หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ารองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
5. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
6. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
7. นางสาวนฤมล ก้อนขาวโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
8. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
9. นายเกษมสิน วรรณธนะโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
10. นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วมโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกประธานกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ อ่ำบุญโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้ารองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสาคร คำศรีโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กรรมการ
5. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
6. นายอนันต์ ปิงยศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
7. นางสาวนฤมล ก้อนขาวโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
8. นายเกษมสิน วรรณธนะโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
9. นายเจษฎา ศรีนวลโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วมโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย แต่งงามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ มามาตรโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกรรมการ
3. นายจตุพล นรินรัมย์โรงเรียนบัวแก้วเกสรกรรมการ
4. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกันโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายธวัช หมอยาดีศึกษานิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโตโรงเรียนปทุมธานี"นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
3. ดร.ณัชพล กาฬภักดีโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล บัวอุไรโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอัมรา พินธะโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายรัชพล ลานตวนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ช่วงชิตโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
4. นางษิชณาก์ สว่างพื้นโรงเรียนบ่อกรุวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี บุญญานุรักษ์โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุดมลักษณ์ แสงนาคข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางปัณฑา อัมรานนท์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางมัตติกา สุทธิสารโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางสาวภัทราพร เขียนบุญเจริญศึกษานิเทศก์กรรมการ
6. นางนิสากร รังษีภโนดรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
7. นางสาวจารุภรณ์ กิจโสภณโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ เสนานุชที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางนงชนก ตุ้มฉายที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย กรรมการ
3. นายอนุกูล ใบไกลนักวิชาการวัมนธรรม หออัครศิลปินกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
4. นางทัศณีย์ แก้วดีกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายมงคล พรหมพ็ชรที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวีรยุทธ เพชรประไพกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายกฤษณทรรศน์ บุญมีกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวกุลนิดา เหลือบจำเริญกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายสุดใจ ขวัญดำกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นางชมมงคล จวงจ่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม.3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย จินวรรณโรงเรียนปากเกร็ด สพม.3ประธานกรรมการ
2. นางลักขณา สายสนิทกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายศิริยศ วงษ์แพทย์กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางทัศณีย์ จิรอังกูรสกุลโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
5. นายสุกรี ประเสริฐดำกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ทรงเสรีย์เลขาธิการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายอังสุวัส ดิษยมาลย์กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายสาโรจน์ อนันตอวยพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ วงศ์มโนธรรมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.1กรรมการ
5. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สุดล้ำเลิศที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ธเนศตระกูลศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี กัลยาที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายเทพไพฑูรย์ธีร ชินศรีกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภาณุวัฒน์ สายสนิทกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประธานกรรมการ
2. นายภาณุภณ กล้าผจญนายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางรชยา พนมสุวรรณกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. ผศ.เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศบ้านศิลปะเบญจรงค์กรรมการ
5. นางสาวพัญญ์นี กรานแก้วกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.นภดล เนตรดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายถาวร สุขสมัยกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายสิโรจน์ พวงบุบผามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
4. นายสุกรี ประเสริฐดำกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายสุริชัย ศิริบูรณ์ครูเชี่ยวชาญ ด้านทัศนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติมา เก่งเขตรกิจกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายจำรัส พลเตชากรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางชมมงคล จวงจ่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม.3กรรมการ
5. นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทรงเสรีย์เลขาธิการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายจำรัส คงเขียวกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายกฤษณ์ จันทร์ทับครชำนาญการ ด้านทัศนศิลป์กรรมการ
4. นายสุดใจ ขวัญดำกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. ผศ.นพดล เนตรดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. ผศ.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา เก่งเขตรกิจกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางกมลลักษณ์ สุวรรณวัฒน์โรงเรียนหอวังกรรมการ
5. นายสุวิทย์ เสนานุชที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโชดก เก่งเขตรกิจที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นางสุมนี ทวีกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พูนภักดีที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายวันชัย ก่อนกำเนิดศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายสถิตย์ วิเศษสัตย์กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายศิริยศ วงษ์แพทย์กรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายจำรัส คงเขียวกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายจำรัส พลเตชากรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางสุมนี ทวีกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายมณเฑียร เรียบเรียงครูชำนาญการ ด้านทัศนศิลป์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเกียรติชาย แสงทองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสันติ วิลัยสูงเนินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเกียรติชาย แสงทองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสันติ วิลัยสูงเนินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายถาวร สดแสงจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายคณพศ พูลสมบัติโรงเรียนหนองแซงวิทยา จังหวัดสระบุรีกรรมการ
3. นายศิลป์ชัย ยอดนิลโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายถาวร สดแสงจันทร์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายคณพศ พูลสมบัติโรงเรียนหนองแซงวิทยา จังหวัดสระบุรีกรรมการ
3. นายศิลป์ชัย ยอดนิลโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ กร่างสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายอรรถวัตน์ สบายกาญจน์โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ กร่างสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายอรรถวัตน์ สบายกาญจน์โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.จักรกฤษณ์ วัฒนากูลโรงเรียนนักดนตรีประจำหมวดดนตรีไทย กองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ดนตรี โรงเรียนบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.จักรกฤษณ์ วัฒนากูลนักดนตรีประจำหมวดดนตรีไทย กองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ดนตรี โรงเรียนบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี ประธานกรรมการ
2. นายไวยวุฒิ พวยอ้วนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
3. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี ประธานกรรมการ
2. นายไวยวุฒิ พวยอ้วนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
3. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายตั้งปณิธาน อารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายภมรศักดิ์ เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวสมาพร สมสืบโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายตั้งปณิธาน อารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายภมรศักดิ์ เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวสมาพร สมสืบโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายอภิญญาวุฒิ วิโรจน์เวชภัณฑ์โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ กรรมการ
3. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายนันท์นภัส ยุทธศักดิ์สมบุญวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายอภิญญาวุฒิ วิโรจน์เวชภัณฑ์โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ กรรมการ
3. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์เดช หมอกเมฆวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธนันท์ อภิวิชญ์กุลธัชโรงเรียนเซนต์คาเบรียลกรรมการ
3. นางปิยธิดา วสันตสุรีย์สถาบันดนตรีเคพีเอ็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายณรงค์เดช หมอกเมฆวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธนันท์ อภิวิชญ์กุลธัชโรงเรียนเซนต์คาเบรียลกรรมการ
3. นางสาวปิยธิดา เค้ามูลคดีสถาบันดนตรีเคพีเอ็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจิรพงศ์ โคตุทานักดนตรีไทยประจำวงดุริยางค์ กรุงเทพฯประธานกรรมการ
2. นายศิริ อเนกสิทธิสินศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายจิรพงศ์ โคตุทานักดนตรีไทยประจำวงดุริยางค์ กรุงเทพฯประธานกรรมการ
2. นายศิริ อเนกสิทธิสินศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ บ้านไกรทองมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนงนุช สุนทรสุขวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี แจ่มใจโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯกรรมการ
3. นางสาวขวัญดาว ปุณยลภัสกุลคีตศิลปิน กองการสังคีต กรุงเทพฯกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางนงนุช สุนทรสุขวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี แจ่มใจโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯกรรมการ
3. นางสาวขวัญดาว ปุณยลภัสกุลคีตศิลปิน กองการสังคีต กรุงเทพฯกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสมคิด นารีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ กลับโตโรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพฯกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทองสุขโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ จ.ลพบุรีกรรมการ
4. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
