รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา 1 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 1. นายธนวัฒน์  รุ่งเรือง
2. นายธนากร  การุณ
 
1. นายโรจนินทร์  โพธิวงศ์บารมี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายวัฒนะ  ภาสุวรรณ
2. เด็กชายวีรภัทร์  สิทธิ์พูนสวัสดิ์
 
1. นางอรุณี  มั่นทัพ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุวรรณอภิชน
2. เด็กหญิงกรรภิรมย์  แสนคำภา
3. เด็กชายณัฐกานต์  โสภา
4. เด็กหญิงวลัยกร   สินหมี่
5. เด็กชายศักดา  วงษ์เล็ก
 
1. นายเกรียงศักดิ์  โชตินฤวร
2. นายประสิทธิ์   สว่างกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายจิรายุ  เอี่ยมพินิจ
2. นายภานุพงศ์   รู้จิตร
3. นายวิทยโชติ  เคยดำรง
4. นายสายัณห์  วรรณสวัสดิ์
5. นายเกริกเกียรติ  บุญธรรม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  โชตินฤวร
2. นายประสิทธิ์   สว่างกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายปฏิพัทธ์  ศรมุข
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  นิลแสง
 
1. นางสาวสุณัฏฐา  ทองนาค
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายนวพล  จำเนียรสวัสดิ์
2. นางสาวสิริธร  รุ่งแสง
 
1. นางชวนพิศ  ผดุงกุล
2. นางนิภา  แก้วประดิษฐ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงวรรัตน์  สวัสดิผล
 
1. นางนันทิยา  สวนมาลี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายศุภโชติ   พึ่งพิบูลย์
 
1. นายเจษฎา   นิ่มเจริญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ผลสุข
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นางสาวอารยา  ผลสุข
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กชายจีรพัส  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายสาธิต  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวลดายุ  แสงจันทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายสิปปวิชญ์   เนื่องจำนงค์
 
1. นางพรรณวลัย   คีรีวงศ์วัฒนา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกิ่งกมล  เจริญก่อบุญ
 
1. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กชายกลิ่นศักดิ์  เจริญชนม์
2. เด็กหญิงนุชนาศ  โรจน์แก้ว
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายศิรภพ   กุลธิ
 
1. นายเจษฎา   นิ่มเจริญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายสิทธิพล   ขันทอง
 
1. นายเจษฎา   นิ่มเจริญ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายคิม  สะวาเรนบรอน
2. เด็กชายวัชรพงศ์  พรหมมินทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พัดทอง
 
1. นายขจรศักดิ์  ปานพวงแก้ว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 1. นายนันทวุฒิ  จันทร์ศิริ
2. นายเขมกร  พิสิฏศักดิ์
3. นายเอกอรุณ  ฉั่วยู่เน้ย
 
1. นายขจรศักดิ์  ปานพวงแก้ว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายสรสิช  ลิ้มฮะสูน
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายเจริญลาภ   โพน์สุวรรณ
 
1. นางสมพร  ดิลกศรี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายธรรมศักดิ์   บุญธรรม
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวศยามล  บุญแรง
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายธนศักดิ์   บุญธรรม
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวพิมพ์รภัทร   บุตรสำราญ
 
1. นางสมพร   ดิลกศรี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายพุทธิพงศ   สร้อยหิน
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายณัฐวัตร   พันธุ์โภชน์
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  คำมานพ
 
1. นางสาวชุติมา  สิทธิประเสริฐ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรพรหม  ประคองวงค์ศรี
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ   นพแก้ว
 
1. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธิติมา  พึ่งพิทักษ์
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงธนกมล  แซ่โค้ว
 
1. นายเอนก  ไชยป๋าน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายพลชา   เผ่าพันธุ์เจริญ
 
1. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายยุทธชัย  เพ็งวงษา
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายศศิพงษ์  ทองอินทร์
 
1. นายอดิพงษ์  แก้วศรี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายสุรพงษ์   โคตรแก้ว
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกชกร  จรรยาสวัสดิ์
 
