นายสมชาย สุจรัสเศรษฐ์เมธา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
351 นายจิรานุวัฒน์ บุญยะคงรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
352 นายชัยชาญ สีงาม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
353 นายมนต์เทพ นัยพร ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
354 นายศิริชัย เอี่ยมพันธ์ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
355 นางพรทิพย์ ช่างบรรจง ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
356 นายธนวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ ครูโรงเรียนโยธินบุรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
357 นายประดิษฐ์ บุญเส็ง ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
358 นายสมชาย ขจรศักดิ์ชัย ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
359 นายทวีศักดิ์ บุญชู ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
360 นายสุมิตร พูลสวัสดิ์ กรรมการ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
361 นายคำสิงห์ วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
362 นายสรุดี สงธิ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
363 นายมนตรี เผือกทอง ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
364 นายไพโรจน์ ดาวลอย ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
365 นายวรรณลภย์ จันทรพินิช นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
366 นายจาง วิไลวรรณ พนักงานโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
367 นายประชา รักจิตร พนักงานโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
368 นายนริศ ม่วงทิม พนักงานโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
369 นายจิรวัฒน์ คชวงษ์ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
370 นายณัฐวุฒิ ชัยพรมมา กรรมการ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
371 นางสาวช่อทิพย์ พวงศิริ ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
372 นายบุญเยี่ยม จันไทย ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
373 นางวรรณา เทียนสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
374 นายนครินทร์ แสงงาม นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
375 นายรชต สุขเกษม ครูโรงเรียนโยธินบุรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
376 นายสรกฤช ศรีสว่าง ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
377 นายยอดยิ่ง ทองหล่อ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
378 นายฉเนตร งามละมัย นักการฯ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
379 นายสมบูรณ์ กฤษณาฉิมพลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
380 นางสาวกนกพร ก่อเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
381 นางบุญธรรม ทรัพย์บำรุง แม่บ้านวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
382 นางยุพิน ปลื้มจิตต์ แม่บ้านวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
383 นายมานพ เฉลยโฉม นักการภารโรงวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
384 นายอุดร อาจคิดการ นักการภารโรงวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
385 นายชนัฎ วงษ์แสงจันทร์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
386 นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
387 นายบันเทิง ทรงบัณฑิตย์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
388 นางชุติมา ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
389 นายสินชัย พงษ์ชุบ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
390 นายพรชัย ทองแดง ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
391 นางสาวบุษกร มูลธิโต ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
392 นางสาวงามพันธุ์ สัยศรี ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
393 นางสาวทิฆัมพร บำเพ็ญ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
394 นางสาวดารากร บุญสม ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
395 นายมานิตย์ แจ้งสว่างศรี ช่างสีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
396 นายสุนันท์ ทองแท้ ช่างสีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
397 นายชาญชัย นาคบุตร ช่างสีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
398 นายณัฐพล แย้มยวน ลูกจ้างโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
399 นางสายฝน สายสาตร์ ลูกจ้างโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
400 นายชุมพล แช่มช้อย ลูกจ้างโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
401 นางปราณีต เกษมรัตน์ ลูกจ้างโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
402 นางจรีย์ ช่วยชู ลูกจ้างโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
403 นางพยุง สุขคล้าย ลูกจ้างโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
404 นายธนพล ขลังธรรมเนียม ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
405 นายอำนวย ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
406 นายธนเดช สายทัศน์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
407 นายอำนาจ เรืองรักษ์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
408 นายปริญญา อินทร์เอี่ยม ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
409 นายปิยะสิทธิ์ ใจกว้าง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
410 นายลิขิต นูมะหันต์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
411 นางมาลี กิจพิพัฒน์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
412 นางสมรัก รัตนานนท์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
413 นายไพรัช อุไรรางกูล ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
414 นายพิรญาณ์ น่วมด้วง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
415 นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
416 นายสมศักดิ์ สังข์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
417 นางสาวน้ำฝน ทองคำ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
418 นางเรวดี ผูกเกษร ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
419 นางจำปี พงษ์ชุบ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
420 นางสุพรรณี อินมะณี ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
421 นางจงถนอม แสวงนิล ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
422 นางสุรีย์ แสงนาค ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
423 นางอุบล เปลี่ยนทอง ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
424 นางกฤติกา เปาอินทร์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
425 นางปราณีต ชงกรานต์ทอง ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
426 นายปราโมทย์ ทองคำมาก ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
427 นายวิทยา กุลมาตร์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
428 นางนิรมล จำลอง ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
429 นายเสน่ห์ พรายรักษา ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
430 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
431 นายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
432 ว่าที่ร.ต.กิจสุเมธ แก้วพรหม ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
433 นางวรรณา ด้วงชะเอม แม่บ้าน โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
434 นางนันทา เอี่ยมคำ แม่บ้าน โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
435 นางสมพิศ นรมิตร์ แม่บ้าน โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
436 นางสาวศิริออน หวังกา แม่บ้าน โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
437 นายวิชัย ดอกเทียน ช่างสี 4 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
438 นายพยอม เด่นดวง ช่างสี 4 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
439 นายบัญชา ช่องสาร ช่างสี 4 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
440 นายดิเรก สุขศิริ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
441 นายอวยชัย นุ่มประไพ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
442 นายพันเรือง สุภาวิมล ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
443 นายไพฑูรย์ นิยมอุดมวัฒนา ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
444 นายธีระ สุภาวิมล ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
445 นายมนตรี รื่นสุข ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
446 นายศุภรักษ์ ลิ้มถาวรรักษ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
447 นางชลลดา สุขศิริ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
448 นายวรงค์กร ทองศักดิ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
449 นายวัลลภ เกิดขวัญ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
450 นางสาววรกร เจริญการณ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
451 นายศุภวิทย์ จันทพันธุ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
452 นายพงษ์ศักดิ์ น่วมนิ่ม ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
453 นายศุภากร อ่วมอารี ช่างสีโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
454 นายสามารถ ปู่วรรณธิ ช่างสีโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
455 นายเจริญวริศ บุญสันต์สุขศรี ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
456 นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
457 นายไพศาล มั่นอก ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
458 นายสมัคร เขียวหวาน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
459 นายสิรภัทร อยู่ปุย ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
460 นายเอนก พงษ์ศิริ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
461 นายวิสิฐ มั่นธรรม ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
462 นายสุภรัฐ มั่นธรรม ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
463 นางสาวสาวิตรี ขวาซุย ครูธุรการโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
464 นางสาวกมลวรรณ เขียวน้อย ครู โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
465 นายบันลือ พลมาลา ประธานกรรมการ ผอ.โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
466 นางสาวทัศนีย์ รุจิณรงค์ รองประธาน ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
467 นางอารี พัชราภา กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
468 นางทุเรียน แก้วมณี กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
469 นายชัยรัตน์ ช้างขำ กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
470 นายธนพล พัชราภา กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
471 นางอุษา จันพลา ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
472 นางสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
473 นางวันเพ็ญ ศุภกิจ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
474 นางสาวนพรัตน์ ศรีหริ่ง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
475 นางสมศรี ศรีโชติ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
476 นางนันท์นภัส เฉลยจรรยา ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
477 นางวิไลวรรณ์ เดชพันธุ์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
478 นางวรากร นัยพร ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
479 นางนิตยา ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
480 นางสาวสุภาวดี องอาจ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
481 นางพัฒน์นรั ประคองทรัพย์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
482 นางแจ่มศรี ผดุงศิลป์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
483 นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
484 นางสาวธัญญ์รัศม์ ธาดาวัตรภรณ์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
485 นางนันทนา เพ็งสมบัติ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
486 พระเสริมพงษ์ ธฒมเตโช ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
487 นางสาววรรณนารียา รักชะนะงาม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
488 นางสาวษะวริน ติยะสัญ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
489 นางปัณฑิต์พันธุ์ พึ่งจิตร ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
490 นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิท ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
491 นางสาววรรณภา ย้วนบุญหลิม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
492 นางอรุณี ก่อเกิด ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
493 นางสาวจิรพร เจริญกิจวัฒนาชัย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
494 นางสาวภัทรวดี รักยงค์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
495 นางจริญ เกตุสกุล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
496 นางสาวพลอยบุษร์ เบ็ญจวรรณ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
497 นางสาวสุมาลี คำสว่าง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
498 นางสาววิลาวัลย์ คำสว่าง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