5. นายธิติ ทัศนกุลวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.อัศนีย์ เปลี่ยนศรีอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวเมธิศา ธรรมศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยา จ.สระแก้วกรรมการ
4. นางสาวปณิตา ภู่ประดิษฐ์โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
5. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จ.ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอนันต์ ดุริยพันธุ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร ลำดวลวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายธนิต อัศวไพฑูรย์คีตศิลปิน กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
4. นายศิวกร อักษรศรีโรงเรียนวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯกรรมการ
5. นายฐานิสร์ พรรณรายน์โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จ.เพชรบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสวิต ทับทิมศรีผู้ทรงคุณวุฒิกองส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พิศณาวงษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประสงค์ จันทพันธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกิตติภูมิ มีมอญครู โรงเรียนบ้านกุยแหย่ จ.กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรรักษ์ โพธิ์หิรัญศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายศิวาวุฒิ รัตนะโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายนภดล นาคพลกรังโรงเรียนสุธีวิทยา จ.สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์ จ.ลพบุรีกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชาติชาย ศรีสมุทรมหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
3. ผศ.จักษ์ จินดาวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายธานี ลาวัณย์ศิริมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยารองประธานกรรมการ
3. ดร.อาชวิน ณ นครมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. ดร.กฤษดา นิยมทองโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
5. นายอุดม สามแก้วข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทรา อินยาโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุริยพงษ์ บุญโกมลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทรา อินยาโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุริยพงษ์ บุญโกมลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอาณัติ ธนูบรรณ์อาจารย์สอนขับร้อง สถาบันดนตรี KPNประธานกรรมการ
2. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยา จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นายวิริทธิ์พล ปัญญาพฤกษ์โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอาณัติ ธนูบรรณ์อาจารย์สอนขับร้อง สถาบันดนตรี KPNประธานกรรมการ
2. นางบุษบา ศิริจันโทภาสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นายวิริทธิ์พล ปัญญาพฤกษ์โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ฉัตราพร ดวงสร้อยวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณภัทร วัฒนภัทรธรโรงเรียนพัฒนาทักษะการใช้เสียงและลีลา จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นายชัชวินทร์ ภักดีโรงเรียนบ้านรำไทย จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์ฉัตราพร ดวงสร้อยวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณภัทร วัฒนภัทรธรโรงเรียนพัฒนาทักษะการใช้เสียงและลีลา จังหวัดลพบุรีกรรมการ
3. นายชัชวินทร์ ภักดีโรงเรียนบ้านรำไทย จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางศศิธร ธรรมนูโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายพิศาล สีสดมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางศศิธร ธรรมนูโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเนาวรัตน์ เนตรสว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายกิตติ รองล่าเมืองค่ายเพลงดีเมเจอร์ สตูดิโอ กรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ สิงห์สนั่นค่ายเพลงดีเมเจอร์ สตูดิโอ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวอังคณา ดวงเกตุอาจารย์สอนดนตรีไทย – สากลประธานกรรมการ
2. นายสมพล อินทปัญญาค่ายเพลงดีเมเจอร์ สตูดิโอ กรรมการ
3. นางสาวณัฐปรียา เปียทองKPN Music Academyกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภาณุวัฒน์ สิงห์สนั่นค่ายเพลงดีเมเจอร์ สตูดิโอ ประธานกรรมการ
2. นายเนาวรัตน์ เนตรสว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายกิตติ รองล่าเมืองค่ายเพลงดีเมเจอร์ สตูดิโอ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวอังคณา ดวงเกตุอาจารย์สอนดนตรีไทย – สากลประธานกรรมการ
2. นายสมพล อินทปัญญาค่ายเพลงดีเมเจอร์ สตูดิโอ กรรมการ
3. นางสาวณัฐปรียา เปียทองKPN Music Academyกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษฌ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ บุญเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมการ
4. นายศรีเวียง ไตรชิละสุนทรข้าราชการบำนาญ กรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ เมฆสว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษฌ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ บุญเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมการ
4. นายศรีเวียง ไตรชิละสุนทรข้าราชการบำนาญ กรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ เมฆสว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษฌ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ บุญเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมการ
4. นายศรีเวียง ไตรชิละสุนทรข้าราชการบำนาญ กรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ เมฆสว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษฌ์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ บุญเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายคำรณ กุหลาบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมการ
4. นายศรีเวียง ไตรชิละสุนทรข้าราชการบำนาญ กรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ เมฆสว่างวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สินอำพลโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษฏิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นายวิชิต มีศรีสรรค์โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"กรรมการ
5. นายธนิสร กิ่งวงษาโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางอัญชนา สุตมาตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ เลาหะพานิชโรงเรียนนานาชาติมังกรน้อยกรรมการ
4. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนเทศบาล ๔ (รักษ์เมืองสิงห์)กรรมการ
5. นายศตวรรษ เมทะนีMaster voice GMM Grammyกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทุมพร มีเนตร์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ สิงหาเวชโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ แซ่ฮุ้นโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์กรรมการ
4. นางสาวพัชรีภรณ์ กันนุชผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวนิดา สายะวงศ์โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสนกรรมการ
2. นายศุกร์โข ภุมกาญจน์โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสนกรรมการ
3. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเอมอร ประเสริฐศิลป์โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา เกตุสุริยงค์โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคลกรรมการ
3. นางทิพากร เพชรสีม่วงโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคลกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุทุมพร มีเนตรโรงเรียนกรรมการ
2. นายอนุกูล น่วมสีนวลโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพรผภา มารุเกล้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุชานาถ กลึงพงษ์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
2. นางเสมอแข บูรพิมธ์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นางทองหยิบ โสภวชิรากรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางทองหยิบ โสภาชิรากรโรงเรียนกรรมการ
2. นางทิพากร เพชรสีม่วงโรงเรียนกรรมการ
3. นางพัชรีภรณ์ กันนุชโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ผลวงษ์โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์กรรมการ
2. นางพิศมัย ชูเชิดโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาสกรรมการ
3. นางกนกเลขา พูนสวัสดิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางภิญญาพัชญ์ เอี่ยมกมลโรงเรียนกรรมการ
2. นายดิเรก สุขศิริโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคลกรรมการ
3. นางชลลดา สุขศิริโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคลกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายทวี ละอองพราวโรงเรียนกรรมการ
2. นายสมยศ บุญสาธรโรงเรียนกรรมการ
3. นายสมบัติ จิตติมั่นคงกุลประธานชมรมนักแสดงมายากลนานาชาติกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายชัชพิสัฐ ดีรัศมีโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวออมรัก ปั่นแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ทองสาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. ดร.สุรชัย สีบุปผาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมบรูณ์ คงสมข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายบุญยิ่ง จันทร์เกตุครูภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. ดร.สุรชัย สีบุปผาวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมบรูณ์ คงสมข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายบุญยิ่ง จันทร์เกตุครูภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสรผู้อำนวยการโรงเรียนบางบาล สพม.เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สุขเกษมข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพล เอี่ยมสกุลครู โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒ สพม.เขต ๙กรรมการ
4. นายปัญญธัช เอกธีรธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวณภัทร กุลจิตติธรครู โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม.เขต ๓กรรมการ
6. นายลิขิต ปั้นแววงามครู โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๓กรรมการ
7. นางพิกุล สุขเกษมครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต ๓กรรมการ
8. นายศุภโชค แก้วสง่าครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต ๓กรรมการ
9. นายสุเมธ สุวรรณประทีปข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นายสมชาย ศรีวิพัฒน์ครู โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต ๓กรรมการ
11. จ.ส.อ.มาโนช โชคดีครู โรงเรียนบรรหาร-แจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต ๓กรรมการ
12. นายเทวัญ ศรีพัชรมงคลครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต ๓กรรมการ
13. ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม.เขต ๙กรรมการ
14. นายฉัฐ รุจิเทศครู โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" สพม.เขต ๓กรรมการ
15. นายทำนอง ดวงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สพม. เขต ๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต ๙ประธานกรรมการ
2. นายทำนอง ดวงแก้วผู้อำนวยการ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สพม.เขต ๙รองประธานกรรมการ
3. นายลิขิต ปั้นแววงามครู โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๓กรรมการ
4. นายสมชาย ศรีวิพัฒน์ครู โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม.เขต ๓กรรมการ
5. นายปัญญธัช เอกธีรธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายสุเมธ สุวรรณประทีปข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. จ.ส.อ.มาโนช โชคดีครู โรงเรียนบรรหาร-แจ่มใสวิทยา 3 สพม.เขต ๙กรรมการ
8. นายยุทธนา อิ่มทรัพย์ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต ๙กรรมการ
9. นางรู้จิต ดวงจันทร์ครู โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒ สพม. เขต ๙กรรมการ
10. นางสาวณภัทร กุลจิตติธรครู โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม.เขต 3กรรมการ