1. นายสถิตย์   แพทย์วิชาธร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายชลนัยน์   แสงวิจิตร์
2. นายดนุพล   สิงห์สงค์
3. นายพลชา   เผ่าพันธุ์เจริญ
4. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ   นพแก้ว
5. เด็กชายพีรภัทร   กุลธรรม
6. เด็กชายยุทธชัย   เพ็งวงษา
7. เด็กหญิงศศิวิมล   เหลืองศิริ
8. เด็กชายสุรพงษ์   โคตรแก้ว
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
2. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
3. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายชลนัยน์   แสงวิจิตร์
2. เด็กชายณัฐพงษ์   สว่างแสง
3. นายดนุพล   สิงห์สงค์
4. เด็กชายธนศักดิ์   บุญธรรม
5. เด็กชายธรรมศักดิ์   บุญธรรม
6. เด็กหญิงปรีญาภรณ์   วงศ์ชูจันทร์
7. นายผาเพชร   แสงวิจิตร์
8. เด็กชายพีรภัทร   กุลธรรม
9. เด็กชายพุทธิพงศ   สร้อยหิน
10. เด็กชายยุทธชัย  เพ็งวงษา
11. เด็กหญิงรุจิรัตน์   เจริญพร
12. เด็กหญิงวิลาวัณย์   สุขสมบูรณ์
13. เด็กชายสรสิช   ลิ้มฮะสูน
14. เด็กหญิงสุธิตา   ไชยเดช
15. เด็กชายสุรพงษ์   โคตรแก้ว
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
2. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
3. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายกิตติพร   ทองสุ่น
2. นายชลนัยน์   แสงวิจิตร์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างแสง
4. นายณัฐวัตร   พันธุ์โภชน์
5. นายดนุพล   สิงห์สงค์
6. นายผาเพชร   แสงวิจิตร์
7. เด็กชายพุทธิพงศ   สร้อยหิน
8. เด็กชายสรสิช   ลิ้มฮะสูน
9. เด็กชายสุรพงษ์   โคตรแก้ว
10. เด็กหญิงแววตา   สิมมาหลวง
11. นางสาวแสงจันทร์   ม่วงแขก
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
2. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
3. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เจิมภักดิ์
2. เด็กชายนครินทร์   สุขคำ
3. เด็กชายบวรเดช   แสงแก้วนพเก้า
4. เด็กหญิงบุษบายุธ  ตันฮะเส็ง
5. เด็กหญิงศรัณย์ภร   จักราภิรักษ์
6. เด็กหญิงอธิศา  พรหมมา
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
2. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
3. นายปรัชญา  ดุลยสิทธิ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายณัฐพล    แสงอภัย
2. นายทรงยศ   เสือสมิง
3. นายพีรวัส   โยพันตุง
4. นายรัชพล   พันธ์ผา
 