499 นางสาวทิติยาพร บุตรธรรม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
500 นางลักขณา พงษ์พานิช ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
501 นางศิริลักษณ์ ยวงเกตุ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
502 นางนันทพร วงษาวดี ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
503 นางจตุพร น้อยโสภณ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
504 นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จำนวน ๒๐ คน นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
505 นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
506 นางสาวศันสนีย์ เกียรติสถิตย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
507 นางดรุณี สุภาวิมล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
508 นายชัยชาญ สีงาม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
509 นายวศิน เกิดดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
510 นางสุชาดา มณีโชติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
511 นายประเสริฐ สุขขุม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
512 นายวุฒิ แก้วสารถี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
513 นางเบ็ญจวรรณ สีงาม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
514 นางสุภาพ เกิดดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
515 นายธิติ พันธุ์ศุภผล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
516 นางสาวไพบูลย์ ภู่พวง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
517 นางจุฑามาศ เมฆเจริญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
518 นางบุญสนอง ชูวิไล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
519 นางดุษฎี สังข์วิเศษ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
520 นางสาวจรสพร สิริอัคคะโชติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
521 นางดวงเนตร แย้มสรวล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
522 นางสาววิจิตรา ศรีรานุรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
523 นางสาวงามเนตร ชินะตังกูร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
524 นางสาวสุกัญญา วรรณโส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
525 นางสาวธิราภรณ์ คำชนะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
526 นายกอบเกียรติ แก้วสวาท กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
527 นายชัชชน คำชู กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
528 นางสาวสุภัชชา บัณฑิโต กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
529 นางพุทธิมน พรมจิ๋ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
530 นางสาวกิตติยา พุ่มสาขา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
531 นางสาวสิดี เปี่ยมศิริมงคล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
532 นางสาวอุรชา จันทรานภาภรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
533 นางสาววรรณิภา พงษ์ช้างอยู่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
534 นางสาวพีรดา บุญกอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
535 นายอนุวัฒน์ ทองสีมะดัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
536 นางปทิตตา ศิริมากร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
537 นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
538 นางจุฬาลัย สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
539 นางพรทิพย์ ช่างบรรจง ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
540 นางสาวจินตนา สื่อแสงทอง ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
541 นายคำสิงห์ วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
542 นางอรนุช พันธุ์พร ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
543 นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
544 นางสาวปราณี พ่วงทองคำ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
545 นางสาวณัฐนรี สงวนสุข ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
546 นางสาวขวัญฤทัย แก้วกล่อม ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
547 นายมนต์เทพ นัยพร ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
548 นางจิราภรณ์ จำนงค์ไว ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
549 นางสาวธมกร มังกรทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
550 นางชญานิษฐ์ นิลพฤกษ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
551 นายสมบูรณ์ กฤษณาฉิมพลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
552 นางสาวเบญจวรรณ แย้มสรวง เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
553 นางสาวจริญญา มหิงสุพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
554 นางสาวศุภลักษณ์ กำลังหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
555 นางสาวมาลี เทียมฉัตร ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
556 นายอิศรา อยู่ยิ่ง ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
557 นายเมธี นาคพนม ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
558 นางนิตยา เอี่ยมสมัย ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
559 นางสาวบุษกร มูลธิโต ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
560 นางสาวดารากร บุญสม ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
561 นายเสฎฐวุฒิ นันตเสนีย์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
562 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ นักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
563 นางจินตนา วิชาบาล ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
564 นางสาวนิภาพร สุทธิประภา เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
565 นางดวงเดือน วัยครุฑ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
566 นางรัตนา อุนะพำนัก ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
567 นางวีรวรรณ เพ็งสมบัติ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
568 นางวรรณา ตรีอุดม ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
569 นางสาวเกศริน ยิ้มช้อย ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
570 นางสาวปัทมาพร อู่ทอง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
571 นางสุชาดา เหล็กขำ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
572 นางสาวจริยา แสงดารา ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
573 นางณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุล ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
574 นางสาวประภาภัทร์ แสงทอง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
575 นางนภาดา รวมสุวรรณ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
576 นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
577 นางอมรรัตน์ ชื่นทิพย์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
578 นางเบญจา บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
579 นางสาวนภัทร วงษ์สาหร่าย ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
580 นางจันทิมา ปกป้อง ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
581 นางสาวสุนารี รุ่งมี ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
582 นางสาวพิมญาดา เกตุเตียน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
583 นางสาววาสิฏฐี สีงาม ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
584 นางวันดี ศรีอำไพ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
585 นางจารุวรรณ งามเลิศ ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
586 นางสุภักดิ์ พลไพรินทร์ ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
587 นางสาวณัฐชานันท์ อ.ใบหยกวิจิตร ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
588 นางวารินทร์ นักดนตรี ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
589 นางจรรยา แสงโอภาส ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
590 นางสาวอรพินท์ พานทอง ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
591 นางอุบล ตันเจริญ ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
592 นางทิพากร เพชรสีม่วง ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
593 นางอัณชิษฐา มาระยาท ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
594 นางสาวพิมลมาศ วัดเข่ง ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
595 นางกรรณิกา ผิวผา ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
596 นางสาวน้องใหม่ ดียางหวาย ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
597 นางสุนทรี ยอดขำ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
598 นางสาวสุกานดา รักยิ้ม ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
599 นางสาวสัมพันธ์ นพรัตน์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
600 นางวิไลวรรณ พงษ์ชุบ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
601 นางอัจฉรารัตน์ ช้างเถื่อน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
602 นางสาวสุวพร พินธุพันธ์ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
603 นางสุกัญญา พงษ์ศิริ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
604 นายสมัคร เขียวหวาน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
605 นางสาวสาวิตรี ขวาซุย ครูธุรการโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
606 นักเรียน คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
607 นางสาวภคอร เฉลยจรรยา ครูปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
608 นางอารี พัชราภา ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
609 นางสาวฉัตรวลัย ทรงความเจริญ กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
610 นางสาวชิดชนก มาสำราญ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
611 นางสาววิชชุดา ศรีไพรอ่อน ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
612 นางสาวสุชาดา ศรีนาค ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
613 นางสาวชุติมา โตชัยศรี ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
614 นายปณิธาน ภูษาทอง ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
615 นางนิตยา ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
616 นางสาววนิดา ป้อมปักษา ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
617 นางสาวธมลวรรณ กาญจนะกันโห ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
618 นายธิปพนธ์ แป้งนวล ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
619 นางสาวขนิษฐา นิยมแสง ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
620 นายปรีชา คุณโทถม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
621 นางวิราพร นพพิทักษ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
622 นางฉวีวรรณ์ บุญประดับ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
623 นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
624 นายเสถียร นพพิทักษ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
625 นายทรงโชค กล้าแข็ง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
626 นายกลวัชร พัฒนสิงห์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
627 นางสาวบัณฑิตา บินอูมาร์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
628 นายจรัสเดช ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
629 นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
630 นางสาวนิศารัตน์ ขัดแพร่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
631 นางสาวสุวพิชญ์ เกษมสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
632 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
633 นางสาวสุภัชชา บัณฑิโต กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
634 นางสาววรวรรณ ทรงชาติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
635 นางสาววัชรีภรณ์ แพร่หลาย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
636 นางจุฬาลัย สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
637 นางเบ็ญจวรรณ วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
638 นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนา ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
639 นางสาวธัญญศา ยิ้มย่อง ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
640 นายพีระศักดิ์ มีเพชร์ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
641 นายพิพัฒน์ ปานบุญ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
642 นางสาวพัชรีย์ บุญปลีก ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
643 นางนันท์นณัฏฐ์ นาน้ำเชี่ยว ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
644 นายสามารถ นาน้ำเชี่ยว ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
645 นางสาวปราณี พ่วงทองคำ ครูโรงเรียนโยธินบุรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
646 นางสาวนพพร ปรีชา ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
647 นางสาวขวัญฤทัย แก้วกล่อม ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
648 นายสรุดี สงธิ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