11. นายศุภโชค แก้วสง่าครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม.เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญารัตน์ บุญไชยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเสาวพรรณ สำแดงฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ เลิศฤทธิ์วิมานแมนโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
4. นายธีรยุทธ มาณะจักร์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวจันจิรา หาวิชาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญารัตน์ บุญไชยโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเสาวพรรณ สำแดงฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ เลิศฤทธิ์วิมานแมนโรงเรียนวัดทรงธรรมกรรมการ
4. นายธีรยุทธ มาณะจักร์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวจันจิรา หาวิชาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ไวยกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาววชิรา ปูชตรีรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นางสาวณัฐนรินทร์ เจิมปรุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางสาววัชรี ทรัพย์พุ่มโรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนุบรีกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มประเสริฐโรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ มหาวันมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ฉิมพลอยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
4. นายกฤษกร กลัดแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยา กรรมการ
5. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญณิตา จิตรีเชาว์โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรีกรรมการ
3. นางปวริศา นามประเทืองโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กรรมการ
4. นางสาวมุทิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิภู อาวรณ์โรงเรียนวัดทองเลื่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล กิตติรักษ์ปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ มาลาวงษ์โรงเรียนสวนแตงวิทยา สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายภาสกร ภาคอัตโรงเรียนธัญรัตน์ กรรมการ
4. นายเรวัตร งะบุรงค์โรงเรียนหนองเสือวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิริพร แซ่ลี้โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอลิสา ทรงศรีวิทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส แช่มเงินโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวกิจจชญา วรภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นายสราวุฒิ สาจิตโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสันติชัย บุญรักษ์โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี อุทยานวรรธนะโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรีกรรมการ
3. นางสาวววีรวรรณ หวานล้ำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวรัตนา กสิวัตรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ กระจาดทองโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาววชิรา ปูชตรีรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
3. นายกฤษฎา บุญศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาววันวิสา นาประสิทธิ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นายสิรภพ สมอุดรโรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล กิตติรักษ์ปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภันตรี วังสงค์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทองโรงเรียนหนองเสือวิทยากรรมการ
4. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางกัณฑ์ธิมา บุญศรีโรงเรียนพนัสพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพิน พวกยะมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1กรรมการ
3. นางสาวชลธารา ทรัพย์สินพันธ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
4. นางสาวกิ่งดาว อรรถจรูญโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววชิรา ปูชตรีรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยไพลิน ศรีอ่ำดีโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกชัย ฉิมพลอยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล พลอยงามโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
5. นางสาวอนัญญา เทศทองโรงเรียนธัญรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุกูล สถาพรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายทรรศิน อุษาวิจิตรโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นายกัณฑ์เอนก สุภัทรศักดาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน พวกยะมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายชัยพฤกษ์ ชูดำมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นางสาวชมชญา แก้วกำพร้าโรงเรียนสวนแตงวิทยา สุพรรณบุรีกรรมการ
5. นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
6. นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทองโรงเรียนหนองเสือวิทยากรรมการ
7. นางสาวนุกูล สถาพรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
9. นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน พวกยะมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายชัยพฤกษ์ ชูดำมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
6. นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทองโรงเรียนหนองเสือวิทยากรรมการ
7. นางสาวนุกูล สถาพรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
9. นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางมาลี พรหมเพ็ญโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคประธานกรรมการ
2. นายราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
4. นางจารีรัตน์ จันทร์กลิ่นหอมโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ขันธควรโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นายยอดชาย ขุนสังวาลโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
5. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