1. นายสมศักดิ์   อินทรจันทร์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   นามแก้ว
2. นายกฤษณะ   น่วมวัฒน์
3. เด็กชายกฤษดา   พรมวงศ์
4. เด็กหญิงกัญญาพรรณ   หอมรวง
5. นางสาวจิรวดี   แหยมศิริ
6. นางสาวชนิกานต์   ตุ่มศิริ
7. เด็กหญิงชลธิชา   ปะลุวันรัมย์
8. เด็กหญิงชลนิดา   ทองสอน
9. นายชาญชัย   วัยวุฒิ
10. เด็กชายฐาปกรณ์    ยิ่งถาวร
11. เด็กหญิงณัฐธิดา   อึ้งไถ่
12. เด็กชายณัฐภัทร   มีสุข
13. นายทรงยศ   เสือสมิง
14. นางสาวธนาภรณ์   มังกรแก้ว
15. นางสาวธมลวรรณ   ยศโชติ
16. เด็กชายธัญวัฒน์   เพ็ชรกูล
17. เด็กหญิงนงลักษณ์   ช้างน้อยอำไพ
18. เด็กหญิงนวพร   สิทธิชัย
19. เด็กชายพรพิทักษ์   พรมวงศ์
20. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เย็นชื่น
21. นายภัทรดร   หอมศิริ
22. เด็กหญิงภัทรา   นิยม
23. นายภาณุพงศ์    แน่นหนา
24. เด็กชายยศสิทธิเดช   สุระถา
25. เด็กหญิงลักษิกา   พยัคเกษมโสภณ
26. นายวริศ   ศิริเลิศพรรณนา
27. เด็กชายวรเมธ    นิ่มเจริญ
28. นายวสันต์   คงเกิดผล
29. เด็กชายวิทยา   เสาวิจิตร์
30. เด็กหญิงสาวิกา    โสมดี
31. นางสาวสุจิตตรา   ปลื้มจิตต์
32. เด็กหญิงสุจิตรา   วรรัตน์
33. เด็กหญิงสุจิตรา   ชังอินทร์
34. เด็กหญิงสุทธาสินี   การปลูก
35. นางสาวสุภาพร   พรมวงศ์
36. เด็กชายอมรเทพ   สีหมอก
37. เด็กชายอรรถพล   สมงาม
38. นางสาวอัครา   ชูศรีหะรันย์
39. นางสาวเบญจวรรณ    ยศโชติ
40. เด็กหญิงเบญจวรรณ   หาชัย
 
1. นายสิทธิโชค   ไหมทอง
2. นางมณฑา  ถนอมสิงห์
3. นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายวรพงศ์  เสียงประเสริฐ
 
1. นายรณชัย  ติณะคัด
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายกฤษฎา  คะเนเร็ว
 
1. นายรณชัย  ติณะคัด
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวสวรรยา  เชื่อมโลหะ
 
1. นางณัฐณิชาช์   วรรณนภาลัย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. เด็กชายดนุนันท์  แจ้งข่าว
 
1. นางสาวสุมิตรา  พันทอง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายนวพล  คงนิ่ม
 
1. นายศราวุธ  มกกงไผ่
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวสุริวิภา  แป้นแก้ว
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฏา  สะและห์
 
1. นางสาวสุมิตรา  พันทอง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายพงศธร   พุ่มนิคม
 
1. นางอุ่นเรื่อน   เนื่องจำนงค์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวสนิฎา  ไชยศรี
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายศุภณัฐ  ผลเจริญ
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงนันทิยา  พันรอด
 
1. นางณัฐณิชาช์   วรรณนภาลัย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรสวรรค์  ญาณวโร
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกิตติญา  พุดซ้อน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ยิ้มแย้ม
3. เด็กหญิงกุลริสา  มากทรัพย์
4. เด็กหญิงชญาดา  กองแก้ว
5. เด็กหญิงชมพูนท  ศรีสุวรรณ
6. เด็กหญิงชาริสา  สุขพงษ์ไทย
7. เด็กหญิงชุติมา  แดงโสภา
8. เด็กหญิงฐนิตา  สีนวล
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลิมปนะวรรณกุล
10. เด็กหญิงทิพวรรณ  กองตัน
11. นางสาวธันยพร  ศรีวิสัย
12. เด็กหญิงนันทิยา  บุญไทย
13. เด็กหญิงนันทิยา  พันรอด
14. เด็กหญิงนุชจรี  ไปนา
15. เด็กหญิงปริมฤดี  ยืนยั่ง
16. เด็กหญิงปิยาพัชร  ลำบัวลอย
17. เด็กหญิงพรรณษา  สุรินทร์ชัย
18. เด็กหญิงพลอยขวัญ  ศรีมา
19. เด็กหญิงรวิวรรณ์  ยิ้มแสง
20. เด็กหญิงลีลาวดี  อรุณศิริ
21. เด็กหญิงวรรณภัทร์  ตรีเนตร
22. เด็กหญิงวรรธนพร  ยวนใจ
23. เด็กหญิงวาสนา  ชัยพฤกษ์
24. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยิ้มละมัย
25. เด็กหญิงสมฤดี  สถาพรสุจริตกุล
26. เด็กหญิงสิริปรียา  เมฆจันทร์
27. เด็กหญิงสุจิตรา  เนียรศิริ
28. เด็กหญิงสุนิตา  นพโสต
29. เด็กหญิงสุปรียา  บรรจงศิริ
30. เด็กหญิงอมลรดา  ศรีเสาวคนธร
31. เด็กหญิงอรรถวดี  คำศิริ
32. เด็กหญิงอรอุมา  พันธะสาร
33. เด็กหญิงอวิศรา  โพธิ์แจ้ง
34. เด็กหญิงอัจฉรา  วิเชียรวรรณ
35. เด็กหญิงเกศณี  ใสวิจิตร
36. เด็กหญิงเปรมิกา  แซ่เตียว
37. เด็กหญิงเพรียงฟ้า  ลี้หยง
38. เด็กหญิงเพลินพิศ  รัตนคุปต์
39. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองพลี
40. เด็กหญิงแพรวา  พรมแสน
 