649 นางสาวณัฐนรี สงวนสุข ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
650 นายสุเทพ พงษ์ช้างอยู่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
651 นางวาสนา รัตนดอนดี ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
652 นายบูลย์วัฒน์ โลมะบรรณ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
653 นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
654 นางพิศนา สุวรรณพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
655 นายยอดยิ่ง ทองหล่อ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
656 นายพลเทพ นวลทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
657 นายกัชกร เลิศภูมิชัยวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
658 นางสาวธมกร มังกรทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
659 นางสาวพิชญนันท์ พยัคฆ์สิงห์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
660 นางสาวศิยาภรณ์ งามดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
661 นางสาววณิชชากร จันทร์งาม ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
662 นางสาวสุกัญญา สาลีผล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
663 นางสาวขวัญชนก น้ำสุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
664 นางสาวอุไรรัตน์ นนท์ขุนทด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
665 นายณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
666 นายเจษฎา เขียวฉอ้อน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
667 นายอภิรักษ์ หงส์หาญณรงค์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
668 นางนันทนาเรืองชัยวิริยะ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
669 นายวีรยุทธ พูลพร ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
670 นายวีระวัฒน์ บุญบรรดาล ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
671 นางสาวปิ่นนรี พานเข็ม ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
672 นางสาวรติพร นารถสกุล ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
673 นายสมคิด อ่อนจันทร์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
674 นางสาวสุมิตรา ลี้ถาวรกุล ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
675 นางสาวนนทรี พุฒซ้อน ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
676 นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
677 นายปิยะสิทธิ์ ใจกว้าง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
678 นางสุชาดา เหล็กขำ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
679 นางวัฒนา หิรัญโญภาส ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
680 นายอำนาจ เรืองรักษ์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
681 นางสาวน้ำฝน ทองคำ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
682 นางสาวกัทลี สังขวร ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
683 นายธนโชติ ทองพิมล ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
684 นายวีระศักดิ์ เครือประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
685 นางวาสนา บุญพึ่ง ครู คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
686 นางชุติกา ผดุงชัย ครู คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
687 นางสาววีราภรณ์ ตันติกุลมานิมิต ครู คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
688 นางสาวสายฝน ตาวะเท ครู คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
689 นางนัทสมา อาวรณ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
690 นางสาววนัชนก เผือกมะณี ครู คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
691 นางสาวรัชชนก มีศิริ ครู คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
692 นางสาวเบญจรัตน์ อุปนันท์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
693 นางธิมาภรณ์ แก้วภักดี ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
694 นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
695 นายวิสิฐ มั่นธรรม ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
696 นางอัจฉรารัตน์ ช้างเถื่อน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
697 นายไพศาล มั่นอก ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
698 นายสุภรัฐ มั่นธรรม ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
699 นางสาวสาวิตรี ขวาซุย ครูธุรการโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
700 นักเรียน คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน
701 นายธนพล พัชราภา ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
702 นายสุรศักดิ์ เดชคง กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
703 นางอรวรรณ ศรีโพธิ์ กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
704 นางสาวเสาวนีย์ รวยทรัพย์ กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
705 นายกฤษฎา พวงสีเงิน กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
706 นางสาวสิตานันท์ จินดาโรจน์ กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
707 นางสาวขนิษฐา สิทธิ์น้อย กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
708 นางสาวลูกน้ำ กุมภัณฑ์ กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
709 นางสาวกุลณัฐ พิกุลขาว กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
710 นางสาวณีรนุช คงมงคล กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
711 นางสาวอารียา ปานเมฆ กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
712 น.ส.กฤษณา มีมาก กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
713 นายชาญณรงค์ พงษ์สุข กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
714 นายธนาเขต เกิดปราชญ์ กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
715 นายเมธา เกษทอง กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
716 นายสุรชัช ปานวิไล กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
717 นางสาวสุพรรนิกา ช้างพงษ์ กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
718 นางสาวณัฐนันท์ แซ่ใหล กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
719 นางสาวศิริพร ทองบ่อ กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
720 นางพรรัตน์ อุดมดี กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
721 นายมณู บรรทัดจันทร์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
722 นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
723 นายปณิธาน ภูษาทอง ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
724 นางสาวภคอร เฉลยจรรยา ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
725 นายเอก ขำมณี ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
726 นายเอกภพ ชาวบ้านเกาะ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
727 นางญาดา บรรทัดจันทร์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
728 นายกิตติศักดิ์ กระแสร์นุช ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
729 นางสาวพรพนา บัญฑิโต ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
730 นายแมนรัตน์ วงศ์จิรวัฒนกุล ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
731 นางสาวสิรินันท์ จิ๋วเชื้อพันธ์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
732 นางสาววนิดา กล่ำจันทร์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
733 นางวิไลวรรณ์ เดชพันธุ์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
734 นางสมจิตตรา เทพไทย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
735 นายประทีป ศรีเพชรเจริญ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
736 นางสาวนฤมล สุทนต์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
737 นางสาวเมวิกา อุดมพืช ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
738 นายนุกูลกิจ เนตร์ส่งศรี ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
739 นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
740 นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จำนวน ๑๐ คน นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
741 นางสาวสิริรักษ์ นักดนตรี ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
742 นางรัชนี เงินเอี่ยม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
743 นางสาวนฤมล ชักนำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
744 นางสาวอวัตถา กลิ่นเทียน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
745 นางสาวกานต์สินี พูลพิพัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
746 นายบูรฉัตร เร่งเทียน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
747 นายจิรานุวัฒน์ บุญยะคงรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
748 นางสาวพัดชา ณ พัทลุง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
749 นางสาววันวิสาข์ เทียมทิพาบุญกร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
750 นายสิทธิชัย จำนงทรง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
751 นายพิษณุ ทรัพย์อนันต์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
752 นางระพีร์ ปิยะจันทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
753 นางสาวรวีวรรณ เพ่งพินิจ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
754 นางสาวอัจฉรา วิญญกูล ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
755 นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนา ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
756 นายพีระศักดิ์ มีเพชร์ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
757 นายธีรพงศ์ ภู่สำอางค์ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
758 นายจิรวัฒน์ คชวงษ์ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
759 นางสาวณัฐนรี สงวนสุข ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
760 นางสาวปราณี พ่วงทองคำ ครูโรงเรียนโยธินบูรณอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
761 นางสาวขวัญฤทัย แก้วกล่อม ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
762 นายมนต์เทพ นัยพร ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
763 นายวัชรพงศ์ ประชากุล ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
764 นายสรกฤช ศรีสว่าง ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
765 นางสาววณิชชากร จันทร์งาม ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
766 นายสมบูรณ์ กฤษณาฉิมพลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
767 นางนธีทิพ แสนสุข ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
768 นางสาวรุ่งนภา พงษ์ช้าง ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
769 นางอุบลพรรณ พงษ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
770 นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
771 นางพัชรินทร์ พึ่งเนตร ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
772 นางจมานนท์ บุตรชาดา ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
773 นายธันยพร ทองแท้ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
774 นางสาววราภรณ์ เวทการ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
775 นางกุลณิช ณิชรกุล ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
776 นางสาวรัชริน พุ่มพวง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
777 นายปิยะสิทธิ์ ใจกว้าง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
778 นายลิขิต นูมะหันต์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
779 นางสาวภาสินี ทองงิ้ว ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
780 นางสาวปัทมาพร อู่ทอง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
781 นางสาวธนพรรณ เขมะชิต ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
782 นางสุภัทรา เจียรนันท์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
783 นางสาวปราณีต บุญเรืองรัตน์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
784 นางสวพิมพ์พร สมงาม ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
785 นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
786 นายหอมหวล ศรีอาภรณ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
787 นางสาวกานติมา ท้วมทอง ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
788 นายวีระศักดิ์ เครือประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
789 นายดิเรก สุขศิริ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
790 นางวิมลรัตน์ คันธานุรักษ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
791 นางสาวสิริกานต์ เอื้อธารากุล ครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
792 นายนพรัตน์ พวงสมบัติ ครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
793 นางสาวเพียงใจ ออมสิน ครู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
794 นายจักรวาล นาคชุ่ม ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
795 นายนภดล ทรัพย์สิน ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
796 นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
797 นางสาวพันธกานต์ มีชอบ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