6. นายเทิดพงศ์ พิกุลทองโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
7. นายพรชัย ถาวรนานสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษากรรมการ
8. นายปฏิภาณ สำเนียงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ขันธควรโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นายยอดชาย ขุนสังวาลโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
5. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
6. นายเทิดพงศ์ พิกุลทองโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
7. นายพรชัย ถาวรนาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษากรรมการ
8. นายปฏิภาณ สำเนียงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายอุดม พรทิพย์ศิริกุลโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นายฉัตรชัย นาสถิตย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
6. นางสาวประภัสสร ดลดุสิตาโรงเรียนหอวังกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายอุดม พรทิพย์ศิริกุลโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นายฉัตรชัย นาสถิตย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรีกรรมการ
5. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
6. นางสาวประภัสสร ดลดุสิตาโรงเรียนหอวังกรรมการ
7. นางสาวสุดารัตน์ ปานทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. ผศ.ยุพิน สุวรรณวิวัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประธานกรรมการ
2. นางประภาภรณ์ ลิ้มสุคนธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
3. ผศ.ธนพรรณ บุญยรัตกลินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ อาร์โนลด์โรงเรียนเสนานิคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. ผศ.ยุพิน สุวรรณวิวัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประธานกรรมการ
2. ผศ.ธนพรรณ บุญยกรัตกลินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
3. นางประภาภรณ์ ลิ้มสุคนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามกรรมการ
4. นางปฐมาภรณ์ อาร์โนลด์โรงเรียนเสนานิคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวันพร งามสุทธิโรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ จริตพจน์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ ชอุ่มผิววิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางวันพร งามสุทธิโรงเรียนบางบัวทองประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ จริตพจน์วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ ชอุ่มผิววิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านท่าตะเภา)ประธานกรรมการ
2. นายดบัสวิน จัตวาภักดีโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นายสิริศักดิ์ อยู่เป็นสุขโรงเรียนเทศบาล5 บ้านห้วยทรายใต้กรรมการ
4. นางพิมพกานต์ กิตตินพเกล้าโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายเอนก เกื้อมาโรงเรียนเทศบาล2 คลองจิหลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา ชูโชนาคมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ รูปงามมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพกรรมการ
3. นายสมพร สินกั่วโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างกรรมการ
4. นางจันทรพร เกตพิบูลย์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
5. นายฐสิษฐ์ วังทะพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายกมล น้อยสระโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนา ศิลกุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางกฤษณา แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา เฟื่องศรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ เข็มเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา กิจเนตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)กรรมการ
4. นายอัครพล ไวเชียงค้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมนต์เทพ นัยพรโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสันสนีย์ เกียรติสถิตย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ยมเกตุโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางเรวดี ผูกเกษรโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
5. นางสาววิมวลัย ดวงประทีปข้าราชการบำนาญ (เขาค้อวัลเลย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายมนต์เทพ นัยพรโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสันสนีย์ เกียรติสถิตย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ยมเกตุโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางเรวดี ผูกเกษรโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
5. นางสาววิมวลัย ดวงประทีปข้าราชการบำนาญ (เขาค้อวัลเลย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรัชพร ขยันกลางโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางอารีลักษณ์ เมืองเจริญโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางเจือจันทร์ คำขาวโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี คงพราหมณ์ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกษิดิศ ดีวังทองโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราพร โชตินอกโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาวกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเจือจันทร์ คำขาวโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางชุลีกร ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิลาวรรณ ศรีชมภูโรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลินี ฉาบเพชรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางพิลาวรรณ ปัทมโรจน์โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางศุภานัน แก้ววิลัยโรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางอัญพัชญ์ ภู่คำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาววาริสา ประภาสพงษ์โรงเรียนวัดราชโอรสประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนกรรมการ
3. นายกษิดิศ ดีวังทองโรงเรียนกรรมการ