1. นางณัฐณิชาช์   วรรณนภาลัย
2. นายก้อง  มักสัมพันธุ์
3. นายประกาศิต  บรรเทิงจิตร
4. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
5. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
6. นางสาวพัทธนันท์  ศึกษิต
7. นายอมร  อินทสุวรรณ์
8. นางสาวชัญญานุช  วรรณประเวศ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงดารณี   เอี่ยมทรัพย์
2. เด็กชายนนทวัฒน์   สมชื่อ
3. เด็กชายปภังกร  เอ้งฉ้วน
4. เด็กหญิงวชิรดา   ลิมปนะวรรณกุล
5. เด็กหญิงศศิธร  กลิ่นไม้
6. เด็กชายเจษฎา  เพิ่มสมบัติ
7. เด็กชายเอกพจน์  อี้มัย
8. เด็กหญิงไอรินลดา   ชินวุฒิกุลกาญจน์
 
1. นางสาววรรณา  ยงพฤกษา
2. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
3. นางสาวพิมพ์วดี  จันทรโกศล
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายจิรายุ  บุตรวงศ์
2. นายดลวิทย์  โพธิ์ทอง
3. นายธนพล  อยู่สมบูรณ์
4. นางสาวพราวนภัส  เรืองฤทธิ์
5. นางสาวพลอยมณี  สุขสวัสดิ์
6. นายภูวนาถ  เล้าประจง
7. นางสาวราตรี  จ้อยศิริ
8. นางสาวเกวลิน  ชัยกิตติภรณ์
 
1. นางสาวอโนชา  เที่ยงพิมล
2. นางเกศ  น้ำทิพย์
3. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตุ่มศิริ
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ทองมั่น
3. เด็กหญิงทัศนี  สุรัสโม
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  โอษฐวิไล
5. เด็กหญิงพรรษา  ทองประเสริฐ
6. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงสง่าศรี
 
1. นางรภากัญ  พะนิรัมย์
2. นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจารุณี  อยู่เจริญ
2. นางสาวจิรัติกานต์  ไพรจิตร
3. นางสาวนันท์นภัส  ตรัยเธียรเลิศ
4. นางสาวศศิพร  โท้เป๋า
5. นางสาวศิริธร  หน่อแก้ว
6. นางสาวสุพัตตรา  ตันเจริญ
7. นางสาวสุภิตา  รังกุล
8. นางสาวอุษา  แซ่เจี่ย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
2. นางสาวพัทธนันท์  ศึกษิต
3. นางสาวชัญญานุช   วรรณประเวศ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงกฤษณา  แฉ่งเจริญ
2. เด็กหญิงธิติมา  มันทสูตร
3. เด็กหญิงนุชบา  รอดวรรณ
4. เด็กหญิงปิยะนารถ  การเกต
5. นางสาวพรทิพย์  แก้วกิ่ง
6. เด็กหญิงพรรณิภา  จันทร์ทอง
7. เด็กหญิงพิมพกานต์   โฉมศิริ
 