798 นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
799 นายสุชาติ สังข์ขาว ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
800 นางสาวสุวพร พินธุพันธ์ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
801 นายสมัคร เขียวหวาน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
802 นักเรียน คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
803 นายวรพล โป๊ะแสง กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
804 นายสุรัส ล้วนบุญเสริม โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
805 นางลำใย พิรัมย์ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
806 นางสุภา ฤทธา กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
807 นางสาวสุกัญญา นิ่มพันธ์ุ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
808 นางอุษา จันพลา ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
809 นางสิรินภรณ์ ผ่องลำเจียก ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
810 นางสาวสุชาดา ศรีนาค ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
811 นางสาววิชชุดา ศรีไพรอ่อน ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
812 นางสาวกิติวรรณ กองสุผล ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
813 นางสาวขนิษฐา นิยมแสง ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
814 นางสาวเพ็ญภิชฐ์ชา ไพโรจน์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
815 นางนิตยา ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
816 นายปราโมทย์ เทพไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
817 นางศิริลักษณ์ ฉัฐประภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
818 นางสุธินี รุ่งแสงศรี เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
819 นางสาววรัญญา แตงอ่อน เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
820 นางสาวเจษฎาภรณ์ มหิงสุพรรณ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
821 นางสาวชลธิชา คงพละ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
822 นางศุภาพิชญ์ แสงเพชร ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
823 นางวิภา ส่างสาร ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
824 นางณิชกานต์ ชิตารักษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
825 นางสาวอัจฉราลักษณ์ ทับทิม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
826 นางจตุพร ตระกูลศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
827 นางญาดา ไชยรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
828 นางสุมนฑา บุญกอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
829 นางอรุณี ธรรมโสภณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
830 นางธรรชนก พุ่มทับทิม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
831 นายจารึก นิลศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
832 นางสาวชลธีร์ มุลพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
833 นางสาวอรนุช มโนน้อย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
834 นายชาญวิทย์ แย้มเทศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
835 นางประจวบ แสงตระการ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
836 นางถาวร สุภาพจน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
837 นายสมชาย ขจรศักดิ์ชัย ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
838 นางสาวจินตนา สื่อแสงทอง ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
839 นายสุวิชา เอี่ยวเขียว ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
840 นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนา ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
841 นางสุรางค์ เครือเมฆ ครูโรงเรียนโยธินบุรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
842 นายมนต์เทพ นัยพร ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
843 นางสาวอัจฉรารักษ์ บุรีรักษ์ ธุรการโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
844 นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์ ครูโรงเรียนโยธินบูรณอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
845 นางสาวขวัญฤทัย แก้วกล่อม ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
846 นายสมบูรณ์ กฤษณาฉิมพลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
847 นางปนัดดา สมภาส ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
848 นางปิยพร ชูตระกูล ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
849 นางอุบล เขียวอุไร เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
850 นางสาววิภารัตน์ สถาวร เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
851 นางรำไพ คำนวนศักดิ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
852 นายภิญโญ ภูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
853 นางสุดารัตน์ ชลิศราพงศ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
854 นางสาวธมกร มังกรทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
855 นางสาวกาญจนา กันหาภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
856 นายเมธี นาคพนม ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
857 นางกัลยา พันปี ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
858 นางสาวจิรนันท์ บุญสุข ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
859 นายยุทธนา กันตะบุตร ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
860 นางสาวเพ็ญไพจิตร สกุลพันธุ์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
861 นางวัฒนา หิรัญโญภาส ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
862 นางสาวธิดารัตน์ ลือโลก ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
863 นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
864 นางสาวปัทมาพร อู่ทอง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
865 นายธนเดช สายทัศน์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
866 นางดวงเดือน วัยครุฑ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
867 นายสุเทพ กรอบเพ็ชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
868 นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
869 นางจงถนอม แสวงนิล ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
870 นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
871 นางจันทิมา ปกป้อง ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
872 นางสาวมินตรา อนันตรังสี ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
873 นางสาวมณฑิรา วัฒนะระวีศิลป์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
874 นางจิรวัฒน์ อ่วมอารี ครู คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
875 นางชื่นฤดี แพทย์รักษ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
876 นางสาวเสาวลักษณ์ กันธิมา ครู คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
877 นางสาวพรสุดา นาคหัวเพ็ชร ครู คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
878 นางสาวจันทร์เพ็ญ อ่อนละออ ครู คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
879 นางทิพย์ธารา วงษ์สด ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
880 นางวิไล รักงาม โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
881 นางสาวพันธกานต์ มีชอบ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
882 นางวิไลวรรณ พงษ์ชุบ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
883 นางอัจฉรารัตน์ ช้างเถื่อน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
884 นางสาวสาวิตรี ขวาซุย ครูธุรการโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
885 นางสาวสุวพร พินธุพันธ์ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
886 นางน้ำฝน จินดาเบ็ญจธรรม ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
887 นางหรรษา ศรีกระจ่าง ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
888 นางสาวกัลยกร สุขขุม กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
889 นางสุกัญญา สุขีรัตน์ กรรมการ พยาบาลโรงพยาบาลสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
890 นางจิรายุ ทองคำชู กรรมการ พยาบาลโรงพยาบาลสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
891 นางสาวรัตนา รอดสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
892 นางอนงค์ คุณจรูญ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
893 นางสาวนิภาพร ผิวฉ่ำ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
894 นางสาวเบญจวรรณ แต่งงาม ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
895 นางสาวมธุรส สกุลทอง ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
896 นางวันเพ็ญ ศุภกิจ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
897 นางนันทนา เพ็งสมบัติ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
898 นางสุกัญญา ปทุมานนท์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
899 นางอนุสรา คุ้มมณี เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
900 นางสาวสุภณิดา ระนำไทยสงฆ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
901 นางอรุณี ก่อเกิด ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
902 คณะพยาบาลจากโรงพยาบาลอ่างทอง คณะพยาบาลจากโรงพยาบาลอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
903 นางแจ่มศรี ผดุงศิลป์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
904 นางพรัชโฉม ศรีสว่าง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
905 นางนุตาวรรณ พลสุจริต กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
906 นางประดับ สิงห์ทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
907 นางจันทนา กลิ่นเทียน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
908 นางสายสนม บุญชู ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
909 นายทวีศักดิ์ บุญชู ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
910 คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
911 นางสาวศิริรัตน์ เศรษฐสกล ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
912 นายศิริชัย เอี่ยมพันธ์ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
913 นางสาวมนัสชนก แช่มช้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
914 นายสุทัศน์ มีมุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
915 นางสาวมยุเรศ เดชธรรมรงค์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
916 นางเกศราภรณ์ สีนิล เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
917 นางสุภางค์ แก้วประเสริฐ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
918 นางอำไพ เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
919 นายเขตนคร เยือกเย็น ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
920 นางสาวนริศรา ธงชัย ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
921 นางสาวพิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
922 นางสาวจิรนันท์ บุญสุข ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
923 นายวีระพจน์ บุญรอต ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
924 นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
925 นางบุบผา ทองประเทือง ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
926 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
927 นางสาวจุฑามาศ แตงทองคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
928 นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
929 นายเศรษฐพงศ์ อาลีมินทร์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
930 นางสาวอาภา พันธุ์แสง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
931 นางสุกฤตา ยืนนาน ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
932 นางสาวอรวรรณ แสงอินทร์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
933 นางสาวภคมน โรจนศิลป์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
934 นางสาวเบญจมาภรณ์ สายะวงค์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
935 นางสาวดาราณี พรเจริญ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
936 นางสาวนฤมิต มณเฑียรรัตน์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
937 นางสาวภาสินี ทองงิ้ว ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
938 นางมุกดา มีลักษณะ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
939 นางพรพักตร์ ถนอมเขต ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
940 นางณัฐกานต์ แก้วแสงแจ่ม ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
941 นางสาวอุษา ปัถวี ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
942 นางอารีวรรณ ทองคำมาก ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
943 นางเรไร กล่ำทอง ครู คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
944 นางณัฐหทัย จันทร์หง่อม ครู คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
945 นางวนิดา เอี่ยมโต ครู คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
946 นางสาวนันท์นภัส มงคลสังข์ ครู คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
947 นางเบญจมาศ เครือประสิทธิ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