4. นางสุวรรณี คงพราหมณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. ผศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา แพมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ อุตสาหพานิชวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีกรรมการ
4. นางสาวบุษยมาลี ถนนทิพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาววาริสา ประภาสพงษ์รอง ผอ. โรงเรียนวัดราชโอรสประธานกรรมการ
2. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษาโรงเรียนลำสนธิวิทยา ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวชาลินี ฉาบเพชรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์รอง ผอ. โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านท่าตะเภา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายณพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
3. นายนฤพงษ์ พิมพ์ทองโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนรังสี)กรรมการ
4. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวราตรี เมฆวิไลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายณพณภัทร ทองแย้มมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรรมการ
3. นางสาวราตรี เมฆวิไลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
4. นายนฤพงษ์ พิมพ์ทองโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนรังสี)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศิลปชัย อาจมังกรโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิสารัตน์ ปฤกษากรโรงเรียนบ้านหนองสลิดกรรมการ
3. นางระพีพร คิิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.เทอดนรินทร์ อุปลีโรงเรียนวัดคลองพลูกรรมการ
3. นายปรีดา ปฤกษากรโรงเรียนบ้านหนองสลิดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ พันธนามศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางลดารัตน์ บุญสาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวอัจจิมา อรุณรัตน์โรงเรียนวัดปรมัยยิการวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค เอี่ยมสำอางค์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวธารารัตน์ แพรพรมบริษัท impactiveกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวัชรีวรรณ พึ่งอำพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวรรณ์ สุวรรณชาติศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นายมนตรี คูศรีสุวรรณโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4 กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนกร แสงวิภาสนาภาพรศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ เปอะปันสุขศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวเพชรเกล้า แพพรมสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาพรรณ แก้วยงกฎศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ เรืองเดชศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวนวลศิริ สันติสวัสดิ์โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ มหามิตรมงคลโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ประทุมปีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นายธงชัย หงษ์สงวนศรีข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนวเฉลิม แก้วไพฑูรย์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพจมาลย์ แสงเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาววรกร เจริญการณ์โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เกิดสุขโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐศักดิ์ แสงอยู่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเอื้อมพร เบ็ญนาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ ธิปตะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสุพรรณี อินมะณีโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายกันตภณ เรืองลั่นโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิฬาภรณ์ ถีติปริวัตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวธัญภัค ดีสวนโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ มหามิตรมงคลโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ประทุมปีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นายธงชัย หงษ์สงวนศรีข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายนวเฉลิม แก้วไพฑูรย์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพจมาลย์ แสงเรืองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาววรกร เจริญการณ์โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร เกิดสุขโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐศักดิ์ แสงอยู่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก พันธุ์นาคโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางเอื้อมพร เบ็ญนาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ ธิปตะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสุพรรณี อินมะณีโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายกันตภณ เรืองลั่นโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิฬาภรณ์ ถีติปริวัตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวธัญภัค ดีสวนโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายกัมปนาท ด้วงสงค์โรงเรียนบ้านไร่ป้า จ.กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐิวุฒิ อินอ่อนโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ภาคทรวงโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางกนกจิต สีด้วงโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิริฤกษ์ อิ่นแก้วโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวญาดา ศิริโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายกัมปนาท ด้วงสงค์โรงเรียนบ้านไร่ป้า จ.กาญจนบุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐิวุฒิ อินอ่อนโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรีกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ ภาคทรวงโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]