1. นางสาวอโนชา  เที่ยงพิมล
2. นายบารมีอนันต์  แก้วคำ
3. นางเกศ  น้ำทิพย์
4. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัญญารัตน์  เหรียญเจริญ
2. นางสาวปภัสรา  เจริญคง
3. นางสาวพิมพ์มาดา  ตั้งสี
4. นางสาวภคินี   คุณสมบัติ
5. นางสาวมณีรัตน์  บุญเกิด
6. นางสาววิรัลพัชร  รอดไพบูลย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
2. นางสาวพัทธนันท์  ศึกษิต
3. นางสาวชัญญานุช  วรรณประเวศ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 1. นายณัฐพล  สมนาค
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ตำราเรียง
3. นางสาวรัชนก  ฐานทนิต
4. นายวัชรพงษ์  ไตรยขันธ์
5. นายวิทยากร  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางนันทิิยา  สวนมาลี
2. นายเจนวิทย์  พวงทับทิม
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวธิดาวรรณ  ชื่ออารมณ์
2. นายวสันต์  ถนอมสิน
 
1. นางนันทิยา  สวนมาลี
2. นายพงศธร  วงศ์เกษม
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    คำสาย
2. เด็กหญิงชลธิชา   เพียเอีย
3. เด็กชายฐานวัฒน์   พรหมสุวรรณ์
4. เด็กชายณัฐนนท์    ใจคำ
5. เด็กหญิงตะวัน   ทาคำวงค์
6. เด็กชายธนพร   เลือกสรรค์
7. เด็กชายธนภพ  กันจาด
8. เด็กชายธนภัทร์  สมจิตต์
9. เด็กชายปฏิภาณ  กองเงิน
10. เด็กชายปรมินทร์   ชมชื่น
11. เด็กชายปรัชญา    จุลดิษฐ์
12. เด็กหญิงปัทมา   เขียวประเสริฐ
13. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เงินรัตน์
14. เด็กหญิงพาทินธิดา  ทบวัน
15. เด็กหญิงฟ้าพราว   ประสพสุข
16. เด็กหญิงภัสสร  ใช้เสือ
17. เด็กชายมนัสชัย  เฮงเจริญ
18. เด็กชายรนภูมิ  ประสพสุข
19. เด็กชายวัชรินทร์   เสาวกุล
20. เด็กชายศรายุทธ   เดชสำโรง
21. เด็กชายศุภกิตต์   เจริญด้วยศิริ
22. เด็กหญิงสุภัคร์นิณี   รัตนะ
23. เด็กชายอธิวัฒน์   คำบุตรดี
24. เด็กหญิงอรจิรา   หมายมั่น
 
1. นางสมพร   ดิลกศรี
2. นางสาวสิทธิญา   หอมทอง
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  หมัดนุช
2. เด็กชายชานนท์  พงษ์สวย
3. เด็กชายณัฐการณ์  มากทรัพย์
4. เด็กชายธีรภัทร  มุหะหมัด
5. เด็กชายนพทัย  หะยีมูฮำหมัดโน๊ต
6. เด็กชายพีระพัฒน์  ยอมิน
7. เด็กชายสุทธิภาคย์  ภู่ยอดยิ่ง
8. เด็กชายอับบาส  นอบนบ
 
1. นายปรีชา  ดิเจริญ
2. นายอำพล  หมัดพวง
3. นายอนนท์  นิสุรง
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. นายธนพล  โต๊ะทอง
2. นายธีรวัฒน์  มะสี
3. นายพิชิตพงษ์  ปัทมารัง
4. นายมาวิน  มาลาอี
5. นายสุริยา  มูฮำหมัด
6. นายเอกชัย  แสนสุข
 
1. นายมงคล  กิจฉลอง
2. นายอุทัย  นนกระโทก
3. นายอัศนี  ปรัชญาศาสตร์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงณภัทรา  อริยปัญโญทัย
2. เด็กหญิงนัทธมน  สังข์เพชร
3. เด็กหญิงวนาลี  ท้วมพงษ์
 
1. นางสาวมาลัย  ปูผ้า
2. นางสาวจริยา  จรรยาขาม
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธัญกรณ์  เดชะรักษา
2. นางสาวธัญกาญจน์  เดชะรักษา
3. นายปฏิญญา  คณะวรรณ
 