948 นางสาวอุทุมพร มีเนตร์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
949 นางสาวสัมพันธ์ นพรัตน์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
950 นายสมัคร เขียวหวาน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
951 นายเอนก พงษ์ศิริ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
952 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่จำศีล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่จำศีล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
953 นางสุกัญญา พงษ์ศิริ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
954 นักเรียน คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
955 นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
956 นายอรรถพล สวนมะม่วง กรรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
957 นายชัยรัตน์ ช้างขำ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
958 ร.ต.ท.ทวี เขียวไสว รองประธาน รองสวป.สภ.สามโก้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
959 ร.ต.ต. จิรัฏ บงกตโสภิต กรรมการ รองสว.สส.สต.สภ.สามโก้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
960 ดาบตำรวจปรัชญา มรรคนันท์ กรรมการ ผบ.หมู่(ป.) สต.สภ.สามโก้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
961 ดาบตำรวจเสนาะ เงินแถบ กรรมการ สายตรวจ สภ.สามโก้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
962 ดาบตำรวจอุทัย มีทอง กรรมการ สายตรวจ สภ.สามโก้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
963 นายจักรวาล มีสมจิตร์ กรรมการ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
964 นายเอกลักษณ์ วงษ์รอต กรรมการ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
965 นายสุมิตร พูลสวัสดิ์ กรรมการ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
966 นายเอกลักษณ์ ชัยพรมมา กรรมการ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
967 นายปัญญา ปั้นงาม กรรมการ อพปร.ต.มงคลธรรมนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
968 นายปรีชา นิลศรี กรรมการ อพปร.ต.มงคลธรรมนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
969 นายสง่า บุณยะประภา กรรมการ อพปร.ต.มงคลธรรมนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
970 นายณรงค์ มาศิริ กรรมการ อพปร.ต.มงคลธรรมนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
971 นายสัญญา พลเสน กรรมการ อพปร.ต.สามโก้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
972 นายประคอง หวานล้ำ กรรมการ อพปร.ต.สามโก้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
973 นายเกรียงศักดิ์ ศรีวงษ์ กรรมการ อพปร.ต.มงคลธรรมนิมิตร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
974 นายเวท ขลังธรรมเนียม กรรมการ อพปร. ต.สามโก้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
975 นายสุพจน์ ทับทิมทอง กรรมการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
976 นายสันติ กาญจนสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
977 นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
978 นายเทิดกิตต์ ผ่องลำเจียก ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
979 นายกิตติศักดิ์ กระแสร์นุช ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
980 นายสุชาติ พึ่งคุ้ม ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
981 นายช่างสีทุกคน โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
982 นายเอก ขำมณี ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
983 นายเรืองศิลป์ หลวงวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
984 นายวชรวุฒิ ศรีเคลือบ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
985 นายพิษณุ ทับวงษ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
986 นายณฐพร หลากสุขถม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
987 นายวัชรพันธ์ุ เขียวเอี่ยม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
988 นางสาวพลอยประดับ งามสง่า ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
989 นางมาริษา นาคประวิต เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
990 นักเรียนอาสารักษาความปลอดภัย จำนวน ๔๐ คน นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
991 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จำนวน ๒๐ คน นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
992 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน ๖ คน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
993 นางอัจฉรา ผ่องกาย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
994 นางฉวีวรรณ์ บุญประดับ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
995 นายสุธีรพันธุ์ ดิษพงษ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
996 นายมนตรี ผลแย้ม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
997 นายมารุณ ต๊ะดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
998 นายวุฒิ แก้วสารถี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
999 นายพจนา สุจริตวิบูลย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1000 นางวีนัส สุจริตวิบูลย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1001 นางสงวน เถกิงผล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1002 นางกฤษณา เหลืองธรรมชาติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1003 นายเอกภพ มลิวรรณางกูร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1004 นายเริงฤทธิ์ วงษาวดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1005 นายชัยวัฒน์ จันทร์หง่อม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1006 นายชูชาติ มงคลไวย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1007 นายสุพจน์ สุวรรณผดุง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1008 นายโยธิน แสงทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1009 นายณรงศักดิ์ ผ่องคณะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1010 นายนิพนธ์ ดวงแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1011 จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ บำรุงราษฎร์ กรรมการ ผู้บังคับหมู่งานจราจร สภ.สามโก้ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1012 นายยุทธภูมิ ไชยสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1013 นายประดิษฐ์ บุญเส็ง ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1014 นายมนตรี เผือกทอง ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1015 นายคำสิงห์ วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1016 นายพิพัฒน์ ปานบุญ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1017 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1018 อปพร. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1019 นายจิรวัฒน์ คชวงษ์ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1020 นายรชต สุขเกษม ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1021 นายคณิศร ธาดาวัตรภรณ์ รองนายก อบต.จำปาหล่อ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1022 นายโชคชัย ธาดาวัตรภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน อบต.จำปาหล่อ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1023 นายชูชาติ ภูแพร้ว พนักงาน อบต.จำปาหล่อ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1024 ร.ต.ต.ยงยุทธ เวลาดี เจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1025 นายธนวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1026 ว่าที่ พ.ต.วิเชียร ดีฉาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1027 นางอรขร แสงโป๋ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1028 นายกฤษณะ จั่นเพชร ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1029 นางสาวเมธินี สุภหัสดิ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1030 นายสุนทร โครพ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1031 นายบุญเสริม ฤทธิ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1032 นายเขตนคร เยือกเย็น ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1033 นายพิทักษ์ ทองแผ่ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1034 นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1035 นายประเวศ กวยาวงศ์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1036 นายสุรเดช สงวนงาม ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1037 นายนริศ เมตตาสิทธิกร ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1038 นายวีระพจน์ บุญรอต ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1039 นายธันยพรทองแท้ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1040 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1041 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชัยชาญ ตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1042 นายกฤษณ์ ไกรลาศ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1043 นายประทีป ผาสุภะ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1044 นายอำนวย ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1045 นายสันทัด ธิชากรณ์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1046 นายธนเดช สายทัศน์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1047 นายปริญญา อินทร์เอี่ยม ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1048 นายไพรัช อุไรรางกูล ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1049 นายสมยศ ไพรธุรี ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1050 สถานีตำรวจภูธรอำเภอป่าโมก เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1051 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เจ้าหน้าที่ อปพร. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1052 นางสาวรัชริน พุ่มพวง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1053 นายสุวัฒน์ แดงประยูร ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1054 ว่าที่ร.ต.ชาติชาย บุญฉ่ำ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1055 ว่าที่ร.ต.กิจสุเมธ แก้วพรหม ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1056 นายวิทยา กุลมาตร์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1057 นายดิเรก สุขศิริ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1058 นายมนตรี รื่นสุข ครู คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1059 นายศุภรักษ์ ลิ้มถาวรรักษ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1060 นายจักรกฤษณ์ นามโภชน์ ครู คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1061 นายเจริญวริศ บุญสันต์สุขศรี ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1062 นายพงษ์ศักดิ์ น่วมนิ่ม ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1063 นายจักรวาล นาคชุ่ม ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1064 นายสุชาติ สังข์ขาว ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1065 นายไพศาล มั่นอก ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1066 เจ้าหนัาที่ตำรวจ เจ้าหนัาที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1067 เจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
1068 นายบันลือ พลมาลา ประธานกรรมการ ผอ.โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1069 นายชัยรัตน์ ช้างขำ รองประธาน ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1070 นายธนะวัฒน์ จังจริง รองประธาน ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1071 นายสุนิตย์ แสงแก้ว กรรมการ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1072 นายจิรานุวัฒน์ บุญยะคงรัตน์ กรรมการ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1073 นายสมเดช พึ่งเนตร กรรมการ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1074 นางสาวปราณีต์ บุญเรืองรัตน์ กรรมการ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1075 นายไพโรจน์ ดาวลอย กรรมการ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1076 นายเอก ขำมณี กรรมการ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1077 นางสาวรัชรินทร์ พุ่มพวง กรรมการ ครูโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1078 นายเจริญวริศ บุญสันต์สุขศรี กรรมการ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1079 นายจักรวาล มีสมจิตร์ กรรมการ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1080 นายเอกลักษณ์ วงษ์รอต กรรมการ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1081 นายสุมิตร พูลสวัสดิ์ กรรมการ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1082 นายเอกลักษณ์ ชัยพรมมา กรรมการ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1083 นายธนพล พัชราภา กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1084 นายสันติ กาญจนสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1085 นางสาวภัทราภร เขียนบุญเจริญ กรรมการ ศึกษานิเทศก์ สพม.5 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1086 นางสาววิชชุดา ศรีไพรอ่อน ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1087 นางสาวชญาณ์นันท์ เจริญฉิม ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1088 นางสาวพรพนา บัญฑิโต ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1089 นางสมศรี ศรีโชติ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1090 นางสาวสุวรีย์ วีระประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1091 นายพิทักษ์ สุริยะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1092 นายมณู บรรทัดจันทร์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1093 นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1094 นางสาวสุภาวดี องอาจ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1095 นายวัฒนชัย พันธุ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1096 นางสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1097 นางวัชรี สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1098 นายสาโรจน์ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1099 นางสาวเยาวลักขณ์ อยู่ฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1100 นายวิศิษฐ์ สุดสงวน ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1101 นางสาวเกศริน พลราช ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1102 นายนุกูลกิจ เนตร์ส่งศรี ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1103 นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จำนวน ๒๐ คน นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1104 นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1105 นายกษิดิ์เดช พุ่มสาขา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1106 นายพิทักษ์ สุริยะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1107 นางสาวเยาวลักษขณ์ อยู่ฤกษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1108 นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1109 นางนันทนา จิตต์กระจ่าง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1110 นางพรรณี สังข์ทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1111 นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1112 นางอุมาวรรณ แสงสนิท กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1113 นางปิยาภรณ์ แสงนาค กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1114 นางสาวสุนันทา บุญมา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1115 นายอธิรัฐ พุ่มสาขา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1116 นายอรรฏพจน์ แสงสนิท กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1117 นายวศิน วงษ์ดิษฐ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1118 นายอุรุพงษ์ ณิลังโส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1119 นายเจษฎา เขียวฉอ้อน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1120 นายกีรติ ลาภหงษ์ทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1121 นายนครินทร์ พุ่มสาขา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1122 นายนพวิชญ์ พุ่มสาขา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1123 นายเริงฤทธิ์ วงษาวดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1124 นายกัมปนาท โนนสี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1125 นายนพรัตน์ คันทรง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1126 นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1127 นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1128 นางจุฬาลัย สระแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1129 นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1130 นางวิไลวรรณ เอี่ยวสะอาด ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1131 นายอาคม นัยพร ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1132 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1133 นางอัจฉราลักษณ์ ช้างเถื่อน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1134 นายธนภณ วัฒนจรัส ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1135 นายฉลาด เฉลยมนต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1136 นางสาวประชุมพร ปานเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1137 นายปัญญา ปรางค์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1138 นายณรงค์ สังข์สะอาด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1139 นางประชุม อ้วนแก้ว ครูโรงเรียนไผ่วงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1140 นายมนต์เทพ นัยพร ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1141 นางสาวณัฐนรี สงวนสุข ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1142 นางสาวนพพร ปรีชา ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1143 นางสาวขวัญฤทัย แก้วกล่อม ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1144 นางสาวมนัสชนก แช่มช้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1145 นางสาวช่อทิพย์ พวงศิริ ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1146 นางสาวปราณี พ่วงทองคำ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1147 นายสุเทพ พงษ์ช้างอยู่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1148 นายณตปกรณ์ เงินเหรียญ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1149 นายธงชัย ปัญญาศาสตร์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1150 นายชุมพล ห้วงทรัพย์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1151 นายรังสรรค์ หมายเจริญ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1152 นายบูลย์วัฒน์ โลมะบรรณ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1153 นายมานพ มากเลย์ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1154 นางสาวมาลีรัตน์ เทียมฉัตร ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1155 นางสาวรุ่งนภา พงษ์ช้าง ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1156 นางวาสนา รัตนดอนดี ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1157 นายอิศรา อยู่ยิ่ง ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1158 นายประทีป ฟองเพ็ชร ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1159 นางณัฐภัทร์ เพชรงาม ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1160 นางสาวเปรมปรี ยังคุ้มญาติ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1161 นายฉลาด เฉลยมนต์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1162 นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1163 นายอนุพงษ์ เจริญผล ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1164 นายอนุพันธ์ ทุ่งทอง ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1165 นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1166 นางพิศนา สุวรรณพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1167 นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1168 นางชญานิษฐ์ นิลพฤกษ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1169 นางชรินทร์ทิพย์ กุลชนะภิญโญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1170 นางนันทพร มั่นทัพ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1171 นางสาวธมกร มังกรทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1172 นางภิญญดา พัดภู่ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1173 นายรณชัย นิ่มกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1174 นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1175 นายสินชัย พงษ์ชุบ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1176 นายพรไชย หงษ์สงวนศรี ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1177 นายพรชัย ทองแดง ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1178 นายวิมล สุทิน ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1179 นายอาคม นัยพร ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1180 นายปราโมทย์ ทองคำมาก ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1181 นางวัชรี สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1182 นางเบญจวรรณ สีงาม ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1183 นางวรรณา ตรีอุดม ครูโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1184 นางบุษบา สง่างาม ครูโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1185 นางอัจฉรารัตน์ ช้างเถื่อน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1186 นางประชุม อ้วนแก้ว ครูโรงเรียนไผ่วงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1187 นางวาสนา จันทร์คำ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1188 นางสาวอุทุมพร มีเนตร์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1189 นายอภิรักษ์ หงส์หาญณรงค์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1190 นายวีรยุทธ พูลพร ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1191 นางนันทนา เรืองชัยวิริยะ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1192 นางสุมิตรา ลี้ถาวรกุล ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1193 นายทำนอง พรามนัส ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1194 นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1195 นายรชต สุขเกษม ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1196 นายพิรญาณ์ น่วมด้วง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1197 นางปราณี ตันติอานนท์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1198 นางทองใบ ป้อมเสน ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1199 นางสาวเกศริน ยิ้มช้อย ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1200 นางสาวประภาภัทร์ แสงทอง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1201 นายปิยะสิทธิ์ ใจกว้าง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1202 นางสาวธิดารัตน์ ลือโลก ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1203 นายธนเดช สายทัศน์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1204 นายลิขิต นูมะหันต์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1205 นางสาวนฤมิต มณเฑียรรัตน์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1206 นางวรรณา ตรีอุดม ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1207 นางวีรวรรณ เพ็งสมบัติ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1208 นางณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุล ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1209 นางอรชุมา ฤทธิ์เดช ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1210 นางสาวภาสินี ทองงิ้ว ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1211 นางสุชาดา เหล็กขำ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1212 นางหัทยา เข็มเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1213 นายพิทักษ์ สุริยะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1214 นางปราณี เทียนศรี ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1215 นางกิตติยา ผลแย้ม ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1216 นางเบญจลักษณ์ ศรีสังข์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1217 นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1218 นางสาวบุษกร ธนเดชพงศ์สุข ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1219 นางสาวชลลดา อ่อนพันธุ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1220 นางวาสนา เสนาพันธุ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1221 นายสมชาย มีสุวรรณ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1222 นางสาวจริยา สุ่มประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1223 นางสาวเยาวลักษณ์ อยู่ฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1224 นายยปราโมทย์ ทองคำมาก ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1225 นายประเสริฐ เครือแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1226 นางวาสนา บุญพึ่ง ครู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1227 นางเยาวลักขณ์ อยู่ฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1228 นายอำนาจ มาระยาท ครู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1229 นายสุธากร เดชขจรไพศาล ครู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1230 นางสาวปราณี เก่งการณ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1231 นายอรรถนิรุตติ์ ปกป้อง ครู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1232 นางสาวอัจฉรา สมขุนทด ครู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1233 นางสาวสุกัญญา ริบู่ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1234 นายสรกฤช ศรีสว่าง ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1235 นายสมัคร เขียวหวาน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1236 นางสุมารินทร์ สงวนวงษ์ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1237 นายปณิธาน ภูษาทอง ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1238 นางพัชรีย์ บุญปลีก ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1239 นายธนพล ขลังธรรมเนียม ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1240 นางสาวนภสร อาศัยนา ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1241 นางพูลศรี เขียวมรกต ครูโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1242 