1. นางสาวแก้วเกสร  อำสันเทียะ
2. นางสาวไอยวรินทร์  มั่นกำเนิด
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิธร  ขำวิไล
2. เด็กหญิงสุปราณี  นุ้ยนิ่ง
 
1. นางโนรี  บุญมาเลิศ
2. นายภานุวัฒน์  น้อยประเสริฐ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงธันย์นิชา  วสุฐิติพัฒน์
2. เด็กหญิงสุธิดา  เปลี่ยนเจริญ
 
1. นางสาวสุรีย์  สิงห์เจริญ
2. นางกมลพร  ลิ้มสวัสดิ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายธัชธรรม  สีมาเอกรัตน์
2. นายพิชชากร  สงวนทรัพย์
 
1. นางสาวนันท์ณรัตน์  เรืองรัตน์
2. นายปริญญา  สีใส
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  วังสตัง
2. เด็กชายธราดล  ประวัติเดิม
 
1. นางโนรี  บุญมาเลิศ
2. นายภานุวัฒน์  น้อยประเสริฐ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. นายปธานิน  สืบวงษ์นาท
2. นายวัชโรจน์  อู่ผลเจริญ
 
1. นางโนรี  บุญมาเลิศ
2. นายภานุวัฒน์  น้อยประเสริฐ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 1. เด็กชายจิรพงศ์  คำรอต
2. เด็กหญิงปิยพัชร์  ทาคำมา
 
1. นายอรรถพล  สุขศิริ
2. นางสาวศศิธร  ปั้นบัว
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1. เด็กชายศิลา   เกียรติสกุลวัฒน์
2. เด็กชายเพชรตะวัน   กางโสภา
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางสาวอัญชลี  โอ่งเจริญ
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  สิงหปรีชา
2. เด็กชายณัฐภัทร  ภัทรบูชา
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีหทัย
2. นายปรินทร์  บุญญาวัฒน์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร   ประเสริฐสุข
2. นางสาววรรทนีย์   แซ่เตีย
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางสาวอัญชลี  โอ่งเจริญ
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวณัฐริกา  ทองหาญ
2. นางสาวนันทนา  ปากหวาน
 
1. นางสาวนันท์ณรัตน์  เรืองรัตน์
2. นางประทุม  อมรนพกุล
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวรมณีย์  เปรมศิลป์
2. นายเมธัส  เกียรติชัยวัฒน์
 
1. นายปริญญา  สีใส
2. นางสาวรัตนา  วิหกเหิร
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงยศวดี  หมื่นทิว
2. เด็กหญิงลลิดา  นพกาล
3. เด็กหญิงวิภาพรณ์  ใต้ชมภู
 
1. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
2. นางกัลยา  กลิ่นเชิดชู
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกมลวรรณ   ครองสกุล
2. นางสาวปุณณัฐ  จูมสันเที๊ยะ
3. นางสาวมนปริยา  เฉยสวัสดิ์
 
1. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
2. นางกัลยา  กลิ่นเชิดชู
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายพศวัต  บัวน่วม
2. นายวรัชญ์  ปุณโณทก
 
1. นายปรินทร์  บุญญาวัฒน์
2. นายพฤษภ  ชอบสวน
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายชยพล  อุ่นเจริญ
2. เด็กชายถิรวัฒน์  บุญสร้าง
3. นายภีม  กาญจนาวงษ์
 
1. นายเสน่ห์  ศิริวรรณ
2. นายธนภณ  ธรรมรักษ์
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายกิตติพันธ์  นันทวิสิทธิ์
2. นายพีรภัทร์  กาลพันธา
3. นายศุภักษร  หัวใจ
 
1. นายธนภณ  ธรรมรักษ์
2. นายรติ  พิพัฒน์ศรี
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  จันทร์แพง
2. เด็กหญิงภัทราพร  อ่วมมงคล
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  บุตรน้ำเพชร
 
1. นางณีรนุช  ตุ้มจ้อย
2. นางกาญจนา  จอมศิลป์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายจักราวุฒ  น้อมเจริญ
2. นายภควัต  นิโครธานนท์
3. นายวัชรชัย  สร้อยสุข
 
1. นายภูมิพัฒน์  วรรนภาลัย
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสื่อทอง
2. เด็กหญิงสหฤทัย  เมาะฮำหมัด
3. เด็กหญิงหทัยรักษ์  ทัพเสลา
 
1. นางนิตยา  มังวอ
2. นางสาวสุธิษา   ศรพรหม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญสง่า
2. เด็กหญิงผกามาศ  โสภา
3. เด็กหญิงพรชิตา  บินซิน
 
1. นางปัทมา  สุภาวิทย์
2. นางสาวอังสุมา  ชูชื่น
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นายทัศรินทร์  เตี่ยมเจริญ
2. นางสาวนันทนา  กาญจนเดชะ
3. นายระวี  บุญถนอม
 
1. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
2. นายสมประสงค์  จำปาทอง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1. เด็กหญิงคุณิตา  วงษ์อ้ายเจริญ
2. เด็กหญิงจิราพร  เกตุรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงชลดา  คุโนรัมย์
 
1. นายธรรมเทพ  เกื้อหนุน
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวจุุฑามาศ  เขาเหมัน
2. นางสาวรุ่งนภาพร  ใกล้ชิด
3. นายศรัณยู  ทนุวงศ์
 
1. นางรุ่งจรีย์  วงศ์เพชรอักษร
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงกลวัชร  ทองสุข
2. เด็กหญิงศศิณา  คำศรีสุข
3. เด็กหญิงอารีย์วัล  สุวรรณริน
 
1. นางกรองทิพย์  เถิ่งอุดม
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมอนทองวิทยา 1. นางสาวมณฐิชา  บุญมาเลิศ
2. นางสาวมาลิน  มุงอินทร์
3. นางสาววารุณี  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวนพรัตน์  แก้วสมนึก
2. นางสาวสะรียา  สะและหมัด
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงสริญญา   เกตุคล้าย
3. เด็กหญิงเมทิตา  จุลโลบล
 
1. นางบุปผา  ตันตะราวงศา
2. นางอุบล  บูรณะศรีศักดิ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวขวัญชนก  ตรีชฎารุ่งเรือง
2. นางสาววีราพร  สุขสมบูรณ์
3. นางสาวสุนิสา  คงบำรุง
 
1. นางพรพิมล  ทรงศิริ
2. นางนฤทิพย์  ศรีเกษตรสรากุล
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  แตงทรัพย์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อินทร์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภาพร  พันธุ์บุตร
 
1. นางบุปผา   ตันตะราวงศา
2. นางอุบล  บูรณะศรีศักดิ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวธัญธร  โลหะรัตน์
2. นางสาวประภัสสร  ศรีสุข
3. นางสาวอธิชา  ลี้ประเสริฐ
 
1. นางพรพิมล  ทรงศิริ
2. นางชลิตา  ช้างพลายแก้ว
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุหงาเรือง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภู่เจริญ
3. เด็กหญิงดารีมา  โต๊ะทอง
 
1. นางสมหมาย  ลัดลอย
2. นางสาวสุภาพรรณ  ศิริเพ็ชร
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นายจตุพิธ  คงโชติ
2. นางสาวปาณาลี  นุชเปลี่ยน
3. นางสาวเบญญารัตน์  นามกระโทก
 
1. นางสาววิมล  ผลบุญ
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธีรพงศ์  ทรัพย์แก้ว
2. เด็กชายอาทิตย์  วุฒิชัยชาญกุล
3. เด็กหญิงไพรัตน์  ริพิมพ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วมน
2. นางสาวสุธิษา  ศรพรหม
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูมิเรศ  ศรีใส
 
1. นางสาวสุวิมล  ชุนรักษ์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงศิวนาถ  เถื่อนโทสา
 
1. นายณัฐนันท์  ทั่งกลาง
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  พุกพูล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พุกพูล
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางสาวอัญชลี  โอ่งเจริญ