นายสนิท สุขเกษม ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1243 นายถวัลย์ พุ่มสาขา ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1244 นายสุนิตย์ แสงก้ว ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1245 นางกุลณิช ณิชรกุล ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1246 นางสาวประณีต บุญเรืองรัตน์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1247 นายสำเนา แย้มจำนรร ครูโรงเรียนไผ่วงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1248 นางสาวภัทราภร เขียนบุญเจริญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1249 นางอรนุช พันธุ์พร ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1250 นายวิทยา กุลมาตร์ ครู โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1251 นายพรชัย ทองแดง ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1252 นายกรณิศ พวงลูกอิน ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1253 นางลลิตา สารสุวรรณ กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1254 นายพิชยดนย์ พิกุลทอง กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1255 นางมาลี คล้ายมาก กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1256 นางวราภรณ์ นาคเขียว กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1257 นางสาวเวนิสา พานทอง กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1258 นางรัชดาภรณ์ เขียวมณี กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1259 นางสาวจันทร์เพ็ญ พานะรม กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1260 นายเสถียร บุตรหนองแสง กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1261 นางสาวฉัตรวลัย ทรงความเจริญ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1262 นางสาวชิดชนก มาสำราญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1263 นางสาวธัญญ์รัศม์ ธาดาวัตรภรณ์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1264 นางสาวชญาณ์นันท์ เจริญฉิม ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1265 นางสาวพรพนา บัญฑิโต ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1266 นางสมศรี ศรีโชติ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1267 นางสาวสุภาวดี องอาจ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1268 นางสาวชญาณ์นันท์ เจริญฉิม ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1269 นางสาวสิรินาถ ดาวดวงน้อย ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1270 นางสาวระวิวรรณ สุขสุคนธ์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1271 นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษา ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1272 นางสาวณัฐชยา เกตุเชื้อจีน ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1273 นายเจิมศักดิ์ ศรีแสน ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1274 นายธนายุรัชย์ สุขแม้น ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1275 นางสาวกิติวรรณ กองสุผล ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1276 นายเอกภพ ชาวบ้านเกาะ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1277 นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษา ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1278 นางสาววันดี โค้ไพบูลย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1279 นางเปรมวดี กองแก้ว ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1280 นายสุพัฒน์ กฤชอาคม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1281 นางสาวธนัดดา คงมีทรัพย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1282 นางสาวจิรพร เจริญกิจวัฒนาชัย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1283 นางสาวมัธนา งามสมพล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1284 นางสาวอนุสรา เดชพงษ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1285 นายปัญญา บัวบาน ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1286 นายไอศูรย์ เลิศภัทรสิริโรจน์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1287 นางสาวชาลินี ศึกษาชาติ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1288 นางสาวกุลธรา แก้วซัง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1289 นางสุจินรา เดชพงษ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1290 นางสาวสสิพัชร์ สาทรพาณิชย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1291 นางสาวสิตานันท์ เนียมหอม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1292 นางสาววรรณภา ย้วนบุญหลิม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1293 นางสาวอรวรรณ เดชพงษ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1294 นางสอาด ชัชวาลยางกูร ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1295 นางวันเพ็ญ แพร่หลาย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1296 นางพรทิพย์ จักรทอง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1297 นางสาวหฤทัย อันไธสง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1298 นางอำพร อรรถศิริ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1299 นางสาวศรีสำอาง นิธินพวรรณ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1300 นางสาวมนัสชนก แช่มช้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1301 นายเอกภพ มลิวรรณางกูร ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1302 นางสุชีรา รัตนถาวร กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1303 นางสาวมะลิวัลย์ บุญสำรวย กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1304 นางสาวกัลยารัตน์ สุขอารมย์ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1305 นางสาวกนิษฐา รุ่งเรือง กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1306 นางสาวสุธาทิพย์ ฟองสมบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1307 นางสาวศิรดา กลิ่นส่ง กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1308 นางสาวเพชรลดา บุญรอด กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1309 นายกัมปนาท โนนสี กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1310 นายนพรัตน์ คันทรง กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1311 นางสาวอัญชลี พรหมเถื่อน กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1312 นางสาวชัญญาพัชร์ ร่มโพธิ์ชี กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1313 นางสาวกานต์ดา โพธิ์ศรี กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1314 นางสาววิจิตรา ศรีรานุรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1315 นางสาวเหมือนฝัน เฉลิมวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1316 นางศิริรักษ์ สังข์ประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1317 นางสาวขนิษฐา เชื้อขำ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1318 นางสาวพลอยไพลิน ฮวบเจริญ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1319 นางสาวนิตยา ใจกว้าง กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1320 นางสาวกรวีร์ ขลังธรรมเนียม กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1321 นางสาวธนาภรณ์ พิมพ์วงศ์ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1322 นางสาวสุนันทา สุขมนต์ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1323 นางสาวช่อทิพย์ พวงศิริ ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1324 นางลดารัตน์ บุญสา ครู คศ.1 คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1325 นางสาวชริกา ไชยเดช พนักงานราชการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1326 นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ ครูคศ.1 คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1327 นางสาววัชรีวรรณ พึ่งอำพล พนักงานราชการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1328 นางสาวนันทวรรณ์ สุวรรณชาติ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1329 นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎ ครูผู้สอน คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1330 นายชูชาติ เรืองเดช ครูผู้สอน คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1331 นายธนกร แสงวิภาสนภาพร ครูผู้ช่วย คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1332 นางสาวกรรณิการ์ เปอะปันสุข พนักงานราชการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1333 นายพิชัย อินต๊ะงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1334 ว่าที่ พ.ต.วิเชียร ดีฉาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1335 นางธนพร เปรมปรีดา ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1336 นางพัชรา ใจดี ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1337 นางณัฐภัทร์ เพชรงาม ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1338 นายพลเทพ นวลทอง กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1339 นายกัชกร เลิศภูมิชัยวรรณ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1340 นางสาวพิชญนันท์ พยัคฆ์สิงห์ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1341 นางสาวศิยาภรณ์ งามดี กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1342 นางสาวสุกัญญา สาลีผล กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1343 นางสาวขวัญชนก น้ำสุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1344 นางสาวอุไรรัตน์ นนท์ขุนทด กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1345 นายณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1346 นางสาวศิริพร ฤทธิ์มาก กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1347 นางภิญญดา พัดภู่ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1348 นางสาวนริศรา ธงชัย ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1349 นางวาสนา จันทร์คำ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1350 นายนิลักษ์ คงสุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1351 นางปราณี เทียนศรี ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1352 นางปราณี ตันติอานนท์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1353 นางทองใบ ป้อมเสน ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1354 นางสาวเกศริน ยิ้มช้อย ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1355 นางสาวประภาภัทร์ แสงทอง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1356 นายปิยะสิทธิ์ ใจกว้าง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1357 นางสาวธิดารัตน์ ลือโลก ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1358 นายธนเดช สายทัศน์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1359 นายลิขิต นูมะหันต์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1360 นางสาวนฤมิต มณเฑียรรัตน์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1361 นางวรรณา ตรีอุดม ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1362 นางวีรวรรณ เพ็งสมบัติ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1363 นางณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุล ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1364 นางอรชุมา ฤทธิ์เดช ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1365 นางสาวภาสินี ทองงิ้ว ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1366 นางสุชาดา เหล็กขำ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1367 นายพิรญาณ์ น่วมด้วง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1368 นางบังอร สวนมะม่วง ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1369 นางวรนุช พงศ์สุธีรกุล ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1370 นางเบ็ญจมาภรณ์ ไกรลาศ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1371 นางสาวพิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1372 นางสาวชัชดา ครองตน ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1373 นางสาวรพินท์นิภา พลีกิตติวัฒน์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1374 นางมนตรี เขมะชิต ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1375 นางสาววงษ์เนตร สายสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1376 นางสาวณิชากานต์ นารินทร์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1377 นางสาวจิราภรณ์ เฟื่องฟุ้ง ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1378 นางสาวสุมาลี เฉลยจรรยา ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1379 นางวินิดา คหกิจไพศาล ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1380 นางฉวีวรรณ เอกสมบัติ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1381 นางกรุณา ชินะตังกูร ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1382 นางสาวประเทือง ยิ้มพงษ์ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1383 นางบุบผา ทองประเทือง ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1384 นางเนาวรัตน์ เลิศนันทกุล ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1385 นางอารีรัตน์ ธงไชย ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1386 นางสาวสุมาลี มีสกุล ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1387 นางวรรณา ทองแดง ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1388 นางสวิง ดาวลอย ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1389 นางสาวดารากร บุญสม ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1390 นายธนพล ขลังธรรมเนียม ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1391 นางสาวทิฆัมพร บำเพ็ญ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1392 นายจักริน มณีโชติ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1393 นางคำเตือน สังข์วิเศษ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1394 นางสนทยา ธนะสันต์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1395 นางสาวรดา จันทร์หอม ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1396 นางสุกัญญา จันทนา ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1397 นางรุจี โกสยะมาศ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1398 นางสมพิศ แดงประยูร ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1399 นางสกุลดี คุณโทถม ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1400 นางสาววันศิริ สมบุญ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1401 นางสาวสุกัลย์ เจริญกุล ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1402 นายวีระศักดิ์ เครือประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1403 นางวิมลรัตน์ คันธานุรักษ์ ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1404 นางสุมาลี มงคลไวย์ ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1405 นางสาวนิภา รวยลาภ ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1406 นางสาวอัญชลี สุริวรรณ ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1407 นางวาสนา บุญพึ่ง ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1408 นางดวงใจ ปันธรรม ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1409 นางจารุวรรณ ทองสีไพล ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1410 นางกาญจนา แก้วคร้าม ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1411 นางสาวปัณณพร ชัยยะบุญธนิตย์ ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1412 นางสาวมณธิชา รุ่งรุจี ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1413 นางนิลุบล น้องวงษ์ ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1414 นางสาวกัญทิมา นิลรักษา ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1415 นางชลธิชา แก้วอร่าม ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1416 นางสาวนภา แก้วมณี ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1417 นางอุษา แสงเพ็ง ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1418 นางสาวอัญธิภรณ์ รัศมีวงษ์จันทร์ ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1419 นางวาสนา สังข์สมบูรณ์ ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1420 นางฐิติมา เกษวงษ์ ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1421 นางดวงพร กลับหอม ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1422 นางภัทรกร กล่อมวงษ์ ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1423 นางวิภา เครือแก้ว ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1424 นางศิริกร พัฒนจันทร์ ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1425 นางทัศนีย์ ระเบียบดี ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1426 นางประไพศรี พุทธยานนท์ ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1427 นางภิรัญญา ทองไทย ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1428 นางสาวอัจฉรา เกตุสุริยงค์ ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1429 นางมาลัย นวลละออ ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1430 นางสาวนพมาศ คงมีสุข ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1431 นายนภดล ทรัพย์สิน ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1432 นายจักรวาล นาคชุ่ม ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1433 นางสาวเบญจรัตน์ อุปนันท์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1434 นางธิมาภรณ์ แก้วภักดี ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1435 นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1436 นายวิสิฐ มั่นธรรม ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1437 นางอัจฉรารัตน์ ช้างเถื่อน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1438 นายเอนก พงษ์ศิริ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1439 นางสุกัญญา พงษ์ศิริ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1440 นางสาวพนิดา ปานะกิจ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1441 นายสุภรัฐ มั่นธรรม ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1442 นายชาญวิทย์ แย้มเทศ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1443 นางสาวชลธีร์ มุลพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1444 นางสาวเรณู ขวัญจิตร กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1445 นายสุริยา อินวิเชียร กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1446 นางสาวกมลวรรณ แก้วกระจาย กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1447 นางสาวพีรดา บุญกอง กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1448 นางสาวสิดี เปี่ยมศิริมงคล กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1449 นางสาวอุรชา จันทรานภาภรณ์ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1450 นางสาวเสาวรส พุทธพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1451 นายณัฐวุฒิ เพ็งสุข กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1452 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1453 นางขวัญกมล พูลประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1454 นางสาวสุภัชชา บัณฑิโต กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1455 นางสาวอรนุช มะโนน้อย กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1456 นางสาววรวรรณ ทรงชาติ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1457 นางสาวฉวีวรรณ อู่อรุณ กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1458 นางกฤตยาพร ช่างปั้น กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1459 นางสาวกิตติยา พุ่มสาขา กรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1460 นายศิริชัย เอี่ยมพันธ์ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1461 นางสาวจิฬาภรณ์ ถีติปริวัตร เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1462 นางสาวสาวิตรี ขวาซุย ครูธุรการโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1463 นางสุมาลี มงคลไวย์ ครู คณะกรรมการ ฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขัน
1464 นางทุเรียน แก้วมณี ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1465 นางสุมารินทร์ สงวนวงษ์ รองประธาน ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1466 นางฉันทนา วงษ์หิรัญ กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1467 นางสาววรรณา อาจรักษา กรรมการ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1468 นางสาวสุพร กุมภัณฑ์ กรรมการ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1469 เด็กหญิงอรวรรณ มณฑาทิพย์ กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1470 นายถิรวิทย์ กำลังเจริญ กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1471 นายศุภวิชญ์ บรรจงศิลป์ กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1472 นางสาวขวัญชนก แจ่มอำพร กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1473 นางสาวชิดชนก สาคร กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1474 นางสาวณัฐวดี อินทรขีนี กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1475 นางสาวเบญจมาภรณ์ ดำเนิน กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1476 นางสาววิจิตรา ทองนิล กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1477 นางสาวฐานิดา ศรีชมพู กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1478 นางสาวกรรณิการ์ จำปาพงษ์ กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1479 นางสาวภารดี หลาบงาม กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1480 นางสาวพรรณรพีย์ สุขีรัตน์ กรรมการ นักเรียนโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1481 นายมนต์เทพ นัยพร ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1482 นางวรรณา เทียนสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1483 นางสาวช่อทิพย์ พวงศิริ ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1484 นางสาวอัจฉรารักษ์ บุรีรักษ์ ธุรการโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1485 นางสาวนพพร ปรีชา ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1486 นางสวงค์ ทองหล่อ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1487 นายธนพล พัชราภา ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1488 นายชัยรัตน์ ช้างขำ รองประธาน ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1489 นายสุรศักดิ์ เดชคง กรรมการ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1490 นางสาวสุรีย์ รัตนบวรชัย กรรมการและเลขานุการ ธุรการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1491 นายประเสริฐ สุขขุม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1492 นายจิตพันธ์ พลสุจริต กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1493 นางนุตาวรรณ พลสุจริต กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1494 นางสุรีย์พร รุ่งเรือง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1495 นางจุฑามาศ จันทนเสวี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1496 นางพิมประไพ พานทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1497 นางอัมพร คล้ายแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1498 นายณัฐวุฒิ เพ็งสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1499 นางสาวเสาวรส พุทธพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1500 นายธิติ พันธุ์ศุภผล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1501 นายสัญจร วราหะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1502 นางสาววิจิตรา นพรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1503 นางสาวนัฐพร ทัพไทย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1504 นางสาวกฤตยาพร ช่างปั้น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1505 นายประดิษฐ์ บุญเส็ง ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1506 นายมนตรี เผือกทอง ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1507 นายไพโรจน์ ดาวลอย ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1508 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอแสวงหา คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1509 อปพร. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1510 นายจิรวัฒน์ คชวงษ์ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1511 นายสมบูรณ์ กฤษณาฉิมพลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1512 นายธรรมศักดิ์ เอี่ยมลออ เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1513 นายเฉลิมพล ปานวิเชียร เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1514 นายสมพงษ์ สิงโตน้อย ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1515 นายณตปกรณ์ เงินเหรียญ ครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1516 นายกมล ตันติรุ่งเรือง ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1517 นายนริศ เมตตาสิทธิกร ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1518 นายสมเดช พึ่งเนตร ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1519 นายวีระพจน์ บุญรอต ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1520 นายธนพล ขลังธรรมเนียม ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1521 นายเดชา เทียนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1522 นายอำนวย ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1523 นางสาวรัชริน พุ่มพวง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1524 นายอำนาจ เรืองรักษ์ ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1525 นายปริญญา อินทร์เอี่ยม ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1526 นายพิรญาณ์ น่วมด้วง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1527 นายบุญสม มากสินธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1528 นายถนอม เปลี่ยนทอง ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1529 นายสุวัฒน์ แดงประยูร ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ
1530 นางจุฑามาศ จันทนเสวี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1531 นางสาวจรสพร สิริอัคคะโชติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1532 นางโสภาพรรณ เขตสาลี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1533 นางวิสาขา แก้วสารถี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1534 นายเอกพงษ์ โตชัยศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล